Page 1

ΑΔΑ: Β4ΩΦΩΚΝ-Θ7Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 7/6-4-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6η του µηνός Απριλίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 18:30µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4504/2-4-2012 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαοχτώ (18) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 3. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 6. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 7. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 9. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 10. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 11. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 12. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 15. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 16. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 17. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 18. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1.Τσουκάτος Σπυρίδων 6. Γολεγό Παναγιώτης 2. Κυρίος Μιχαήλ 7. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ. 3. Τσιγκάρης Μιχαήλ 8. Κουβούσης Παναγιώτης 4. Γεροντάκης Ευάγγελος 5. Ψαρολόγος Γεώργιος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: Β4ΩΦΩΚΝ-Θ7Ρ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 77/2012 Θέµα 16ο: Επί αιτήσεως Κορολόγου Κων/νου σχετικά µε την επιστροφή χρηµάτων. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης , έδωσε το λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο ο οποίος εξέθεσε ότι: O κ. Κορολόγος Κωνσταντίνος ζήτησε την διόρθωση των τετραγωνικών µέτρων σε 2 λογ/σµούς ∆ΕΗ (32401059 & 32401060). Οι λογ/σµοί εµφάνιζαν από 150 τµ ο καθένας . Η διόρθωση έγινε σύµφωνα µε την οικοδοµική άδεια 63/74 στην οποία εµφανίζονταν το ισόγειο 96,08τµ και ο όροφος 96,08 τµ. . Σε νεώτερο αίτηµα για χρηµατική επιστροφή της διαφοράς που πλήρωσε τα τελευταία 5 έτη ,ζητήθηκε από το συµβούλιο τοπογραφικό διάγραµµα . Σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα και την τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν και άλλα κτίσµατα (υπόγειο 12,68τµ και αποθήκη 62,93 τµ, σύνολο 75,61 τµ). Τα επιπλέον 75,61 τµ συµπληρώθηκαν κατόπιν δικής του υποδείξεως στο λογ/σµο 32401060. Αυτή τη στιγµή η παροχή 32401059 εµφανίζει 96 τµ, οπότε η απαίτηση για επιστροφή χρηµάτων είναι από 150 τµ –96 τµ =54 τµ. (ποσό 133,47 /τριετία). Ενώ η παροχή 32401060 εµφανίζει 172τµ (172-τµ150 τµ αρχικά =22 τµ προς χρέωση ποσού 54,90€) ∆ηλαδή 133,47 είναι για επιστροφή µείων 54,90 για χρέωση λόγω επιπλέον τµ. διαφορά για επιστροφή 78,57€. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου και έχοντας υπόψη του την σχετική νοµοθεσία :

Αποφασίζει οµόφωνα 1. Αποδέχεται το αίτηµα του κ. Κορολόγου Κωνσταντίνου και εγκρίνει την επιστροφή ποσού 78,57 € για τα τελευταία πέντε (5) έτη. 2. Ψηφίζει πίστωση ύψους 78,57 σε βάρος του Κ.Α. 8261.001 του σκέλους των εξόδων µε τίτλο «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα» του σκέλους των εξόδων, του προϋπολογισµού οικ. έτους 2012. 3. Το χρηµατικό ένταλµα να εκδοθεί στο όνοµα του δικαιούχου µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 77/2012  

Επί αιτήσεως Κορολόγου Κων/νου σχετικά με την επιστροφή χρημάτων

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you