Page 1

ΑΔΑ: 4Α8ΟΩΚΝ-1Λ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 21/9-9-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 9η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 18:00 µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 10713/5-9-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκατέσσερα (14) µέλη: Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1.Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 2.Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 3. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 3.Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 4. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 4.Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 5. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 5.Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 6. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 6.Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 7. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 7.Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 8. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 9. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 10. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 11. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 12. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 13. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 14. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: 4Α8ΟΩΚΝ-1Λ1 Αριθµός Απόφασης 265/2011 Θέµα 1ο: Υποβολή πρότασης σε σχετική Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ », ανάθεση στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ του ρόλου του Φορέα Υλοποίησης του έργου και έγκριση υπογραφής της απαιτούµενης Προγραµµατικής Σύµβασης µε την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ για την υλοποίηση του προτεινόµενου έργου. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα µε την µορφή του κατεπείγοντος στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.7, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-6-2010), λόγω του ότι πρέπει να γίνει άµεσα η έγκριση της υποβολή πρότασης σε σχετική Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ προκειµένου ο ∆ήµος να µετέχει στο ανωτέρω πρόγραµµα, ζητά την κατεπείγουσα συζήτηση του θέµατος. Ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ψηφίσει για το κατεπείγον του θέµατος. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, εγκρίνει τη συζήτηση του κατεπείγοντος θέµατος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο ο οποίος εξέθεσε τα εξής: Ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας έχει τη δυνατότητα να υποβάλει πρόταση χρηµατοδότησης στην µε αριθ. πρωτ. οικ.: 166355/Π97/02.03.2011 Πρόσκληση (µε κωδικό 1.12) της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1: «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας», Κωδικοί Θεµατικής Προτεραιότητας 41 «Ανανεώσιµη ενέργεια: Βιοµάζα», 42 «Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας», και το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής. Το έργο µε τίτλο : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ» και ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισµό 433.479,21€, (συµπεριλαµβανοµένων των Γ.Ε. & Ο.Ε., των απροβλέπτων, των απολογιστικών, της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.). Στόχος της πρότασης είναι η ενεργειακή αναβάθµιση του κτιρίου του σχολείου µε επεµβάσεις επί των εγκαταστάσεών του και η εκπαίδευση των παιδιών, µέσω µιας καθετοποιηµένης µονάδας παραγωγής και καύσης βιοµάζας, στην χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Επιπρόσθετος στόχος της καθετοποιηµένης µονάδας βιοµάζας, είναι η επίδειξη στα παιδιά, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία, µιας εναλλακτικής διαχείρισης αυτών που σήµερα στην περιοχή θεωρούνται «σκουπίδια» και παράγονται από γεωργικές εργασίες της περιοχής, ως αέναης πηγής, φιλικής προς το περιβάλλον, παραγωγής ενέργειας. Τονίζεται, ότι στη µονάδα της βιοµάζας θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο τα σηµερινά θεωρούµενα «σκουπίδια» που προέρχονται από την κύρια δραστηριότητα της περιοχής, δηλαδή τις γεωργικές δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα σε αυτή


