Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΜΞΩΚΝ-ΧΑΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Αναρτητέα στο ∆ιαδίκτυο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄ αριθµό 15/8-8-2011 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας . Στο Λεωνίδιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 8η του µηνός Αυγούστου, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 19:00µ.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ύστερα από την υπ‘ αριθµ. πρωτ. 9638/4-8-2011 πρόσκληση του Προέδρου της αποτελούµενη από τους: Παρόντες: 1. 2. 3. 4. 5.

∆ηµήτριος Αθανασόπουλοs - Πρόεδρος Παναγιώτης Φιλιππακόπουλος – Μέλος Νικόλαος Βρεττάκης - Μέλος Ηλίας Μάνος – Μέλος Βασίλειος Σαλάκος – Μέλος

Απόντες Αντώνιος Τσουκάτος - Μέλος Ηλίας Γεωργίτσης - Μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Ηλία Ν. Πουλέτσο, διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής και εισηγούµενος στα µέλη αυτής ανέφερε την επείγουσα ανάγκη συζήτησης και λήψης απόφασης, προ ηµερησίας διάταξης, των κατωτέρω δύο (2) θεµάτων : 1) Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πιστώσεων και δαπανών µετά από τις προτάσεις της Οικονοµικής Υπηρεσίας συν.(2) για ¨Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων¨ συνολικού ποσού 2.715,03€ . 2) Περί της απευθείας ανάθεσης εκπόνησης µελέτης µε τίτλο «Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθµευσης των οικισµών Λεωνιδίου, Πλάκας, Πουλίθρων και Κοσµά» και της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 14.323,35€ ΚΑΕ 707413.001. Στη συνέχεια τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής Οµόφωνα έκαναν δεκτή την πρόταση του Προέδρου τους για τη συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων στα δύο προ ηµερήσιας διάταξης, θέµατα.


ΑΔΑ: 4ΑΜΞΩΚΝ-ΧΑΜ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 109 / 2011 Θέµα 8ο: Περί του καθορισµού ως τρόπου εκτέλεσης του µικρού έργου «Προστασία Παραλιακού µετώπου Τ.Κ. Σαπουνακαιϊκων ∆.Ε. Τυρού» του Κ.Α.Ε 30-7333.019 της συντάξεως και εγκρίσεως της τεχνικής περιγραφής αυτού καθώς και την ανάθεσή του σε εξειδικευµένη εργοληπτική επιχείρηση. Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: Με την αριθµ. 140/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας έτους 2011, και στο οποίο έχει ενταχθεί ως νέο έργο η εκτέλεση του µικρού έργου «Προστασία Παραλιακού µετώπου Τ.Κ. Σαπουνακαιϊκων ∆.Ε. Τυρού» προϋπολογισµού 6.700,00€ του Κ.Α.Ε 30-7333.019 και προτείνεται να εκτελεστεί το έργο µε απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου. Η Οικονοµική επιτροπή πρέπει να προβεί στη λήψη της απόφασης για τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου και να εγκρίνει την αριθµ.03/2011 περιγραφή του έργου που συντάχθηκε σύµφωνα µε το Π.∆. 229/99 από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου και η οποία επισυνάπτεται. Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση µε διαγωνισµό ή χωρίς διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ή της δηµαρχιακής επιτροπής(πλέον Οικονοµικής επιτροπής). Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή (πλέον Οικονοµική επιτροπή) ή το κοινοτικό συµβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε διαγωνισµό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.» Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο των ∆ήµων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων µέχρι του ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία ∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δηµαρχιακή επιτροπή(πλέον Οικονοµική επιτροπή) θεωρούνται νόµιµες". Από έρευνα αγοράς, πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι εργολάβος µε εµπειρία σε ανάλογα έργα είναι ο Βασίλειος Ι. Τσουκάτος που εδρεύει στο Λεωνίδιο, ΑΦΜ:044793171, ∆ΟΥ Λεωνιδίου. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι ο προτεινόµενος εργολάβος παρουσιάζεται αξιόπιστος και η αµοιβή του βρίσκεται µέσα σε λογικά πλαίσια και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την ανάθεση του έργου. Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου την από 12/7/2011 περιγραφή του έργου από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου


ΑΔΑ: 4ΑΜΞΩΚΝ-ΧΑΜ 7. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Προστασία Παραλιακού µετώπου Τ.Κ. Σαπουνακαιϊκων ∆.Ε. Τυρού», έναντι του ποσού των 6.700,00€ όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, στην ατοµική εργοληπτική επιχείρηση του Βασιλείου Ι. Τσουκάτου µε έδρα το Λεωνίδιο. 2. Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή του έργου. 3. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: α. το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π∆ 609/85 και Π∆ 171/87. β. Ορίζει προθεσµία περαίωσης των εργασιών ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες. γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού του έργου. δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθµό (109 /2011), υπογράφεται: Ο Πρόεδρος T. Y.

Τα

Μέλη

T. Y.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 109/2011  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 109/2011  

Περί του καθορισμού ως τρόπου εκτέλεσης του μικρού έργου «Προστασία Παραλιακού μετώπου Τ.Κ. Σαπουνακαιϊκων Δ.Ε. Τυρού» του Κ.Α.Ε 30-7333.019...