Page 1

ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

Στο Λεωνίδιο, την ∆ευτέρα 5/3/2012 και ώρα 11:00 π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου µας, ύστερα από την 1465/9-2-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Ιωάννης Μαρνέρης (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ Ουδείς

2. ∆ηµήτριος Αθανασόπουλος (Μέλος) 3. Εµµανουήλ ∆ολιανίτης (Μέλος) 4. Ιωάννης Τριανταφύλλου (Μέλος) 5. Χρήστος Ξερακιάς (Μέλος)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Πολίτη Β. Παναγιώτη, ∆ιοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας. Κυνουρίας. O Πρόεδρος, µετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αυτής και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03

Αριθµός Απόφασης 2/2012 Θέµα 2ο: “Περί της διατύπωσης εισηγήσεως, στην Οικονοµική Επιτροπή για το προσχέδιο του Προϋπολογισµού & το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 63 παρ. δ΄ & άρθρο 266 του Ν. 3852/2010”.¨ Ο πρόεδρος εισηγούµενος του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύµφωνα µε την παρ.1-5 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 «1.Για το µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό των ∆ήµων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, το οποίο εξειδικεύεται κατ΄ έτος σε ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης και Ετήσιο Προϋπολογισµό. Το τεχνικό Πρόγραµµα καταρτίζεται µαζί µε το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης, το οποίο αποτελεί µέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτηµα». Επίσης, σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 1536/13-01-2012 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. για τους ∆ήµους ή τις Περιφέρειες που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εκπόνησης του επιχειρησιακού προγράµµατος, Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης για το έτος 2012, αποτελεί ο οικονοµικός προϋπολογισµός και το τεχνικό πρόγραµµα. «2.Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες, συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των υπηρεσιών τους. «3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µετά από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, καθορίζονται τα ποσοστά κατανοµής των πόρων που αφορούν στις δηµοτικές ενότητες. Σε περίπτωση που δηµοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα εξυγίανσης, ο προϋπολογισµός του συντάσσεται µε βάση αυτό. Κατ’ εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ΄ αριθµ.74452/29-12-2010 (φεκ 2044 Β΄/30-12-2010 τεύχος Β΄) Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.-Α & Η.∆. στην οποία ορίζονται τα ακόλουθα: "Για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, λαµβάνονται υπόψη τα κατωτέρω ποσοστά επί των πόρων που αφορούν στις επιµέρους δηµοτικές ενότητες έκαστου εξ αυτών, ως εξής: α) Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των έργων που περιλαµβάνονται στο Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα, διατίθεται σε κάθε δηµοτική ενότητα για έργα που εκτελούνται σε αυτή, ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) των πιστώσεων εκείνων που θα της διατίθεντο, αν η κατανοµή στις δηµοτικές ενότητες γινόταν µε βάση τη Σ.Α.Τ.Α που αποδόθηκε και αντιστοιχούσε σε αυτές κατά το έτος 2010. Η βάση υπολογισµού ισχύει για την πρώτη διετία. Το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) διατίθεται για έργα που αφορούν στο σύνολο του ∆ήµου ή


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03

δηµοτικές και τοπικές κοινότητές του. Τα ∆ηµοτικά Συµβούλια δύνανται µε απόφασή τους που λαµβάνεται µε την πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων (4/5) των παρόντων των µελών να αποφασίζουν την αύξηση του ποσοστού από είκοσι τοις εκατό (20%) έως τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) και αντίστοιχα να αποφασίζουν τη µείωση του ποσοστού από ογδόντα τοις εκατό (80%) έως εξήντα πέντε τοις εκατό (65%). β) Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των λοιπών δράσεων - πλην των λειτουργικών δαπανών - που περιλαµβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης, ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών επιµερίζεται ανά δηµοτική ενότητα για δράσεις, βάσει πληθυσµιακών κριτηρίων. Το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) διατίθεται για το σύνολο του ∆ήµου ή δηµοτικές και τοπικές κοινότητές του. Τα ∆ηµοτικά Συµβούλια δύνανται µε απόφασή τους, να µεταθέτουν την εφαρµογή των προαναφερόµενων ελάχιστων ορίων πιστώσεων, για το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης ή το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα του επόµενου έτους. Στην περίπτωση αυτή η απαίτηση των ελάχιστων, ως άνω, ποσοστών, θα καλύπτεται στη βάση της διετίας." Στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 86 του Ν. 3852/2010 ορίζονται τα παρακάτω: 4.Το συµβούλιο της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας µε απόφαση που λαµβάνεται ένα µήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράµµατος του δήµου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή µε σειρά προτεραιότητας, ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαµβάνει το επιχειρησιακό πρόγραµµα του δήµου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. 5.Στη συνεδρίαση του συµβουλίου της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούµενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της περιφέρειάς της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας, προκειµένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Εάν το συµβούλιο της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση εµπρόθεσµα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράµµατος του δήµου καταρτίζεται χωρίς αυτήν.» «4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου για το Ε.Π.∆. και τον προϋπολογισµό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.∆. και του προϋπολογισµού στην Οικονοµική επιτροπή, προκειµένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και στην υποβολή τους στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03

«5. Έως τις 30 Σεπτεµβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την σύνταξη προσχεδίου του Ε.Π.∆. και του προϋπολογισµού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης.» Σύµφωνα µε τις περιπτώσεις δ΄ και ε΄ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή: δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισµού και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης προς την Οικονοµική Επιτροπή. ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού. Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 3 της αριθµ. Πρωτ. Οικ.50698/02-122011 ΚΥΑ (φεκ 2832/14-12-2011 Τεύχος Β΄), η Εκτελεστική Επιτροπή στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης, συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, για τον προϋπολογισµό και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.∆. και του προϋπολογισµού προς την Οικονοµική Επιτροπή.

Σηµειώνεται ότι στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας κατά την απογραφή του έτους 2001, έχει πληθυσµό 9.001 κατοίκους < των 10.000 κατοίκων δεν συγκροτείται ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης (παρ. 1 άρ. 76 του Ν. 3852/2010). Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 2 «Ρυθµίσεις επειγόντων θεµάτων Υπουργείου Εσωτερικών» ΦΕΚ 268/Α΄/31-12-2011, η προθεσµία εκπόνησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων ΟΤΑ α΄& β΄ βαθµού παρατείνεται έως την 30-9-2012. Κατόπιν των ανωτέρω σας παραθέτω το προσχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου και σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά. Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου της και µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της: • • • •

Τις διατάξεις των παρ. 1-5 του άρθρου 266, Τις περιπτώσεις δ΄ και ε΄του άρθρου 63 Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 της αριθµ. Πρωτ. Οικ.50698/02-12-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2832/14-12-2011 τεύχος Β΄) Το αρ. πρωτ. 1536/13-01-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα «Παράταση εκπόνησης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Ο.Τ.Α. α΄& β΄βαθµού» Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 «Ρυθµίσεις επειγόντων θεµάτων Υπουργείου Εσωτερικών» φεκ 268/Α΄/31-12-2011.


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή το σχέδιο του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2012 του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης απόφασης.


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Σχέδιο Προϋπολογισµού Εσόδων

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 31/12/11

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

01

ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

011

Μισθώµατα

0111

Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ∆ΚΚ).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Βεβαιωθέντα µέχρι 31/12/11

24.720,00

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

21.793,00

25.000,00

3.126,53

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 0111 προορίζεται για Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ∆ΚΚ). Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ∆ΚΚ, άρθρο 39 Ν. 998/79).

0117

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 0117 προορίζεται για Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ∆ΚΚ, άρθρο 39 Ν. 998/79). 012

Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0122

Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958).

4.000,00

4.400,00

4.500,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 0122 προορίζεται για Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958). Εσοδα από την εκµετάλλευση αναδασωµένων εκτάσεων (άρθρο 40 Ν. 998/79).

0124

3.000,00

2.545,32

5.500,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 0124 προορίζεται για Εσοδα από την εκµετάλλευση αναδασωµένων εκτάσεων (άρθρο 40 Ν. 998/79). ∆ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β∆ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93).

0125

11.980,00

12.097,03

12.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 0125 προορίζεται για ∆ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β∆ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 02

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

021

Τόκοι κεφαλαίων

0211

Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες

41.740,19

50.000,00

321,47

321,47

0,00

669.684,95

553.924,24

583.000,00

6.000,00

3.937,15

4.500,00

365.780,00

408.163,39

330.000,00

0,00

536,04

1.000,00

10.500,00

25.127,41

11.000,00

4.000,00

586,96

1.000,00

4.455,00

5.000,00

12.600,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 0211 προορίζεται για Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 0212

Τόκοι λοιπών περιπτώσεων

Εισήγηση Ο ΚΑ 0212 προορίζεται για Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 03

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

031

Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού

0311

Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89).

Εισήγηση Ο ΚΑ 0311 προορίζεται για Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 032

Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958).

0321

∆ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο.

0321.001

∆ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο.

0322

Τέλος ύδρευσης.

0322.001

Τέλος ύδρευσης.

0324

Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως.

Εισήγηση Ο ΚΑ 0324 προορίζεται για Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως. 033 0331

Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958). ∆ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου.

Εισήγηση Ο ΚΑ 0331 προορίζεται για ∆ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. 034 0341

Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958). ∆ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο.

Εισήγηση Ο ΚΑ 0341 προορίζεται για ∆ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο. 0343

0,00

Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης.

Εισήγηση Ο ΚΑ 0343 προορίζεται για Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης. 04

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012 ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 1 από 9


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού εσόδων

Κωδικός (ΚΑ) 041

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 31/12/11

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Βεβαιωθέντα µέχρι 31/12/11

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977).

0411

13.989,65

15.000,00

381,55

0,00

39.000,00

50.932,83

65.000,00

20.000,00

33.850,46

35.000,00

31.500,00

6.875,70

5.000,00

26.000,00

∆ικαιώµατα σύστασης οικογενειακών τάφων.

Εισήγηση Ο ΚΑ 0411 προορίζεται για ∆ικαιώµατα σύστασης οικογενειακών τάφων. 0412

500,00

∆ικαίωµα ενταφιασµού.

Εισήγηση Ο ΚΑ 0412 προορίζεται για ∆ικαίωµα ενταφιασµού. 043

Εσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.

0434

Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.

0434.001

Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.

044

Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας

0441

Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93).

0441.001

Τέλος ακίνητης περιουσίας [∆.Ε.Η]

Εισήγηση Ο ΚΑ 0441.001 προορίζεται για Τέλος ακίνητης περιουσίας [∆.Ε.Η] 0441.002

Τέλος ακίνητης περιουσίας (Χρηµατικοί κατάλογοι Οίκοθεν).

Εισήγηση Ο ΚΑ 0441.002 προορίζεται για Τέλος ακίνητης περιουσίας (Χρηµατικοί κατάλογοι - Οίκοθεν). 0441.003

Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/1993) Κρατική επιχορήγηση

11.000,00

20.315,00

20.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 0441.003 προορίζεται για Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/1993) - Κρατική επιχορήγηση 045

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών

0451

Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93).

9.000,00

10.576,42

11.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 0451 προορίζεται για Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93). Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97).

0452

22.000,00

15.144,50

16.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 0452 προορίζεται για Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 046

Λοιπά τέλη και δικαιώµατα

0461

Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80).

0461.001

Τέλος χρήσης Αιγιαλού και παραλίας

29.300,00

30.070,14

31.000,00

7.700,00

7.963,75

8.000,00

2.498,57

2.500,00

36,65

0,00

12.800,00

13.000,00

1.918.847,18

1.631.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 0461.001 προορίζεται για Τέλος χρήσης Αιγιαλού και παραλίας 0461.002

Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)

Εισήγηση Ο ΚΑ 0461.002 προορίζεται για Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0468

1.310,00

Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β∆ 24/9-20/10/1958).

Εισήγηση Ο ΚΑ 0468 προορίζεται για Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β∆ 24/9-20/10/1958). 05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

051

Φόροι

0511

Φόρος ηλεκτροδοτούµενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80).

8.670,80

Εισήγηση Ο ΚΑ 0511 προορίζεται για Φόρος ηλεκτροδοτούµενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80). 0512

Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.∆. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80).

14.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 0512 προορίζεται για Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.∆. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80). 06

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

061

Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

0611

ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89).

1.811.360,31

Εισήγηση Ο ΚΑ 0611 προορίζεται για ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0612

ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρο 12 Ν. 2880/2001).

106.130,04

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012 ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

75.198,83

95.000,00

Σελίδα 2 από 9


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού εσόδων

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 31/12/11

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Βεβαιωθέντα µέχρι 31/12/11

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

Εισήγηση Ο ΚΑ 0612 προορίζεται για ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρο 12 Ν. 2880/2001). ΚΑΠ για τη λειτουργία δηµοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν. 2880/2001).

0613

132.000,00

0,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 0613 προορίζεται για ΚΑΠ για τη λειτουργία δηµοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν. 2880/2001). ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91).

0614

70.623,21

69.393,06

55.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 0614 προορίζεται για ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000)

0615

3.234,00

3.232,00

3.250,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 0615 προορίζεται για ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) 0619

ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς

0619.001

54.225,55

65.000,00

104.433,10

90.000,00

290.218,13

0,00

290.218,13

32.412,16

40.515,20

41.000,00

2.305,00

2.500,00

68.400,00

ΚΑΠ για µισθοδοσία καθαριστριών σχολείων

Εισήγηση Ο ΚΑ 0619.001 προορίζεται για ΚΑΠ για µισθοδοσία καθαριστριών σχολείων 0619.002

ΚΑΠ µια µισθοδοσία µόνιµου προσωπικού ΚΕΠ

96.200,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 0619.002 προορίζεται για ΚΑΠ µια µισθοδοσία µόνιµου προσωπικού ΚΕΠ 0619.003

ΚΑΠ για µεταφορές προσώπων (µαθητών)

07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

071

Λοιπά τακτικά έσοδα

0712

Μισθώµατα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν. 2130/93).

Εισήγηση Ο ΚΑ 0712 προορίζεται για Μισθώµατα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν. 2130/93). Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ∆ΚΚ).

0713

850,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 0713 προορίζεται για Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ∆ΚΚ). Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν.∆. 4260/62).

0714

0,00

695,19

700,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 0714 προορίζεται για Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν.∆. 4260/62). Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ∆ του άρθρου 15 του Β∆ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001).

0715

24.674,23

22.627,30

23.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 0715 προορίζεται για Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ∆ του άρθρου 15 του Β∆ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001).

0716

7.000,00

2.385,00

1.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 0716 προορίζεται για Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001). 0718

Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.

0718.001

210.000,00

Έσοδα από τη λύση ∆ΕΥΑ [ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ ]

211.841,86

0,00

0,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 0718.001 προορίζεται για Έσοδα από τη λύση ∆ΕΥΑ [ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ ] 0718.002

Έσοδα από την συγχώνευση στο ∆ήµο του Ν.Π.∆.∆ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ)

78.131,18

Εισήγηση Ο ΚΑ 0718.002 προορίζεται για Έσοδα από την συγχώνευση στο ∆ήµο του Ν.Π.∆.∆ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ) 0718.003

Έσοδα απο την συγχώνευση στον ∆ήµο του Ν.Π.∆.∆ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ]

260,15

0,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 0718.003 προορίζεται για Έσοδα απο την συγχώνευση στον ∆ήµο του Ν.Π.∆.∆ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ] 0718.004

Εσοδα από την συγχώνευση Ν.Π.∆.∆. [ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΤΥΡΟΥ]

2.291,33

0,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 0718.004 προορίζεται για Εσοδα από την συγχώνευση Ν.Π.∆.∆. [ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΤΥΡΟΥ] 0718.005

Εσοδα από την συγχώνευση Ν.Π.∆.∆ [Π.Π.Λ.Κ.∆ΗΜΟΥ ΤΥΟΥ]

2.919,55

0,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 0718.005 προορίζεται για Εσοδα από την συγχώνευση Ν.Π.∆.∆ [Π.Π.Λ.Κ.∆ΗΜΟΥ ΤΥΟΥ] 1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

12

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012 ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 3 από 9


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού εσόδων

Κωδικός (ΚΑ) 121

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 31/12/11

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Βεβαιωθέντα µέχρι 31/12/11

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών

1213

Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών

1213.001

Αποζηµίωση Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.∆.

4.000,00

4.000,00

4.000,00

66.000,00

72.736,00

0,00

135.172,68

269.545,36

160.956,47

Εισήγηση Ο ΚΑ 1213.001 προορίζεται για Αποζηµίωση Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.∆. 1214

Λοιπές επιχορηγήσεις

1214.001

Μερική Απασχόληση

Εισήγηση Ο ΚΑ 1214.001 προορίζεται για Μερική Απασχόληση 1214.003

Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών [ΥΠ.ΕΣ. ∆.∆ & Α΄ (άρθρο 27 Ν. 3756/2009)]

Εισήγηση Ο ΚΑ 1214.003 προορίζεται για Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών [ΥΠ.ΕΣ. ∆.∆ & Α΄ (άρθρο 27 Ν. 3756/2009)] 13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

131

Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες

1311

Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ).

599.250,00

570.467,00

570.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 1311 προορίζεται για Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ). Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)

1312

7.100,00

12.990,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 1312 προορίζεται για Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 1319

Λοιπά ειδικά Προγράµµατα

1319.001

ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΕΠΕΡ) - ΣΧΟΟΑΠ

15.339,08

0,00

15.340,00

77.000,00

0,00

77.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 1319.001 προορίζεται για ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΕΠΕΡ) - ΣΧΟΟΑΠ 1319.002

ΥΠ.ΠΟ Επιχορήγηση για Αποκατάσταση Μετατροπή ∆ηµοτικού Σχολείου σε Μουσείο

Εισήγηση Ο ΚΑ 1319.002 προορίζεται για Επιχορήγηση ΥΠ.ΠΟ για Αποκατάσταση Μετατροπή ∆ηµοτικού Σχολείου σε Μουσείο 1319.003

15.000,00

Πρόγραµµα Συν - κοινωνία [ΥΠ.ΕΣ/ΚΕ∆ΚΕ]

0,00

0,00

0,00

0,00

49.200,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 1319.003 προορίζεται για Πρόγραµµα Συν - κοινωνία [ΥΠ.ΕΣ/ΚΕ∆ΚΕ] 1319.004

ΜΟ∆ Ε.Π Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής ΕΣΠΑ (Άξονας 1 Κωδικός 85/ΜΟ∆ Α.Ε)

1319.005

ΘΗΣΕΑΣ Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ∆∆ Πουλίθρων , Μαρίου και Παλαιοχωρίου

60.700,00

60.412,09

0,00

1319.006

ΘΗΣΕΑΣ Επισκευή ανακαίνιση επέκταση ξενώνα Γλυππίας Παλαιοχωρίου

69.000,00

0,00

69.000,00

1319.007

Εσοδα από πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ ∆.Ε. ΤΥΡΟΥ

232.578,81

35.584,53

196.994,28

0,00

77.781,00

132

Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

1321

Χρηµατοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα

1321.005

ΟΠΑΑΧ Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου µπροστά από πρώην κοινοτικό Κατάστηµα Πραγµατευτής

77.781,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 1321.005 προορίζεται για ΟΠΑΑΧ Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου µπροστά από πρώην κοινοτικό Κατάστηµα Πραγµατευτής 1321.006

ΟΠΑΑΧ Ασφαλτόστρωση δρόµου Τσιτάλια-Πυργούδι (τµήµα περιοχής βοσκοτόπων και ελαιοκτηµάτων.

118.200,00

0,00

128.111,22

Εισήγηση Ο ΚΑ 1321.006 προορίζεται για ΟΠΑΑΧ Ασφαλτόστρωση δρόµου Τσιτάλια-Πυργούδι (τµήµα περιοχής βοσκοτόπων και ελαιοκτηµάτων. 1321.007

ΟΠΑΑΧ ∆ιαµόρφωση και ανάπλαση χώρου νερών Τ.∆. Μαρίου

79.724,00

0,00

68.213,04

0,00

6.600,00

0,00

202.923,73

0,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 1321.007 προορίζεται για ΟΠΑΑΧ ∆ιαµόρφωση και ανάπλαση χώρου νερών Τ.∆. Μαρίου 1321.008

ΟΠΑΑΧ ∆ιαµόρφωση κεντρικού δρόµου ∆∆ Πελετών

6.600,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 1321.008 προορίζεται για ΟΠΑΑΧ ∆ιαµόρφωση κεντρικού δρόµου ∆∆ Πελετών 1321.009

ΟΠΑΑΧ Ασφαλτόστρωση δρόµου Πελετά-Κρεµαστή

42.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 1321.009 προορίζεται για ΟΠΑΑΧ Ασφαλτόστρωση δρόµου Πελετά-Κρεµαστή 1321.010

ΟΠΑΑΧ Ανάπλαση ιστορικού κέντρου ∆.∆. Παλαιοχωρίου Β΄ φάση

360.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 1321.010 προορίζεται για ΟΠΑΑΧ Ανάπλαση ιστορικού κέντρου ∆.∆. Παλαιοχωρίου Β΄ φάση Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012 ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 4 από 9


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού εσόδων

Κωδικός (ΚΑ) 1321.011

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 31/12/11

ΟΠΑΑΧ Ανάπλαση ιστορικού κέντρου ∆.∆. Παλαιοχωρίου Α΄ φάση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Βεβαιωθέντα µέχρι 31/12/11

203.300,00

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

0,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 1321.011 προορίζεται για ΟΠΑΑΧ Ανάπλαση ιστορικού κέντρου ∆.∆. Παλαιοχωρίου Α΄ φάση 1321.012

ΟΠΑΑΧ ∆ιαµόρφωση κεντρικής πλατείας ∆.∆. Αγίου Βασιλείου

53.000,00

1.994,06

53.284,84

Εισήγηση Ο ΚΑ 1321.012 προορίζεται για ΟΠΑΑΧ ∆ιαµόρφωση κεντρικής πλατείας ∆.∆. Αγίου Βασιλείου 1321.015

ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση πλατείας Τριών Ιεραρχών Λεωνιδίου

40.000,00

0,00

40.500,00

0,00

17.964,15

0,00

24.750,00

0,00

29.313,53

0,00

45.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 1321.015 προορίζεται για ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση πλατείας Τριών Ιεραρχών Λεωνιδίου 1321.016

ΕΤΕΡΠΣ Ανακατασκευή χώρου παιδικής χαράς Τ.∆.Λεωνιδίου

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 1321.016 προορίζεται για ΕΤΕΡΠΣ Ανακατασκευή χώρου παιδικής χαράς Τ.∆.Λεωνιδίου 1321.017

25.000,00

ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση πλατείας Τ.∆. Βλησιδιάς

Εισήγηση Ο ΚΑ 1321.017 προορίζεται για ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση πλατείας Τ.∆. Βλησιδιάς 1321.018

ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση χώρου στη θέση Λούτσα Τσιταλίων

30.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 1321.018 προορίζεται για ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση χώρου στη θέση Λούτσα Τσιταλίων 1321.019

ΕΤΕΡΠΣ Επέκταση και ανάπλαση πρώτης πλατείας Πραγµατευτής

45.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 1321.019 προορίζεται για ΕΤΕΡΠΣ Επέκταση και ανάπλαση πρώτης πλατείας Πραγµατευτής 1327

Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

1327.001

Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα [ΥΠΕΣ∆∆Α (άρθρο 27 Ν. 3756/2009)]

0,00

0,00

108.588,90

Εισήγηση Ο ΚΑ 1327.001 προορίζεται για Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα [ΥΠΕΣ∆∆Α (άρθρο 27 Ν. 3756/2009)] 1327.002

Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (Πολιτική Προστασία)

66.300,40

66.400,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 1327.002 προορίζεται για Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (Πολιτική Προστασία) 1327.003

Επιχορήγηση από ΟΣΚ.