ΑΔΑ: 4Α8ΟΩΚΝ-1Λ1 Περιγραφή Μέσω της προτεινόµενης πράξης, ο δήµος θα εκµεταλλευθεί όλες τις παραπάνω συνθήκες, ώστε αρχικά να προβεί στην εκτίµηση της ενεργειακής κατάστασης των κτιρίων του σχολείου και στην ενεργειακή αναβάθµισή τους, ώστε να περιορισθούν οι πιθανές απώλειες και να χρησιµοποιηθούν τεχνικές παθητικού κτιρίου. Στη συνέχεια µε την εγκατάσταση µιας µικρής µονάδας µετατροπής της παραγόµενης βιοµάζας σε ενεργειακά συµπυκνωµένη µορφή, αφενός θα δώσει προτάσεις στην τοπική κοινωνία για την αξιοποίηση των γεωργικών υπολειµµάτων. Τέλος µε την εγκατάσταση µιας σύγχρονης κεντρικής θέρµανσης βασιζόµενης σε τοπικά παραγόµενη πρώτη ύλη, θα παρουσιάσει εναλλακτικές λύσεις σε ενεργειακά θέµατα, βασιζόµενες σε ΑΠΕ. Επίσης µέσα από µια σειρά ενεργειών διάχυσης και πληροφόρησης, τα παραπάνω θα γίνουν γνωστά σε τοπικό επίπεδο, ενώ θα γίνει προσπάθεια για διάδοσή τους σε ευρύτερο γεωγραφικό επίπεδο, µέσα από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του νοµού. Υποέργα Προτεινόµενης Πράξης - Προϋπολογισµός: Υποέργο Π/Υ χωρίς ΦΠΑ Υποέργο 1: Ενεργειακές Επιθεωρήσεις 4.725,00 Υποέργο 2: Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 3.283,00 (ΚΕΝΑΚ) Υποέργο 3: Προµελέτη και Μελέτη ενεργειακής 16.414,12 αναβάθµισης κτιρίου και εγκατάστασης συστηµάτων ΑΠΕ Υποέργο 4: Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίου 163.000,00 Υποέργο 5: Καθετοποιηµένη Μονάδα Παραγωγής και 100.000,00 Καύσης Βιοµάζας Υποέργο 6: Ενέργειες ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας 16.000,00 του έργου Υποέργο 7: Βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στον περιβάλλοντα 35.000,00 χώρο Υποέργο 8: Υπηρεσίες Τεχνικού – Ενεργειακού 14.000,00 Συµβούλου ΣΥΝΟΛΟ 352.422,12 ΦΠΑ 23% 81.057,09 Γενικό Σύνολο 433.479,21 Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιµος και υπολογίζεται επί του παραπάνω ποσού. Ο παραπάνω προϋπολογισµός είναι ενδεικτικός. Ο ακριβής προϋπολογισµός απαιτεί την εκπόνηση οριστικών µελετών για το σύνολο των παραπάνω υποέργων. Για τις ανάγκες της πρότασης έχουν συνταχθεί από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα οι απαραίτητες µελέτες καθώς και τεύχος ανάλυσης του προϋπολογισµού ανά υποέργο, το οποίο επισυνάπτεται. Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (∆ικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσµατική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων. ∆εδοµένου ότι για τον ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας (Φορέα Πρότασης / Κύριο του Έργου) δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση του συγκεκριµένου Έργου, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις της Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013, προτείνεται η σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007, µε την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α., η οποία διαθέτει την απαιτούµενη για το συγκεκριµένο Έργο επιβεβαίωση τύπου / κατηγορίας A (αρ. πρωτ. : 6954/22-04-2010). Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στην αρ. 5/03-06-2011 συνεδρίασή του, στα πλαίσια των υπηρεσιών τεχνικής στήριξης του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας,


ΑΔΑ: 4Α8ΟΩΚΝ-1Λ1 υλοποιούνται µε ίδια µέσα από την Τεχνική Υπηρεσία το Υποέργο 1: «Ενεργειακές Επιθεωρήσεις» (έχει εκδοθεί πιστοποιητικό για το κτίριο, βάσει του οποίου το κτίριο εντάσσεται στην ενεργειακή βαθµίδα Ε) και το Υποέργο 3: «Προµελέτη και Μελέτη ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίου και εγκατάστασης συστηµάτων ΑΠΕ», οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί. Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών του ∆.Σ. το Σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, τις προµελέτες και µελέτες καθώς και το τεύχος ανάλυσης του προϋπολογισµού ανά υποέργο, τα οποία επισυνάπτονται. Τα Μέλη του ∆.Σ. αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και µετά από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνουν την υποβολή πρότασης από το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.: 166355/Π97/02.03.2011 Πρόσκλησης (µε κωδικό 1.12) της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1: «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας», Κωδικοί Θεµατικής Προτεραιότητας 41 «Ανανεώσιµη ενέργεια: Βιοµάζα», 42 «Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής µε συνολικό προϋπολογισµό 433.479,21€ (συµπ. ΦΠΑ). 