Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΚΝ-5ΛΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ΢ΟΤ ΝΟΜΟ΢ ΑΡΚΑΔΙΑ΢ ΔΗΜΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢

ΛΕΩΝΊΔΙΟ 20-7-2011 Αριθμ. Πρωτ. 9024

------------------------------------------------

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας

΢ΤΜΒΑ΢Η ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔ΢ΙΩΝ ΜΔ΢Ω ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ ΠΟ΢ΟΤ 600,00 ΔΤΡΩ. ΢ην Λεσλίδην ζήκεξα 20/7/2011 νη παξαθάησ ππνγεγξακκέλνη: 1. Ο θ. Μαξλέξεο Ησάλλεο Ησάλλεο, δήκαξρνο, ελεξγψλ σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ Βνηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη 2. Ζ εηαηξεία Η. Αλαζηαζηάδεο & ΢ΗΑ Ο.Δ., κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν ΔηΓήκσλ – ΢χκβνπινη Αλάπηπμεο, κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε, νδφο Δξαηνχο 2 Ππιαία, Σ.Κ. 55535, Α.Φ.Μ : 099411453, Γ.Ο.Τ. : Ε’ Θεζζαινλίθεο πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Ησάλλε Αλαζηαζηάδε, πνπ ζα απνθαιείηαη ζην εμήο «ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ΢», ζπκθσλνχκε ηα αθφινπζα: Γηα ηελ θάιπςε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ αλαγθψλ, ν δήκνο απνθάζηζε κε απεπζείαο αλάζεζε, δηφηη ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 2539/1997, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2623/1998, λα εγγξαθεί ζπλδξνκεηήο ζε πξφηππε δηαδηθηπαθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο σο άλσ εηαηξείαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζέκαηα δαπαλψλ, πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ θαη κεηαθνξψλ ησλ Ο.Σ.Α., θαζψο θαη ελφηεηα γηα ηηο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο. Ζ αλάζεζε έγηλε κε ηελ αξηζκ. 214/2011.απφθαζε Γεκάξρνπ. Δηδηθφηεξα ηζρχνπλ νη εμήο φξνη:

ΑΡΘΡΟ 1ο Ζ πξφηππε βάζε δεδνκέλσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε www.idimon.gr είλαη ζπλδξνκεηηθή θαη ζα πεξηέρεη κε θαηαλνεηφ ηξφπν ηε ζχλλνκε δηαδηθαζία γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ θαη κεηαθνξψλ, φιε ηε ζρεηηθή


ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΚΝ-5ΛΘ

λνκνζεζία, ππνπξγηθέο απνθάζεηο, εγθπθιίνπο θαη δηεπθξηληζηηθά έγγξαθα, ππνδείγκαηα γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, θαζψο θαη ζε εθιατθεπκέλε κνξθή ηε λνκνινγία ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ηνπ Διεγθηηθνχ ΢πλεδξίνπ θαη ηνπ Ννκηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. Δπίζεο ζα πεξηιακβάλεη εηδηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δαπάλεο ησλ Ο.Σ.Α., φπσο αλάιεςε ππνρξεψζεσλ πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία, δεμηψζεηο, ενξηέο, εθδειψζεηο, πξνκήζεηεο θαπζίκσλ, ηξνθίκσλ, αληαιιαθηηθψλ θαη ινηπά εμεηδηθεπκέλα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο ησλ Ο.Σ.Α.

ΑΡΘΡΟ 2ο Ο πξνκεζεπηήο εθηφο απφ ηελ πθηζηακέλε βάζε δεδνκέλσλ, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη απηή εγθχξσο θαη εγθαίξσο κε φηη λεφηεξν πξνθχπηεη, πνπ επηθέξεη αιιαγέο, ζπκπιεξψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη λνκνινγία πεξί πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ θαη κεηαθνξψλ. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα δψζεη ζην δήκν εηδηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο γηα ηελ απξφζθνπηε εηζαγσγή ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ απηήο. ΑΡΘΡΟ 3ο Ζ ζχκβαζε είλαη εηήζηαο δηάξθεηαο. ΑΡΘΡΟ 4ο Ζ ζπλνιηθή ηηκή ζπκθσλείηαη γηα ην πνζφ ησλ 600,00 επξψ, πνπ ζα πιεξσζεί ζηνλ πξνκεζεπηή θαηά 100% κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη κεηά ηελ έθδνζε θαη ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ην δήκν. ΑΡΘΡΟ 5ο Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απξφζθνπηε ζχλδεζε ηνπ δήκνπ κε ηε δηαδηθηπαθή βάζε δεδνκέλσλ. Δπίζεο νθείιεη λα πξνλνεί γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζε κεγάιεο ηαρχηεηεο. Ο πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα πξνβάιιεη αδπλακία έγθαηξεο ζχλδεζεο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ, επηθαινχκελνο ηπρφλ ηερληθέο δπζρέξεηεο. ΢ε πεξίπησζε αδπλακίαο ζχλδεζεο γηα ιφγν πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή, απηφο νθείιεη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν (ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, CD, εγγξάθσο, θιπ) λα ελεκεξψλεη εγθαίξσο ην δήκν γηα θάζε ηηζέκελν δήηεκα. Ο πξνκεζεπηήο δελ επζχλεηαη γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα, ηελ αξγή ιήςε ησλ δεδνκέλσλ ή ηπρφλ άιιν πξφβιεκα, εθφζνλ απηφ νθείιεηαη ζε αλεπαξθέο ηερληθφ εμνπιηζκφ


ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΚΝ-5ΛΘ

ηνπ δήκνπ ή ρακειήο ηαρχηεηαο ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν ή ζε πξνβιήκαηα δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο. ΑΡΘΡΟ 6ο ΢ε πεξίπησζε αδπλακίαο ζχλδεζεο θαη κε ρξεζηηθφηεηαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ν δήκνο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηελ επηζηξνθή ηεο θαηαβαιιφκελεο δαπάλεο, κέρξη ηνπ πνζνχ ηνπ ππνιεηπφκελνπ ρξφλνπ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηνπ δήκνπ θαη λα θαηαβάιεη ην αξγφηεξν κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο ην νθεηιφκελν πνζφ. ΑΡΘΡΟ 7ο Ο θσδηθφο πξφζβαζεο ζηε δηαδηθηπαθή βάζε δεδνκέλσλ είλαη πξνζσπηθφο θαη αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν δήκν. Ο δήκνο νθείιεη λα κε ρνξεγεί ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο ζε άιινπο, εθηφο ησλ ππαιιήισλ ηνπ.

ΑΡΘΡΟ 8ο Ο πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ην ζηαζεξφ θαη ακεηάβιεην ηεο ζπκθσλεκέλεο ζην άξζξν 4 ηηκήο, αλεμάξηεηα αλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη σο ρξφλνο ρξήζεο, ππάξμνπλ απμήζεηο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία ζηελ ηηκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ. ΑΡΘΡΟ 9ο Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε φιεο γεληθά ηηο δαπάλεο, θφξνπο, ηέιε, θαζψο θαη θάζε άιιεο πξνβιεπνκέλεο απφ λφκν θξάηεζεο.

ΑΡΘΡΟ 10ο ΢ηνηρείν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πνπ ζα ζεσξείηαη φηη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα θαη ζα ηζρχεη κε ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο, είλαη ε αξηζκ. 214/2011 απφθαζε Γεκάξρνπ. ΑΡΘΡΟ 11ο Ζ ζπκβαηηθή δαπάλε πξνβιέπεηαη θαη θαιχπηεηαη απφ ηελ πίζησζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ δήκνπ έηνπο 2011 θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.

00-6451.


ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΚΝ-5ΛΘ

ΑΡΘΡΟ 12ο Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/1980 «πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α.» θαη ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». ΑΡΘΡΟ 13ο Ζ Βάζε Γεδνκέλσλ έρεη ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα θαη δε δεζκεχεη ηελ εηαηξεία γηα ηπρφλ ακθηζβήηεζε ηεο πξνηεηλφκελεο δηαδηθαζίαο απφ νπνηνδήπνηε ειεγθηηθφ φξγαλν ή δηθαζηήξην θαη γη’ απηφ ην ιφγν ε εηαηξεία δελ θέξεη επζχλε ή ππνρξέσζε απνδεκίσζεο γηα νπνηαδήπνηε δεκία ή εζηθή βιάβε πνπ ελδερφκελα πξνθχςεη απφ ηε ρξήζε ηεο Βάζεο.

Σν θείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δηαβάζζεθε θαη βεβαηψζεθε απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο πνπ ππέγξαςαλ δχν (2) φκνηα πξσηφηππα απηήο, απφ ηα νπνία έλα (1) παξέκεηλε ζην δήκν θαη έλα (1) έιαβε ν πξνκεζεπηήο. ΟΗ ΢ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ΢

ΜΑΡΝΔΡΖ΢ ΗΩΑΝΝΖ΢

Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ΢

ΑΝΑ΢ΣΑ΢ΗΑΓΖ΢ ΗΩΑΝΝΖ΢

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΣΟΥ 600,00 ΕΥΡΩ.  
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΣΟΥ 600,00 ΕΥΡΩ.  

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΣΟΥ 600,00 ΕΥΡΩ.