Page 1

ΑΔΑ: 45Β2ΩΚΝ-Ν8Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 26/17-10-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 17η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 18:00 µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 12316/12-10-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα είκοσι (20) µέλη: Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1.Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 13. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 14. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 15. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 16. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 17. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 18. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 19. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 20. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1.Μάρκος Νικόλαος 5.Μωριάτης Χρήστος 9.Κυρίος Μιχαήλ 2.Τσιγκάρης Μιχαήλ 6.Κουβούσης Παναγιώτης 10.Γολεγός Παναγιώτης 3.Γεροντακης Ευάγγελος 7.Τσεµπελή Αικατερίνη 4.Λάτσης ∆ηµήτριος 8.Χελιώτης Θεόδωρος Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: 45Β2ΩΚΝ-Ν8Β Αριθµός Αποφάσεως 326/2011 Θέµα 15ο : Περί αναπροσαρµογής του τέλους καθαριότητας- φωτισµού για το έτος 2011 και εφεξής. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ο οποίος µε την σειρά του εισηγήθηκε το ανωτέρω θέµα και εξέθεσε ότι: Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τη σχετική νοµολογία τα επιβαλλόµενα τέλη πρέπει να είναι αντικειµενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόµενης υπηρεσίας και της ωφελιµότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Επίσης πρέπει να τηρείται αυστηρά η θεµελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και η αύξηση των τελών είναι ανάλογη µε την αύξηση του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών. Τα τέλη φωτισµού - καθαριότητας πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο δήµος για την συντήρηση του δικτύου, των µηχανηµάτων, την επισκευή των ζηµιών, την βελτίωση των έργων, την αποζηµίωση υπαλλήλων και εργατών, και γενικά την λειτουργία της υπηρεσίας φωτισµού - καθαριότητας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Οικονοµικής Υπηρεσίας α. Το εµβαδόν των ακινήτων που ηλεκτροδοτούνται στην περιοχή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας και χρησιµοποιούνται ως κατοικίες ανέρχεται στα 504.000 µ² . Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής για το 2011 προσδιορίζονται στο ποσό των 440.000€ β. Το εµβαδόν των ακινήτων που ηλεκτροδοτούνται στην περιοχή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας και χρησιµοποιούνται ως καταστήµατα, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύµατα κάθε λειτουργικής µορφής και κατηγορίας και λοιπές επιχειρήσεις, ανέρχεται στα 86.300µ². Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής προσδιορίζονται για το 2011 στο ποσό των 90.000€. Τα έσοδα υπηρεσίας καθαριότητας το 2010 ανήλθαν 525.000€ Οι δαπάνες των υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού για το έτος 2011 υπολογίζονται να ανέλθουν στο ποσό των 573.000€, όπως φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα. Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισµού Αποδοχές υπαλλήλων, εισφορές, παροχές κ.λ.π. Αντίτιµο ηλεκ/κού ρεύµατος για φωτισµό οδών πλατειών κ.λ.π. Συντήρηση και επισκευή δικτύου φωτισµού Προµήθειες λαµπτήρων και λοιπού υλικού.

25.000€ 90.000€ 10.000€ 23.000€

Υπηρεσία Καθαριότητας Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων, εισφορές, παροχές, κ.λ.π. Αποδοχές εκτάκτων Συντήρηση και επισκευή απορριµµατοφόρων Προµήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού Προµήθεια κάδων απορριµµάτων Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών για κίνηση απορ/ρων Τέλη κυκλοφορίας απορ/ρων Ασφάλιστρα αποριµάτρ/ρων Αποκοµιδή καθαρισµού κοινόχρηστων χώρων Υπηρεσίες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων Υπηρεσίες συλλογής ανακυκλώσιµων υλικών

190.000€ 35.000€ 40.000€ 10.000€ 20.000€ 65.000€ 1.500€ 3.500€ 20.000€ 20.000€ 20.000€


ΑΔΑ: 45Β2ΩΚΝ-Ν8Β Η Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας λαµβάνοντας υπόψη την ανταποδοτικότητα της συγκεκριµένης υπηρεσίας, προτείνει τις εξής τιµές των τελών φωτισµού καθαριότητας. Καταργείται ο δηµοτικός φόρος (σε όποιες τοπικές κοινότητες είχε επιβληθεί) από 1/1/2012 Η Οικονοµική Επιτροπή µε την 153/2011 απόφασή της εισηγείται προς το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο την αναπροσαρµογή του τέλους αυτού κατά ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα . Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Καθορίζει για το έτος 2012 και εφεξής τον συντελεστή καθαριότητος-φωτισµού ανά δηµοτικό διαµέρισµα ως κατωτέρω. Α. Για την ∆ηµοτική Κοινότητα Λεωνιδίου: Α1. Για κατοικίες 1,40€/µ² Α2. Για καταστήµατα 1,80€/µ² Β. Για τις Τοπικές κοινότητες Τυρού & Σαπουνακαιϊκων της ∆ηµοτική Ενότητα Τυρού Β1. Για κατοικίες 0,90€/µ² Β2. Για καταστήµατα 1,10€/µ2 Γ. Για τις Τοπικές Κοινότητες Κοσµά, Πουλίθρων, Πραγµατευτής, Πελετών, Πηγαδίου, Τσιταλίων και Πέρα Μελάνων, (Κοσµάς έχει αρνητικό πρόσηµο) Γ1. Για κατοικίες 0,80€/µ2 Γ2. Για καταστήµατα 0,90€/µ2 ∆. Για τις τοπικές Κοινότητες Αγίου Βασιλείου, Βλησιδιάς, Κουνουπιάς, Μαρίου, Παλαιοχωρίου, και Πλατανακίου. (Πλατανάκι και Κουνουπιά έχουν αρνητικό πρόσηµο) ∆1. Για κατοικίες 0,80€/µ2 ∆2. Καταστήµατα 0,90€/µ2 2. Καταργείται ο δηµοτικός φόρος (σε όποιες τοπικές κοινότητες είχε επιβληθεί) από 1/1/2012

Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχτηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος Τ.Υ.

Τα Μέλη Τ.Υ. Ακριβές αντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 326/2011  

Περί αναπροσαρμογής του τέλους καθαριότητας- φωτισμού για το έτος 2011 και εφεξής.