1327.004

ΕΠΕΡΑ Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων.

14

∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ

141

∆ωρεές

1411

Προϊόν δωρεών.

45.000,00

0,00

45.000,00

0,00

0,00

10.874.852,65

1.000,00

560,50

0,00

15.000,00

17.472,85

20.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 1411 προορίζεται για Προϊόν δωρεών. 15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ

151

Προσαυξήσεις και πρόστιµα

1511

Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.∆. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93).

Εισήγηση Ο ΚΑ 1511 προορίζεται για Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.∆. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 1512

Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.∆. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93).

17.500,00

29.473,97

30.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 1512 προορίζεται για Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.∆. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). 1514

Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86).

0,00

2.134,27

10.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 1514 προορίζεται για Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86). 1516

Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις.

0,00

5.238,95

5.250,00

0,00

0,00

1.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 1516 προορίζεται για Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις. 1517

Πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προµηθευτών και εργολάβων.

Εισήγηση Ο ΚΑ 1517 προορίζεται για Πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προµηθευτών και εργολάβων. 1519

Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων

0,00

1.656,53

2.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 1519 προορίζεται για Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 152

Παράβολα Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012 ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 5 από 9


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού εσόδων

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 31/12/11

Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98).

1522

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Βεβαιωθέντα µέχρι 31/12/11

0,00

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

525,85

500,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 1522 προορίζεται για Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98). 16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

162

Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων

1624

Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 Ν. 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ)

1624.001

΄Εκτακτα έσοδα από την συγχώνευση Ν.Π.∆.∆ [Π.Π.Λ.Κ ∆ΗΜΟΥ ΤΥΡΟΥ]

0,00

601,04

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 1624.001 προορίζεται για ΄Εκτακτα έσοδα από την συγχώνευση Ν.Π.∆.∆ [Π.Π.Λ.Κ ∆ΗΜΟΥ ΤΥΡΟΥ] 169

Λοιπά έκτακτα έσοδα

1693

Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.

1693.001

2.760,00

Έσοδα από ανακύκλωση υλικών

2.804,50

3.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 1693.001 προορίζεται για Έσοδα από ανακύκλωση υλικών 1699

Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις.

1699.001

Έσοδα από επιστροφή εγγυητικών επιστολών

1699.002

Παράβολα τευχών δηµοπράτησης έργων

9.968,00

8.968,00

0,00

500,00

190,00

500,00

2

ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

21

ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

211

Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.

2112

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης.

115.407,09

28.737,51

120.000,00

43.404,67

26.000,00

0,00

75,20

5.000,00

31.000,00

17.567,85

15.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 2112 προορίζεται για Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης. 2113

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης.

37.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 2113 προορίζεται για Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης. 2115

Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.

Εισήγηση Ο ΚΑ 2115 προορίζεται για Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας. 2118

Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών

2118.001

Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών

Εισήγηση Ο ΚΑ 2118.001 προορίζεται για Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 2118.002

14.000,00

Τακτικά έσοδα από τέλη παρεπιδηµούντων

3.430,41

10.000,00

6.509,57

7.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 2118.002 προορίζεται για Τακτικά έσοδα από τέλη παρεπιδηµούντων 2119

Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα.

2119.001

Λοιπά τακτικά έσοδα απο τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 του Ν. 1080/80)

7.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 2119.001 προορίζεται για Λοιπά τακτικά έσοδα απο τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 του Ν. 1080/80) 3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ

312

∆άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών

3121

∆άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.

3121.001

∆άνειο ΤΠ∆ για αγορά ακινήτων στην ΤΚ Παλαιοχωρίου

86.000,00

86.000,00

0,00

312.000,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 3121.001 προορίζεται για ∆άνειο ΤΠ∆ για αγορά ακινήτων στην ΤΚ Παλαιοχωρίου 3121.002

∆άνειο ΤΠ∆ για ίδρυση σφαγείου αιγοπροβάτων

312.550,16

Εισήγηση Ο ΚΑ 3121.002 προορίζεται για ∆άνειο ΤΠ∆ για ίδρυση σφαγείου αιγοπροβάτων 32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

321

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα

3212

Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης.

160.987,37

147.517,16

127.141,95

9.354,87

8.712,26

31.389,22

Εισήγηση Ο ΚΑ 3212 προορίζεται για Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης. 3213

Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης.

Εισήγηση Ο ΚΑ 3213 προορίζεται για Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης. Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012 ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 6 από 9


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού εσόδων

Κωδικός (ΚΑ) 3214

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 31/12/11

Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης.

Βεβαιωθέντα µέχρι 31/12/11

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

6.383,76

6.219,44

1.649,12

1.180,71

978,66

101,03

454,35

782,46

492,39

50.672,18

47.134,78

34.105,01

13.487,50

1.203,29

603,00

10.461,77

7.661,77

12.896,66

23.715,87

23.715,87

24.854,59

16.961,17

14.265,33

14.138,95

627,02

269,56

84,97

1,50

1,50

0,00

1.913,00

1.563,00

200,00

4.706,60

2.456,60

4.669,40

Εισήγηση Ο ΚΑ 3214 προορίζεται για Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης. 3215

Τέλος ακίνητης περιουσίας.

Εισήγηση Ο ΚΑ 3215 προορίζεται για Τέλος ακίνητης περιουσίας. 3216

∆υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές.

Εισήγηση Ο ΚΑ 3216 προορίζεται για ∆υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές. 3218

Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών

3218.001

Τέλος ακαθαρίστων εσόδων

Εισήγηση Ο ΚΑ 3218.001 προορίζεται για Τέλος ακαθαρίστων εσόδων 3218.002

Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων

Εισήγηση Ο ΚΑ 3218.002 προορίζεται για Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων 3219

Λοιπά εσόδα

3219.001

Τέλη κοινοχρήστων χώρων

Εισήγηση Ο ΚΑ 3219.001 προορίζεται για Τέλη κοινοχρήστων χώρων 3219.002

Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Εισήγηση Ο ΚΑ 3219.002 προορίζεται για Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 3219.003

∆ικαίωµα βοσκής

Εισήγηση Ο ΚΑ 3219.003 προορίζεται για ∆ικαίωµα βοσκής 3219.004

∆ικαιώµατα και τέλη ταφής

Εισήγηση Ο ΚΑ 3219.004 προορίζεται για ∆ικαιώµατα και τέλη ταφής 3219.005

Τέλη καθαριότητας και φωτισµού

Εισήγηση Ο ΚΑ 3219.005 προορίζεται για Τέλη καθαριότητας και φωτισµού 3219.006

Μισθώµατα βοσκίσιµων εκτάσεων

Εισήγηση Ο ΚΑ 3219.006 προορίζεται για Μισθώµατα βοσκίσιµων εκτάσεων 3219.007

Τέλη αιγιαλού και παραλίας

Εισήγηση Ο ΚΑ 3219.007 προορίζεται για Τέλη αιγιαλού και παραλίας 322

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα

3221

Έκτακτα γενικά έσοδα.

3221.001

Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν∆ 805/71 και του ΑΝ 170/67

6.332,50

6.146,80

13.706,30

Εισήγηση Ο ΚΑ 3221.001 προορίζεται για Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν∆ 805/71 και του ΑΝ 170/67 4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

41

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

411

Συνταξιοδοτικές εισφορές

4111

Εισφορά υπέρ του ∆ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

4111.001

6.500,00

Εισφορά υπέρ συντάξεως ∆ηµάρχου 10 %

6.374,52

7.000,00

40.062,85

40.000,00

10.000,00

10.093,73

10.000,00

20.000,00

10.374,64

9.000,00

50.000,00

49.986,68

50.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 4111.001 προορίζεται για Εισφορά υπέρ συντάξεως ∆ηµάρχου 10 % 4111.002

Εισφορά υπέρ συντάξεως 6,67 % & επασφάλιστρο

44.200,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 4111.002 προορίζεται για Εισφορά υπέρ συντάξεως 6,67 % & επασφάλιστρο 4111.003

Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ. 8 %

Εισήγηση Ο ΚΑ 4111.003 προορίζεται για Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ. 8 % 412 4121

Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Φόροι µισθωτών υπηρεσιών.

Εισήγηση Ο ΚΑ 4121 προορίζεται για Φόροι µισθωτών υπηρεσιών. 4122

Φόροι και χαρτόσηµο ∆ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ∆ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων

Εισήγηση Ο ΚΑ 4122 προορίζεται για Φόροι και χαρτόσηµο ∆ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ∆ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123

Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελµατιών κλπ

80.000,00

59.489,71

80.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 4123 προορίζεται για Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελµατιών κλπ Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012 ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 7 από 9


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού εσόδων

Κωδικός (ΚΑ) 4124

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 31/12/11

Βεβαιωθέντα µέχρι 31/12/11

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου

4124.001

Χαρτόσηµο

1.000,00

866,71

1.000,00

200,00

131,75

200,00

800,00

0,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 4124.001 προορίζεται για Χαρτόσηµο 4124.002

ΟΓΑ Χαρτοσήµου.

Εισήγηση Ο ΚΑ 4124.002 προορίζεται για ΟΓΑ Χαρτοσήµου 4124.003

Απόδοση υπέρ ∆ηµοσίου δικαιωµάτων χρήσης Κοινόχρηστων χώρων

Εισήγηση Ο ΚΑ 4124.003 προορίζεται για Απόδοση υπέρ ∆ηµοσίου δικαιωµάτων χρήσης Κοινόχρηστων χώρων 4124.004

Απόδοση υπέρ ∆ηµοσίου δικαιωµάτων χρήσης Αιγιαλού & Παραλίας

6.700,00

7.642,08

10.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 4124.004 προορίζεται για Απόδοση υπέρ ∆ηµοσίου δικαιωµάτων χρήσης Αιγιαλού & Παραλίας 4124.005

Απόδοση υπέρ ∆ηµοσίου δικαιωµάτων από µίσθωση θαλασσίων εκτάσεων

8.104,00

0,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 4124.005 προορίζεται για Απόδοση υπέρ ∆ηµοσίου δικαιωµάτων από µίσθωση θαλασσίων εκτάσεων 4124.006

ΦΠΑ 13% κατανάλωσης ύδατος (άρθρο 18 Ν.4002/2011).

0,00

0,00

75.028,00

4124.007

ΦΠΑ 23% Πάγιο τέλος ύδρευσης, αποχέτευσης και τέλους αποχέτευσης (άρθρο 18 Ν.4002/2011)

0,00

0,00

16.940,00

413

Ασφαλιστικές εισφορές

4131

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία.

4131.001

Εισφορά υπέρ ΤΥ∆ΚΥ

79.000,00

81.865,83

85.000,00

37.000,00

26.383,07

27.000,00

17.000,00

15.965,94

15.000,00

17.700,00

20.885,51

20.000,00

138.000,00

137.825,20

125.000,00

1.000,00

419,43

600,00

1.000,00

341,62

500,00

1.000,00

205,70

400,00

500,00

111,52

200,00

1.000,00

516,23

1.000,00

900,00

537,60

600,00

500,00

378,40

400,00

4.000,00

4.977,94

5.000,00

720,00

991,88

1.000,00

17.000,00

15.588,66

17.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 4131.001 προορίζεται για Εισφορά υπέρ ΤΥ∆ΚΥ 4131.002

Εισφορά υπέρ ΤΕΑ∆Υ

Εισήγηση Ο ΚΑ 4131.002 προορίζεται για Εισφορά υπέρ ΤΕΑ∆Υ 4131.003

Εισφορά υπέρ ΤΠ∆Υ

Εισήγηση Ο ΚΑ 4131.003 προορίζεται για Εισφορά υπέρ ΤΠ∆Υ 4131.004

Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε

Εισήγηση Ο ΚΑ 4131.004 προορίζεται για Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε 4131.005

Εισφορά υπέρ ΙΚΑ

Εισήγηση Ο ΚΑ 4131.005 προορίζεται για Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 4131.006

Εισφορά υπέρ ΤΕΑΗΕ

Εισήγηση Ο ΚΑ 4131.006 προορίζεται για Εισφορά υπέρ ΤΕΑΗΕ 4131.007

Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ

Εισήγηση Ο ΚΑ 4131.007 προορίζεται για Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 4131.008

Εισφορά υπέρ ΤΑΜΠΥ / ΥΕΘΑ / ΓΕΣ

Εισήγηση Ο ΚΑ 4131.008 προορίζεται για Εισφορά υπέρ ΤΑΜΠΥ / ΥΕΘΑ / ΓΕΣ 4131.009

Εισφορά για Υγειονοµική Περίθαλψη

Εισήγηση Ο ΚΑ 4131.009 προορίζεται για Εισφορά για Υγειονοµική Περίθαλψη 4131.010

Κράτηση απεργίας

Εισήγηση Ο ΚΑ 4131.010 προορίζεται για Κράτηση απεργίας 4131.011

Εισφορά υπέρ ΤΕΑΜ-ΝΠ∆∆

Εισήγηση Ο ΚΑ 4131.011 προορίζεται για Εισφορά υπέρ ΤΕΑΜ-ΝΠ∆∆ 4131.012

Εισφορά υπέρ Κλάδου Πρόνοιας

Εισήγηση Ο ΚΑ 4131.012 προορίζεται για Εισφορά υπέρ Κλάδου Πρόνοιας 4131.013

Ειδική Εισφορά Αλληλεγύης

4131.014

Εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆

414

Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.

4141

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & ∆.

Εισήγηση Ο ΚΑ 4141 προορίζεται για Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & ∆. 42

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

421

Επιστροφές χρηµάτων Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012 ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

Σελίδα 8 από 9


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού εσόδων

Κωδικός (ΚΑ) 4212

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 31/12/11

Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Βεβαιωθέντα µέχρι 31/12/11

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

2.000,00

0,00

19.000,00

0,00

1.155,95

2.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 4212 προορίζεται για Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997).

4213

Εισήγηση Ο ΚΑ 4213 προορίζεται για Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997). 4214

0,00

Επιστροφή εν γένει χρηµάτων.

937,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 4214 προορίζεται για Επιστροφή εν γένει χρηµάτων. 5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

51

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

511

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα

5111

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών

5111.000

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα

5111.001

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από Τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών

5112

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.∆.Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις

5112.001

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.∆.Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις

512

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα

5122

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.∆.Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις

5122.001

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.∆.Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις

613.135,98

613.594,73

1.139.868,61

5122.002

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ειδικευµένα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.∆.Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις

134.359,60

136.663,03

143.734,18

9.640.421,21

7.696.338,14

19.403.960,79

Γενικά σύνολα των ΕΣΟ∆ΩΝ

647.257,69

728.573,86

0,00

0,00

0,00

58.243,41

0,00

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012 ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A."

0,00

504.922,06

Σελίδα 9 από 9


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Σχέδιο Προϋπολογισµού ∆απανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι

Ενταλθέντα µέχρι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

00-6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

00-60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

00-603

Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

00-6031

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (περιλαµβάνονται βασικός µισθός δώρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

00-6031.001

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός δώρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

32.000,00

24.841,98

75.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6031.001 προορίζεται για Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός δώρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 00-6031.002

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (περιλαµβάνονται βασικός µισθός δώρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ

0,00

0,00

15.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6031.002 προορίζεται για Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (περιλαµβάνονται βασικός µισθός δώρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ 00-605

Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

00-6053

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

00-6053.001

Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕ∆Ε υπαλλήλων ειδικών θέσεων

7.000,00

2.534,68

7.500,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6053.001 προορίζεται για Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕ∆Ε υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6053.002

4.000,00

Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων

3.547,45

10.200,00

0,00

600,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6053.002 προορίζεται για Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων 00-6053.003

Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδικών θέσεων (Ταµείο Νοµικών)

600,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6053.003 προορίζεται για Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδικών θέσεων (Ταµείο Νοµικών) 00-6056

Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν∆ 4260/61 και 33 Ν∆ 5441/66)

00-6056.001

Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑ∆Υ 75 %

91.566,21

91.565,15

80.000,00

26.652,07

23.546,25

27.000,00

6.141,60

3.351,48

20.000,00

0,00

3.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6056.001 προορίζεται για Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑ∆Υ 75 % 00-6056.002

Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠ∆Υ 25 %

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6056.002 προορίζεται για Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠ∆Υ 25 % 00-61

Αµοιβές αιρετών και τρίτων

00-611

Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών

00-6111

Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6111 προορίζεται για Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 00-6116

1.000,00

Αµοιβές δικαστικών επιµελητών

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6116 προορίζεται για Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 00-612

∆απάνες αιρετών

00-6121

Έξοδα παραστάσεως ∆ηµάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ∆ΚΚ)

00-6121.001

Αντιµισθία ∆ηµάρχου Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6121.001 προορίζεται για Αντιµισθία ∆ηµάρχου 00-6121.002 Αντιµισθία Αντιδηµάρχων Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6121.002 προορίζεται για Αντιµισθία Αντιδηµάρχων 00-6121.003 Αντιµισθία Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου

43.000,00

40.218,04

42.000,00

86.000,00

83.793,66

77.000,00

17.500,00

13.444,30

16.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6121.003 προορίζεται για Αντιµισθία Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 1 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 00-6121.005

Αποζηµίωση & έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συµβουλίων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

67.703,18

72.000,00

71.400,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6121.005 προορίζεται για Αποζηµίωση & έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συµβουλίων 00-6121.006

Αποζηµίωση & έξοδα κίνησης Προέδρων & µελών για συµµετοχή στις συνεδριάσεις Τοπικού Συµβουλίου

18.100,00

0,00

15.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6121.006 προορίζεται για Αποζηµίωση & έξοδα κίνησης Προέδρων & µελών για συµµετοχή στις συνεδριάσεις Τοπικού Συµβουλίου 00-6122

Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης δηµοτικών συµβούλων (άρθρο 175 ∆ΚΚ)

00-6122.001

Αποζηµίωση συνεδρίασεων δηµοτικού συµβουλίου.

30.588,07

30.000,00

0,00

8.000,00

6.270,00

5.027,24

7.000,00

6.300,00

5.272,41

6.000,00

34.500,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6122.001 προορίζεται για Αποζηµίωση συνεδρίασεων δηµοτικού συµβουλίου. 00-6122.002

Αποζηµίωση συνεδριάσεων µελών οικονοµικής επιτροπής.

9.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6122.002 προορίζεται για Αποζηµίωση συνεδριάσεων µελών οικονοµικής επιτροπής. 00-6126

Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς

00-6126.001

Εργοδοτική εισφορά ΤΥ∆ΚΥ

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6126.001 προορίζεται για Εργοδοτική εισφορά ΤΥ∆ΚΥ 00-615

Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης

00-6151

∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6151 προορίζεται για ∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 00-6154

Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης

00-6154.001

Απόδοση παρακράτησης 1,5/οοο από ΚΑΠ

4.900,00

3.293,18

3.500,00

19,20

30,00

4,84

10,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6154.001 προορίζεται για Απόδοση παρακράτησης 1,5/οοο από ΚΑΠ 00-6154.002

75,00

Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από Φόρο Ζύθου

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6154.002 προορίζεται για Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από Φόρο Ζύθου 00-6154.003

Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από επιχορήγηση για σχολικούς τροχονόµους

15,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6154.003 προορίζεται για Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από επιχορήγηση για σχολικούς τροχονόµους 00-6154.004

Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών

15,00

0,00

10,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6154.004 προορίζεται για Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών 00-6154.005

Απόδοση παρακράτησης 1,5/000 από επιχορήγηση µισθοδοσίας µονίµου προσωπικού ΚΕΠ

00-6154.006

Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από πρόστιµα ΚΟΚ

200,00

138,00

145,00

30,00

23,97

25,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6154.006 προορίζεται για Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από πρόστιµα ΚΟΚ 00-6154.007

Απόδοση παρακράτησης 1,5/000 από επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες

400,00

202,16

210,00

00-6154.008

Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από µισθοδοσία προσωπικού µερικής απασχόλησης

120,00

109,10

115,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6154.008 προορίζεται για Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από µισθοδοσία προσωπικού µερικής απασχόλησης 00-6154.009

Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων

10,65

0,00

40,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6154.009 προορίζεται για Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων 00-6154.010

Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από επιχορήγηση σχολικών επιτροπών

130,00

104,10

105,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6154.010 προορίζεται για Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από επιχορήγηση σχολικών επιτροπών 00-6154.011

42,00 Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από τέλη διαφήµισης Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6154.011 προορίζεται για Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από τέλη διαφήµισης Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από *αντικατάσταση 00-6154.012 90,62 εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ∆.∆. Πουλίθρων,Μαρίου,Παλαιοχωρίου*

33,94

40,00

90,62

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6154.012 προορίζεται για Απόδοση παρακράτησης 1,5 ο/οο από *αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ∆.∆. Πουλίθρων,Μαρίου,Παλαιοχωρίου*

ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 2 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 00-6154.013

Απόδοση παρακράτησης 1,5 0/00 από ∆΄κατανοµή Κράτους

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

0,00

500,00

30,47

35,00

250,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6154.013 προορίζεται για Απόδοση παρακράτησης 1,5 0/00 από Γ΄κατανοµή Κράτους 00-6154.014

Απόδοση παρακράτησης 0,15% από Κρατική επιχορήγηση ΤΑΠ

80,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6154.014 προορίζεται για Απόδοση παρακράτησης 0,15% από Κρατική επιχορήγηση ΤΑΠ 00-6154.015

Απόδοση παρακράτησης 1,5/1000 από επιχορήγηση για επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων.