2. Εγκρίνουν την ανάθεση στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. του ρόλου του Φορέα Υλοποίησης (∆ικαιούχου) στο προτεινόµενο έργο καθώς και τις προµελέτες, τις µελέτες και το τεύχος ανάλυσης του προϋπολογισµού ανά υποέργο, όπως επισυνάπτονται. 3. Εγκρίνουν τη συµµετοχή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σε Προγραµµατική Σύµβαση, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22, παρ. 3 του Ν. 3614/2007, µε την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Φορέας Υλοποίησης), η οποία διαθέτει την απαιτούµενη για το συγκεκριµένο έργο επιβεβαίωση ∆ιαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Α. Η οποία αναλύεται ως εξής: Στο Λεωνίδιο, σήµερα την 09/09/2011 µεταξύ των παρακάτω συµβαλλόµενων : Του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, που εδρεύει στη ∆.Κ. Λεωνιδίου, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από το ∆ήµαρχο κ. Ιωάννη Μαρνέρη, και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας ως «Κύριος του Έργου» Της «Αναπτυξιακής Πάρνωνα – Αναπτυξιακής Ανώνυµης Εταιρίας ΟΤΑ», που εδρεύει στο Λεωνίδιο Κυνουρίας, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. Μαρίνη Μπερέτσο και σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. 4/10-5-2011 πρακτικό συνεδρίασης του ∆.Σ. της Εταιρίας και η οποία θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντοµίας «Φορέας Υλοποίησης» και έχοντας υπόψη την κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Την αριθµ. 265/2011απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Κύριος του Έργου), για την έγκριση του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης και την εξουσιοδότηση υπογραφής της. Τo αριθµ. 6/06-09-2011 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα – Αναπτυξιακής Ανώνυµης Εταιρίας ΟΤΑ, (Φορέας Υλοποίησης), για την έγκριση του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης και την εξουσιοδότηση υπογραφής της. Το µε αριθ. πρωτ. 6954/22-4-2010 έγγραφο επιβεβαίωσης της Ε.∆.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου, µε το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης. συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:


ΑΔΑ: 4Α8ΟΩΚΝ-1Λ1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., προγραµµατίζει την υλοποίηση της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίου ∆ηµοτικού Σχολείου Λεωνιδίου. Εγκατάσταση και Λειτουργία Καθετοποιηµένης Μονάδας Παραγωγής και Καύσης Βιοµάζας στο ∆ηµοτικό Σχολείο Λεωνιδίου» », η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντοµίας «το Έργο». Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (∆ικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσµατική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων. ∆εδοµένου ότι για τον Κύριο του Έργου δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση του συγκεκριµένου Έργου, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του για έργα συγχρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ, που περιλαµβάνει επιβεβαίωση τύπου / κατηγορίας Α’, που απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007, στη σύναψη της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης, µε την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειµένου της. Με την παρούσα προγραµµατική σύµβαση, ο Κύριος του Έργου αναθέτει στον Φορέα Υλοποίησης το σύνολο των απαιτούµενων ενεργειών προκειµένου να κατασκευασθεί το Έργο και να παραδοθεί σε κατάσταση πλήρους και αποτελεσµατικής λειτουργίας. Οι ενέργειες αυτές αναλύονται στα ακόλουθα υποέργα : Υποέργο 1: Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Υποέργο 2: Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) Υποέργο 3: Προµελέτη και Μελέτη ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίου και εγκατάστασης συστηµάτων ΑΠΕ Υποέργο 4: Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίου Υποέργο 5: Καθετοποιηµένη Μονάδα Παραγωγής και Καύσης Βιοµάζας Υποέργο 6: Ενέργειες ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας του έργου Υποέργο 