Page 1

ΑΔΑ: 45Ψ6ΩΚΝ-0Σ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 30/7-12-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 7η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 18:00µ.µ. συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 14324/1-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαεννέα (19) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2.Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 15. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 16. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 17. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 18. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 19. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Τσουκάτος Σπυρίδων 6. Μωριάτης Χρήστος 2. Γολεγός Παναγιώτης 7. Κουβούσης Παναγιώτης 3. Λάτσης ∆ηµήτριος 4. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ 5. Μάρκος Νικόλαος Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: 45Ψ6ΩΚΝ-0Σ8 Αριθµός Απόφασης 420/2011 Θέµα 30ο : Περί της συγκροτήσεως επιτροπής προελέγχου καταστηµάτων. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο ο οποίος µε την σειρά του εξέθεσε ότι: Από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ορίζεται επιτροπή η οποία : Α) Θα πραγµατοποιεί αυτοψίες και θα ελέγχει τις προϋποθέσεις για την χορήγηση από τον ∆ήµο των παρακάτω αδειών: •

Επιχειρήσεων προσφοράς διαδικτύου

Ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων

∆ιενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων µε παιγνιόχαρτα

• Καταστηµάτων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων Β) Θα ελέγχει τις προϋποθέσεις (προέλεγχος) για την προέγκριση ίδρυσης των νέων καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος σύµφωνα µε τα άρθρα 80 παρ. 2 και 81 του Ν. 3463/2006 και την Εγκύκλιο 51/29-11-2006 του ΥΠΕΣ∆∆Α και Γ) Θα πραγµατοποιεί αυτοψίες και ελέγχους σε νέες ή µεταβιβαζόµενες σχετικές αρµοδιότητες στον ∆ήµο ή σε όποια άλλη περίπτωση απαιτείται από την νοµοθεσία προκειµένου να χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος ή επιχείρησης ( π.χ. την 1589/104/2006 ΦΕΚ 90/30-01-2006 ΚΥΑ). Προτείνουµε η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από: τον αρµόδιο για τα καταστήµατα και επιχειρήσεις Αντιδήµαρχο, ∆ηµήτριο Αθανασόπουλο τον προϊστάµενο των ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών, Κων/νο Τροχάνη τον ∆ηµοτικό Υπάλληλο Ηλία Πουλέτσο οι οποίοι σε συνεργασία µε το Γραφείο αδειών καταστηµάτων, αφού προβούν σε επιτόπιο έλεγχο, θα συντάσσουν φύλλο ελέγχου – αυτοψίας και πρόταση, η οποία θα κοινοποιείται στην Υπηρεσία µας και ανάλογα , α) το ∆ηµοτικό Συµβούλιο , προκειµένου να αποφασίσει τη χορήγηση ή µη των αδειών αρµοδιότητάς του ( άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»), και β) στο Συµβούλιο της ∆ηµοτική Κοινότητας Λεωνιδίου για την χορήγηση προέγκρισης ή µη της ίδρυσης των καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος αρµοδιότητας τους (άρθρα 73 , 83 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»). Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση, την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 80 παρ. 2 και 81 του Ν. 3463/2006, την Εγκύκλιο 51/29-11-2006 του ΥΠΕΣ∆∆Α , των άρθρων 65, 67, 69, του Ν. 3852/2010, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και µετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Οµόφωνα

1. Ορίζει επιτροπή για τον προέλεγχο και τον έλεγχο καταστηµάτων και επιχειρήσεων που η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους χορηγείται από τον ∆ήµο αποτελούµενη από τους : ∆ηµήτριο Αθανασόπουλο Αντιδήµαρχο, Κων/νο Τροχάνη, προϊστάµενο των ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών, Ηλία Πουλέτσο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο


ΑΔΑ: 45Ψ6ΩΚΝ-0Σ8 2. Η παραπάνω επιτροπή θα έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες. Α) Θα πραγµατοποιεί αυτοψίες και θα ελέγχει τις προϋποθέσεις για την χορήγηση από τον ∆ήµο των παρακάτω αδειών: Επιχειρήσεων προσφοράς διαδικτύου Ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων ∆ιενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων µε παιγνιόχαρτα Καταστηµάτων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων Β) Θα ελέγχει τις προϋποθέσεις (προέλεγχος) για την προέγκριση ίδρυσης των νέων καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος σύµφωνα µε τα άρθρα 80 παρ. 2 και 81 του Ν. 3463/2006 και την Εγκύκλιο 51/29-11-2006 του ΥΠΕΣ∆∆Α και Γ) Θα πραγµατοποιεί αυτοψίες και ελέγχους σε νέες ή µεταβιβαζόµενες σχετικές αρµοδιότητες στον ∆ήµο ή σε όποια άλλη περίπτωση απαιτείται από την νοµοθεσία προκειµένου να χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος ή επιχείρησης ( π.χ. την 1589/104/2006 ΦΕΚ 90/30-01-2006 ΚΥΑ). Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 420/2011  

Περί της συγκροτήσεως επιτροπής προελέγχου καταστημάτων