20,00

19,49

15,00

120,00

99,60

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6154.015 προορίζεται για . 00-6154.016

Απόδοση παρακράτησης 0,15% από Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6154.016 προορίζεται για Απόδοση παρακράτησης 0,15% από Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας 00-62

Παροχές τρίτων

00-622

Επικοινωνίες

00-6221

Ταχυδροµικά τέλη

15.600,00

13.288,66

15.000,00

21.500,00

20.650,11

20.000,00

3.000,00

2.012,92

3.000,00

4.510,00

4.501,28

5.000,00

1.000,00

300,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

6.150,00

15.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6221 προορίζεται για Ταχυδροµικά τέλη 00-6222

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6222 προορίζεται για Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 00-6223

Κινητή τηλεφωνία

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6223 προορίζεται για Κινητή τηλεφωνία 00-63

Φόροι - τέλη

00-631

Φόροι

00-6311

Φόροι τόκων Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6311 προορίζεται για Φόροι τόκων 00-6312 Λοιποί φόροι

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6312 προορίζεται για Λοιποί φόροι 00-64

Λοιπά γενικά έξοδα

00-642

Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών

00-6421

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6421 προορίζεται για Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 00-643

∆ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης)

00-6432

∆απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

00-6432.001

Συµµετοχή ∆ήµου σε εκθέσεις τουρισµού

6.150,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6432.001 προορίζεται για Συµµετοχή ∆ήµου σε εκθέσεις τουρισµού 00-6433

Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών

00-6433.001

1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο ∆ήµου

10.000,00

9.454,28

0,00

76.500,00

49.086,79

50.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6433.001 προορίζεται για 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο ∆ήµου 00-6434

Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων

00-6434.001

Πολιτιστικές εκδηλώσεις ∆ήµου [ ∆.Ε Λεωνιδίου, ∆Ε Τυρού, , ∆.Ε. Κοσµά]

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6434.001 προορίζεται για Πολιτιστικές εκδηλώσεις ∆ήµου [ ∆.Ε Λεωνιδίου,Τ.Κ. Τυρού, Τ.Κ. Σαπουνακαιίκων, ∆.Ε. Κοσµά] 00-6434.002

Προβολή τουριστικού προϊόντος ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

4.300,00

4.298,85

25.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6434.002 προορίζεται για Προβολή τουριστικού προϊόντος ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας 00-6434.003

Μνηµόσυνο δωρητών - ευεργετών - αιρετών αρχόντων

1.500,00

1.162,98

1.500,00

35.000,00

15.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6434.003 προορίζεται για Μνηµόσυνο δωρητών - ευεργετών - αιρετών αρχόντων 00-644

Συνέδρια και εορτές

00-6443

∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών

00-6443.001

7ο φεστιβάλ Τσακωνιάς

ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

35.000,00 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 3 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

27.000,00 0,00 0,00 0,00

23.118,59 0,00 0,00 0,00

25.000,00 10.000,00 3.500,00 5.000,00

6.750,00

4.997,13

5.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6443.001 προορίζεται για 6ο φεστιβάλ Τακωνιάς 00-6443.002 00-6443.003 00-6443.004 00-6444

∆ιοργάνωση 15ης Γιορτής Τσακώνικης Μελιτζάνας Γιορτή του Ψαρά ∆Ε Τυρού Γιορτή Μελιού στα Π. Μέλανα Έξοδα αδελφοποιήσεων Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6444 προορίζεται για Έξοδα αδελφοποιήσεων 00-645 Συνδροµές

00-6451

Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6451 προορίζεται για Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 00-646

Έξοδα δηµοσιεύσεων

00-6463

Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων

9.000,00

3.207,89

5.000,00

0,00

0,00

2.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6463 προορίζεται για Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 00-649

∆ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως

00-6492

∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6492 προορίζεται για ∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 00-6494

800,00 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6494 προορίζεται για Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

0,00

3.000,00

00-6495.001

0,00

0,00

10.000,00

1.255,00

1.255,00

1.400,00

Ανάπτυξη - αναβάθµιση-συντήρηση ιστοσελίδας

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6495.001 προορίζεται για Συντήρηση ιστοσελίδας 00-6495.002

Τηλεϊατρική παρακολούθηση πολιτών (CARDIO EXRESS)

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6495.002 προορίζεται για Τηλεϊατρική παρακολούθηση πολιτών (CARDIO EXRESS) 00-6495.003

Αναγόµωση πυροσβεστήρων

1.350,00

584,86

1.500,00

0,00

0,00

190,00

15.000,00

0,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6495.003 προορίζεται για Αναγόµωση πυροσβεστήρων 00-6495.004

Έξοδα προµήθειας διατραπεζικού συστήµατος συναλλαγών για την πληρωµή µισθών σύµφωνα µετην Ενιαία Αρχή Πληρωµών

00-6495.005

Πρόγραµµα συν-κοινωνία (ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.& Α) ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6495.005 προορίζεται για Πρόγραµµα συν-κοινωνία (ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.& Α) ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ 00-6495.006

0,00

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

0,00

2.000,00

0,00

5.500,00

553,50

0,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6495.006 προορίζεται για ∆απάνη παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας 00-6495.007

0,00

Παροχή υπηρεσιών Γιατρού εργασίας

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6495.007 προορίζεται για ∆απάνη για την παροχή υπηρεσιών Γιατρού εργασίας 00-6495.008

Καταβολή αποζηµίωσης ζηµιάς αυτοκινήτου κ Βαρρά Γεωργίου

00-6495.009

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου στην εταιρία "Πελοπόννησος Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης"

0,00

0,00

2.000,00

00-6495.010

Συµµετοχή ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας στο πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών έτους 2012

0,00

0,00

5.000,00

00-65

Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης

00-652

Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης (∆άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)

00-6521

Τόκοι δανείων εσωτερικού

0,00

0,00

72.166,84

173.328,43

123.536,54

101.721,05

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6521 προορίζεται για Τόκοι δανέιων εσωτερικού 00-6526

Χρεολύσια δανείων εσωτερικού

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6526 προορίζεται για Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 00-67

Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ∆ωρεές

00-671

Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα

00-6711

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ

"Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 4 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 00-6711.001

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (για λειτουργικές δαπάνες)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

77.966,82

55.000,00

100.780,08

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6711.001 προορίζεται για Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (για λειτουργικές δαπάνες) 00-6711.002

Επισκευή - συντήρηση κτιρίων ( Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Κρατικής Επιχορήγησης ∆.Ε Κοσµά)

4.992,50

0,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6711.002 προορίζεται για Επισκευή - συντήρηση κτιρίων ( Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Κρατικής Επιχορήγησης ∆.Ε Κοσµά) 00-6711.003

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (για αποζηµίωση σχολικών τροχονόµων)

3.881,03

2.580,13

3.250,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6711.003 προορίζεται για Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (για αποζηµίωση σχολικών τροχονόµων) 00-6711.005

Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης οικονοµικής ενίσχυσης ∆ήµου

00-6712

Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς

00-6712.001 00-6712.002 00-6715

Απόδοση σε παιδικό σταθµό (Κρατική επιχορήγηση) Απόδοση σε παιδικό σταθµό (από τον ∆ήµο) Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ∆∆

00-6715.001

Χρηµατοδότηση διετούς προγράµµατος δράσης Κοινωφελούς επιχείρησης ∆.Νότιας Κυνουρίας

29.100,00

29.100,00

20.000,00

283.818,38 0,00

112.314,81 0,00

95.000,00 70.000,00

50.000,00

30.000,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6715.001 προορίζεται για Χρηµατοδότηση διετούς προγράµµατος δράσης Κοινωφελούς επιχείρησης ∆.Νότιας Κυνουρίας 00-6715.002

Χρηµατοδότηση Κεφαλαίου Έναρξης Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

45.000,00

45.000,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6715.002 προορίζεται για Χρηµατοδότηση Κεφαλαίου Έναρξης Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας 00-6718

Λοιπές υποχρεωτκές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους

00-6718.001

Απόδοση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας χρηµατικού υπολοίπου ΝΠ∆∆(ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ)

260,15

260,15

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6718.001 προορίζεται για Απόδοση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας χρηµατικού υπολοίπου ΝΠ∆∆(ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ) 00-6718.002

Απόδοση στην Κοινωφελή επιχείρηση του ∆.Ν. Κυνουρίας χρηµατικού Υπολοίπου Ν.Π.∆.∆ (Π.Π.Λ.Κ. τέως ∆ΗΜΟΥ ΤΥΡΟΥ)

3.520,59

3.520,59

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6718.002 προορίζεται για Απόδοση στην Κοινωφελή επιχείρηση του ∆.Ν. Κυνουρίας χρηµατικού Υπολοίπου Ν.Π.∆.∆ (Π.Π.Λ.Κ. τέως ∆ΗΜΟΥ ΤΥΡΟΥ) 00-672

Υποχρεωτικές εισφορές

00-6721

Εισφορά υπέρ συνδέσµων

00-6721.001

Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ∆ΣΑ) 0,5 %

8.605,97

0,00

38.700,00

4.183,20

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

18.400,00

15.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6721.001 προορίζεται για Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ∆ΣΑ) 0,5 % 00-6726

Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές

00-6726.001

Υπέρ άµαχου πληθυσµού 0,1 %

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6726.001 προορίζεται για Υπέρ άµαχου πληθυσµού 0,1 % 00-673

Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις

00-6733

Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6733 προορίζεται για Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 00-6734

Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία

00-6734.001

Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία ( ∆Ε ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ)

18.400,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6734.001 προορίζεται για Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία (ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ) 00-6734.002

Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία (∆.Ε ΤΥΡΟΥ)

9.000,00

9.000,00

12.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6734.002 προορίζεται για Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία (∆.Ε ΤΥΡΟΥ) ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 5 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 00-6735

Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία

00-6735.001

Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία (∆Ε ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

13.600,00

10.000,00

13.600,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6735.001 προορίζεται για Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία (ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ) 00-6735.002

Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία ( ∆.Ε. ΤΥΡΟΥ)

5.900,00

5.900,00

8.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6735.002 προορίζεται για Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία ( ∆.Ε. ΤΥΡΟΥ) 00-6735.003

Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία (∆.Ε. ΚΟΣΜΑ)

3.600,00

0,00

3.500,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6735.003 προορίζεται για Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία (∆.Ε. ΚΟΣΜΑ) 00-6735.004 00-6737

0,00 Επιχορήγηση Αρχείου Τσακωνιάς Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (παρ. 1 άρθρου 259 Κ∆Κ)

0,00

3.500,00

00-6737.002

Εισφορά ∆.Ε. ΤΥΡΟΥ για το 2011 στην Αστική (µη κερδοσκοπική Εταιρία) Κέντρο Πρόληψης και καταπολέµησης Ναρκωτικών Ν. Αρκαδίας

0,00

0,00

1.500,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6737.002 προορίζεται για Εισφορά ∆.Ε. ΤΥΡΟΥ για το 2011 στην Αστική (µη κερδοσκοπική Εταιρία) Κέντρο Πρόληψης και καταπολέµησης Ναρκωτικών Ν. Αρκαδίας 00-6737.003

Ενίσχυση εθελοντικών δράσεων

1.300,40

1.300,40

0,00

0,00

0,00

190.000,00

0,00 1.700,00

0,00 0,00

6.000,00 0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 00-6737.003 προορίζεται για 00-6737.004

Χρηµατοδότηση διετούς προγράµµατος δράσης Κοινωφελούς επιχείρησης ∆.Νότιας Κυνουρίας

00-68

Λοιπά έξοδα

00-682

Εκτακτα έξοδα

00-6821

Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης

00-6821.000 00-6821.001

Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης Απόδοση επιβολής προστίµου ανέργεσης και διατήρησης αυθαιρέτου τοιχίου για διαµόρφωση γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 σε ιδιοκτησία του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας (πρώην ∆ήµου Λεωνιδίου) στη ΤΚ Πελετών

10-6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

10-60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

10-601

Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων

10-6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

10-6011.001

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

344.500,00

335.112,56

280.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6011. προορίζεται για Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10-6012

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές [ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ]

32.020,00

8.406,44

15.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6012 προορίζεται για Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές [ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ] 10-602

Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

10-6021

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

130.100,00

129.407,47

87.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6021 προορίζεται για Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10-604

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.)

10-6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

3.000,00

352,16

1.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6041 προορίζεται για Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10-605

Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ

"Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 6 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 10-6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου

10-6051.001

Εργοδοτική εισφορά ΤΥ∆ΚΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

39.500,00

33.775,26

30.000,00

6.000,00

3.549,04

3.500,00

11.600,00

8.886,37

9.000,00

29.800,00

27.653,66

20.000,00

3,52

100,00

11.000,00

13.530,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6051.001 προορίζεται για Εργοδοτική εισφορά ΤΥ∆ΚΥ 10-6051.002

Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ∆Υ

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6051.002 προορίζεται για Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ∆Υ 10-6051.004

Εργοδοτική εισφορά ΚΣΚΥ 0822

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6051.004 προορίζεται για Εργοδοτική εισφορά ΚΣΚΥ 0822 10-6052

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

10-6052.001

Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6052.001 προορίζεται για Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 10-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

10-6054.001

300,00 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6054.001 προορίζεται για Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού 10-61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 10-614

Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου

10-6142

Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

10-6142.001

Αµοιβές παραµετροποίησης µηχανογραφικών υπηρεσιών.

11.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6142.001 προορίζεται για Αµοιβές παραµετροποίησης µηχανογραφικών υπηρεσιών. 10-6142.002

Αµοιβές ορκωτών λογιστών.

22.150,00

22.140,00

13.530,00

24.600,00

22.000,00

24.600,00

1.000,00

0,00

1.500,00

3.100,00

3.000,00

4.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6142.002 προορίζεται για Αµοιβές ορκωτών λογιστών. 10-6142.003

Αµοιβές µηχανογραφικών υπηρεσιών.

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6142.003 προορίζεται για Αµοιβές µηχανογραφικών υπηρεσιών. 10-6142.004

Αµοιβές ορκωτών εκτιµητών.

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6142.004 προορίζεται για Αµοιβές ορκωτών εκτιµητών. 10-62

Παροχές τρίτων

10-623

Ενοίκια - Μισθώµατα

10-6231

Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών

10-6231.001

Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών [ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ]

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6231.001 προορίζεται για Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών [ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ] 10-6231.002

Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών [χώρος στάθµευσης ∆ηµαρχείου]

2.500,00

0,00

2.400,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6231.002 προορίζεται για Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών [χώρος στάθµευσης ∆ηµαρχείου] 10-6232

Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.

10-6232.001

4.300,00 Μισθώµατα κτιρίων [ ΚΕΠ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ] Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6232.001 προορίζεται για Μισθώµατα κτιρίων [ ΚΕΠ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ] Μισθώµατα κτιρίων έργων [ΚΟΙΝ. ΓΡΑΦΕΙΟ (ΙΑΤΡΕΙΟ) 10-6232.002 2.000,00 Τ.Κ ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ

4.200,00

3.500,00

1.652,00

1.400,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6232.002 προορίζεται για Μισθώµατα κτιρίων έργων [ΚΟΙΝΓ.ΡΑΦΕΙΟ (ΙΑΤΡΕΙΟ) Τ.Κ ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ 10-6232.003

Μισθώµατα κτιρίων [∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)

6.000,00

3.196,00

12.000,00

2.030,19

1.900,00

600,00

244,73

500,00

2.250,00

1.255,26

2.250,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6232.003 προορίζεται για Μισθώµατα κτιρίων [∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ ] 10-6236

Λοιπά µισθώµατα

10-6236.001

Λοιπά µισθώµατα [ΚΕΠ ∆Ε ΤΥΡΟΥ ]

2.700,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6236.001 προορίζεται για Λοιπά µισθώµατα [ΚΕΠ ∆Ε ΤΥΡΟΥ ] 10-625

Ασφάλιστρα

10-6251

Ασφάλιστρα ακινήτων

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6251 προορίζεται για Ασφάλιστρα ακινήτων 10-6253

Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6253 προορίζεται για Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 10-626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 7 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 10-6263

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

1.789,65

6.000,00

12.000,00

8.118,00

5.500,00

0,00

0,00

3.000,00

5.479,96

5.500,00

1.000,00

0,00

0,00

13.619,00

13.618,69

15.000,00

9.000,00

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6263 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 10-6264

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

10-6264.001

Συντήρηση και επισκευή Η/Υ

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6264.001 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή Η/Υ 10-6264.002

Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών.

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6264.002 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών. 10-6264.003

5.500,00

Συντήρηση και επισκευή δικτύου ανακοινώσεων.

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6264.003 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή δικτύου ανακοινώσεων. 10-6266

Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6266 προορίζεται για Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 10-627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

10-6273

Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6273 προορίζεται για Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 10-63

Φόροι - τέλη

10-632

Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων

10-6321

2.800,00 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6321 προορίζεται για Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα 10-641

2.225,00

2.500,00

Έξοδα µεταφορών

10-6414

Μεταφορές εν γένει Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6414 προορίζεται για Μεταφορές εν γένει 10-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

5.000,00

4.912,42

10.000,00

10-6422

9.000,00

6.238,60

6.000,00

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6422 προορίζεται για Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 10-646

Έξοδα δηµοσιεύσεων

10-6461

Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων

0,00

2.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

1.500,00

1.034,60

500,00

15.000,00

14.905,92

15.000,00

12.300,00

12.235,92

8.500,00

5.500,00

5.253,96

5.000,00

5.000,00

4.966,51

5.000,00

1.500,00

0,00

4.500,00

1.700,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6461 προορίζεται για Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 10-6462

∆ηµοσίευση προκυρήξεων

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6462 προορίζεται για ∆ηµοσίευση προκυρήξεων 10-6463

Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6463 προορίζεται για Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 10-648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων

10-6481

Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6481 προορίζεται για Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 10-66

∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

10-661

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

10-6611

Προµήθεια βιβλίων κλπ Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6611 προορίζεται για Προµήθεια βιβλίων κλπ 10-6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6612 προορίζεται για Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10-6613

Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

10-6613.001

Προµήθεια αναλωσίµων Η/Υ

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6613.001 προορίζεται για Προµήθεια αναλωσίµων Η/Υ 10-6613.002

Προµήθεια αναλωσίµων φωτοαντιγραφικών.

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6613.002 προορίζεται για Προµήθεια αναλωσίµων φωτοαντιγραφικών. 10-6614

Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6614 προορίζεται για Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 10-6615

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6615 προορίζεται για Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 8 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 10-663

Είδη υγιεινής και καθαριότας

10-6631

Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

0,00

500,00

0,00

500,00

8.069,64

8.000,00

9.042,13

13.000,00

500,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6631 προορίζεται για Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 10-6633

500,00

Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ)

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6633 προορίζεται για Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 10-6634

11.000,00

Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6634 προορίζεται για Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 10-664

Καύσιµα και λιπαντικά

10-6641

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

17.153,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6641 προορίζεται για Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 10-6643

3.975,79

8.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

2.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

1.960,22

0,00

11.000,00

8.781,53

6.000,00

9.700,00

8.125,62

10.000,00

3.990,00

Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6643 προορίζεται για Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 10-665

Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών

10-6651

1.000,00 Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6651 προορίζεται για Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 10-6652 500,00 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6652 προορίζεται για Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 10-667

Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού

10-6671

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6671 προορίζεται για Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 10-6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6672 προορίζεται για Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 10-669

Λοιπές προµήθειες

10-6691

2.000,00 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6691 προορίζεται για Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 10-6693 500,00 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-6693 προορίζεται για Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 10-7

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

10-71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων

10-713

Προµήθειες παγίων

10-7131

Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός

10-7131.001

Προµήθεια δορυφορικού INTERNET

2.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-7131.001 προορίζεται για Προµήθεια δορυφορικού INTERNET 10-7133

Έπιπλα, σκέυη

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-7133 προορίζεται για Έπιπλα, σκέυη 10-7134

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-7134 προορίζεται για Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 10-7135

Λοιπός εξοπλισµός

10-7135.002

Προµήθεια κλιµατιστικού

1.500,00

1.499,99

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

500,00

500,00

300,00

7.500,00

7.499,31

3.500,00

12.300,00

12.300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-7135.002 προορίζεται για Προµήθεια κλιµατιστικού 10-7135.003

Προµήθεια σκάνερ (ανιχνευτής εγγράφων)

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-7135.003 προορίζεται για Προµήθεια σκάνερ (ανιχνευτής εγγράφων) 10-7135.004

Προµήθεια FAX

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-7135.004 προορίζεται για Προµήθεια FAX 10-7135.005

Προµήθεια φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-7135.005 προορίζεται για Προµήθεια φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος 10-7135.006

Προµήθεια προγράµµατος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου Ν. Κυνουρίας

10-7135.007

Προµήθεια καταµετρητή και ανιχνευτή χαρτονοµισµάτων

ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 9 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 10-73

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

7.199,99

0,00

0,00

60.000,00

7.190,58

7.200,00

0,00

0,00

7.200,00

17.000,00

13.727,52

15.000,00

Έργα

10-733

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

10-7331

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

10-7331.001

7.200,00 ∆ιαµορφώσεις χώρων καταστηµάτων ∆.Ε. Λεωνιδίου Εισήγηση Ο ΚΑ 10-7331.001 προορίζεται για ∆ιαµορφώσεις χώρων καταστηµάτων ∆.Ε. Λεωνιδίου 10-7331.002 60.000,00 Επισκευές καταστήµατος ∆.Ε. Κοσµά (Σ)

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-7331.002 προορίζεται για Επισκευές καταστήµατος ∆.Ε. Κοσµά 10-7336

Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

10-7336.001

Συντήρηση και επισκευή ∆ηµοτικών κτιρίων ∆.Ε Τυρού

7.200,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 10-7336.001 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή ∆ηµοτικών κτιρίων ∆.Ε Τυρού 10-7336.002

Συντήρηση και επισκευή ∆ηµοτικών κτιρίων ∆.Ε. Λεωνιδίου

15-6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

15-60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

15-601

Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων

15-6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

Εισήγηση Ο ΚΑ 15-6011 προορίζεται για Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15-604

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.)

15-6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

72.000,00

66.609,43

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 15-6041 προορίζεται για Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15-605

Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

15-6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου

15-6051.001

Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ

4.000,00

2.938,23

4.000,00

500,00

82,19

300,00

1.000,00 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΜ-ΝΠ∆∆ Εισήγηση Ο ΚΑ 15-6051.003 προορίζεται για Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΜ-ΝΠ∆∆ 15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

268,80

500,00

19.400,00

17.687,68

0,00

250,00

196,60

0,00

0,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

1.500,00

24.600,00

24.600,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 15-6051.001 προορίζεται για Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 15-6051.002

Εργοδοτική εισφορά Ο.Ε.Κ.

Εισήγηση Ο ΚΑ 15-6051.002 προορίζεται για Εργοδοτική εισφορά Ο.Ε.Κ. 15-6051.003

15-6054.001

Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ

Εισήγηση Ο ΚΑ 15-6054.001 προορίζεται για Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 15-6054.002

Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΗΕ

Εισήγηση Ο ΚΑ 15-6054.002 προορίζεται για Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΗΕ 15-62

Παροχές τρίτων

15-623

Ενοίκια - Μισθώµατα

15-6236

Λοιπά µισθώµατα

15-6236.001

∆απάνη µίσθωσης κτιρίου αίθουσας γυµναστικής ∆Ε Τυρού.