7: Βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο Υποέργο 8: Υπηρεσίες Τεχνικού – Ενεργειακού Συµβούλου Αναλυτικότερη περιγραφή του περιεχοµένου των παραπάνω υποέργων δίνεται στο τεύχος ανάλυσης προϋπολογισµού ανά Υποέργο στο Παράρτηµα Ι της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελεί η µεταβίβαση της αρµοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίου ∆ηµοτικού Σχολείου Λεωνιδίου. Εγκατάσταση και Λειτουργία Καθετοποιηµένης Μονάδας Παραγωγής και Καύσης Βιοµάζας στο ∆ηµοτικό Σχολείο Λεωνιδίου» » («το Έργο») από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως ∆ικαιούχος του Έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες: Οργάνωση και σχεδιασµό υλοποίησης. Εκπόνηση πλήρους µελέτης και τευχών δηµοπράτησης. Σύνταξη του προβλεπόµενου φακέλου και υποβολή πρότασης χρηµατοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ. ∆ιενέργεια διαδικασιών επιλογής αναδόχων και ανάθεσης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης του έργου από κοινού µε τον Κύριο του έργου και τους Ανάδοχους µε ρητή πρόβλεψη ότι οι άµεσα αντισυµβαλλόµενοι είναι ο Κύριος του έργου και ο Ανάδοχος (ειδική σχέση).


ΑΔΑ: 4Α8ΟΩΚΝ-1Λ1 Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων. Παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. Παρακολούθηση χρηµατορροών του Έργου. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή). Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου µε πλήρη τεχνική και οικονοµική τεκµηρίωση. ΑΡΘΡΟ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώµατα: 2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαµβάνει: Να διευκολύνει µε κάθε τρόπο το επιστηµονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και µελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται µαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας. Να διασφαλίσει τη διαθεσιµότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δοµές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει, εφόσον κριθεί σκόπιµο και πρακτικά δυνατό, στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 της παρούσας. Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά µε οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. Να εκδόσει την απαραίτητη οικοδοµική άδεια Να προβαίνει στις απαιτούµενες ενέργειες για τη διασφάλιση της οµαλής χρηµατοδότησης του Έργου, καθώς ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ. Να υπογράψει µαζί µε τον Φορέα Υλοποίησης και τον Ανάδοχο τις συµβάσεις ανάθεσης των Υποέργων (όπου απαιτείται), στις οποίες ρητά θα προβλέπεται ότι ο Κύριος του έργου και ο Ανάδοχος είναι οι άµεσα συµβεβληµένοι (ειδική σχέση). Να διασφαλίσει την ίδια συµµετοχή του όπου απαιτείται για το συγχρηµατοδοτούµενο από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. σκέλος του έργου. Να διασφαλίσει τις απαραίτητες πιστώσεις για την πληρωµή τυχών µη επιλέξιµων δαπανών που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του έργου, έτσι ώστε το έργο που θα παραληφθεί να είναι ολοκληρωµένο και λειτουργικό. Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου µετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαµβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα. Να συνεργάζεται µε το Φορέα Υλοποίησης για την ενηµέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου. Να διασφαλίσει την οικονοµική διαχείριση και τη διενέργεια των πληρωµών προς τον Ανάδοχο, ο οποίος εκδίδει τα προβλεπόµενα από τον ΚΒΣ φορολογικά στοιχεία (τιµολόγια, δελτία αποστολής κλπ) στο όνοµα του Κυρίου του έργου. Να αποστέλλει στον φορέα υλοποίησης του έργου φωτοαντίγραφα των ενταλµάτων πληρωµής του Αναδόχου που εκδίδει, για την πληρότητα του φακέλου που διατηρεί ο φορέας υλοποίησης στο αρχείο του. Να διασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους και να προβαίνει εµπρόθεσµα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 3 της παρούσας, στην καταβολή των πρόσθετων δαπανών διοίκησης της παρ. 4 του άρθρου 3, προς το Φορέα Υλοποίησης. 2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαµβάνει: Να ενεργεί ως ∆ικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης και θα οριστικοποιηθεί µε την έγκριση του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης.


