Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Λεωνίδιο 13-01-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 411

------------------------------------------------

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας ∆/νση.: ∆ιοικητικού Πληροφορίες :Ρεντούλης Εµµανουήλ Τηλ. : 2757 3 60210 Fax : 2757 3 60214 Email: rentoulis@gmail.com

Α Π Ο Φ Α Σ Η 13/2012 (αναρτητέα στο διαδίκτυο) ΘΕΜΑ: «Κλήση υ̟άλληλου σε α̟ολογία» Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Έχοντας υ̟όψη: 1. Το άρθρο 86 «Αρµοδιότητες ∆ηµάρχου» του Ν.3463 (ΦΕΚ 114 Α’/8-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ. 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 3. Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων». 4. To µε αριθµό ̟ρωτοκόλλου 310/11-01-2011, έγγραφο Αντιδηµάρχου Ξερακιά Χρήστου, µε θέµα ¨Συµ̟εριφορά υ̟αλλήλων της υ̟ηρεσίας καθαριότητας». Α̟οφασίζουµε Καλούµε τον τακτικό υ̟άλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας Μάνο Ηλία του Βασιλείου κλάδου ΥΕ 16 Εργατών, να α̟ολογηθεί εγγράφως µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 121, 126 ̟αρ. 1, 138 και 142 του Ν. 3584/2007, για τα α̟οδιδόµενα α̟ό τον Αντιδήµαρχο Ξερακιά Χρήστο σε αυτών ̟ειθαρχικά ̟αρα̟τώµατα ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τα εδάφια η και κβ της ̟αρ. 1 του άρθρου 111 του νόµου αυτού, ̟ειθαρχικό ̟αρά̟τωµα «άσκηση κριτικής των ̟ράξεων της ̟ροϊσταµένης αρχής ̟ου γίνεται δηµοσίως, ̟ροφορικώς, µε χαρακτηριστικά α̟ρε̟είς εκφράσεις», «εντός υ̟ηρεσίας αναξιο̟ρε̟ής για υ̟άλληλο διαγωγή» και ειδικότερα: 1. Την 10/1/2011 και ώρα 11:30 κατό̟ιν ̟ροσκλήσεώς του Αντιδηµάρχου Ξερακιά Χρήστου ̟ραγµατο̟οιήθηκε στα γραφεία του τµήµατος Καθαριότητας & Πρασίνου συνάντηση-ενηµέρωση όλων των υ̟αλλήλων των υ̟ηρεσιών ̟ου ε̟ο̟τεύονται α̟ό το Αντιδήµαρχο Ξερακιά Χρήστο και ̟εριλαµβάνει τους τοµείς, καθαριότητα-̟ράσινο, ύδρευση – άρδευση - α̟οχέτευση, ηλεκτροφωτισµό, ̟εριβάλλον - εξοικονόµηση ενέργειας και ̟ολιτικής ̟ροστασίας. Σκο̟ός της συνάντησης ήταν ο α̟ολογισµός των εν λόγω υ̟ηρεσιών για το 2011 και ο ̟ρογραµµατισµός - συντονισµός υ̟αλλήλων και υ̟ηρεσιών για το νέο έτος.


