Page 1

ΑΔΑ: ΒΟΝΔΩΚΝ-Ω44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 31/30-12-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 30η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 18:00µ.µ. συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 15282/23-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαέξι (16) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2.Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ Μέλος ∆.Σ Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 3. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 4. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 5. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Τσουκάτος Σπυρίδων 2. Κυρίος Μιχαήλ 3. Μωριάτης Χρήστος 4. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ 5. Μάρκος Νικόλαος Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: ΒΟΝΔΩΚΝ-Ω44 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444/2011 Θέµα 6ο: Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Ανάπλαση χώρου νερών ∆.∆. Μαρίου» . Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα µε την µορφή του κατεπείγοντος στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.7, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-6-2010), ζητά την κατεπείγουσα συζήτηση του θέµατος προκειµένου να γίνει άµεσα η έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής . Ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ψηφίσει για το κατεπείγον του θέµατος. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, εγκρίνει τη συζήτηση του κατεπείγοντος θέµατος. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα έδωσε το λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο ο οποίος εξέθεσε ότι: Α). Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Τρίπολη διαβίβασε στην υπηρεσία µας, , το 69729/2712-2011 Πρωτόκολλο Παραλαβής για το έργο «Ανάπλαση χώρου νερών ∆.∆. Μαρίου» / [µελέτη (20/2007) ΤΥ∆Κ Αρκαδίας, προϋπολογισµός µελέτης (117.000,00) €, ανάδοχος Κ/Ξ Αδαµάντιος Καρύδης –Αθανάσιος Γατσάκος, µε σκοπό την έγκρισή του µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας και την αποστολή της σχετικής απόφασης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Γενική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας, ∆ιεύθυνση Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης Νοµού Αρκαδίας, Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθµού) για την επικύρωσή της και την κοινοποίησή της στην οικεία ∆ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία (ΤΥ∆Κ Αρκαδίας) – στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου (Ε.Π Α.Α – Α.Υ)» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και στον ανάδοχο του έργου για τα περαιτέρω. Β). Το 69729/27-12-2011 Πρωτόκολλο Παραλαβής για το έργο «Ανάπλαση χώρου νερών ∆.∆. Μαρίου» / [µελέτη (20/2007) ΤΥ∆Κ Αρκαδίας, προϋπολογισµός µελέτης (117.000,00) €, ανάδοχος Κ/Ξ Αδαµάντιος Καρύδης –Αθανάσιος Γατσάκος, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης αυτής, έχει υπογραφεί ανεπιφύλακτα από τα µέλη της οικείας Επιτροπής Παραλαβής / (έγκριση Περιφέρειας: 608/4-3-2011) - τον ανάδοχο και τους επιβλέποντες το έργο τεχνικούς Τεχνικής Υπηρεσίας Τρίπολης (πρώην ΤΥ∆Κ Νοµού Αρκαδίας). ΄Εχοντας υπόψη τα παραπάνω συνέχισε και επί πλέον α) τις διατάξεις του άρθρου 93 «Αρµοδιότητες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου» του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει, β) τις διατάξεις των άρθρων 1 «Πεδίο εφαρµογής - ΄Εννοιες - Γενικές Αρχές» & 73 «Προσωρινή παραλαβή του έργου» & 75 «Οριστική παραλαβή» του Ν. 3669 (ΦΕΚ 116 Α΄/18-06-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων» όπως ισχύει, εισηγούµαι τη λήψη σχετικής µε το θέµα απόφασης υπό του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Στο σηµείο αυτό της συνεδρίασης ο Πρόεδρος, κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδηµάρχου και τα στοιχεία που την τεκµηριώνουν, έκαµε διαλογική συζήτηση και αποφασίζει οµόφωνα Ε γ κ ρ ί ν ε ι το 69729/27-12-2011 Πρωτόκολλο Παραλαβής για το έργο «Ανάπλαση χώρου νερών ∆.∆. Μαρίου» / [µελέτη (20/2007) ΤΥ∆Κ Αρκαδίας, προϋπολογισµός µελέτης (117.000,00) €, ανάδοχος Κ/Ξ Αδαµάντιος Καρύδης –Αθανάσιος Γατσάκος,, όπως ακριβώς το


ΑΔΑ: ΒΟΝΔΩΚΝ-Ω44 Πρωτόκολλο αυτό νόµιµα και αρµόδια, συντάχθηκε - υπογράφηκε και διαβιβάσθηκε στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας από την Τεχνική Υπηρεσία Τρίπολης (πρώην ΤΥ∆Κ Νοµού Αρκαδίας).

Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 444/2011  

Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Ανάπλαση χώρου νερών Δ.Δ. Μαρίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 444/2011  

Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Ανάπλαση χώρου νερών Δ.Δ. Μαρίου»