ΑΔΑ: 4Α8ΟΩΚΝ-1Λ1 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό µε τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειµένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Να συνεργαστεί µε τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και να προβαίνει στις απαιτούµενες τροποποιήσεις του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών ∆ελτίων Υποέργων. Να υπογράψει ως ∆ικαιούχος το σύµφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης. Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισµών. Να διενεργεί τις διαδικασίες επιλογής Αναδόχου και ανάθεσης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαµβάνει βάσει των σχετικών συµβάσεων. Να παρακολουθεί τις χρηµατορροές του Έργου. Να παραλαµβάνει από τους Αναδόχους τα παραστατικά και τα προβλεπόµενα από τον ΚΒΣ φορολογικά στοιχεία, που αυτός εκδίδει στο όνοµα του Κυρίου του έργου, να τηρεί φωτοτυπίες αυτών στο αρχείο του, να τα εγγράφει στο λογιστικό του σύστηµα σε λογαριασµούς τάξεως και στη συνέχεια να αποστέλλει τα πρωτότυπα µε ευθύνη του στον Κύριο του έργου, ώστε αυτός έγκαιρα να πραγµατοποιήσει τις σχετικές εγγραφές στα βιβλία του. Να µεριµνά για την ενηµέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου. Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου) τη χρηµατοδότηση του Έργου, µεριµνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηµατοδότησης και για την ετήσια κατανοµή πιστώσεων. Να υπογράψει µαζί µε τον Κύριο του έργου και τους Αναδόχους τις συµβάσεις ανάθεσης του έργου, στην οποία ρητά θα προβλέπεται ότι ο Κύριος του έργου και οι Ανάδοχοι είναι οι άµεσα συµβεβληµένοι (ειδική σχέση ). Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης, ο Φορέας Υλοποίησης διαχειριστικά επαρκής ∆ικαιούχος, έχει καταγράψει όλες τις εκκρεµείς ενέργειες για την ωρίµανση του Έργου, οι οποίες αναφέρονται στον Πίνακα του Παραρτήµατος ΙΙ, όπου τα συµβαλλόµενα µέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγµατοποίηση ή ολοκλήρωσή τους. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση του Έργου της προγραµµατικής σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 433.479,21 €, συµπεριλαµβανοµένων των Γ.Ε. & Ο.Ε., των απροβλέπτων, των απολογιστικών, της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. (επιλέξιµο και συγχρηµατοδοτούµενο από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.). Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµοσθεί µε τη σύµφωνη γνώµη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν µπορεί να αναλάβει συµβατικές δεσµεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου. Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του έργου πρόσθετη δαπάνη που υπερβαίνει ή δεν εντάσσεται στο πλαίσιο του εγκεκριµένου επιλέξιµου προϋπολογισµού (σύµφωνα µε το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), η δαπάνη αυτή καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από τον Κύριο του Έργου. 3.4 Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν επίσης, ότι οι πρόσθετες δαπάνες διοίκησης, που θα προκληθούν στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για την εκτέλεση του συγκεκριµένου Έργου θα βαρύνουν τον Κύριο του Έργου και θα καλύπτονται από πόρους του. Προς το σκοπό αυτό προϋπολογίστηκε το κόστος των πρόσθετων δαπανών που εκτιµάται ότι θα προκληθούν στον Φορέα Υλοποίησης και σχετίζονται αποκλειστικά µε την υλοποίηση του συγκεκριµένου Έργου, µε τη χρήση


ΑΔΑ: 4Α8ΟΩΚΝ-1Λ1 των κέντρων κόστους δαπανών, οι οποίες επιµερίζονται στα διάφορα στάδια του Έργου, ανάλογα µε τον προεκτιµώµενο κατά περίπτωση χρόνο απασχόλησης των στελεχών της Οµάδας Έργου του Φορέα Υλοποίησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). Με τον ίδιο τρόπο θα προσδιοριστεί απολογιστικά το πραγµατικό κόστος των πρόσθετων δαπανών, οι οποίες δεν αποτελούν αντικείµενο χρηµατοδότησης από άλλη πηγή ή από τον τακτικό προϋπολογισµό και εκτιµήθηκαν µε την παραπάνω δίκαιη κατανοµή. Το πραγµατικό συνολικό κόστος των πρόσθετων δαπανών δεν θα υπερβαίνει το προϋπολογισθέν βάσει του πίνακα του παραρτήµατος ΙΙΙ συνολικό κόστος, µε την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 3. 