15-625

Ασφάλιστρα

15-6255

Λοιπά ασφάλιστρα

15-6255.001 15-626

Ασφάλιστρα έργων τέχνης Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

15-6262

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

15-6262.001

Συντήρηση χλοοτάπητα ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου ∆.Ε Λεωνιδίου

24.600,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 15-6262.001 προορίζεται για Συντήρηση χλοοτάπητα ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου ∆.Ε Λεωνιδίου 15-6262.002

Ευπρεπισµός περιβάλλοντος χώρου Θεάτρου ∆.Ε. Τυρού (Σ)

ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

5.200,00

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

0,00

0,00

Σελίδα 10 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι

Ενταλθέντα µέχρι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

Εισήγηση Ο ΚΑ 15-6262.002 προορίζεται για Ευπρεπισµός περιβάλλοντος χώρου Θεάτρου ∆.Ε. Τυρού 15-6262.003 15-6262.005 15-627

Μικροεπισκευές εξοπλισµού των Παιδικών Χαρών Προστασία περιβάλλοντος χώρου θεάτρου ∆Ε Τυρού Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

15-6273

Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες

0,00 0,00

0,00 0,00

3.500,00 5.200,00

10.000,00

4.468,78

8.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 15-6273 προορίζεται για Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 15-6277

Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα

15-6277.001

13.999,25

14.000,00

290.218,13

0,00

290.218,13

0,00

0,00

4.000,00

14.000,00 Καθαρισµοί στην ακρόπολη Πλάκας Λεωνιδίου Εισήγηση Ο ΚΑ 15-6277.001 προορίζεται για Καθαρισµοί στην ακρόπολη Πλάκας Λεωνιδίου 15-64 Λοιπά γενικά έξοδα 15-641

Έξοδα µεταφορών

15-6413

Μεταφορές προσώπων

15-6413.001 15-66

Μεταφορές προσώπων (µαθητών) ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

15-664

Καύσιµα και λιπαντικά

15-6641

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

Εισήγηση Ο ΚΑ 15-6641 προορίζεται για Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 15-667

Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού

15-6672

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων

2.500,00

1.586,22

0,00

45.000,00

0,00

45.000,00

0,00

0,00

4.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 15-6672 προορίζεται για Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 15-7

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

15-71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων

15-713

Προµήθειες παγίων

15-7135

Λοιπός εξοπλισµός

15-7135.001

Προµήθεια τριών αιθουσών ελαφράς λυόµενης προκατασκευής (Σ)

15-7135.002 15-73

Προµήθεια φωτιστικών για γήπεδο 5 Χ 5 ΤΚ Πηγαδίου Έργα

15-731

∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου

15-7311

∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

15-7311.001

ΥΠ.ΠΟ Αποκατάσταση Μετατροπή κτιρίου παλαιού ∆ηµοτικού σχολείου Τυρού σε Λαογραφικό Μουσείο Τσακωνιάς [ Μελέτη Κατασκευή] [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ] ΥΠ.ΠΟ (ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ -

Εισήγηση Ο ΚΑ 15-7311.001 προορίζεται για Αποκατάσταση Μετατροπή κτιρίου παλαιού ∆ηµοτικού σχολείου Τυρού σε Λαογραφικό Μουσείο Τσακωνιάς [ Μελέτη Κατασκευή] ΥΠ.ΠΟ (ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ - 77000,00 ΕΙ∆ΙΚ. +123000 ΕΙ∆ΙΚ.ΠΟΕ] 15-732

∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

15-7322

Πλατείες πάρκα παιδότοποι

15-7322.001

Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 ∆.Ε Κοσµά (Σ)

45.000,00

0,00

45.000,00

0,00

102.350,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 15-7322.001 προορίζεται για Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 ∆.Ε Κοσµά 15-7326

Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

15-7326.001

ΘΗΣΕΑΣ τοποθέτηση χλοοτάπητα στο ∆ηµοτικό Γυµναστήριο Τυρού [ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΤΥΡΟΥ [ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ] ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

102.350,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 15-7326.001 προορίζεται για Τοποθέτηση χλοοτάπητα στο ∆ηµοτικό Γυµναστήριο Τυρού [ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΤΥΡΟΥ [ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ] ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ. 15-7326.003

Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο Πηγάδι (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

50.000,00

42.158,99

7.700,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 15-7326.003 προορίζεται για Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο Πηγάδι (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 15-733

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ

"Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 11 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 15-7331

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

15-7331.001

Επισκευή θεάτρου ΤΚ Σαπουνακαιίκων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

4.498,96

0,00

3.999,27

0,00

4.500,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 15-7331.001 προορίζεται για Επισκευή θεάτρου ΤΚ Σαπουνακαιίκων 15-7332

Πλατείες πάρκα παιδότοποι

15-7332.001

Συντήρηση γηπέδου µπάσκετ ∆ηµοτικής Ενότητας Κοσµά

4.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 15-7332.001 προορίζεται για Συντήρηση γηπέδου µπάσκετ ∆ηµοτικής Ενότητας Κοσµά 15-7332.002

Επισκευή στέγης κλειστού Γυµναστηρίου Μπάσκετ ∆.Ε Λεωνιδίου

40,00

0,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 15-7332.002 προορίζεται για Επισκευή στέγης κλειστού Γυµναστηρίου Μπάσκετ ∆.Ε Λεωνιδίου 15-7332.003

5.800,00

5.675,22

0,00

5.000,00 0,00

0,00 0,00

5.000,00 12.000,00

0,00

0,00

12.300,00

216.260,00

208.848,01

172.000,00

Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών ∆.Ε Κοσµά

Εισήγηση Ο ΚΑ 15-7332.003 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών ∆.Ε Κοσµά 15-7332.004 15-7332.005 15-74

Συντήρηση-επισκευή Κλειστού Γυµναστηρίου Επισκευή γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Κοσµά ∆Ε Κοσµά Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

15-741

Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες

15-7411

Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων

15-7411.001 20-6

Μελέτη κλειστού Γυµναστηρίου ∆Ε Τυρού ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

20-60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

20-601

Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων

20-6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-6011 προορίζεται για Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 20-604

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.)

20-6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

21.190,00

8.107,57

45.300,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-6041 προορίζεται για Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 20-605

Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

20-6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου

20-6051.001

Εργοδοτική εισφορά ΤΥ∆ΚΥ

22.525,00

20.411,76

20.000,00

4.525,00

4.412,02

4.000,00

1.500,00

1.437,49

1.400,00

5.500,00

2.323,41

15.000,00

5.000,00

2.144,87

2.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-6051.001 προορίζεται για Εργοδοτική εισφορά ΤΥ∆ΚΥ 20-6051.002

Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ∆Υ

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-6051.002 προορίζεται για Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ∆Υ 20-6051.004

Εργοδοτική εισφορά ΚΣΚΥ 0822

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-6051.004 προορίζεται για Εργοδοτική εισφορά ΚΣΚΥ 0822 20-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

20-6054.001

Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-6054.001 προορίζεται για Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 20-606

Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού

20-6061

Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-6061 προορίζεται για Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 20-6063

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)

3.517,89

301,48

3.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-6063 προορίζεται για Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 20-62

Παροχές τρίτων

20-621

Παροχές παραγωγικής διαδικασίας

ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 12 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 20-6211

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

74.170,17

90.000,00

94.760,10

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-6211 προορίζεται για Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 20-625

Ασφάλιστρα

20-6253

Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων

3.250,00

2.765,06

3.500,00

0,00

0,00

24.000,00

23.997,29

0,00

2.500,00

2.499,36

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

10.540,00 7.200,00 4.000,00

0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή φωτισµού ∆.Ε. Λεωνιδίου. 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή φωτισµού ∆.Ε.Τυρού. 13.765,02 30.000,00 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Εισήγηση Ο ΚΑ 20-6263 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 20-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού

8.700,00 8.700,00 20.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-6253 προορίζεται για Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 20-626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

20-6262

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

20-6262.001

Συντήρηση και επισκευή φωτισµού ∆Ε Κοσµά

5.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-6262.001 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή φωτισµού ∆Ε Κοσµά 20-6262.002

∆ιευθέτηση εναποτιθέµενων απορριµµάτων ενεργού σκουπιδότοπου .

20-6262.003

Μικροεπισκευές δηµοτικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάαεων

20-6262.004 20-6262.100 20-6262.101

Επιχωµάτωση - υγειονοµική ταφή απορριµµάτων. Συντήρηση και επισκευή φωτισµού ∆Ε Κοσµά Μικροεπισκευές δηµοτικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάαεων

20-6262.102 20-6262.103 20-6263

20-6265.001 20-627

Μικροεπισκευές εξοπλισµού καθαριότητας Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

20-6277

Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα

20-6277.001 20-6277.002 20-6277.003 20-6277.004

Καθαρισµός περιαστικών δασών Καθαρισµός ζωνών πυροπροστασίας Καθαρισµός και έλεγχος χωµατερών Αποκοµιδή προϊόντων καθαρισµού κοινοχρήστων χώρων. κοινοχρήστων χώρων (Τ).

20-6277.005 20-6277.006 20-6277.013

Καθαρισµός εκβολών ποταµού ∆αφνώνα. Τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων Καθαρισµός χόρτων και κλαδιών Τ∆ Αγίου Βασιλείου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

6.500,00

6.494,40

5.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 16.000,00

19.999,19 19.996,85 19.999,80 15.999,84

0,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00 0,00 500,00

5.999,13 0,00 0,00

0,00 10.000,00 0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-6277.013 προορίζεται για Καθαρισµός χόρτων και κλαδιών Τ∆ Αγίου Βασιλείου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 20-63

Φόροι - τέλη

20-632

Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων

20-6323

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

20-6323.001

Λοιπά Τέλη κυκλοφορίας απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων

3.080,00

2.810,00

3.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-6323.001 προορίζεται για Λοιπά Τέλη κυκλοφορίας απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων 20-64

Λοιπά γενικά έξοδα

20-641

Έξοδα µεταφορών

20-6414

Μεταφορές εν γένει

20-6414.001

Υπηρεσίες συλλογής και µεταφοράς ανακυκλώσιµων υλικών

0,00

0,00

20.000,00

20-6414.002

Υπηρεσίες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων.

0,00

0,00

13.000,00

20-6414.003

Υπηρεσίες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών

23.000,00

22.886,74

0,00

ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 13 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 20-646

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

0,00

0,00

Έξοδα δηµοσιεύσεων

20-6463

Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων

20-6463.001

∆απάνη διεξαγωγής διαδικασίας πρόσληψης έκτακτου προσωπικού

1.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-6463.001 προορίζεται για ∆απάνη διεξαγωγής διαδικασίας πρόσληψης έκτακτου προσωπικού 20-66

∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

20-663

Είδη υγιεινής και καθαριότας

20-6631

2.500,00 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Εισήγηση Ο ΚΑ 20-6631 προορίζεται για Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 20-6633 3.200,00 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ)

517,70

1.000,00

0,00

2.500,00

0,00

3.000,00

33.254,89

65.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-6633 προορίζεται για Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 20-6634

1.465,00 Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού Εισήγηση Ο ΚΑ 20-6634 προορίζεται για Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 20-664 Καύσιµα και λιπαντικά

20-6641

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

59.950,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-6641 προορίζεται για Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 20-667

Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού

20-6671

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων

6.000,00

0,00

15.000,00

3.500,00

3.498,94

0,00

11.615,38

10.999,42

15.000,00

12.000,00

11.999,58

15.000,00

2.200,00

2.198,63

15.000,00

3.875,00

3.874,50

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-6671 προορίζεται για Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 20-669

Λοιπές προµήθειες

20-6692

Προµήθεια υλικών περίφραξης σκουπιδότοπου ∆.Ε ΤΥΡΟΥ

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-6696 προορίζεται για Προµήθεια υλικών περίφραξης σκουπιδότοπου ∆.Ε ΤΥΡΟΥ 20-6693

Προµήθεια φωτιστικών και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού.

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-6693 προορίζεται για Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 20-6694

Προµήθεια λαµπτήρων - φωτιστικών σωµάτων δηµοτικού φωτισµού

20-7

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

20-71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων

20-713

Προµήθειες παγίων

20-7135

Λοιπός εξοπλισµός

20-7135.001

Προµήθεια κάδων απορριµµάτων Εισήγηση Ο ΚΑ 20-7135.001 προορίζεται για Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 20-7135.002 Προµήθεια φωτοβολταϊκών στύλων φωτισµού ∆.Ε Τυρού

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-7135.002 προορίζεται για Προµήθεια φωτοβολταϊκών στύλων φωτισµού ∆.Ε Τυρού 20-7135.003 20-7135.100

0,00 9.000,00

Προµήθεια δεµατοποιητή Προµήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών στύλων ∆ηµ.Ενότητας Κοσµά (Σ)

0,00 0,00

8.000,00 9.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-7135.003 προορίζεται για Προµήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών στύλων ∆ηµ.Ενότητας Κοσµά 20-7135.101

Προµήθεια - εγκατάσταση εξοπλισµού στραγγιδίων στη θέση Πετσίνα

0,00

0,00

73.800,00

7.900,00

0,00

50.000,00

20-73

Έργα

20-732

∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

20-7325

Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης

20-7325.100

Μετατοπίσεις - Βελτιώσεις- επεκτάσεις ∆ηµοτικού φωτισµού ∆.Ε ∆ήµου

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-7325.001 προορίζεται για Μετατοπίσεις - Βελτιώσεις- επεκτάσεις ∆ηµοτικού φωτισµού ∆.Ε ∆ήµου 20-7325.101

Φωτισµός πλατείας Τριών Ιεραρχών Λεωνιδίου

0,00

0,00

5.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-7325.002 προορίζεται για Επέκταση ηλεκτροφωτισµού Πουλίθρων 2010 ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 14 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 20-7325.102

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

0,00

400,00

0,00

4.000,00

399,89

Επέκταση φωτισµού Τσιταλίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-7325.102 προορίζεται για Επέκταση φωτισµού Τσιταλίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 20-7325.111

Ηλεκτροφωτισµός - τοποθέτηση στυλών στη θέση ∆ιαλεκτή Βουδούρη Πουλίθρων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

4.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-7325.111 προορίζεται για Ηλεκτροφωτισµός - τοποθέτηση στυλών στη θέση ∆ιαλεκτή Βουδούρη Πουλίθρων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 20-733

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

20-7336

Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

20-7336.001

Συντήρηση και επισκευή δικτύου ∆ηµοτικού φωτισµού Τ.Κ. Πέρα Μελάνων ∆.Ε. Τυρού.

4.100,00

4.007,59

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-7336.001 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή δικτύου ∆ηµοτικού φωτισµού Τ.Κ. Πέρα Μελάνων ∆.Ε. Τυρού 20-7336.002

Συντήρηση και επισκευή δικτύου ∆ηµοτικού φωτισµού Τ.Κ. Σαπουνακαιϊκων ∆.Ε Τυρού

4.600,00

4.598,97

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-7336.002 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή δικτύου ∆ηµοτικού φωτισµού Τ.Κ. Σαπουνακαιϊκων ∆.Ε Τυρού 20-7336.003

Συντήρηση και επισκευή δικτύου ∆ηµοτικού φωτισµού Τ.Κ ΤΥΡΟΥ ∆.Ε. Τυρού

5.000,00

4.891,18

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-7336.003 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή δικτύου ∆ηµοτικού φωτισµού Τ.Κ ΤΥΡΟΥ ∆.Ε. Τυρού 20-7336.004

Βελτίωση χώρου εναπόθεσης απορριµµάτων στη θέση Πετσίνα ∆.Ε Λεωνιδίου

27.060,00

0,00

27.060,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-7336.004 προορίζεται για Βελτίωση χώρου εναπόθεσης απορριµµάτων στη θέση Πετσίνα ∆.Ε Λεωνιδίου 20-7336.005

7.000,00

6.999,56

7.200,00

6.700,00 6.699,56 Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε. Τυρού Εισήγηση Ο ΚΑ 20-7336.006 προορίζεται για Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ Τυρού ∆.Ε. Τυρού Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ Σαπουνακαιίκων 20-7336.007 6.699,56 6.700,00 ∆.Ε. Τυρού

7.200,00

Συντήρηση Κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. Κοσµά.

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-7336.005 προορίζεται για Συντήρηση Κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε Κοσµά 20-7336.006

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-7336.007 προορίζεται για Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ Σαπουνακαιίκων ∆.Ε. Τυρού 20-7336.008

Συντήρηση Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Μελάνων ∆.Ε. Τυρού

6.700,00

6.699,56

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 20-7336.008 προορίζεται για Συντήρηση Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Μελάνων ∆.Ε. Τυρού 20-7336.009 20-7336.010 20-74

Αποκατάσταση ανενεργού ΧΑ∆Α ∆Ε Τυρού Συντήρηση Κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. Λεωνιδίου Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

20-741

Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες

20-7413

Λοιπές µελέτες

20-7413.001 25-6

Μελέτη µικρού βιολογικού (ΧΑ∆Α) ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

25-60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

25-601

Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων

25-6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

0,00 0,00

0,00 0,00

7.200,00 7.200,00

0,00

0,00

3.690,00

40.380,00

36.238,99

30.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6011 προορίζεται για Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 25-6012

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

5.500,00

0,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6012 προορίζεται για Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 25-602

Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

25-6021

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

21.000,00

19.862,00

6.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6021 προορίζεται για Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 15 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι

Ενταλθέντα µέχρι

25-604

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.)

25-6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

63.860,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

47.668,40

55.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6041 προορίζεται για Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 25-605

Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

25-6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου

25-6051.001

Εργοδοτική εισφορά ΤΥ∆ΚΥ

4.850,00

3.493,81

4.000,00

650,00

452,27

500,00

5.000,00

4.925,56

2.000,00

16.750,00

12.246,34

10.000,00

1.700,00

0,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6051.001 προορίζεται για Εργοδοτική εισφορά ΤΥ∆ΚΥ 25-6051.002

Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ∆Υ

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6051.002 προορίζεται για Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ∆Υ 25-6052

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

25-6052.001

Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6052.001 προορίζεται για Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 25-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 25-6054.001

Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6054.001 προορίζεται για Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 25-606

Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού

25-6063

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6063 προορίζεται για Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 25-61

Αµοιβές αιρετών και τρίτων

25-614

Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου

25-6142

Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

25-6142.001

Αµοιβή Ορκωτών Λογιστών για την λύση και εκκαθάριση της ∆ΕΥΑΛ

25-62

Παροχές τρίτων

25-621

Παροχές παραγωγικής διαδικασίας

5.535,00

5.535,00

25-6211

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

25-6211.001

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για κίνηση αντλιοστασίων ύδρευσης

249.700,00

167.150,04

0,00

169.500,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6211.001 προορίζεται για Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για κίνηση αντλιοστασίων ύδρευσης 25-6211.002

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για κίνηση αντλιοστασίων άρδευσης

59.000,00

29.421,31

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6211.002 προορίζεται για Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για κίνηση αντλιοστασίων άρδευσης 25-6211.003

400,00

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για αποχέτευση

362,50

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6211.003 προορίζεται για Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για αποχέτευση 25-6211.100

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για κίνηση αντλιοστασίων άρδευσης

0,00

0,00

30.000,00

25-6211.200 25-6213

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για αποχέτευση Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας

0,00

0,00

500,00

25-6213.001

Τέλη λειτουργίας 2σύρµατης αστικής ευθείας ΟΤΕ

1.500,00

0,00

3.000,00

3.126,10

3.500,00

0,00

7.200,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6213.001 προορίζεται για Τέλη λειτουργίας 2σύρµατης αστικής ευθείας ΟΤΕ 25-625

Ασφάλιστρα

25-6253

Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6253 προορίζεται για Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 25-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

3.400,00

25-6262

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

25-6262.001

Καθαρισµοί-συντηρήσεις δεξαµενών ύδρευσης ∆Ε Κοσµά.

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6262.001 προορίζεται για

ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 16 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

0,00

0,00

10.000,00

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 25-6262.002

Καθαρισµοί-συντηρήσεις δεξαµενών ύδρευσης ∆Ε Τυρού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6262.002 προορίζεται για 25-6262.003

Καθαρισµοί -συντηρήσεις δεξαµενών ύδρευσης ∆Ε Λεωνιδίου.

0,00

0,00

7.400,00

25-6262.201 25-6263

Καθαρισµός σε χαντάκι υδάτων γηπέδου ΤΚ Τσιταλίων Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων

0,00

0,00

1.500,00

25-6263.001

Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων ύδρευσης

25.000,00

17.904,65

5.000,00

0,00

17.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6263.001 προορίζεται για Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων ύδρευσης 25-6263.200

0,00

Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων αποχέτευσης

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6263.002 προορίζεται για Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων αποχέτευσης 25-6264

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

25-6264.002

Συντήρηση και επισκευή αντλιοµηχανών ∆.Ε. Λεωνιδίου.

0,00

0,00

5.600,00

25-6264.003 25-627

Συντήρηση και επισκευή αντλιοµηχανών ∆.Ε. Τυρού. Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

0,00

0,00

5.500,00

25-6275

∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π.

3.000,00

3.000,00

0,00

10.916,26

11.300,00

5.289,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6275 προορίζεται για ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 25-6277

Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα

25-6277.001

Χηµική - µικροβιολογική ανάλυση δειγµάτων νερού.

11.900,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6277.001 προορίζεται για Χηµική - µικροβιολογική ανάλυση δειγµάτων νερού. 25-6277.002

Βελτίωση κατά το έτος 2011 της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της ∆ηµοτικής ενότητας Τυρού

5.300,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6277.002 προορίζεται για Βελτίωση κατά το έτος 2011 της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της ∆ηµοτικής ενότητας Τυρού 25-63

Φόροι - τέλη

25-632

Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων

25-6322

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

2.700,00

1.652,08

2.000,00

0,00

0,00

7.000,00

4.843,13

0,00

0,00

0,00

7.000,00

34.011,00

15.158,14

20.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6322 προορίζεται για Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 25-66

∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

25-663

Είδη υγιεινής και καθαριότας

25-6631

Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού

200,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6631 προορίζεται για Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 25-6633

Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κ.λ.π).

25-6633.000

Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κ.λ.π).

25-6633.001 25-664

Προµήθεια χλωρίου και χλωριωτών . Καύσιµα και λιπαντικά

25-6641

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

25-6641.001

Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών αυτοκινήτων υπηρεσίας ύδρευσης

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6641.001 προορίζεται για Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών αυτοκινήτων υπηρεσίας ύδρευσης 25-6641.002

Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών αυτοκινήτων υπηρεσίας αποχέτευσης

10.000,00

2.630,13

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6641.002 προορίζεται για Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών αυτοκινήτων υπηρεσίας αποχέτευσης 25-6641.200

Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών αυτοκινήτων υπηρεσίας αποχέτευσης

25-666

Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

25-6661

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

25-6661.001

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

0,00

0,00

20.000,00

1.500,00

1.499,52

0,00

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 17 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 25-667

Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού

25-6671

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων

25-6671.001

Προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

5.083,53

0,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

14.945,14

5.300,00

0,00

0,00

16.500,00

600,00

0,00

600,00

5.500,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6671.001 προορίζεται για Προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων 25-669

Λοιπές προµήθειες

25-6692

Προµήθεια υλικών ύδρευσης.