Στην συνάντηση ̟αρευρέθησαν όλοι οι υ̟άλληλοι καθώς και ο αντι̟ρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λεωνιδίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Λεωνιδίου του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας Βλάµης Νικόλαος του Φιλί̟̟ου και ο γραµµατέας Γκιουζέλης Ιωάννης. Με την έναρξη της εισήγησης του Αντιδηµάρχου Ξερακια Χρήστου οι υ̟άλληλοι της υ̟ηρεσίας καθαριότητας και ̟ρασίνου, Λάτσης Παντελής, Μάνος Ηλίας και Σαρρής Ιωάννης, για αδιευκρίνιστους λόγους, ε̟ετέθησαν φραστικά, µη αφήνοντάς τον να ολοκληρώσω την εισήγησή του. Με α̟αράδεκτη και αγοραία συµ̟εριφορά, χρησιµο̟οιώντας ύβρεις, α̟αξιωτικούς χαρακτηρισµούς («Είσαι κότα», «Φοράς φουστίτσες και όχι ̟αντελόνια», «Πουλάς τρελλίτσα») και α̟ειλές («Θα ̟αίξουµε µ̟ουνιές», «Πρόσεξε γιατί θα µας βρεις µ̟ροστά σου», «Θα τα ̟ούµε στις εκλογές») και ̟ολλά άλλα, τα ο̟οία και µ̟ορεί να βεβαιώσουν οι ̟αριστάµενοι, οι συγκεκριµένοι υ̟άλληλοι κατάφεραν να αλλοιώσουν το νόηµα της συνάντησης µε συνέ̟εια την µη σωστή ενηµέρωση των υ̟ολοί̟ων υ̟αλλήλων και των εκ̟ροσώ̟ων της ∆.Ε Λεωνιδίου. Όσο βέβαια για τον συντονισµό-̟ρογραµµατισµό του τµήµατος ούτε λόγος να γίνεται! Οι συγκεκριµένοι υ̟άλληλοι έχουν ε̟ιδείξει την α̟αράδεκτη αυτή συµ̟εριφορά και κατά τον χρόνο ̟ου ̟έρασε, όχι βέβαια στον βαθµό ̟ου ̟ροαναφέρεται. Θέλουν να µην τους ενοχλεί κανένας, να α̟οφασίζουν αυτοί το ̟ώς, ̟ου, ̟όσο και µε ̟οιο όχηµα θα εργαστούν, αγνοούν ε̟ιδεικτικά τις εντολές του Αντιδηµάρχου ως Πολιτικού τους ̟ροϊσταµένου, δεν έχουν συµµετάσχει ̟οτέ σε ο̟οιαδή̟οτε εκδήλωση του ∆ήµου, δεν έχουν α̟αντήσει ̟οτέ σε κλήσεις τις υ̟ηρεσίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ε̟ικαλούνται τους νόµους µόνο σε ότι έχει να κάνει µε τα δικαιώµατά τους ενώ τους αγνοούν όταν έχει να κάνει µε τις υ̟οχρεώσεις τους. Σαν ̟ολιτικός ̟ροϊστάµενος του τµήµατος, ο κύριος Ξερακιάς ως όφειλε ενηµέρωσε για τα ανωτέρω το κύριο ∆ήµαρχο ώστε να ̟αρθούν µέτρα για την εξάλειψη του νοσηρού αυτού φαινοµένου. Ο κύριος Ξερακιάς αναφέρει ότι η συµ̟εριφορά των ανωτέρω υ̟αλλήλων δηµιουργεί σοβαρά ̟ροβλήµατα στην λειτουργία του τµήµατος και βέβαια δηµιουργεί ̟ροβλήµατα και στους υ̟όλοι̟ους συναδέλφους του τµήµατος οι ο̟οίοι εργάζονται µε γνώµονα τις ̟οιοτικότερες ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες ̟ρος τους δηµότες, ̟ολλές φορές και ̟έραν του ωραρίου τους αδιαµαρτύρητα, βλέ̟οντας ̟αράλληλα την ̟αραβατική συµ̟εριφορά των συγκεκριµένων υ̟αλλήλων. Τέλος ο Αντιδήµαρχος ε̟ισηµαίνει την άψογη συνεργασία µου µε τους υ̟ολοί̟ους υ̟αλλήλους του τµήµατος κάτι ̟ου α̟οτυ̟ώθηκε κατά την διάρκεια του 2011 στις ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες ̟ρος το σύνολο των δηµοτών του ∆ήµου µας. Ο ∆ήµαρχος

Ιωάννης Μαρνέρης Κοινο̟οίηση: 1. Μάνο Ηλία του Βασιλείου. 2. Γραφείο ∆ιοικητικών Υ̟ηρεσιών. 3. Γραφείο Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών. 4. Γραφείο Καθαριότητας και Πρασίνου. 5. Αντιδήµαρχο Ξερακιά Χρήστο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 13-2012 ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 13-2012 ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ  

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2012 Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας ∆/νση.: ∆ιοικητικού Πληροφορίες :Ρεντούλης Εµµανουήλ Τηλ. : 2757 3 60210 Fax...

Advertisement