3.5 Εφόσον καταστεί αναγκαίο, λαµβάνοντας υπόψη το τελικό φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο µε το οποίο θα ενταχθεί το Έργο στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., η Κοινή Επιτροπή του άρθρου 5, µπορεί µε οµόφωνη απόφασή της να επαναπροσδιορίσει το προϋπολογισθέν πόσο των πρόσθετων δαπανών διοίκησης που θα προκληθούν στον Φορέα Υλοποίησης. 3.6 Η καταβολή των ποσών των πρόσθετων δαπανών διοίκησης της παρ. 3.4 προς τον Φορέα Υλοποίησης, από τον Κύριο του Έργου, θα γίνεται µε την έκδοση νόµιµων παραστατικών ως ακολούθως : Με την ένταξη της πράξης στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. η πρώτη πληρωµή. Με την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο η δεύτερη πληρωµή. Με την υλοποίηση του 30% του συµβατικού αντικειµένου του Έργου η τρίτη πληρωµή. Με την υλοποίηση του 70% του συµβατικού αντικειµένου του Έργου η τέταρτη πληρωµή. Με την έγκριση της τελικής επιµέτρησης η πέµπτη πληρωµή. Με την Οριστική Παραλαβή-Παράδοση του Έργου η τελευταία πληρωµή. Τα τιµολόγια του έργου εκδίδονται από τον Ανάδοχο προς τον Κύριο του έργου, ο οποίος 3.7 προβαίνει στις αντίστοιχες πληρωµές, µετά από τη σχετική πιστοποίηση της προόδου του έργου από το Φορέα Υλοποίησης και την αποστολή σχετικού εγγράφου από αυτόν προς τον Κύριο του έργου. ΑΡΘΡΟ 4 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 4.1 Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγει µε την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου. 4.2 H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 µήνες γίνονται µετά από σύµφωνη γνώµη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. ΑΡΘΡΟ 5 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5.1 Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης συστήνεται όργανο µε την επωνυµία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», µε έδρα το Λεωνίδιο Αρκαδίας. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από : έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, µε τον αναπληρωτή του έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης µε τον αναπληρωτή του. 5.2 Το αργότερο εντός 15 ηµερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.. οι συµβαλλόµενοι φορείς ορίζουν τα µέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 5.3 Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισµός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρµόδια όργανα των συµβαλλοµένων µερών κάθε αναγκαίου µέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογηµένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαµήνου παράταση του χρονοδιαγράµµατος και η επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που προκύπτει σχετικά µε την ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και τον τρόπο εφαρµογής της. 5.4 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα µέλη της εγκαίρως, εγγράφως. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα


ΑΔΑ: 4Α8ΟΩΚΝ-1Λ1 θέµατα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα µέλη της. Χρέη γραµµατέα εκτελεί µέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. 5.5 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειµένου της σύµβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα µέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, µετά από αίτηµα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωµοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστηµονικών θεµάτων που σχετίζονται µε την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωµα ψήφου. Οι σχετικές γνωµοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσµευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 5.6 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι µήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα µέλη της. Κάθε µέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης µπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εµπλεκόµενα στην υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη αφού υπογραφούν. 5.7 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα µέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογηµένες, λαµβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών και δεσµεύουν όλους τους συµβαλλόµενους φορείς. 5.8 Οι λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν µε αποφάσεις της. