Page 1

ΑΔΑ: Β441ΩΚΝ-57Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄ αριθµό 4/01-03-2012 Πρακτικό της έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Στο Λεωνίδιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 1η του µηνός, Μαρτίου ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 13:00µ.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. πρωτ. 2780/28-02-2012 πρόσκληση του Προέδρου της αποτελούµενη από τους: Παρόντες 1. 2. 3. 4.

Απόντες

∆ηµήτριος Αθανασόπουλοs - Πρόεδρος 1. Παναγιώτης ΦιλιππακόπουλοςΜέλος Ιωάννης ∆ανεσής – Μέλος 2. Νικόλαος Βρεττάκης - Μέλος Βασίλειος Σαλάκος – Μέλος 3. Ηλίας Γεωργίτσης - Μέλος Ηλίας Μάνος - Μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Παναγιώτη Β. Πολίτη, διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής και εισηγήθηκε προς στα µέλη αυτής, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Πριν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος έθεσε προς το σώµα, (2) θέµατα εκτός της ηµερήσιας διάταξης, στη συνέχεια τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής οµόφωνα έκαναν δεκτή την πρόταση του Προέδρου τους, για τη συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης των δύο (2) θεµάτων.


ΑΔΑ: Β441ΩΚΝ-57Η

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 17/2012 Θέµα 5ο: Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, µετά από την πρόταση της Οικονοµικής Υπηρεσίας [πιστώσεις που ανήκουν στην κατηγορία των υποχρεωτικών δαπανών] Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: Όπως γνωρίζετε, πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του ∆ηµοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρµόδιου διατάκτη ή του κατά νόµο εξουσιοδοτηµένου οργάνου, µε την οποία εγκρίνεται η πραγµατοποίηση της δαπάνης και δεσµεύεται η αναγκαία πίστωση (δηµοσιονοµική δέσµευση - άρθρο 21, παρ. 2, ν. 2362/1995), (παρ 2 άρθρο 2 Π∆ 113/2010). Σύµφωνα µε τις ανωτέρω ρυθµίσεις και προκειµένου να θεωρείται, κατά τον ασκούµενο δηµοσιονοµικό έλεγχο, ως κανονική η πραγµατοποιούµενη δαπάνη, θα πρέπει η έκδοση της απόφασης ανάληψης να προηγείται όλων των άλλων διαδικασιών, που προβλέπονται για την πραγµατοποίησή της, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 9 του π.δ/τος. Σε αντίθετη περίπτωση, η δαπάνη δεν θα ενταλµατοποιείται από την αρµόδια, για την εκκαθάριση και ενταλµατοποίηση των δαπανών, υπηρεσία. Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 160 του ∆ΚΚ (ν.3463/09), ορίζονται τα εξής: «1. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισµός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόµενου οικονοµικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισµός του έτους που έχει λήξει, µόνον ως προς την πληρωµή: α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158. β) Των δαπανών που γίνεται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόµου κατόπιν αποφάσεων χρηµατοδότησης από την Κρατική ∆ιοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριµένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Μετά την πάροδο του τριµήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη µε βάση τον προϋπολογισµό του περασµένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών». Θέτω υπόψη σας τη σχετική νοµοθεσία και τις ερµηνευτικές εγκυκλίους και παρακαλώ να προβούµε στη λήψη σχετικής απόφασης για ανάληψη υποχρέωσης έτσι ώστε να δεσµεύουµε συγκεκριµένη πίστωση ανά Κ.Α στον υπό κατάρτιση προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους, µε σκοπό την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου µας, λαµβάνοντας υπόψη: την µε α/α Α/77 µε ηµεροµηνία 21/02/2012 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου και είδε Το άρθρο 160 του ∆ΚΚ, το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ του Ν. 3852/2010, την πρόταση της Οικονοµικής υπηρεσίας.

Αποφασίζει οµόφωνα Ε γ κ ρ ί ν ε ι την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου µας, για την εκτέλεση της δαπάνης ποσού 5.945,79€, και διαθέτει (ψηφίζει) τη πίστωση σε βάρος του Κ.Α.Ε. 8224.003 µε τίτλο «Απόδοση εισφοράς Αιγιαλός», του σκέλους των εξόδων του υπό κατάρτιση προϋπολογισµού του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας οικονοµικού έτους 2012.


ΑΔΑ: Β441ΩΚΝ-57Η

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθµό (17/2012), υπογράφεται: Ο Πρόεδρος T. Y.

Τα

Μέλη T. Y.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 017/2012  

Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πίστωσης και δαπάνης, μετά από την πρόταση της Οικονομικής Υπηρεσίας [πιστώσεις που ανήκουν στην κατηγορία των...