Page 1

ΑΔΑ: ΒΟΖ0ΩΚΝ-ΓΨΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 3/25-1-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 25η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 18:30µ.µ. συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 645/20-1-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαεννέα (19) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1 Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2 Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 12. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 13. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 14. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 15. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 16. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 17. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 18. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 19. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Λάτσης ∆ηµήτριος 2. Φακλής Γεώργιος 3. Κυρίος Μιχαήλ 4. Τσουκάτος Σπυρίδων

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: ΒΟΖ0ΩΚΝ-ΓΨΧ

Αριθµός Απόφασης 14/2012 Θέµα 1812ο: Περί της συγκρότησης, για το έτος (2012), της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών µε Συµβιβασµό. Για το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ο ∆ήµαρχος εξέθεσε τα εξής: Στο άρθρο 32 «Συµβιβαστική επίλυσις φορολογικών διαφορών» του Ν. 1080 της 22/2210-1980 (ΦΕΚ 246 Α΄) «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών περί των προσόδων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως νοµοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων», που διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 5 του Ν. 1406/1983 (ΦΕΚ 182 Α΄) «Ολοκλήρωση της διαδικασίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθµιση µερικών άλλων θεµάτων» και τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 8 του άρθρου 7 «΄Εσοδα – Φορολογία Ο.Τ.Α πρώτου βαθµού» του Ν. 2307 (ΦΕΚ 113 Α΄/05-06-1995) «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», αναγράφονται επί λέξει και τα ακόλουθα: «1. Συνιστάται σε κάθε δήµο ή κοινότητα επιτροπή συµβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αµφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή µειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώµατος, εισφοράς, αντιτίµου προσωπικής εργασίας και προστίµου µεταξύ δήµου ή κοινότητας ή συνδέσµου δήµων και κοινοτήτων και φορολογουµένων. Σε δήµους µε πληθυσµό µεγαλύτερο από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους µπορεί να συνιστώνται περισσότερες από µία επιτροπές. 2. Η επιτροπή συγκροτείται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου: α. Σε δήµους και κοινότητες µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και αποτελείται από δύο δηµοτικούς ή κοινοτικούς συµβούλους και από ένα φορολογούµενο δηµότη. Ο φορολογούµενος δηµότης επιλέγεται µε τον αναπληρωτή του από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο από τον κατάλογο των φορολογουµένων. Ο πρόεδρος της επιτροπής µε τον αναπληρωτή του ορίζεται µε την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής. Χρέη γραµµατέα της επιτροπής εκτελεί δηµοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε την ίδια απόφαση. β.……………………………………………………………………………………… Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα µέλη της και ο γραµµατέας ή οι αναπληρωτές τους. Στον πρόεδρο, στα µέλη και στον γραµµατέα της επιτροπής καταβάλλεται αποζηµίωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1505/1984 όπως ισχύει κάθε φορά. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό του δήµου ή της κοινότητας». ΄Εχοντας υπόψη τα παραπάνω συνέχισε, ε ι σ η γ ο ύ µ α ι τη συγκρότηση στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας, για το έτος (2011), της Επιτροπής Επίλυσης των Φορολογικών ∆ιαφορών µε Συµβιβασµό. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του ∆ηµάρχου και τα στοιχεία που την τεκµηριώνουν, έκαµε διαλογική συζήτηση και α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο µ ό φ ω ν α: Ι). Σ υ γ κ ρ ο τ ε ί στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας, για το έτος (2012), την Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών µε Συµβιβασµό, από τους: 1. Γεωργίτση Ηλία του ∆ηµητρίου - δηµοτικό σύµβουλο, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του τον επίσης δηµοτικό σύµβουλο Aθανασόπουλο ∆ηµήτριο του Παναγιώτη .


ΑΔΑ: ΒΟΖ0ΩΚΝ-ΓΨΧ 2. Τσουκάτος Αντώνιος του Γεωργίου – δηµοτικό σύµβουλο, ως µέλος, µε αναπληρωτή του τον επίσης δηµοτικό σύµβουλο Φιλιππακόπουλο Παναγιώτη του Νικολάου. 3. ∆ολιανίτη Νικόλαο του Εµµανουήλ - φορολογούµενο δηµότη, ως µέλος, µε αναπληρωτή του τον επίσης φορολογούµενο δηµότη Τράκα Αγγελική του Αντωνίου . ΙΙ). Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται η δηµοτική υπάλληλος Ανεζύρη Αγγελική του Φίλιππα/ ΤΕ (∆ιοικητικού - Λογιστικού) µε αναπληρωτή του την επίσης δηµοτική υπάλληλο Λαλουδάκη Μαρία του Γεωργίου. ΙΙΙ). Στον πρόεδρο, στα µέλη και στον γραµµατέα της επιτροπής καταβάλλεται αποζηµίωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1505/1984 όπως ισχύει κάθε φορά. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας οικον. έτους (2012). Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 014/2012  

Περί της συγκρότησης, για το έτος (2012), της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you