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6692 προορίζεται για Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 25-6693

Προµήθεια υλικών άρδευσης.

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-6693 προορίζεται για Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 25-7

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

25-71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων

25-711

Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων

25-7112

Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων

25-7112.001

Αγορά υδατοδεξαµενής αγροτικού Ελαιουργικού συνεταιρισµού Τυρού - Σαπ/κων (∆Ε Τυρού) (Σ)

25-713

Προµήθειες παγίων

25-7131

Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός

25-7131.002

Προµήθεια - κατασκευή σχαρών στο Παλαιοχώρι (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7131.002 προορίζεται για Προµήθεια - κατασκευή σχαρών στο Παλαιοχώρι (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 25-7131.006

Προµήθεια πέτρινης βρύσης Τ.∆ Κουνουπιάς (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

400,00

0,00

400,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7131.006 προορίζεται για Προµήθεια πέτρινης βρύσης Τ.∆ Κουνουπιάς (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 25-7135

Λοιπός εξοπλισµός

25-7135.001

2.000,00 Προµήθεια καταγραφικού µηχανήµατος ύδρευσης Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7135.001 προορίζεται για Προµήθεια καταγραφικού µηχανήµατος ύδρευσης 25-7135.002 8.800,00 Προµήθεια αντλητικού συγκροτήµατος ΤΚ Μελάνων

1.789,65

2.000,00

8.797,94

0,00

13.099,50

0,00

0,00

20.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7135.002 προορίζεται για Προµήθεια αντλητικού συγκροτήµατος ΤΚ Μελάνων 25-7135.003

13.100,00 Προµήθεια ηλεκτρογεννήτριας ΤΚ Μελάνων Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7135.003 προορίζεται για Προµήθεια ηλεκτρογεννήτριας ΤΚ Μελάνων Προµήθεια και τοποθέτηση δεξαµενών ύδατος PVC ∆.Ε 25-7135.004 20.000,00 Κοσµά (Σ)

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7135.004 προορίζεται για Προµήθεια και τοποθέτηση δεξαµενών ύδατος PVC ∆.Ε Κοσµά 25-7135.005 25-7135.201

0,00 0,00

Προµήθεια αντλητικών µηχανηµάτων. Προµήθεια προκατασκευασµένων τουαλετών για λουόµενους (ΤΚ Πηγαδίου)

25-73

Έργα

25-731

∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου

25-7312

∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης

25-7312.003

Επέκταση δικτύου ύδρευσης στο Λογγάρι (θέση Σουλέικα) και προς Φωκιανό Τ∆ Πηγαδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

20.000,00

0,00 0,00

10.000,00 5.000,00

18.973,23

1.030,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7312.003 προορίζεται για Επέκταση δικτύου ύδρευσης στο Λογγάρι (θέση Σουλέικα) και προς Φωκιανό Τ∆ Πηγαδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 25-7312.005

Επέκταση δικτύου ύδρευσης προς νέα Σφαγεία και προς περιοχή Αγίου Νεκταρίου Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

9.858,41

0,00

9.860,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7312.005 προορίζεται για Επέκταση δικτύου ύδρευσης προς νέα Σφαγεία και προς περιοχή Αγίου Νεκταρίου Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 25-7312.006

Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην Επισκοπή και το Κοίλασσο Τ.∆ Λεωνιδίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

6.706,00

0,00

6.706,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7312.006 προορίζεται για Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην Επισκοπή και το Κοίλασσο Τ.∆ Λεωνιδίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 18 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 25-7312.028

ΘΗΣΕΑΣ. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ∆.∆ Πουλίθρων - Μαρίου - Παλαιοχωρίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

72.621,66

0,00

73.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7312.028 προορίζεται για ΘΗΣΕΑΣ. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ∆.∆ Πουλίθρων - Μαρίου - Παλαιοχωρίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 25-7312.030

Κατασκευή αποχετευτικού όµβριων (Μετόχι Ελώνης, Καβοντόρου Κοψοµούστακου, Μαραθιάς) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

50.000,00

44.597,11

5.403,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7312.030 προορίζεται για Κατασκευή αποχετευτικού όµβριων (Μετόχι Ελώνης, Καβοντόρου Κοψοµούστακου, Μαραθιάς) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 25-7312.200 25-7312.201 25-7312.219

0,00 0,00 6.900,00

Βελτίωση εγκατάστασης εναπόθεσης λυµάτων Αποπεράτωση αποχετευτικών ∆Ε Λεωνιδίου. Κατασκευή αποχετευτικού προς Άγιους Πάντες ∆. Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

0,00 0,00 6.899,69

12.600,00 30.000,00 0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7312.219 προορίζεται για Κατασκευή αποχετευτικού προς Άγιους Πάντες ∆. Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 25-7312.236

Κατασκευή αποχετευτικού από Πόταγα έως Κουνιά ∆. Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

6.900,00

6.899,69

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7312.236 προορίζεται για Κατασκευή αποχετευτικού από Πόταγα έως Κουνιά ∆. Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 25-732

∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

25-7326

Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

25-7326.002

Υδροµάστευση πηγής ''Αγίου Ανδρέα '' Τ.Κ Σαπουνακαιίκων ∆.Ε. Τυρού

6.700,00

6.697,94

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7326.002 προορίζεται για Υδροµάστευση πηγής ''Αγίου Ανδρέα '' Τ.Κ Σαπουνακαιίκων ∆.Ε. Τυρού 25-7326.003

ΘΗΣΕΑΣ Εργα υδροληψίας και κατασκευής δεξαµενώνΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

1.767,59

0,00

1.770,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7326.003 προορίζεται για Εργα υδροληψίας και κατασκευής δεξαµενών ΘΗΣΕΑΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 25-7326.004

Συντήρηση και επισκευή αποχετευτικού δικτύου ∆.Ε Λεωνιδίου

7.200,00

7.200,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7326.004 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή αποχετευτικού δικτύου ∆.Ε Λεωνιδίου 25-7326.200

Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων.

0,00

0,00

10.874.852,65

0,00

0,00

7.200,00

7.200,00

0,00

7.200,00

0,00

12.100,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7326.001 προορίζεται για 25-7326.201

Συντήρηση και επισκευή αποχετευτικού δικτύου ∆.Ε Λεωνιδίου

25-7326.203

Επέκταση δικτύου απορροής όµβριων ∆.Ε. Λεωνιδίου

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7326.005 προορίζεται για Επέκταση δικτύου απορροής όµβριων ∆.Ε. Λεωνιδίου 25-7326.204

Εργα διευθέτησης όµβριων στην Παραλία Τυρού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

12.100,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7326.006 προορίζεται για Εργα διευθέτησης όµβριων στην Παραλία Τυρού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 25-7326.205

Εργα διευθέτησης όµβριων στη θέση Βάλτος ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

12.100,00

0,00

12.100,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7326.009 προορίζεται για Εργα διευθέτησης όµβριων στη θέση Βάλτος ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 25-7326.206

Κατασκευή σχάρας απορροής όµβριων στη θέση Γήπεδο ∆Ε Τυρού

0,00

0,00

6.000,00

25-7326.207

Κατασκευή σχάρας αποροής όµβριων υδάτων Τ.Κ Πέρα Μελάνων ∆Ε Τυρού

0,00

0,00

6.900,00

25-7326.208

Κατασκευή σχαρών οµβρίων υδάτων ΤΚ Κοσµά ∆Ε Κοσµά

0,00

0,00

12.000,00

25-7326.209

Επέκταση αποχετευτικού δικτύου ΤΚ Αγίου Βασιλείου από την εκκλησία έως την δεξαµενή υδρεύσεως

0,00

0,00

4.000,00

25-733

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

25-7336

Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 19 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 25-7336.001

Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αγ.Βασιλείου- Παλαιοχωρίου - Πλατανακίου ∆.Ε. Λεωνιδίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

7.000,00

7.200,00

7.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7336.001 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αγ.Βασιλείου- Παλαιοχωρίου - Πλατανακίου ∆.Ε. Λεωνιδίου 25-7336.002

Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Πουλίθρων ∆.Ε. Λεωνιδίου

7.000,00

5.913,06

7.200,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7336.002 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Πουλίθρων ∆.Ε. Λεωνιδίου 25-7336.003

Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Πραγµατευτή ∆.Ε. Λεωνιδίου

6.500,00

6.499,47

7.200,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7336.003 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Πραγµατευτή ∆.Ε. Λεωνιδίου 25-7336.004

Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ ΠελετώνΠηγαδίου - Τσιταλίων ∆.Ε Λεωνιδίου

7.000,00

7.000,00

7.200,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7336.004 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Πελετών- Πηγαδίου - Τσιταλίων ∆.Ε Λεωνιδίου 25-7336.005

Επισκευή φρεατίων υδρεύσεως - αρδεύσεως (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

14.000,00

10.516,62

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7336.005 προορίζεται για Επισκευή φρεατίων υδρεύσεως - αρδεύσεως (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 25-7336.006

Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης οικισµού Πλάκας ∆.Κ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ ∆.Ε. Λεωνιδίου

7.200,00

7.199,99

7.200,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7336.006 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης οικισµού Πλάκας ∆.Κ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ ∆.Ε. Λεωνιδίου 25-7336.007

Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Πέρα Μελάνων ∆.Ε. Τυρού

6.000,00

5.787,90

7.200,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7336.007 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Πέρα Μελάνων ∆.Ε. Τυρού 25-7336.008

Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Σαπουνακαιϊκων ∆.Ε. Τυρού

5.950,00

5.709,17

7.200,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7336.008 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Σαπουνακαιϊκων ∆.Ε. Τυρού 25-7336.009

Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ ΤΥΡΟΥ ∆.Ε. Τυρού

6.950,00

6.948,02

7.200,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7336.009 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ ΤΥΡΟΥ ∆.Ε. Τυρού 25-7336.010

Συντήρηση και επισκευή Αντλιοµηχανών ∆.Ε. Τυρού

5.500,00

5.499,95

0,00

7.199,99

7.200,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7336.010 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή Αντλιοµηχανών ∆.Ε. Τυρού 25-7336.011

Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης οικισµού Λάκου ∆.Κ Λεωνιδίου ∆.Ε Λεωνιδίου

7.200,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7336.011 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης οικισµού Λάκου ∆.Κ Λεωνιδίου ∆.Ε Λεωνιδίου 25-7336.012

Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης οικισµού Λεωνιδίου ∆.Κ.Λεωνιδίου ∆.Ε. Λεωνιδίου

7.200,00

7.199,99

7.200,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7336.012 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης οικισµού Λεωνιδίου ∆.Κ.Λεωνιδίου ∆.Ε. Λεωνιδίου 25-7336.013

Συντήρηση και επισκευή δικτύου άρδευσης περιοχής Πλάκας ∆.Κ Λεωνιδίου ∆.Ε. Λεωνιδίου

7.200,00

7.199,99

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7336.013 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή δικτύου άρδευσης περιοχής Πλάκας ∆.Κ Λεωνιδίου ∆.Ε. Λεωνιδίου 25-7336.014

Συντήρηση και επισκευή δικτύου άρδευσης περιοχής Λάκου ∆.Κ Λεωνιδίου .

7.200,00

7.200,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7336.014 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή δικτύου άρδευσης περιοχής Λάκου ∆.Κ Λεωνιδίου ∆.Ε. Τυρού 25-7336.015

Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Βλησιδιάς - Κουνουπιάς Μαρίου ∆Ε Λεωνιδίου

5.000,00

4.999,96

7.200,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7336.015 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή δικτύου άρδευσης περιοχής Λάκου ∆.Κ Λεωνιδίου ∆.Ε. Τυρού 25-7336.016

Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ∆.Ε.Κοσµά

7.200,00

6.454,73

7.200,00

7.197,28

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7336.016 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ∆.Ε.Κοσµά 25-7336.017

Συντήρηση και επισκευή δικτύου αποχέτευσης ∆.Ε Κοσµά

7.200,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7336.017 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή δικτύου αποχέτευσης ∆.Ε Κοσµά 25-7336.018

Βελτίωση δικτύου ντουζ ∆.Ε Τυρού

7.000,00

6.907,68

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7336.018 προορίζεται για Βελτίωση δικτύου ντουζ ∆.Ε Τυρού

ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 20 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 25-7336.019

Συντήρηση και επισκευή οµβροδεξαµενών περιοχής Παλιόχωρας Τ.Κ. Τυρού ∆.Ε Τυρού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

6.698,76

0,00

6.700,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7336.019 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή οµβροδεξαµενών περιοχής Παλιόχωρας Τ.Κ. Τυρού ∆.Ε Τυρού 25-7336.020

Συντήρηση και επισκευή οµβροδεξαµενών περιοχής Πρεγάσου Τ.Κ. Σαπουνακαίικων ∆.Ε. Τυρού

6.700,00

6.697,35

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7336.020 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή οµβροδεξαµενών περιοχής Πρεγάσου Τ.Κ. Σαπουνακαίικων ∆.Ε. Τυρού 25-7336.021

Συντήρηση και επισκευή οµβροδεξαµενών ∆.Ε. Κοσµά

7.200,00

7.195,50

0,00

5.000,00 0,00

4.999,95 0,00

0,00 6.000,00

0,00

0,00

7.200,00

0,00

5.904,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7336.021 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή οµβροδεξαµενών ∆.Ε. Κοσµά 25-7336.022 25-7336.100

Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων ∆Ε Λεωνιδίου Συντήρηση και επισκευή δικτύου άρδευσης περιοχής Λάκου ∆.Κ Λεωνιδίου .

25-7336.200

Συντήρηση και επισκευή δικτύου αποχέτευσης ∆.Ε Κοσµά

25-74

Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

25-741

Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες

25-7412

Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)

25-7412.001

Μελέτη επεξεργασίας βοθρολυµάτων ∆ήµου Τυρού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

5.904,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7412.001 προορίζεται για Μελέτη επεξεργασίας βοθρολυµάτων ∆ήµου Τυρού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ. 25-7412.002

Μελέτη επέκτασης δικτύου ύδρευσης Λογγάρι - Φωκιανός ΤΚ Πηγαδίου

0,00

0,00

25.000,00

28.275,67

2.180,96

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7412.002 προορίζεται για 25-7412.201

Μελέτη αποχετευτικού δικτύου Λεωνιδίου (ΕΠΤΑ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7412.201 προορίζεται για Μελέτη αποχετευτικού δικτύου Λεωνιδίου (ΕΠΤΑ) - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ. 25-7413

Λοιπές µελέτες

25-7413.001

Υδρογεωλογική και Περιβαλλοντική µελέτη γεώτρησης ύδρευσης στη θέση Ζενές ∆.Ε. Τυρού (Σ)

7.200,00

0,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 25-7413.001 προορίζεται για Υδρογεωλογική και Περιβαλλοντική µελέτη γεώτρησης ύδρευσης στη θέση Ζενές ∆.Ε. Τυρού 25-7413.002 25-7413.003 25-7413.004 25-7413.100 30-6

Μελέτη αναβάθµισης δικτύου ύδρευσης ∆.Κ Λεωνιδίου Μελέτη αναβάθµισης δικτύου ύδρευσης ∆Ε Τυρού Μελέτη αναβάθµισης δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πουλίθρων Μελέτη αναβάθµισης δικτύου άρδευσης ∆Κ Λεωνιδίου ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

30-60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

30-601

Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων

30-6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

46.740,00 49.200,00 13.530,00 18.450,00

49.000,00

46.106,56

23.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-6011 προορίζεται για Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 30-605

Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

30-6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου

30-6051.001

Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε

8.500,00

7.708,26

4.000,00

1.300,00

1.176,58

1.300,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-6051.001 προορίζεται για Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε 30-62

Παροχές τρίτων

30-625

Ασφάλιστρα

30-6255

Λοιπά ασφάλιστρα

30-6255.001

Ασφάλιστρα µηχανηµάτων έργων

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-6255.001 προορίζεται για Ασφάλιστρα µηχανηµάτων έργων 30-626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

30-6261

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου

ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 21 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

30-6261.001

Εργασίες συντήρησης τέως ∆ηµοτικού Σχολείου ΤΚ Τσιταλίων

0,00

0,00

5.500,00

30-6261.002

Εργασίες συντήρησης τέως ∆ηµοτικού Σχολείου ΤΚ Πηγαδίου

0,00

0,00

1.000,00

30-6262

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

30-6262.001

Εργασίες εξοµάλυνσης κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε. Τυρού

5.000,00

0,00

5.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-6262.001 προορίζεται για Εργασίες εξοµάλυνσης κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε. Τυρού 30-6262.002

∆ιαµόρφωση κοινόχρηστου χώρου στη θέση Σοχά οικισµού ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

5.000,00

4.999,70

0,00

9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.997,45 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 7.200,00 4.000,00 12.000,00 12.000,00

10.000,00

4.607,44

15.000,00

1.550,00

1.021,20

1.600,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

2.000,00

25.420,74

30.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-6262.002 προορίζεται για 30-6262.003 30-6262.004 30-6262.005 30-6262.007 30-6262.008

Αποµάκρυνση µπαζών από κοινόχρηστους χώρους. Βελτίωση υποδοµών λιµανιού Πλάκας. Συντήρηση προστατευτικών µπαρών Καθαίρεση τσιµεντοκατασκευών ΤΚ Πραγµατευτής Αποµάκρυνση και καθαρισµοί µπαζών και φερτών υλών ∆Ε Κοσµά

30-6264

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-6264 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 30-63

Φόροι - τέλη

30-632

Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων

30-6323

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Εισήγηση Ο ΚΑ 30-6323 προορίζεται για Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 30-64 Λοιπά γενικά έξοδα 30-641

Έξοδα µεταφορών

30-6414

Μεταφορές εν γένει

30-6414.001

Μεταφορά µπαζών από κοινοχρήστους χώρους ΤΚ Πραγµατευτής

30-642

Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

30-6422

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-6422 προορίζεται για Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 30-66

∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

30-664

Καύσιµα και λιπαντικά

30-6641

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

34.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-6641 προορίζεται για Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 30-667

Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού

30-6671

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Εισήγηση Ο ΚΑ 30-6671 προορίζεται για Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 30-7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 30-71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων

30-713

Προµήθειες παγίων

30-7135

Λοιπός εξοπλισµός

30-7135.001 30-7135.002 30-7135.003 30-7135.004

Προµήθεια ειδών Παιδικής Χαράς Προµήθεια µικροεργαλείων. Προµήθεια προστατευτικών µπαρών Προµήθεια προστατευτικών κιγλιδωµάτων παιδικής Χαράς

4.000,00

0,00

0,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

15.000,00 3.000,00 15.000,00 5.300,00

30-73

Έργα

30-732

∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

30-7321

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 22 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 30-7321.001

Τοιχείο αντιστήριξης Καµβύση - Μαστοράκη ∆ήµου Τυρού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

1.937,88

0,00

1.938,15

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7321.001 προορίζεται για Τοιχείο αντιστήριξης Καµβύση - Μαστοράκη ∆ήµου Τυρού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7321.002

Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην "Κάτω Γειτονιά" ΤΚ Τυρού ∆Ε Τυρού

30-7321.003

∆ιαµόρφωση χώρου πλατείας Παλιάτσου Τ.∆ Πέρα Μελάνων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

0,00

0,00

3.500,00

5.008,56

2.138,13

2.870,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7321.003 προορίζεται για ∆ιαµόρφωση χώρου πλατείας Παλιάτσου Τ.∆ Πέρα Μελάνων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7321.004

Επισκευή παλαιού κοινοτικού γραφείου Τ.∆ Πραγµατευτή (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

5.000,00

4.999,95

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7321.004 προορίζεται για Επισκευή παλαιού κοινοτικού γραφείου Τ.∆ Πραγµατευτή (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 30-7321.005

Κατασκευή τοιχίου στην Τ.Κ Πλατανακίου ∆Ε Λεωνιδίου

30-7321.006

4.289,47

4.287,90

0,00

Κατασκευή µαντρότοιχου στην κατηφόρα Μανώλη Κουλού έως γεφύρι Αγγελή ΤΚ Τσιταλίων

0,00

0,00

5.000,00

30-7321.007

Συνέχιση κατασκευής τοιχείου αντιστήριξης από Άγιο Νικόλαο προς Ιωάννη Λέου ΤΚ Μαρίου

0,00

0,00

4.000,00

30-7321.008

Κατασκευή πέτρινου τοιχίου επί του παραλιακού δρόµου προς Λιµάνι ΤΚ Πουλίθρων

0,00

0,00

6.900,00

30-7322

Πλατείες πάρκα παιδότοποι

30-7322.001

Κατασκευή πέργκολας στη θέση Πολιτεϊκα Τ.Κ Τυρού ∆.Ε Τυρού (Σ)

6.700,00

0,00

6.700,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7322.001 προορίζεται για Κατασκευή πέργκολας στη θέση Πολιτεϊκα Τ.Κ Τυρού ∆.Ε Τυρού 30-7322.013

ΟΠΑΑΧ. Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου µπροστά από πρώην Κατάστηµα Πραγµατευτή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

53.500,00

0,00

53.500,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7322.013 προορίζεται για ΟΠΑΑΧ. Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου µπροστά από πρώην Κατάστηµα Πραγµατευτή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7322.014

ΟΠΑΑΧ Ανάπλαση ιστορικού κέντρου ∆.∆. Παλαιοχωρίου Β΄ φάση ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

345.500,00

0,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7322.014 προορίζεται για ΟΠΑΑΧ Ανάπλαση ιστορικού κέντρου ∆.∆. Παλαιοχωρίου Β΄ φάση ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7322.015

ΟΠΑΑΧ Ανάπλαση ιστορικού κέντρου ∆.∆. Παλαιοχωρίου Α΄ φάση ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

203.300,00

0,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7322.015 προορίζεται για ΟΠΑΑΧ Ανάπλαση ιστορικού κέντρου ∆.∆. Παλαιοχωρίου Α΄ φάση ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7322.016

ΟΠΑΑΧ ∆ιαµόρφωση κεντρικής πλατείας ∆.∆. Αγίου Βασιλείου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

53.000,00

0,00

7.980,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7322.016 προορίζεται για ΟΠΑΑΧ ∆ιαµόρφωση κεντρικής πλατείας ∆.∆. Αγίου Βασιλείου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7322.114

ΟΠΑΑΧ ∆ιαµόρφωση και ανάπλαση χώρου νερών Μαρίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

40.000,00

0,00

28.489,04

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7322.114 προορίζεται για ΟΠΑΑΧ ∆ιαµόρφωση και ανάπλαση χώρου νερών Μαρίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7322.115

ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση πλατείας Τριών Ιεραρχών Λεωνιδίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

6.512,48

0,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7322.115 προορίζεται για ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση πλατείας Τριών Ιεραρχών Λεωνιδίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7322.116

ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση χώρου περιοχής Λούτσας Τσιταλίων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

30.000,00

0,00

30.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7322.116 προορίζεται για ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση χώρου περιοχής Λούτσας Τσιταλίων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7322.117

ΕΤΕΡΠΣ Επέκταση & ανάπλαση πρώτης πλατείας Πραγµατευτή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

45.000,00

0,00

45.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7322.117 προορίζεται για ΕΤΕΡΠΣ Επέκταση & ανάπλαση πρώτης πλατείας Πραγµατευτή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7323

Οδοί - οδοστρώµατα

30-7323.002

Βελτίωση και Ασφαλτόστρωση δρόµου Μονή Αρτοκωστάς ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας - Μονή Καρυάς ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας (Σ) (∆ιαδηµοτικό)

7.500,00

0,00

7.500,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7323.002 προορίζεται για Βελτίωση και Ασφαλτόστρωση δρόµου Μονή Αρτοκωστάς ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας - Μονή Καρυάς ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας (∆ιαδηµοτικό) ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 23 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

30-7323.003

∆ιαπλάτυνση οδού πλησίου οικίας Β. Ανεζύρη ΤΚ Πέρα Μελάνων ∆Ε Τυρού (Σ)

0,00

0,00

6.000,00

30-7323.004

∆ιάνοιξη οδού στη θέση Καραµά ΤΚ Πέρα Μελάνων ∆Ε Τυρού (Σ)

0,00

0,00

6.000,00

30-7323.005

Τσιµεντόστρωση δρόµων προς Χοντζόπουλου (κοίλασο) και Νότια δεξαµενή ύδρευσης Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

17.743,48

0,00

17.745,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7323.005 προορίζεται για Τσιµεντόστρωση δρόµων προς Χοντζόπουλου (κοίλασο) και Νότια δεξαµενή ύδρευσης Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 30-7323.006

Τσιµεντόστρωση δρόµου Καραµολέγκου - Χοντζόπουλου στο Κοίλασο ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

12.632,00

0,00

12.632,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7323.006 προορίζεται για Τσιµεντόστρωση δρόµου Καραµολέγκου - Χοντζόπουλου στο Κοίλασο ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7323.007

∆ιάνοιξη δρόµου στη θέση Κοφούνια Τ.∆ Τυρού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

12.100,00

12.002,20

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7323.007 προορίζεται για ∆ιάνοιξη δρόµου στη θέση Κοφούνια Τ.∆ Τυρού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 30-7323.008 30-7323.010

∆ιάνοιξη δρόµου προς Χοτζοπουλέικα ΤΚ Τσιταλίων Ασφαλτοστρώσεις δηµοτικών δρόµων στις θέσεις Όχθο, κεντρικό δρόµο Πελετών και κεντρικό δρόµο Αµυγδαλιάς ΤΚ Πελετών

0,00 0,00

0,00 0,00

5.000,00 11.000,00

30-7323.011 30-7323.012

Τσιµεντοστρώσεις δηµοτικών δρόµων ΤΚ Πελετών Ανάπλαση και τσιµεντόστρωση κοινοτικών δρόµων Κοσµά ΤΚ Κοσµά

0,00 0,00

0,00 0,00

5.000,00 80.000,00

30-7323.013 30-7323.014 30-7323.015

Τσιµεντοστρώσεις ΤΚ Πλατανακίου Τσιµεντοστρώσεις δρόµων ΤΚ Πηγαδίου Τσιµεντόστρωση δρόµου από διασταύρωση δρόµου προς Βλησιδιά ΤΚ Κουνουπιάς

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6.000,00 12.000,00 3.000,00

30-7323.016 30-7323.017 30-7323.018 30-7323.019

Τσιµεντοστρώσεις δηµοτικών δρόµων ΤΚ Πουλίθρων Αντιστήριξη δηµοτικών δρόµων ΤΚ Πουλίθρων Τσιµεντοστρώσεις δρόµων ∆.Κ Λεωνιδίου ∆ιαπλάτυνση δρόµου Πραγµατευτής (κάτω από ∆ηµοτικό Σχολείο) ΤΚ Πραγµατευτής

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 4.000,00 10.000,00 6.000,00

30-7323.025

Συντήρηση αγροτικών δρόµων Πραγµατευτή (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

6.900,00

6.896,61

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7323.025 προορίζεται για Συντήρηση αγροτικών δρόµων Πραγµατευτή (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 30-7323.040

Τσιµεντοστρώσεις δρόµων Πελετών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

20.300,00

19.885,32

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7323.040 προορίζεται για Τσιµεντοστρώσεις δρόµων Πελετών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 30-7323.045

Ασφαλτοστρώσεις δηµοτικών δρόµων στα Πούλιθρα (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

6.000,00

0,00

6.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7323.045 προορίζεται για Ασφαλτοστρώσεις δηµοτικών δρόµων στα Πούλιθρα (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 30-7323.086

Βελτίωση - διάνοιξη αγροτικών δρόµων Παλαιοχωρίου (προφήτης Ηλίας - Μέλισσο - Φτεριάς) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

10.000,00

10.000,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7323.086 προορίζεται για ∆ιάνοιξη αγροτικών δρόµων Παλαιοχωρίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 30-7323.113

ΟΠΑΑΧ Ασφαλτόστρωση δρόµου Τσιτάλια-Πυργούδι (τµήµα περιοχής βοσκοτόπων και ελαιοκτηµάτων) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ).

0,00

0,00

21.655,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7323.113 προορίζεται για Ασφαλτόστρωση δρόµου Τσιτάλια-Πυργούδι (τµήµα περιοχής βοσκοτόπων και ελαιοκτηµάτων) (ΟΠΑΑΧ). 30-7323.114

ΟΠΑΑΧ Ασφαλτόστρωση δρόµου Πελετά-Κρεµαστή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

92.000,00

0,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7323.114 προορίζεται για ΟΠΑΑΧ Ασφαλτόστρωση δρόµου Πελετά-Κρεµαστή ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7323.115

ΟΠΑΑΧ ∆ιαµόρφωση κεντρικού δρόµου Τ. ∆. Πελετών ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

6.600,00

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

0,00

6.600,00

Σελίδα 24 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7323.115 προορίζεται για ΟΠΑΑΧ ∆ιαµόρφωση κεντρικού δρόµου Τ. ∆. Πελετών ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7323.150

Τσιµεντόστρωση δρόµου από ΄Αγιο Γεώργιο προς Αποθήκες Πουλίθρων

1.749,34

1.749,34

0,00

30-7323.159

Τσιµεντόστρωση οδοστρώµατος από οικία Χείλαρη προς ∆ιαµαντή ( ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

6.500,00

6.499,32

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7323.159 προορίζεται για Τσιµεντόστρωση οδοστρώµατος από οικία Χείλαρη προς ∆ιαµαντή ( ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 30-7323.160 30-7323.161 30-7323.162 30-7326

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

7.200,00 7.200,00 7.200,00

12.100,00

0,00

12.100,00

Συντήρηση και επισκευή οδοποιίας ∆.Ε. Λεωνιδίου. Συντήρηση και επισκευή οδοποίίας ∆.Ε. Τυρού. Συντήρηση και επισκευή οδοποίίας ∆.Ε. Κοσµά. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

30-7326.001 30-7326.001.01 Ανάδειξη βρύσης Πολίτη (∆ήµος Τυρού) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7326.001.01 προορίζεται για Ανάδειξη βρύσης Πολίτη (∆ήµος Τυρού) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7326.001.02 Εργα υποδοµής Τ.Κ. Κοσµά ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 32.246,35 31.896,16 Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7326.001.02 προορίζεται για Εργα υποδοµής Τ.Κ. Κοσµά ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Κατασκευή γεφυριού στο Τσιλοχώρι και Λιµάνι 30-7326.002 8.183,30 8.183,30 Πουλίθρων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

0,00 0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7326.002 προορίζεται για Κατασκευή γεφυριού στο Τσιλοχώρι και Λιµάνι Πουλίθρων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7326.003

0,00

75.000,00

6.603,87

0,00

50.000,00

Αναπλάσεις Κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε. Κοσµά (Σ)

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7326.003 προορίζεται για Αναπλάσεις Κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε. Κοσµά 30-7326.004

Κιγκλιδώµατα κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Σαπουνακαιίκων ∆.Ε. Τυρού

6.700,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7326.004 προορίζεται για Κιγκλιδώµατα κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Σαπουνακαιίκων ∆.Ε. Τυρού 30-7326.005

Κιγκλιδώµατα κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Τυρού ∆.Ε. Τυρού

6.700,00

6.694,58

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7326.005 προορίζεται για Κιγκλιδώµατα κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Τυρού ∆.Ε. Τυρού 30-7326.006

Ανάπλαση βρύσης ∆ικαίου Τ.Κ Σαπουνακαίικων ∆.Ε. Τυρού

4.500,00

4.497,68

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7326.006 προορίζεται για Ανάπλαση βρύσης ∆ικαίου Τ.Κ Σαπουνακαίικων ∆.Ε. Τυρού 30-7326.007

Κατασκευή σκάλας στη γέφυρα Ταξιάρχη ∆.Κ. Λεωνιδίου ∆.Ε. Λεωνιδίου

4.500,00

0,00

6.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7326.007 προορίζεται για Κατασκευή σκάλας στη γέφυρα Ταξιάρχη ∆.Κ. Λεωνιδίου ∆.Ε. Λεωνιδίου 30-7326.008

Κατασκευή και τοποθέτηση κάγκελου επί του γεφυριού (κατάστηµα Μυρτώο)

0,00

0,00

3.000,00

30-733

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

30-7331

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

30-7331.001

Συντήρηση αίθουσας τέως ∆ηµοτικού Σχολείου ΤΚ Κοσµά

0,00

0,00

5.000,00

30-7331.002

Επισκευή σκεπής Κοινοτικού Γραφείου - Ιατρείου ΤΚ Αγίου Βασιλείου

0,00

0,00

4.500,00

30-7331.003 30-7331.004 30-7331.005 30-7331.006 30-7332

Επισκευή πέτρινου τοιχείου στου Γύστρα ΤΚ Πηγαδίου Επισκευή µαντρότοιχων ΤΚ Παλιοχωρίου Επισκευή Κοινοτικού Γραφείου ΤΚ Παλαιοχωρίου Συντήρηση Κοινοτικού Ιατρείου ΤΚ Πελετών Πλατείες πάρκα παιδότοποι

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 2.000,00 6.000,00 1.500,00

30-7332.001

Βελτιώσεις πλατειών ∆.Ε Κοσµά

5.000,00

4.993,80

0,00

4.500,00

4.489,50

0,00

0,00

0,00

7.200,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7332.001 προορίζεται για Βελτιώσεις πλατειών ∆.Ε Κοσµά 30-7332.002

Βελτίωση πλατείας Απέναντι Γειτονιάς ΤΚ Μελάνων ∆Ε Τυρού

30-7332.003

∆ιαµόρφωση χώρου αθλοπαιδιών. ∆Ε Τυρού

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7332.002 προορίζεται για Βελτίωση πλατείας Απέναντι Γειτονιάς Τ.Κ Μελάνων ∆.Ε. Τυρού 30-7332.006

∆ιαµόρφωση πλατείας Αγίου Γεωργίου ΤΚ Πηγαδίου

ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

0,00

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

0,00

4.000,00 Σελίδα 25 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 30-7332.007 30-7333

∆ιαµόρφωση χώρου Πάρκιν ΤΚ Παλιοχωρίου Οδοί - οδοστρώµατα

30-7333.001

Βελτίωση δρόµων περιοχής Κρυονερίου (∆ήµος Τυρού) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

0,00

0,00

2.000,00

12.633,36

12.633,35

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7333.001 προορίζεται για Βελτίωση δρόµων περιοχής Κρυονερίου (∆ήµος Τυρού) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7333.002

Συντήρηση δηµοτικής οδοποιίας (∆ήµος Τυρού) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

2.176,27

0,00

2.177,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7333.002 προορίζεται για Συντήρηση δηµοτικής οδοποιίας (∆ήµος Τυρού) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7333.003

Ασφαλτοστρώσεις δρόµων ∆.Κ Λεωνιδίου

0,00

0,00

20.700,00

93.900,00

0,00

93.900,00

6.950,00

6.949,62

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7333.003 προορίζεται για 30-7333.004

Οδοποιία Τ.Κ. Τυρού ∆.Ε Τυρού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7333.004 προορίζεται για Οδοποιία Τ.Κ. Τυρού ∆.Ε Τυρού 30-7333.005

∆ιαπλάτυνση οδού από ΄Ανω Τυρό προς ΄Αγιο Ιωάννη (∆ήµος Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7333.005 προορίζεται για ∆ιαπλάτυνση οδού από ΄Ανω Τυρό προς ΄Αγιο Ιωάννη (∆ήµος Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7333.006

Οδοποιία ∆.Ε. Κοσµά (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

29.400,00

0,00

29.400,00

34.700,00

0,00

34.700,00

24.400,00

0,00

0,00

30.000,00

21.708,86

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7333.006 προορίζεται για Οδοποιία ∆.Ε. Κοσµά 30-7333.007

Οδοποιία Τ.Κ. Σαπουνακαιίκων ∆.Ε. Τυρού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7333.007 προορίζεται για Οδοποιία Τ.Κ. Σαπουνακαιίκων ∆.Ε. Τυρού 30-7333.008

Οδοποιία Τ.Κ. Πέρα Μελάνων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7333.008 προορίζεται για Οδοποιία Τ.Κ. Πέρα Μελάνων 30-7333.009

Ασφαλτοστρώσεις δρόµων στο κάµπο Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7333.009 προορίζεται για Ασφαλτοστρώσεις δρόµων στο κάµπο Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 30-7333.010

Ασφαλτοστρώσεις ∆ηµοτικών οδών (∆ήµος Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

48.280,94

0,00

24.180,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7333.010 προορίζεται για Ασφαλτοστρώσεις ∆ηµοτικών οδών (∆ήµος Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7333.011

∆ιαµόρφωση δρόµου απο ∆ηµοτικό αµαξοστάσιο µέχρι δρόµο Πλάκας ∆.Κ. Λεωνιδίου ∆.Ε. Λεωνιδίου

0,00

5.000,00

5.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7333.011 προορίζεται για ∆ιαµόρφωση δρόµου απο ∆ηµοτικό αµαξοστάσιο µέχρι δρόµο Πλάκας ∆.Κ. Λεωνιδίου ∆.Ε. Λεωνιδίου 30-7333.012

Τσιµεντόστρωση αγροτικών δρόµων περιοχής Γουβιές (∆ήµος Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

2.140,20

2.140,20

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7333.012 προορίζεται για Τσιµεντόστρωση αγροτικών δρόµων περιοχής Γουβιές (∆ήµος Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7333.013

Συντήρηση-επισκευή δρόµου προς Κολοσσά

7.200,00

7.199,71

0,00

0,00

0,00

12.400,00

2.203,50

2.203,50

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7333.013 προορίζεται για 30-7333.014

Βελτίωση οδού προς Πάνω Γειτονιά Τ.Κ Πέρα Μελάνων ∆Ε Τυρού (Σ)

30-7333.015

Τσιµεντόστρωση Αγροτικής Οδοποιϊας Παραλίας Σαπ/κων ( ∆ήµου Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7333.015 προορίζεται για Τσιµεντόστρωση Αγροτικής Οδοποιϊας Παραλίας Σαπ/κων ( ∆ήµου Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7333.016

Τσιµεντοστρώσεις σε διάφορα σηµεία εντός της Τ.Κ Τσιταλίων

30-7333.017 30-7333.018

Συντήρηση αγροτικών δρόµων ΤΚ Πλατανακίου Αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση µονοπατιών Τ.Κ Τυρού ∆.Ε Τυρού

0,00

0,00

3.500,00

0,00 6.700,00

0,00 6.689,97

1.500,00 0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7333.018 προορίζεται για Αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση µονοπατιών Τ.Κ Τυρού ∆.Ε Τυρού 30-7333.019

Προστασία παραλιακού µετώπου Τ.Κ. Σαπουνακαιίκων ∆.Ε. Τυρού

6.700,00

6.699,10

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7333.019 προορίζεται για Προστασία παραλιακού µετώπου Τ.Κ. Σαπουνακαιίκων ∆.Ε. Τυρού 30-7333.020

Προστασία παραλιακού µετώπου Τ.Κ. Τυρού ∆.Ε. Τυρού

6.700,00

6.699,71

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7333.020 προορίζεται για Προστασία παραλιακού µετώπου Τ.Κ. Τυρού ∆.Ε. Τυρού ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 26 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 30-7333.021

Βελτίωση βατότητας δρόµου από Καναπίτσα προς Μπουρνιά ΤΚ Πηγαδίου

30-7333.022

Συντήρηση αγροτικών δρόµων Τ.∆ Πουλίθρων (∆ήµου Λεωνιδίου ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

0,00

0,00

4.000,00

2.083,06

2.083,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7333.022 προορίζεται για Συντήρηση αγροτικών δρόµων Τ.∆ Πουλίθρων (∆ήµου Λεωνιδίου ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 30-7333.023

Βελτίωση δρόµου προς Βρύση (Πέρα Μέλανα ∆ήµου Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

2.142,81

0,00

2.150,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7333.023 προορίζεται για Βελτίωση δρόµου προς Βρύση (Πέρα Μέλανα ∆ήµου Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7333.024

Τσιµεντόστρωση δρόµου προς Πέρα Γειτονιά (Πέρα Μέλανα ∆ήµου Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

5.574,70

0,00

5.575,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7333.024 προορίζεται για Τσιµεντόστρωση δρόµου προς Πέρα Γειτονιά (Πέρα Μέλανα ∆ήµου Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7333.025

Βελτίωση δηµοτικών οδών Καλαµάτα - Κολιούµπα ( Πέρα Μέλανα ∆ήµου Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

12.100,00

0,00

12.100,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7333.025 προορίζεται για Βελτίωση δηµοτικών οδών Καλαµάτα - Κολιούµπα ( Πέρα Μέλανα ∆ήµου Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7333.026

Συντήρηση δρόµου προς εκκλησία ( Πέρα Μέλανα ∆ήµου Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

12.100,00

0,00

12.100,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7333.026 προορίζεται για Συντήρηση δρόµου προς εκκλησία ( Πέρα Μέλανα ∆ήµου Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7333.027

Βελτίωση Αγροτικού δρόµου προς Σερνιάλι ( Πέρα Μέλανα ∆ήµου Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

12.100,00

12.002,20

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7333.027 προορίζεται για Βελτίωση Αγροτικού δρόµου προς Σερνιάλι ( Πέρα Μέλανα ∆ήµου Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7333.028

0,00

0,00

5.000,00

6.700,00

6.686,28

0,00

Βελτίωση αγροτικού δρόµου προς Σερνιάλι Τ.Κ Σαπ/κων

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7333.028 προορίζεται για 30-7333.029

Αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση µονοπατιών Τ.Κ. Σαπουνακαιίκων ∆.Ε. Τυρού

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7333.029 προορίζεται για Αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση µονοπατιών Τ.Κ. Σαπουνακαιίκων ∆.Ε. Τυρού 30-7333.030

∆ιαµόρφωση χώρου Αγίου Νικολάου Πραγµατευτή (∆ήµου Λεωνιδίου ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

12.025,71

12.025,71

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7333.030 προορίζεται για ∆ιαµόρφωση χώρου Αγίου Νικολάου Πραγµατευτή (∆ήµου Λεωνιδίου ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7333.031 30-7333.033

Βελτίωση αγροτικών δρόµων ΤΚ Πουλίθρων Αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση µονοπατιών Τ.Κ. Μελάνων ∆.Ε. Τυρού

0,00 6.700,00

0,00 6.689,97

6.900,00 0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7333.033 προορίζεται για Αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση µονοπατιών Τ.Κ. Μελάνων ∆.Ε. Τυρού 30-7333.137

Ανάπλαση Πλατάνου Πουλίθρων (∆ήµου Λεωνιδίου ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

1.000,00

0,00

1.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7333.137 προορίζεται για Ανάπλαση Πλατάνου Πουλίθρων (∆ήµου Λεωνιδίου ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7336

Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

30-7336.001

Βελτιώσεις όψης εισόδου ∆.Ε. Κοσµά

0,00

0,00

10.000,00

12.100,00

0,00

12.100,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7336.001 προορίζεται για Βελτιώσεις όψης εισόδου ∆.Ε. Κοσµά 30-7336.002

Ανάδειξη περιοχής Πολιτέϊκα ( ∆ήµου Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7336.002 προορίζεται για Ανάδειξη περιοχής Πολιτέϊκα ( ∆ήµου Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7336.003

∆ιαµόρφωση οικοπέδου στη θέση Ζαρίτσι Τ.Κ. Τυρού ∆.Ε. Τυρού

7.200,00

0,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7336.003 προορίζεται για ∆ιαµόρφωση οικοπέδου στη θέση Ζαρίτσι Τ.Κ. Τυρού ∆.Ε. Τυρού 30-7336.005 30-7336.006

Αποκατάσταση δρόµου προς χωµατερή ∆Ε Τυρού ΘΗΣΕΑΣ Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων παραδοσιακού οικισµού Πέρα Μελάνων (∆ήµου Τυρού )ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

0,00 30.000,00

0,00 0,00

3.500,00 30.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7336.006 προορίζεται για Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων παραδοσιακού οικισµού Πέρα Μελάνων (∆ήµου Τυρού )ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7336.007

Βελτίωση χώρου ΧΑ∆Α Πάτζικα Τ.Κ. Τυρού ∆.Ε. Τυρού

ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

3.000,00

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

0,00

0,00 Σελίδα 27 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι

Ενταλθέντα µέχρι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7336.007 προορίζεται για Βελτίωση χώρου ΧΑ∆Α Πάτζικα Τ.Κ. Τυρού ∆.Ε. Τυρού 30-7336.008

Επισκευή - Συντήρηση παλαιού ρολογιού ∆ηµοτικού Σχολείου Τ.Κ Τυρού ∆.Ε. Τυρού

6.700,00

6.699,98

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7336.008 προορίζεται για Επισκευή - Συντήρηση παλαιού ρολογιού ∆ηµοτικού Σχολείου Τ.Κ Τυρού ∆.Ε. Τυρού 30-7336.010

Επισκευές κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Πραγµατευτής

2.800,00

2.799,12

0,00

6.450,00

6.436,90

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 4.000,00 5.000,00 7.000,00

0,00

3.570,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7336.010 προορίζεται για 30-7336.011

Αποκατάσταση ζηµιών στην παραλία Λειβαδίου ΤΚ Πέρα Μελάνων ∆Ε Τυρού

30-7336.012 30-7336.013 30-7336.014 30-7336.015

Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Πελετών Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Πλατανακίου ∆ιαµορφώσεις χώρων Πάρκιγκ ∆ιαµορφώσεις αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Παλαιοχωρίου

30-74

Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

30-741

Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες

30-7412

Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)

30-7412.001 30-7412.001.01 Προετοιµασία φακέλου για την µελέτη του έργου "Κατασκευή ∆ιοικητηρίου" (∆ήµου Τυρού )ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

3.570,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7412.001.01 προορίζεται για Προετοιµασία φακέλου για την µελέτη του έργου "Κατασκευή ∆ιοικητηρίου" (∆ήµου Τυρού )ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7412.001.02 Μελέτη κατασκευής γέφυρας Ταξιαρχών Λεωνιδίου (∆ήµου Λεωνιδίου ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

0,00

16.940,00

26.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 30-7412.001.02 προορίζεται για Μελέτη κατασκευής γέφυρας Ταξιαρχών Λεωνιδίου (∆ήµου Λεωνιδίου ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 30-7413

Λοιπές µελέτες

30-7413.004

Μελέτη ανάπλασης κεντρικής οδού ∆Ε Τυρού (τµήµα επαρχιακού δικτύου)

0,00

0,00

24.600,00

30-7413.005

Μελέτη ανάπλασης κεντρικών δρόµων και πλατειών (Πελετών και Αµυγδαλιάς) ΤΚ Πελετών

0,00

0,00

6.000,00

35-6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

35-60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

35-604

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.)

