Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΜΞΩΚΝ-ΚΡΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Αναρτητέα στο ∆ιαδίκτυο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄ αριθµό 15/8-8-2011 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας . Στο Λεωνίδιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 8η του µηνός Αυγούστου, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 19:00µ.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ύστερα από την υπ‘ αριθµ. πρωτ. 9638/4-8-2011 πρόσκληση του Προέδρου της αποτελούµενη από τους: Παρόντες: 1. 2. 3. 4. 5.

∆ηµήτριος Αθανασόπουλοs - Πρόεδρος Παναγιώτης Φιλιππακόπουλος – Μέλος Νικόλαος Βρεττάκης - Μέλος Ηλίας Μάνος – Μέλος Βασίλειος Σαλάκος – Μέλος

Απόντες Αντώνιος Τσουκάτος - Μέλος Ηλίας Γεωργίτσης - Μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Ηλία Ν. Πουλέτσο, διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής και εισηγούµενος στα µέλη αυτής ανέφερε την επείγουσα ανάγκη συζήτησης και λήψης απόφασης, προ ηµερησίας διάταξης, των κατωτέρω δύο (2) θεµάτων : 1) Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πιστώσεων και δαπανών µετά από τις προτάσεις της Οικονοµικής Υπηρεσίας συν.(2) για ¨Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων¨ συνολικού ποσού 2.715,03€ . 2) Περί της απευθείας ανάθεσης εκπόνησης µελέτης µε τίτλο «Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθµευσης των οικισµών Λεωνιδίου, Πλάκας, Πουλίθρων και Κοσµά» και της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 14.323,35€ ΚΑΕ 707413.001. Στη συνέχεια τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής Οµόφωνα έκαναν δεκτή την πρόταση του Προέδρου τους για τη συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων στα δύο προ ηµερήσιας διάταξης, θέµατα.


ΑΔΑ: 4ΑΜΞΩΚΝ-ΚΡΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 108 / 2011 Θέµα 7ο: Περί του καθορισµού ως τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών ∆.Ε. Κοσµά» του Κ.Α.Ε. 15-7332.003, της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 5.800,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και της ψήφισής της για το σκοπό που προορίζεται, και της σύνταξης – έγκρισης της τεχνικής περιγραφής αυτού. Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: Με την αριθµ. 140/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας έτους 2011, και στο οποίο έχει ενταχθεί ως νέο έργο η εκτέλεση του µικρού έργου «Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών ∆.Ε. Κοσµά» προϋπολογισµού 5.800,00€ και προτείνεται να εκτελεστεί το έργο µε αυτεπιστασία. Η Οικονοµική επιτροπή πρέπει να προβεί στη λήψη της απόφασης για τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου και να εγκρίνει την αριθµ.14/2011 περιγραφή του έργου που συντάχθηκε σύµφωνα µε το Π.∆. 229/99 και η οποία επισυνάπτεται. Επίσης σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Με την από 3/8/2011 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών του ∆ήµου µας, προτείνεται η δέσµευση πίστωσης ύψους 5.800,00€ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α.Ε. 15-7332.003 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών ∆.Ε. Κοσµά». Η Οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου µας , µετά από σχετικό έλεγχο, συνυπέγραψε την προαναφερθείσα πρόταση βεβαιώνοντας ότι η ανωτέρω δαπάνη (5.800,00€) είναι εντός του διαθεσίµου ποσού πίστωσης του εγκεκριµένου προϋπολογισµού µας, οικ. Έτους 2011, και του Κ.Α.Ε 15-7332.003 Η προαναφερθείσα δαπάνη καταχωρήθηκε µε α/α Α/442 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας. Θέτω υπόψη την 140/2011 απόφαση του ∆.Σ., την από 4/8/2011 περιγραφή του έργου, τις διατάξεις του Ν. 1418/84 του Ν. 3463/06 και Ν. 3669/2008, του Π.∆. 171/1987 & του 229/1999, τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2011, και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις ερµηνευτικές εγκυκλίους, την πρόταση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, και παρακαλώ να εγκρίνουµε την τεχνική περιγραφή, να καθορίσουµε τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, και να προβούµε στη λήψη σχετικής απόφασης διάθεσης της πίστωσης και έγκρισης της δαπάνης. Στο σηµείο αυτό της συνεδρίασης ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της, και τα στοιχεία που την τεκµηριώνουν, έκαµε διαλογική συζήτηση και αποφασίζει

οµόφωνα

1. Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή του έργου «Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών ∆.Ε. Κοσµά» προϋπολογισµού 5.800,00€ µε το Φ.Π.Α. του Κ.Α.Ε. 157332.003. 2. Καθορίζει όπως το παραπάνω έργο να εκτελεστεί µε αυτεπιστασία από τον κ. ∆ήµαρχο µε υπάλληλους το εργατοτεχνικό προσωπικό του ∆ήµου µας. 3. Οι προµήθειες του έργου όπως αναφέρονται στην Περιγραφή Έργου, θα γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 4. Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες.


ΑΔΑ: 4ΑΜΞΩΚΝ-ΚΡΗ 5. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου µας, για την εκτέλεση της δαπάνης και διαθέτει (ψηφίζει) την αναφερόµενη πίστωση ποσού 5.800,00€ του ΚΑΕ 15-7332.003, σε βάρος του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας οικονοµικού έτους 2011. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθµό (108 /2011), υπογράφεται: Ο Πρόεδρος T. Y.

Τα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλη T. Y.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 108/2011  

Περί του καθορισμού ως τρόπου εκτέλεσης του μικρού έργου «Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Κοσμά» του Κ.Α.Ε. 15-7332.003, της σχετ...