Page 1

ΑΔΑ: Β49ΛΩΚΝ-28Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 9/30-4-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 30η του µηνός Απριλίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 19:00µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 5262/26-4-2012 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαπέντε (15) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, 1. Καρδάσης ∆ηµήτριος, Πρόεδρος 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 3. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 4. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 5. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 6. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 9. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 10. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 11. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 12. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 15. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Κυρίος Μιχαήλ 2. Κουβούσης Παναγιώτης 3.Φακλής Γεώργιος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Τροχάνης Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών. Καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο Αντιπρόεδρος κ. Καρδάσης ∆ηµήτριος λόγω δικαιολογηµένης απουσίας του Πρόεδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα :


ΑΔΑ: Β49ΛΩΚΝ-28Ο Αριθµός Απόφασης 98/2012 Θέµα 1ο: Περί της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικ. έτους 2012, για την δηµιουργία νέου ΚΑ µε τίτλο «∆ιερεύνηση φαινοµένου ακτοµηχανικής στην παράκτια περιοχή και στο εσωτερικό του Λιµένα Πλάκας ∆.Ε. Λεωνιδίου» και της ανάλογης τροποποίησης του τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου έτους 2012. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα µε την µορφή του κατεπείγοντος στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.7, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-6-2010), λόγω του ότι πρέπει να προβούµε στην άµεση εκπόνηση λόγω της ζηµιάς του λιµανιού, ζητά την κατεπείγουσα συζήτηση του θέµατος. Ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ψηφίσει για το κατεπείγον του θέµατος. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, εγκρίνει τη συζήτηση του κατεπείγοντος θέµατος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε το λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο ο οποίος εξέθεσε τα εξής : Πρέπει να προβούµε στη αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2012, µε το ποσό των 18.500 € προκειµένου να γίνει «∆ιερεύνηση φαινοµένου ακτοµηχανικής στην παράκτια περιοχή και στο εσωτερικό του Λιµένα Πλάκας ∆.Ε. Λεωνιδίου». Η Οικονοµική Υπηρεσία µε την από 26-4-2012 εισήγησή της, τονίζει ότι κρίνεται απαραίτητη η «∆ιερεύνηση φαινοµένου ακτοµηχανικής στην παράκτια περιοχή και στο εσωτερικό του Λιµένα Πλάκας ∆.Ε. Λεωνιδίου» µε πίστωση 18.500 € που θα εγγραφεί στον Κ.Α 70-6162.014, η ανωτέρω πίστωση θα αναληφθεί από τον ΚΑ 70-7413.007 µε τίτλο «Μελέτη διερεύνησης κυµατικών συνθηκών περιοχής λιµένα Πλάκας Λεωνιδίου ∆.Κ Λεωνιδίου ∆.Ε Λεωνιδίου» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας στον οποίο υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση 24.600 € Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ` όψη του όλα τα ανωτέρω

Αποφασίζει οµόφωνα 1.Αναµορφώνει τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2012 µεταφέροντας από τον ΚΑ 70-7413.007 µε τίτλο «Μελέτη διερεύνησης κυµατικών συνθηκών περιοχής λιµένα Πλάκας Λεωνιδίου ∆.Ε Λεωνιδίου» ποσό ύψους 24.600 € στο αποθεµατικό. Από το αποθεµατικό µεταφέρει πίστωση 18.500 € στον ΚΑ 70-6162.014, µε τίτλο «∆ιερεύνηση φαινοµένων ακτοµηχανικής στην παράκτια περιοχή και στο εσωτερικό του Λιµένα Πλάκας Λεωνιδίου» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας . 2. Τροποποιεί ανάλογα το πρόγραµµα των έργων που πρέπει να εκτελεστούν στον ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας κατά το τρέχον έτος (2012). Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ

Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης .

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 98/2012  

Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012, για την δημιουργία νέου ΚΑ με τίτλο «Διερεύνηση φαινομένου ακτομηχανικής στην παράκ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you