Page 1

ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΚΝ-Η3Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 12/06-6-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6η του µηνός Ιουλίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 19:00µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 7248/1-6-2012 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαπέντε(15) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης,, Πρόεδρος 1. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 2. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 3. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 3. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 4. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 4. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 5. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 5. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 6. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 6. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 7. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 8. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 9. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 10. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 11. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 12. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 13. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 14. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 15. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Κουβούσης Παναγιώτης Σωτηρόπουλος Μιχαήλ Λάτσης ∆ηµήτριος Φακλής Παναγιώτης Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Τροχάνης Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΚΝ-Η3Χ Αριθµός Απόφασης 137/2012 Θέµα 4ο: Ανάθεση υπηρεσιών εκπόνησης µελέτης µε τίτλο «Μελέτη αναβάθµισης δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πουλίθρων» Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διατάξεως έδωσε το λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο ο οποίος εξέθεσε ότι: Ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας κατόπιν επικοινωνίας µε την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας ∆ήµου Τρίπολης και σύµφωνα µε το αρ. πρωτ.: 17504/5-4-12/23-05-2012 έγγραφό της προτίθεται να εκπονήσει µελέτη µε τίτλο «Μελέτη αναβάθµισης δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πουλίθρων», συνολικής αµοιβής 13.530,00 €, η οποία θα περιλαµβάνει τις εξής επί µέρους µελέτες: ▪ Μελέτη Τοπογραφική (άρθρο 2, παρ.2, του Ν. 3316/05, κατηγορία 16), συνολικής αµοιβής 3.690,00 € ▪ Μελέτη Υδραυλική (άρθρο 2 , παρ.2, του Ν. 3316/05, κατηγορία 13), συνολικής αµοιβής 7.995,00 € ▪ Μελέτη Στατική (άρθρο 2 , παρ.2, του Ν. 3316/05, κατηγορία 8), συνολικής αµοιβής 1.845,00 € Η µελέτη θα εκπονηθεί σε ένα στάδιο αυτό της οριστικής µελέτης σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής µε τεύχη δηµοπράτησης. Τις υπηρεσίες αυτές µπορούµε σύµφωνα µε τη νοµοθεσία να αναθέσουµε στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α., η οποία είναι Εταιρεία που διέπεται από τις διατάξεις του Νόµου 3463/2006 και βάσει του Καταστατικού της µπορεί να αναλάβει τέτοιες υπηρεσίες. Ο ∆ήµος µας µετέχει στην παραπάνω Εταιρεία µε ποσοστό 31,74 % που την καθιστά µεγαλύτερο µέτοχο. Η Εταιρεία διαθέτει επίσης ικανή και κατάλληλη στελέχωση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών στην έδρα της στο Λεωνίδιο. Με βάση το άρθρο 268 του Ν.3463/2006 που αφορά στις «Ειδικές ρυθµίσεις για τις Επιχειρήσεις ΟΤΑ», επιτρέπεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ρουσάλης Ιωάννης τόνισε ότι πρέπει ο ∆ήµος να αναλάβει τις µελέτες. Ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος ανέφερε ότι η χρηµατοδότηση των µελετών από το LEADER δεν είναι δεδοµένη συνεπώς αναρωτήθηκε εάν πρέπει να συντάξουµε λιγότερες µελέτες. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του αρµόδιου Αντιδηµάρχου και έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Αναθέτει στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ υπηρεσίες εκπόνησης µελέτης µε τίτλο «Μελέτη αναβάθµισης δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πουλίθρων», κόστους 13.530,00 € συµπ. ΦΠΑ και εντέλει την Οικονοµική Επιτροπή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 2. Ορίζουµε εκπρόσωπο στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο Ξερακιά Χρήστο και αναπληρωτή του τον κ. ∆ολιανίτη Εµµανουήλ.


ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΚΝ-Η3Χ 3. Οι εργασίες από τον Ανάδοχο θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές όπως ορίστηκαν µε το αρ. πρωτ.: 17504/5-4-12/23-05-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας ∆ήµου Τρίπολης. 4. ∆ιαβιβάζει το θέµα στην Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση της σχετικής πίστωσης ποσού 13.530,00 € συµπ. Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης µελέτης µε τίτλο «Μελέτη αναβάθµισης δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πουλίθρων», του προϋπολογισµού εξόδων έτους 2012, 5. Το ποσό θα καταβληθεί µε την έκδοση του σχετικού παραστατικού από τον Ανάδοχο. Μειοψηφούντος του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Ρουσάλη Ιωάννη ο οποίος τόνισε δεν δεχόµαστε το έργο του ∆ηµοσίου να υποκαθίσταται σε πρώτη φάση και µετά να εκχωρείται διάφορες Ανώνυµες εταιρείες. Επιτέλους ο περιβόητος Καλλικράτης και ∆ήµος εν γένει να δηµιουργήσει τις δοµές και τις υπηρεσίες ώστε ο ∆ήµος να λειτουργεί αποτελεσµατικά προς όφελος του δηµότη . Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 137/2012  

ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΚΝ-Η3Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκου...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you