35-6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

0,00

0,00

49.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 35-6041 προορίζεται για Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 35-605

Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

35-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

35-6054.001 35-62

Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Παροχές τρίτων

0,00

0,00

15.000,00

17.000,00

16.999,77

7.500,00

8.000,00

7.991,31

18.500,00

35-626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

35-6262

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

35-6262.001 35-64

Αποψιλώσεις αποκλαδώσεις . Λοιπά γενικά έξοδα

35-641

Έξοδα µεταφορών

35-6414

Μεταφορές εν γένει

35-6414.001

Μεταφορά προϊόντων αποψιλώσεων πρασίνου ∆Ε ΤΥΡΟΥ

Εισήγηση Ο ΚΑ 35-6414.001 προορίζεται για Μεταφορά προϊόντων αποψιλώσεων πρασίνου ∆Ε ΤΥΡΟΥ 35-6414.002

Υπηρεσίες συλλογής και µεταφοράς υλικών αποψίλωσης.

ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

15.650,00

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

15.644,40

0,00

Σελίδα 28 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι

Ενταλθέντα µέχρι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

Εισήγηση Ο ΚΑ 35-6414.002 προορίζεται για Μεταφορά προϊόντων αποψιλώσεων πρασίνου ∆.Ε ΚΟΣΜΑ 35-66

∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

35-669

Λοιπές προµήθειες

35-6692

Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

3.000,00

2.800,00

2.792,10

0,00

0,00

0,00

22.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 35-6692 προορίζεται για Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 35-6693

Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού

35-6693.001

Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού για προστασία φοινικόδενδρων και πεύκων από ενδεχόµενη προσβολή

35-7

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

35-73

Έργα

35-733

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

35-7332

Πλατείες πάρκα παιδότοποι

35-7332.001 40-6

Συντήρηση κήπων πάρκων και παιδικών χαρών ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

40-60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

40-601

Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων

40-6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

Εισήγηση Ο ΚΑ 40-6011 προορίζεται για Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 40-602

Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

40-6021

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

0,00

0,00

10.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 40-6021 προορίζεται για Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 40-605

Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

40-6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου

40-6051.001 40-6052

Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕ∆Ε Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

0,00 0,00

0,00 0,00

4.000,00 3.000,00

0,00

5.000,00

0,00

2.500,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 40-6052 προορίζεται για Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 40-64

Λοιπά γενικά έξοδα

40-642

Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

40-6422

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 40-6422 προορίζεται για Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 40-7

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

40-74

Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

40-741

Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες

40-7413

Λοιπές µελέτες

40-7413.106

Κυκλοφοριακή ρύθµιση στο Τ.∆ Πουλίθρων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

2.460,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 40-7413.106 προορίζεται για Κυκλοφοριακή ρύθµιση στο Τ.∆ Πουλίθρων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 40-7413.107

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράµµατος πρώην δηµοτικών σφαγείων Λεωνιδίου - Πλάκας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

2.000,00

0,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 40-7413.107 προορίζεται για Σύνταξη τοπογραφικού διαγράµµατος πρώην δηµοτικών σφαγείων Λεωνιδίου - Πλάκας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 40-7413.108

Σύνταξη τογραφικού διαγράµµατος δρόµου από Ε.Ο Πραγµατευτής προς Τ.∆ Πραγµατευτή (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

800,00

800,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 40-7413.108 προορίζεται για Σύνταξη τογραφικού διαγράµµατος δρόµου από Ε.Ο Πραγµατευτής προς Τ.∆ Πραγµατευτή (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 29 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 40-7413.109

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράµµατος για την οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

0,00

10.000,00

4.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 40-7413.109 προορίζεται για Σύνταξη τοπογραφικού διαγράµµατος για την οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 40-7413.112

Μελέτη υποδοµών κεντρικού οδικού άξονα και παρακαµπτηρίων στον παραδοσιακό οικισµό του Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

0,80

0,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 40-7413.112 προορίζεται για Μελέτη υποδοµών κεντρικού οδικού άξονα και παρακαµπτηρίων στον παραδοσιακό οικισµό του Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 45-6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

45-62

Παροχές τρίτων

45-626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

45-6262

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

45-6262.001

'Εργασίες συντήρησης περίφραξης κοιµητηρίου "Η Αγία Αναστασία" ∆.Ε Τυρού

14.500,00

14.500,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 45-6262.001 προορίζεται για 'Εργασίες συντήρησης περίφραξης κοιµητηρίου "Η Αγία Αναστασία" ∆.Ε Τυρού 45-627

Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

45-6273

Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες

250,00

88,65

300,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 45-6273 προορίζεται για Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 45-7

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

45-73

Έργα

45-732

∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

45-7326

Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

45-7326.001

Ολοκλήρωση εργασιών αποπεράτωσης οστεοφυλακίου Πουλίθρων

45-7326.002

3.500,00

3.499,60

0,00

Kατασκευή οστεοφυλακίου στο κοιµητήριο Αγία Αναστασία ∆Ε Τυρού

0,00

0,00

12.600,00

45-7326.003 45-7326.004

Κατασκευή οστεοφυλακίου ΤΚ Κοσµά ∆Ε Κοσµά Κατασκευή µαντρότοιχου στο Νεκροταφείο ΤΚ Βλησιδιάς

0,00 0,00

0,00 0,00

60.000,00 3.000,00

45-7326.005 45-733

Επέκταση οστεοφυλακείου Τ.Κ Πραγµατευτής Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

0,00

0,00

6.000,00

12.000,00

9.913,20

2.086,80

45-7331

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

45-7331.001

Κατασκευή οστεοφυλακείου στα Πούλιθρα (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

Εισήγηση Ο ΚΑ 45-7331.001 προορίζεται για Κατασκευή οστεοφυλακείου στα Πούλιθρα (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 45-7336

Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

45-7336.001

Ανακατασκευή µαντρότοιχου κοιµητηρίου Αγίων Πάντων Τ.Κ. Λεωνιδίου ∆.Ε Λεωνιδίου

7.200,00

0,00

5.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 45-7336.001 προορίζεται για Ανακατασκευή µαντρότοιχου κοιµητηρίου Αγίων Πάντων Τ.Κ. Λεωνιδίου ∆.Ε Λεωνιδίου 45-7336.002

3.000,00

Συντήρηση κοιµητηρίου ∆.Ε. Κοσµά

2.999,97

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 45-7336.002 προορίζεται για Συντήρηση κοιµητηρίου ∆.Ε. Κοσµά 45-7336.003

Ανακατασκευή µανδρότοιχου κοιµητηρίου Αγίου Χαραλάµπους

0,00

0,00

7.200,00

45-7336.004

Τοιχείο αντιστήριξης στο κοιµητήριο Αγία Αναστασία ∆Ε Τυρού

0,00

0,00

12.600,00

45-7336.005

∆ιαµόρφωση χώρου στο κοιµητήριο Αγία Αναστασία ∆Ε Τυρού

0,00

0,00

12.600,00

45-7336.006

∆ιαµόρφωση χώρου κοιµητηρίου Αµυγδαλιάς ΤΚ Πελετών

0,00

0,00

4.000,00

70-6

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

70-60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ

"Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 30 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 70-602

Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

70-6021

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

60.060,26

55.000,00

69.500,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-6021 προορίζεται για Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 70-604

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.)

70-6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

34.300,00

33.649,64

30.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-6041 προορίζεται για Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 70-605

Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

70-6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου

70-6051.001

Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ∆Υ

600,00

0,00

0,00

15.500,00

15.136,95

17.000,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

21.000,00

0,00

24.600,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-6051.001 προορίζεται για Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ∆Υ 70-6052

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

70-6052.001

Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-6052.001 προορίζεται για Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 70-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-6054 προορίζεται για Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 70-6055

Λοιπές εργοδοτικές εισφορές

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-6055 προορίζεται για Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 70-61

Αµοιβές αιρετών και τρίτων

70-616

Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων

70-6162

Λοιπά έξοδα τρίτων

70-6162.001

Υπηρεσίες τεχνικής στήριξης για θέµατα χωροταξίας και πολεοδοµίας από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα (2012)

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-6162.001 προορίζεται για Υπηρεσίες τεχνικής στήριξης για θέµατα χωροταξίας και πολεοδοµίας από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα 70-6162.002

Υπηρεσίες Συµβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

24.600,00

0,00

12.300,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-6162.002 προορίζεται για Υπηρεσίες Συµβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας 70-6162.003

Υπηρεσίες Συµβούλου για τον έλεγχο µελετών µε σκοπό την οργάνωση φακέλων για την υποβολή προτάσεων χρηµατοδότησης στα πλάισια του ΕΣΠΑ και του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013

24.600,00

24.600,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-6162.003 προορίζεται για Υπηρεσίες Συµβούλου για τον έλεγχο µελετών µε σκοπό την οργάνωση φακέλων για την υποβολή προτάσεων χρηµατοδότησης στα πλάισια του ΕΣΠΑ και του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013 70-6162.004

Συµβουλευτική υποστήριξη από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ στα πλαίσια της Α'. και Β΄. φάσης του επιχειρισιακού σχεδίου της Κοινότητας Κοσµά

7.500,00

7.500,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-6162.004 προορίζεται για Συµβουλευτική υποστήριξη από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ στα πλαίσια της Α'. και Β΄. φάσης του επιχειρισιακού σχεδίου της Κοινότητας Κοσµά 70-6162.005

Συµµετοχή σε προγραµµατική σύµβαση µε την Αναπτυξιακή Πάρνωνα .Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α για την υλοποίηση της πράξης: << Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας

27.325,18

27.325,18

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-6162.005 προορίζεται για Συµµετοχή σε προγραµµατική σύµβαση µε την Αναπτυξιακή Πάρνωνα .Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α για την υλοποίηση της πράξης: << Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων >> 70-6162.006

Υπηρεσίες συµβούλου για το έργο "αποκατάσταση ΧΑ∆Α και δηµιουργία µονάδας κοµποστοποίησης ∆ήµου Νότιας" Κυνουρίας

ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

14.760,00

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

0,00

14.760,00

Σελίδα 31 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

70-6162.007

Κέντρο προβολής της αγροτικής ιστορίας και των δρόµων της θάλασσας στην ανατολική Πελοπόννησο στο κτήριο της ΦΑΜΠΡΙΚΑΣ

14.760,00

14.754,10

0,00

70-6162.008

Υπηρεσίες συµβούλου για την εκπόνηση της µελέτης *Συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης και ανάδειξη του ορεινού οικισµού Παλαιοχωρίου*

18.450,00

14.691,37

4.000,00

70-6162.009

Μελέτη αναβάθµισης υποδοµών κεντρικού οδικού άξονα και παρακαµπτηρίων στον παραδοσιακό οικισµό του Λεωνιδίου

20.528,00

0,00

24.600,00

70-6162.010

ΜΟ∆ Α.Ε Υπηρεσίες συµβούλων τεχνικής στήριξης (οργάνωση φακέλων για υποβολή προτάσεων χρηµατοδότησης ΕΣΠΑ)

0,00

0,00

49.200,00

70-6162.011

Συµµετοχή σε προγραµµατικές συµβάσεις για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ

0,00

0,00

96.550,00

70-6162.012

Υπηρεσίες συµβούλου για την παρακολούθηση του έργου "Συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικήςαναβάθµισης και ανάδειξης του ορεινού οικισµού Παλαιοχωρίου"

0,00

0,00

12.300,00

70-6162.013

Υπηρεσίες Συµβούλου για την υποβολή φακέλου έργου "Αναρριχητικού Πάρκου Λεωνιδίου"

0,00

0,00

6.150,00

70-62

Παροχές τρίτων

5.000,00

4.195,44

0,00

70-623

Ενοίκια - Μισθώµατα

70-6236

Λοιπά µισθώµατα

70-6236.001

∆απάνη µίσθωσης κτιρίου αίθουσας γυµναστικής ∆Ε ΤΥΡΟΥ

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-6236.001 προορίζεται για ∆απάνη µίσθωσης κτιρίου αίθουσας γυµναστικής ∆Ε ΤΥΡΟΥ 70-6236.003

500,00

Μίσθωση οικοπέδου για το Ειδικό Σχολείο

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

6.500,00

0,00

0,00

10.000,00

5.000,00

4.999,95

5.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-6236.003 προορίζεται για Μίσθωση οικοπέδου για το Ειδικό Σχολείο 70-626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

70-6261

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου

70-6261.001

Επισκευή διαµερισµάτων Κληροδοτηµάτων ΤΚ Μαρίου.

70-6262

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

70-6262.001

∆ιευθέτηση εκβολών∆αφνώνα, Πελιάς και Βάλτου. Εισήγηση Ο ΚΑ 70-6262.001 προορίζεται για 70-6262.003 Μικροεπισκευές εξοπλισµού φρεατίων οµβρίων. 70-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 70-6264.001

Συντήρηση και επισκευή αναµεταδοτών

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-6264.001 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή αναµεταδοτών ∆Ε ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ 70-627

Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

70-6277

Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα

70-6277.001

Καθαρισµός συστήµατος απορροής όµβριων κάµπου Λεωνιδίου

12.500,00

12.500,00

7.200,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-6277.001 προορίζεται για Καθαρισµός συστήµατος απορροής όµβριων κάµπου Λεωνιδίου 70-6277.002 70-7

Καθαρισµός ρέµατος Αγίων Πάντων ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

70-71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων

70-711

Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων

70-7112

Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων

70-7112.001

Αγορά οικοπέδου Τ.Κ. Παλαιοχωρίου για τη δηµιουργία χώρου στάθµευσης.

0,00

0,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-7112.001 προορίζεται για Αγορά οικοπέδου Τ.Κ. Παλαιοχωρίου για τη δηµιουργία χώρου στάθµευσης. ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 32 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 70-7112.002

Αγορά οικοπέδου Τ.Κ. Παλαιοχωρίου για τη δηµιουργία χώρου στάθµευσης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

66.000,00

0,00

66.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-7112.002 προορίζεται για Αγορά οικοπέδου Τ.Κ. Παλαιοχωρίου για τη δηµιουργία χώρου στάθµευσης. 70-7112.003

Αγορά υδατοδεξαµενής αγροτικού Ελαιουργικού συνεταιρισµού Τυρού- Σαπ/κων (∆Ε ΤΥΡΟΥ)

16.500,00

0,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-7112.003 προορίζεται για Αγορά υδατοδεξαµενής αγροτικού Ελαιουργικού συνεταιρισµού Τυρού- Σαπ/κων (∆Ε ΤΥΡΟΥ) 70-712

Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιριών τεχνικών έργων

70-7122

Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων

70-7122.001

Αγορά ακινήτου [ γαιοτεµάχιο κτίριο παλαιού ελαιουργείου στη θέση κάτω γειτονιά (Χαράτσες )ΤΚ ΤΥΡΟΥ ∆ήµου Τυρού ιδιοκτησίας αγροτικού Ελαιουργικού συνεταιρισµού Τυρού Σαπ/κων]

70.000,00

70.000,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-7122.001 προορίζεται για Αγορά ακινήτου [ γαιοτεµάχιο κτίριο παλαιού ελαιουργείου στη θέση κάτω γειτονιά (Χαράτσες )ΤΚ ΤΥΡΟΥ ∆ήµου Τυρού ιδιοκτησίας αγροτικού Ελαιουργικού συνεταιρισµού Τυρού Σαπ/κων] (συνεχιζόµενο Ι.Π. 70-713

Προµήθειες παγίων

70-7131

Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός

70-7131.001

15.000,00 Προµήθεια διασκορπιστή άλατος Λεπίδα Αποχιονισµού. Εισήγηση Ο ΚΑ 70-7131.001 προορίζεται για Προµήθεια διασκορπιστή άλατος Λεπίδα Αποχιονισµού. 70-7135 Λοιπός εξοπλισµός

0,00

15.000,00

70-7135.001

0,00

2.000,00

8.814,00

15.000,00

1.700,00

Προµήθεια εξοπλισµού πυροπροστασίας.

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-7135.001 προορίζεται για Προµήθεια εξοπλισµού πυροπροστασίας. 70-7135.002

Πινακίδες προσδιορισµού ∆ήµου - ∆ηµαρχείου, ενηµέρωσης κοινού, ΚΟΚ & καθρέπτες κυκλοφορίας

14.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-7135.002 προορίζεται για Πινακίδες προσδιορισµού ∆ήµου - ∆ηµαρχείου, ενηµέρωσης κοινού, ΚΟΚ & καθρέπτες κυκλοφορίας 70-7135.004

Προµήθεια πυροσβεστικού υλικού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

5.000,00

0,00

5.000,00

70-7135.005

Προµήθεια ξυλοκατασκευών υπαίθριας αναψυχής (συνεχιζόµενο )

1.000,00

0,00

1.000,00

70-7135.006

Προµήθεια προκατασκευασµένων καµπινών για λουόµενους (ΤΚ Πηγαδίου)

0,00

0,00

1.000,00

70-73

Έργα

70-731

∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου

70-7311

∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

70-7311.005

ΘΗΣΕΑΣ Επισκευή ανακαίνιση επέκταση ξενώνα Γλυππίας Παλαιοχωρίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

69.000,00

0,00

69.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-7311.005 προορίζεται για ΘΗΣΕΑΣ Επισκευή ανακαίνιση επέκταση ξενώνα Γλυππίας Παλαιοχωρίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 70-732

∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

70-7321

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

70-7321.001

Ιδρυση σφαγείου αιγοπροβάτων (ΤΠ∆) ∆Ε ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ

330.924,17

330.924,17

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-7321.001 προορίζεται για Ιδρυση σφαγείου αιγοπροβάτων (ΤΠ∆) ∆Ε ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ 70-7326

Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

70-7326.001

Κατασκευή υπαίθριου γηπέδου Μπάσκετ ∆. Κ. ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ).

45.000,00

0,00

45.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-7326.001 προορίζεται για Κατασκευή υπαίθριου γηπέδου ΜπάσκετΤ.Κ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ ∆.Ε. Λεωνιδίου 70-7326.005

Υποδοµές πυρασφάλειας κατοικηµένης περιοχής ∆.Ε. Κοσµά

7.200,00

7.199,31

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-7326.005 προορίζεται για Υποδοµές πυρασφάλειας κατοικηµένης περιοχής ∆.Ε. Κοσµά 70-7326.006

∆ηµιουργία περιµετρικής ζώνης πυροπροστασίας ∆.Ε. Κοσµά

25.000,00

0,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-7326.006 προορίζεται για ∆ηµιουργία περιµετρικής ζώνης πυροπροστασίας ∆.Ε. Κοσµά 70-733

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ

"Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 33 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 70-7331

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

70-7331.001

Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων (∆ηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο ) ∆ήµου Τυρού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

0,00

19.158,09

19.158,09

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-7331.001 προορίζεται για Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων (∆ηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο ) ∆ήµου Τυρού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 70-7331.002

Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων (Γυµνάσιο) ∆ήµου Τυρού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

39.135,00

0,00

39.135,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-7331.002 προορίζεται για Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων (Γυµνάσιο) ∆ήµου Τυρού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 70-7331.003

Επισκευές στο κτίριο του ∆ηµοτικού Σχολείου Λεωνιδίου ∆.Ε. Λεωνιδίου (Σ)

50.000,00

0,00

25.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-7331.003 προορίζεται για Επισκευές στο κτίριο του ∆ηµοτικού Σχολείου Λεωνιδίου ∆.Ε. Λεωνιδίου 70-7331.005

Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων Λυκείου Λεωνιδίου ∆.Ε. Λεωνιδίου (Σ)

19.970,00

0,00

19.970,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-7331.005 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων Λυκείου Λεωνιδίου ∆.Ε. Λεωνιδίου 70-7331.006

Κατανοµή σε Σχολικές Επιτροπές για την συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων(Σ).

70-7336

Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

70-7336.002

Μικροεπισκευές κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε. Λεωνιδίου

7.089,35

7.089,35

5.881,16

7.200,00

6.423,03

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-7336.002 προορίζεται για Μικροεπισκευές κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε. Λεωνιδίου 70-7336.003

Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες οικισµού Λάκου ∆Κ Λεωνιδίου

0,00

0,00

7.200,00

70-7336.004

Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες οικισµού Πλάκας ∆.Κ Λεωνιδίου

0,00

0,00

7.200,00

70-7336.005

Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες ΤΚ Τυρού ∆Ε Τυρού

0,00

0,00

7.200,00

70-7336.006

Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες ΤΚ Σαπ/κων ∆Ε Τυρού

0,00

0,00

7.200,00

70-7336.007

Αποκατάσταση ζηµιών απο θεοµηνίες ΤΚ Μελάνων ∆Ε Τυρού

0,00

0,00

7.200,00

70-7336.008

Αποκατάσταση ζηµιών απο θεοµηνίες ΤΚ Πραγµατευτής ∆Ε Λεωνιδίου

0,00

0,00

7.200,00

70-7336.009

Αποκατάσταση ζηµιών απο θεοµηνίες ΤΚ Πουλίθρων ∆Ε Λεωνιδίου

0,00

0,00

7.200,00

70-74

Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

70-741

Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες 0,00

15.340,00

70-7412

Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)

70-7412.004

ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΕΠΕΡ) ΣΧΟΟΑΠ Μελέτη σχεδίου χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Τυρού [ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ]

15.339,08

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-7412.004 προορίζεται για Μελέτη σχεδίου χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Τυρού [ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ] 70-7412.005

Προµελέτη γεωλογικής καταλληλότητας ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Τυρού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

8.159,82

0,00

8.160,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-7412.005 προορίζεται για Προµελέτη γεωλογικής καταλληλότητας ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Τυρού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 70-7413

Λοιπές µελέτες

70-7413.001

Μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθµευσης των οικισµών Λεωνιδίου - Πλάκας - Πουλίθρων και Κοσµά (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

14.400,00

10.026,35

4.400,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-7413.001 προορίζεται για Μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθµευσης των οικισµών Λεωνιδίου - Πλάκας - Πουλίθρων και Κοσµά

ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 34 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 70-7413.002

Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης δρόµου προς Κίσσακα (Τ.∆. Πέρα Μελάνων ∆ήµου Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

0,00

5.950,00

5.950,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-7413.002 προορίζεται για Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης δρόµου προς Κίσσακα (Τ.∆. Πέρα Μελάνων ∆ήµου Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 70-7413.003

Επικαιροποίηση µελέτης βιολογικού καθαρισµού δηµοτικών σφαγείων ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας

0,00

0,00

15.000,00

70-7413.004

Μελέτη προστασίας ακτών από την διάβρωση και ανάπλαση παραλίας κατοικηµένης περιοχής

0,00

0,00

135.000,00

15.744,00

0,00

15.744,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-7413.004 προορίζεται για 70-7413.006

Μελέτη κατασκευή αγκυροβολίου µικρών σκαφών στον όρµο Λιβάδι (∆ήµου Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

Εισήγηση Ο ΚΑ 70-7413.006 προορίζεται για Μελέτη κατασκευή αγκυροβολίου µικρών σκαφών στον όρµο Λιβάδι (∆ήµου Τυρού ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

81

Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

811

Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

8113

Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

8113.003

0,00

0,00

2.424,00

0,00

0,00

50,67

15,01

0,00

15,01

1.520,17

1.520,17

0,00

Μισθώµατα κτιρίων Εισήγηση Ο ΚΑ 8113.003 προορίζεται για Μεταφορά αγαθών φορτοεκφορτωτικά. 8113.004 Ταχυδροµικά τέλη 8115 ∆ιάφορα έξοδα 8115.001

Έξοδα µεταφοράς αγαθών

Εισήγηση Ο ΚΑ 8115.001 προορίζεται για Έξοδα µεταφοράς αγαθών 8115.002

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων (απορριµµατοφόρο)

Εισήγηση Ο ΚΑ 8115.002 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων (απορριµµατοφόρο) 8115.003

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων υπηρεσίας Ύδρευσης

1.148,76

1.148,76

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 8115.003 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων υπηρεσίας Ύδρευσης 8115.004

∆απάνες εκδηλώσεων Χριστουγέννων Πρωτοχρονιάς & Φώτων

4.296,25

3.877,88

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 8115.004 προορίζεται για ∆απάνες εκδηλώσεων Χριστουγέννων 2009-Πρωτοχρονιάς & Φώτων 2009 8115.005

Συνδροµές σε εφηµερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα (συνδροµή έτους 2010 στην εφηµερίδα ΠΡΩΙΝΟΣ ΜΟΡΙΑΣ)

500,00

500,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 8115.005 προορίζεται για Συνδροµές σε εφηµερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα (συνδροµή έτους 2010 στην εφηµερίδα ΠΡΩΙΝΟΣ ΜΟΡΙΑΣ) 8115.006

1.696,00

Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων

1.696,00

394,83

170,82

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 8115.006 προορίζεται για Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 8115.007

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων (Υπηρεσία Πολιτισµού Αθλητισµού και Κοινωνικής Πολιτικής)

170,82

Εισήγηση Ο ΚΑ 8115.007 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων (Υπηρεσία Πολιτισµού Αθλητισµού και Κοινωνικής Πολιτικής) 8115.008

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων

1.639,90

1.639,90

0,00

2.785,00

1.230,00

12.462,21

8.985,00

0,00

761,20

0,00

860,42

Εισήγηση Ο ΚΑ 8115.008 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 8115.009

Πολιτιστικές εκδηλώσεις Τυρού 2011 (συναυλία Κότσιρα Μπάση)

2.785,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 8115.009 προορίζεται για Συναυλία Φεστιβάλ Τσακώνικης Μελιτζάνας 8115.010

∆απάνες 13ης γιορτής µελιτζάνας

Εισήγηση Ο ΚΑ 8115.010 προορίζεται για ∆απάνες 13ης γιορτής µελιτζάνας 8115.011

Ασφάλιστρα πυρός Σχολείων Λεωνιδίου

ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 35 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

Εισήγηση Ο ΚΑ 8115.011 προορίζεται για Ασφάλιστρα ακινήτων 8115.012

Έξοδα προµήθειας διατραπεζικού συστήµατος συναλλαγών για την πληρωµή µισθών σύµφωνα µετην Ενιαία Αρχή Πληρωµών

0,00

0,00

8,70

8115.013 8115.014

Αποζηµίωση συνεδριάσεων ∆Σ (∆εκεµβρίου 2011) Αποζηµίωση συνεδριάσεων µελών Οικονοµικής Επιτροπής έτους 2011

0,00 0,00

0,00 0,00

1.756,75 5.411,56

8116

∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

719,36 Προµήθεια ειδών καθαρισµού και ευπρεπισµού. Εισήγηση Ο ΚΑ 8116.001 προορίζεται για Προµήθεια ειδών καθαρισµού και ευπρεπισµού. 8116.002 0,00 Συντήρηση-επισκευή µηχανηµάτων έργων

719,36

0,00

0,00

1.317,33

170,00

0,00

1.378,09

0,00

227,53

818,07

8116.001

Εισήγηση Ο ΚΑ 8116.002 προορίζεται για . 8116.003

170,00

Προµήθεια ειδών ένδυσης.

Εισήγηση Ο ΚΑ 8116.003 προορίζεται για Προµήθεια ειδών ένδυσης. 8116.004

1.378,09 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου. Εισήγηση Ο ΚΑ 8116.004 προορίζεται για Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου. Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την την κίνηση 8116.006 227,53 µεταφορικών µέσων (Οικονοµικής ∆ιοικητικής Υπηρεσίας)

Εισήγηση Ο ΚΑ 8116.006 προορίζεται για Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την την κίνηση µεταφορικών µέσων (Οικονοµικής ∆ιοικητικής Υπηρεσίας) 8116.007

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση µεταφορικών µέσων (Υπηρεσίας Καθαριότητας)

1.874,65

1.874,65

4.691,25

Εισήγηση Ο ΚΑ 8116.007 προορίζεται για Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση µεταφορικών µέσων (Υπηρεσίας Καθαριότητας) 8116.008

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση µεταφορικών µέσων (Υπηρεσία Ύδρευσης)

1.547,32

1.547,32

2.552,22

Εισήγηση Ο ΚΑ 8116.008 προορίζεται για Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση µεταφορικών µέσων (Υπηρεσία Ύδρευσης) 8116.009

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση µεταφορικών µέσων (Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων)

998,07

998,07

3.072,65

Εισήγηση Ο ΚΑ 8116.009 προορίζεται για Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση µεταφορικών µέσων (Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων) 8116.010 8117

Παροχές σε είδος Λοιπά έξοδα

482,11

482,11

0,00

8117.006

∆ηµοσίευση προκήρυξης

619,92

0,00

0,00

7.500,00

7.500,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 8117.006 προορίζεται για ∆ηµοσίευση προκήρυξης 8117.007

Συµβουλευτική υποστήριξηαπό την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ του Επιχειρισιακού σχεδίου της Κοινότητας Κοσµά στα πλαίσια της Α'. και Β΄. φάσης

Εισήγηση Ο ΚΑ 8117.007 προορίζεται για Συµβουλευτική υποστήριξηαπό την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ του Επιχειρισιακού σχεδίου της Κοινότητας Κοσµά στα πλαίσια της Α'. και Β΄. φάσης 8117.008

Προβολή συγκριτικών πλεονεκτηµάτων ∆ήµου Λεωνιδίου

33.179,25

33.179,25

0,00

530,14

0,00

0,00

113.160,00

113.160,00

0,00

45.034,14

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 8117.008 προορίζεται για Προβολή συγκριτικών πλεονεκτηµάτων ∆ήµου Λεωνιδίου 8117.009

Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων

Εισήγηση Ο ΚΑ 8117.009 προορίζεται για Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 812

Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

8121

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

8121.002

Προµήθεια βυτιοφόρου εκκενώσεως βόθρων

Εισήγηση Ο ΚΑ 8121.002 προορίζεται για Προµήθεια βυτιοφόρου εκκενώσεως βόθρων 8122

Έργα

8122.001

Επέκταση δικτύου ύδρευσης προς νέα Σφαγεία και προς περιοχή Αγίου Νεκταρίου Λεωνιδίου 2009

45.034,14

Εισήγηση Ο ΚΑ 8122.001 προορίζεται για Επέκταση δικτύου ύδρευσης προς νέα Σφαγεία και προς περιοχή Αγίου Νεκταρίου Λεωνιδίου 2009 ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 36 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 8122.002

ΟΠΑΑΧ Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου µπροστά από πρώην κοινοτικό Κατάστηµα Πραγµατευτής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

0,00

24.281,00

24.281,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 8122.002 προορίζεται για ΟΠΑΑΧ Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου µπροστά από πρώην κοινοτικό Κατάστηµα Πραγµατευτής 8122.003

ΘΗΣΕΑΣ Εργα υδροληψίας και κατασκευής δεξαµενών [συνεχιζόµενο ΘΗΣΕΑΣ]

30.811,22

0,00

30.811,22

Εισήγηση Ο ΚΑ 8122.003 προορίζεται για Εργα υδροληψίας και κατασκευής δεξαµενών [συνεχιζόµενο ΘΗΣΕΑΣ] 8122.004

ΟΠΑΑΧ Ανάπλαση ιστορικού κέντρου ∆.∆. Παλαιοχωρίου Β΄ φάση

0,00

14.856,37

14.856,37

Εισήγηση Ο ΚΑ 8122.004 προορίζεται για ΟΠΑΑΧ Ανάπλαση ιστορικού κέντρου ∆.∆. Παλαιοχωρίου Β΄ φάση 8122.005

ΟΠΑΑΧ ∆ιαµόρφωση και ανάπλαση χώρου νερών Τ.∆. Μαρίου

39.724,00

0,00

39.724,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 8122.005 προορίζεται για ΟΠΑΑΧ ∆ιαµόρφωση και ανάπλαση χώρου νερών Τ.∆. Μαρίου 8122.006

ΘΗΣΕΑΣ Τοποθέτηση χλοοτάπητα στο ∆ηµοτικό Γυµναστήριο ΤΥΡΟΥ [ ποδοσφαιρικό γήπεδο συνεχιζόµενο ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ]

67.650,00

35.584,53

32.065,47

Εισήγηση Ο ΚΑ 8122.006 προορίζεται για Τοποθέτηση χλοοτάπητα στο ∆ηµοτικό Γυµναστήριο ΤΥΡΟΥ [ ποδοσφαιρικό γήπεδο συνεχιζόµενο ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ] 8122.007

ΟΠΑΑΧ Ανάπλαση ιστορικού κέντρου ∆.∆. Παλαιοχωρίου Α΄ φάση

0,00

0,00

2.086,70

0,00

40.439,45

0,00

24.750,00

0,00

429,95

1.592,85

0,00

0,00

29.313,53

Εισήγηση Ο ΚΑ 8122.007 προορίζεται για Επισκευής δηµοτικής οικίας στο Παλαιοχώρι 8122.008

ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση πλατείας Τριών Ιεραρχών Τ. ∆. Λεωνιδίου

32.688,17

Εισήγηση Ο ΚΑ 8122.008 προορίζεται για ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση πλατείας Τριών Ιεραρχών Τ. ∆. Λεωνιδίου 8122.009

24.750,00

ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση πλατείας Τ. ∆. Βλησιδιάς.

Εισήγηση Ο ΚΑ 8122.009 προορίζεται για ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση πλατείας Τ. ∆. Βλησιδιάς. 8122.010

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 8122.010 προορίζεται για Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 8122.011

1.592,85

Καθαίρεση τµήµατος µπαλκονιού στο Παλαιοχώρι

Εισήγηση Ο ΚΑ 8122.011 προορίζεται για Καθαίρεση τµήµατος µπαλκονιού στο Παλαιοχώρι 8122.012

ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση χώρου περιοχής Λούτσας ∆.∆. Τσιταλίων

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 8122.012 προορίζεται για Προβολή & προώθηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών άξονα 3 8122.013

ΟΠΑΑΧ Ασφαλτόστρωση δρόµου Τσιτάλια - Πυργούδι (τµήµα περιοχής βοσκοτόπων & ελαιοκτηµάτων)

128.111,22

0,00

128.111,22

Εισήγηση Ο ΚΑ 8122.013 προορίζεται για ΟΠΑΑΧ Ασφαλτόστρωση δρόµου Τσιτάλια - Πυργούδι (τµήµα περιοχής βοσκοτόπων & ελαιοκτηµάτων) 8122.014

∆ιαµορφώσεις και αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Παλαιοχωρίου

4.998,62

4.998,62

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 8122.014 προορίζεται για ∆ιαµορφώσεις και αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Παλαιοχωρίου 8122.015

5.998,56

Επισκευή δηµοτικής οικίας στο Παλαιοχώρι

5.998,56

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 8122.015 προορίζεται για Επισκευή δηµοτικής οικίας στο Παλαιοχώρι 8122.016

ΟΠΑΑΧ Ασφαλτόστρωση δρόµου Πελετά-Κρεµαστή (Τµήµα περιοχής βοσκοτόπων και αµπελοκτηµάτων

0,00

0,00

202.923,72

8122.017

ΟΠΑΑΧ ∆ιαµόρφωση κεντρικής πλατείας ∆. ∆. Αγίου Βασιλείου.

0,00

0,00

45.304,84

8122.022

Ασφαλτόστρωση δρόµων Τ∆ Λεωνιδίου (Μητσακοπούλου - ∆αφνώνα-Ρεντουλέικα,∆υτικής εισόδου Λεωνιδίου,Βασκίνα-Αγ. Ιωάννη Πετσίνα, Πλάκα Τσουµιάς)

8.188,18

8.186,18

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 8122.022 προορίζεται για Ασφαλτόστρωση δρόµων Τ∆ Λεωνιδίου (Μητσακοπούλου - ∆αφνώνα-Ρεντουλέικα,∆υτικής εισόδου Λεωνιδίου,Βασκίνα-Αγ. Ιωάννη Πετσίνα, Πλάκα - Τσουµιάς) 8123

Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 37 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 8123.002

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέµατα πολεοδοµίας & χωροταξίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

0,00

20.910,00

116.887,21

0,00

11.900,00

0,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 8123.002 προορίζεται για ΕΠΤΑ Μελέτη αποχετευτικού δικτύου Λεωνιδίου 8123.003

116.888,00

Σύνταξη µελετών έργων οδοποιίας (∆άνειοΤΠ∆)

Εισήγηση Ο ΚΑ 8123.003 προορίζεται για Σύνταξη µελετών έργων οδοποιίας (∆άνειοΤΠ∆) 8123.004

Συµβουλευτικές υπηρεσίες Β΄φάσης επιχειρησιακού προγράµατος 2007-2010

11.900,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 8123.004 προορίζεται για Συµβουλευτικές υπηρεσίες Β΄φάσης επιχειρησιακού προγράµατος 2007-2010 8123.005

Προετοιµασία φακέλου υποψηφιότητας προβολής και προώθησης συγκριτικών πλεονεκτηµάτων

1.845,00

1.845,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 8123.005 προορίζεται για Προετοιµασία φακέλου υποψηφιότητας προβολής και προώθησης συγκριτικών πλεονεκτηµάτων 8123.006

119.508,19

0,00

0,00

12.300,00

6.374,52

7.000,00

40.062,85

40.000,00

10.094,00

10.093,73

10.000,00

20.000,00

10.374,64

9.000,00

50.000,00

49.986,68

50.000,00

119.508,19

Μελέτη αποχετευτικού δικτύου Λεωνιδίου

Εισήγηση Ο ΚΑ 8123.006 προορίζεται για Μελέτη αποχετευτικού δικτύου Λεωνιδίου 8123.007

Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την κατάρτιση α΄ φάσης επιχειρησιακού προγράµµατος 2011-2014

82

Λοιπές αποδόσεις

821

Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών

8211

Απόδοση εισφοράς υπέρ του ∆ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

0,00

8211.001

6.500,00 Εισφορά υπέρ συντάξεως ∆ηµάρχου 10 % Εισήγηση Ο ΚΑ 8211.001 προορίζεται για Εισφορά υπέρ συντάξεως ∆ηµάρχου 10 % 8211.002 44.200,00 Εισφορά υπέρ συντάξεως 6,67 % & επαφάλιστρο

Εισήγηση Ο ΚΑ 8211.002 προορίζεται για Εισφορά υπέρ συντάξεως 6,67 % & επαφάλιστρο 8211.003

Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ. 8 %

Εισήγηση Ο ΚΑ 8211.003 προορίζεται για Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ. 8 % 822

Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως

8221

Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών

Εισήγηση Ο ΚΑ 8221 προορίζεται για Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 8222

Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ∆ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ∆ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων

Εισήγηση Ο ΚΑ 8222 προορίζεται για Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ∆ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ∆ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 8223

Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελµατιών κ.λ.π.

80.000,00

59.489,71

80.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 8223 προορίζεται για Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελµατιών κ.λ.π. 8224

Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ∆ηµοσίου

8224.001

757,10

1.000,00

112,26

200,00

5.215,24

10.000,00

0,00

0,00

8.104,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

75.028,00 16.940,00

81.855,00

81.852,40

85.000,00

37.000,00

26.383,07

27.000,00

1.000,00 Απόδοση εισφοράς Χαρτοσήµου Εισήγηση Ο ΚΑ 8224.001 προορίζεται για Απόδοση εισφοράς Χαρτοσήµου 8224.002 200,00 Απόδοση εισφοράς ΟΓΑ Χαρτοσήµου Εισήγηση Ο ΚΑ 8224.002 προορίζεται για Απόδοση εισφοράς ΟΓΑ Χαρτοσήµου 8224.003 6.700,00 Απόδοση εισφοράς Αιγιαλός Εισήγηση Ο ΚΑ 8224.003 προορίζεται για Απόδοση εισφοράς Αιγιαλός 8224.004 800,00 Απόδοση εισφοράς Κοινόχρηστοι χώροι

Εισήγηση Ο ΚΑ 8224.004 προορίζεται για Απόδοση εισφοράς Κοινόχρηστοι χώροι 8224.005

Απόδοση εισφοράς Ιχθυοτροφεία

Εισήγηση Ο ΚΑ 8224.005 προορίζεται για Απόδοση εισφοράς Ιχθυοτροφεία 8224.006 8224.007 823

Απόδοση ΦΠΑ 13%. Απόδοση ΦΠΑ 23% Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών

8231

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία

8231.001

Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΥ∆ΚΥ Εισήγηση Ο ΚΑ 8231.001 προορίζεται για Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΥ∆ΚΥ 8231.002 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΕΑ∆Υ ΑΦΟΙ ΧΟΝ∆ΡΟΛΕΟΥ "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Φιλελλήνων 8 - ΤΡΙΠΟΛΗ τηλ. 2710221844 fax 2710221845

Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 9/3/2012

Σελίδα 38 από 39


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03 Οικ. έτος: 2012

Σχέδιο προϋπολογισµού δαπανών

Κωδικός (ΚΑ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Τίτλος

∆ιαµορφωθέντα µέχρι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Ενταλθέντα µέχρι

Προτεινόµενα στο ∆.Σ.

17.000,00

15.965,94

15.000,00

25.500,00

20.885,51

20.000,00

138.000,00

137.825,20

125.000,00

1.000,00

419,43

600,00

1.000,00

341,62

500,00

1.000,00 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΑΜΠΥ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Εισήγηση Ο ΚΑ 8231.008 προορίζεται για Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΑΜΠΥ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ 8231.009 500,00 Απόδοση εισφοράς υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης

205,70

400,00

111,52

200,00

1.000,00

516,23

1.000,00

900,00

537,60

600,00

500,00

378,40

400,00

4.980,00 1.003,00

4.977,94 991,88

5.000,00 1.000,00

17.000,00

15.588,66

17.000,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 8231.002 προορίζεται για Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΕΑ∆Υ 8231.003

Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΠ∆Υ

Εισήγηση Ο ΚΑ 8231.003 προορίζεται για Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΠ∆Υ 8231.004

Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε

Εισήγηση Ο ΚΑ 8231.004 προορίζεται για Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε 8231.005

Απόδοση εισφοράς υπέρ ΙΚΑ

Εισήγηση Ο ΚΑ 8231.005 προορίζεται για Απόδοση εισφοράς υπέρ ΙΚΑ 8231.006

Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΕΑΗΕ

Εισήγηση Ο ΚΑ 8231.006 προορίζεται για Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΕΑΗΕ 8231.007

Απόδοση εισφοράς υπέρ ΜΤΠΥ

Εισήγηση Ο ΚΑ 8231.007 προορίζεται για Απόδοση εισφοράς υπέρ ΜΤΠΥ 8231.008

Εισήγηση Ο ΚΑ 8231.009 προορίζεται για Απόδοση εισφοράς υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης 8231.010

Κράτηση απεργίας

Εισήγηση Ο ΚΑ 8231.010 προορίζεται για Κράτηση απεργίας 8231.011

Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΕΑΜ-ΝΠ∆∆

Εισήγηση Ο ΚΑ 8231.011 προορίζεται για Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΕΑΜ-ΝΠ∆∆ 8231.012

Απόδοση εισφοράς υπέρ Κλάδου Πρόνοιας

Εισήγηση Ο ΚΑ 8231.012 προορίζεται για Απόδοση εισφοράς υπέρ Κλάδου Πρόνοιας 8231.013 8231.014 824

Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγύης Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕ∆ Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων

8241

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & ∆

Εισήγηση Ο ΚΑ 8241 προορίζεται για Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & ∆ 825

Πάγιες προκαταβολές

8251

Πάγια προκαταβολή

2.000,00

0,00

19.000,00

200,00

40,00

0,00

Εισήγηση Ο ΚΑ 8251 προορίζεται για Πάγια προκαταβολή 826

Λοιπές επιστροφές

8261

Λοιπές επιστροφές

8261.001 9

Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

91

Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό

911 9111

Αποθεµατικό Αποθεµατικό Εισήγηση Ο ΚΑ 9111 προορίζεται για Αποθεµατικό

Γενικά σύνολα των ∆απανών

3.172,32

0,00

145.152,10

9.640.421,21

5.582.774,67

19.403.960,79


ΑΔΑ: Β44ΘΩΚΝ-Κ03

Αφού συντάχθηκε και υπογράφηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθµό (02/2012) υπογράφεται Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Η. Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

∆ηµήτριος Αθανασόπουλος / Αντιδήµαρχος Εµµανουήλ ∆ολιανίτης / Αντιδήµαρχος Χρήστος Ξερακιάς / Αντιδήµαρχος Ιωάννης Τριανταφύλλου / Αντιδήµαρχος

Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Ιωάννης Η. Μαρνέρης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 02/2012  

Περί της διατύπωσης εισηγήσεως, στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού & το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Νότιας Κ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you