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 6.1 Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύµβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη παρέχει στο άλλο µέρος το δικαίωµα να καταγγείλει τη Σύµβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζηµία του. Σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης καθυστερήσει αναιτιολόγητα την παράδοση του 6.2 φυσικού αντικειµένου της σύµβασης ή παραβεί υπαιτίως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα, υποχρεούται να καταβάλει στον Κύριο του Έργου ποινική ρήτρα µέχρι το ποσό που αντιστοιχεί στο 2% του συνόλου των δαπανών του Φορέα Υλοποίησης, που συµφωνήθηκε να του καταβληθούν ως αποζηµίωση από τον Κύριο του έργου, στα πλαίσια της παρούσας Σύµβασης. Ο Κύριος του Έργου οφείλει να καταβάλλει άµεσα και ανελλιπώς τα ποσά που προβλέπονται, 6.3 κατά στάδιο, στο άρθρο 3 της παρούσης Σύµβασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των αναλογούντων ποσών πέραν των 30 ηµερών, µετά την έγκριση πληρωµής από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, ο Φορέας Υλοποίησης έχει το δικαίωµα να αναστείλει τις εργασίες µέχρι την εκπλήρωση της ως άνω υποχρέωσης του Κυρίου του Έργου ή να ακολουθήσει τα προβλεπόµενα στην παρ. 6.1 της παρούσας. Στην περίπτωση αναστολής χορηγείται, αυτοδίκαια, ισόχρονη παράταση για την υλοποίηση του αντικειµένου της Σύµβασης. Τυχόν πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση που θα προκύψει από την παράταση αυτή, που δεν είναι επιλέξιµη στο πλαίσιο του Έργου, βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 6.4 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύµβασης αποφαίνεται, κατόπιν σχετικής αίτησης της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε., για την αναγνώριση αποζηµίωσης για τυχόν θετικές ζηµίες µη οφειλόµενες σε δική της υπαιτιότητα. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007 ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης, έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον µε τον Κύριο του Έργου.


ΑΔΑ: 4Α8ΟΩΚΝ-1Λ1 ΑΡΘΡΟ 8 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της µεταβίβασης της αρµοδιότητας υλοποίησης. ΑΡΘΡΟ 9 ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και ερµηνεία των όρων της Παρούσας Σύµβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρµόδια ∆ικαστήρια του Ναυπλίου. ΑΡΘΡΟ 10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Προκειµένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας Σύµβασης, είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριµένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν εκχωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσµα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης. 11.2 Πνευµατικά δικαιώµατα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, τεύχη, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστεθέντες και αντισυµβαλλοµένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης και των συµβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωµα να τα επαναχρησιµοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Τα σχετικά πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αµοιβής. 11.3 Εµπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστεθέντες του) αναλαµβάνει την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. ΑΡΘΡΟ 12 ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 12.1 Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης γίνεται µόνον εγγράφως µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών. 12.2 Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραµµατική Σύµβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει η Σύµβαση αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από δικαίωµα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την Προγραµµατική Σύµβαση. Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συµβαλλόµενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013.


ΑΔΑ: 4Α8ΟΩΚΝ-1Λ1 4. Εξουσιοδοτούν το ∆ήµαρχο Νότιας Κυνουρίας κο Ιωάννη Μαρνέρη για την υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτηθεί για την υποβολή της πρότασης. 5. Ορίζεται εκπρόσωπος ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης και αναπληρωτής του ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Γεωργίτσης Ηλίας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 265/2011  

Υποβολή πρότασης σε σχετική Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος...