Page 1

ΑΔΑ: Β441ΩΚΝ-Α34

∆ιακήρυξη διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ: ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 3145 Ταχ.∆ιεύθυνση: Λεωνίδιο Τ.Κ. 22300 Πληροφορίες: Παν. Πολίτης Τηλέφωνο:2757360201 Fax: 2757023224

∆ιακήρυξη Ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις: 1) του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/Α) 2) Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β) 3) Του Π.∆. 370/95 «Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών του ∆ηµοσίου προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο........» (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 4) Του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά µε την Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ. 43) 5) Του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 6) Του Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν. 2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ (Φ.Ε.Κ. 151/Α) και του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α) 7) τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ (Ν.3463) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 Τις διατάξεις της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995. Γ) Την 13/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό,και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, δηλ. το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης µέσης 1


ΑΔΑ: Β441ΩΚΝ-Α34

λιανικής τιµής κατά την ηµέρα παράδοσης του είδους, (όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρµόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά) για την ανάδειξη προµηθευτών υγρών καυσίµων, διάρκειας ενός έτους προϋπολογισµού εκατόν εξήντα χιλιάδες ευρώ (160.000,00€). συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 23%, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας.

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής: Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ε) ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ζ) ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ _ΆΡΘΡΟ 1 Αντικείµενο προµήθειας -Προϋπολογισµός ∆απάνης Η προµήθεια των υγρών καυσίµων είναι συνολικά για ολόκληρο το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας, προϋπολογίσθηκε στο ποσό των (160.000,00 €) για ολόκληρο το έτος συµπεριλαµβανοµένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α 23% και αφορά τα παρακάτω είδη υγρών καυσίµων: ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 127.182€

Πετρέλαιο κίνησης

82.000 λίτρα

Βενζίνη αµόλυβδη 95 οκτανίων

12.000 λίτρα

21.240€

Πετρέλαιο θέρµανσης

9.000 λίτρα

8.856€

Πρόσθετα πετρελαίου (AdBlue)

1.000 λίτρα

2.000€

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

722€ 160.000€

Στις ανωτέρω τιµές συµπεριλαµβάνεται και ο ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2012. Η δαπάνη για την προµήθεια ανά ∆ηµοτική Ενότητα, στην οποία θα γίνεται η παράδοση των καυσίµων, έχει ως εξής:

2


ΑΔΑ: Β441ΩΚΝ-Α34

Α. ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ.

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Πετρέλαιο κίνησης

55.000 λίτρα

85.305€

Βενζίνη αµόλυβδη 95 οκτανίων

7.000 λίτρα

12.390€

Πετρέλαιο θέρµανσης

4.000 λίτρα

3.936€

Πρόσθετα πετρελαίου (AdBlue)

1.000 λίτρα

2.000€

ΣΥΝΟΛΟ

103.631€

Η παράδοση των καυσίµων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Λεωνιδίου. Β. ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΥ

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Πετρέλαιο κίνησης

23.000 λίτρα

35.673€

Βενζίνη αµόλυβδη 95 οκτανίων

4.000 λίτρα

7.080€

Πετρέλαιο θέρµανσης

2.000 λίτρα

1.968€

ΣΥΝΟΛΟ

44.721€

Η παράδοση των καυσίµων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Τυρού. Γ. ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ.

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Πετρέλαιο κίνησης

4.000 λίτρα

Βενζίνη αµόλυβδη 95 οκτανίων

1.000 λίτρα

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6.204€ 1.770€

3


ΑΔΑ: Β441ΩΚΝ-Α34

Πετρέλαιο θέρµανσης

ΣΥΝΟΛΟ

3.000 λίτρα

2.952€

10.926€

Η παράδοση των καυσίµων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Κοσµά. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά σε µία ή σε περισσότερες οµάδες των προς προµήθεια ειδών του προϋπολογισµού είτε ανά δηµοτική ενότητα παράδοσης των καυσίµων είτε για όλες τις δηµοτικές ενότητες όπως ορίζονται ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση η προµήθεια θα γίνεται µόνο εντός των ορίων της κάθε ∆ηµοτικής ενότητας όπως προσδιορίζονται ανωτέρω. Ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας διατηρεί το δικαίωµα να εκτελέσει την προµήθεια εξ’ ολοκλήρου από έναν προµηθευτή ή από διάφορους προµηθευτές για µέρος των απαιτούµενων καυσίµων ανά είδος ή και ανά δηµοτική ενότητα παράδοσης των καυσίµων. Όλες οι τιµές νοούνται για εµπόρευµα παραδοτέο ελεύθερο από δασµούς και τέλη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να κατακυρώσει το διαγωνισµό σε προµηθευτή µε χαµηλότερο ποσοστό έκπτωσης στη περίπτωση που η σχέση της απόστασης από την έδρα της κάθε ∆ηµοτικής Ενότητας (Λεωνιδίου-Τυρού) µε το πρατήριο του προµηθευτή είναι συµφέρουσα. ΆΡΘΡΟ 2 Τεχνικές προδιαγραφές Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προµήθειας περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής. Τα υπό προµήθεια υγρά καύσιµα θέρµανσης και κίνησης πρέπει να είναι ποιότητας όµοιας µε εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. Επίσης : α) Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις από νερό και φυσικά σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάµιξη µε πετρέλαιο θέρµανσης. β)Η βενζίνη super θα είναι σύµφωνα µε τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.∆.Α). Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάµειξή της µε βενζίνη αµόλυβδη ή νερό ή πετρέλαιο. γ) Η αµόλυβδη βενζίνη θα είναι σύµφωνα µε τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.∆.Α.) Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάµειξη µε βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. Tονίζεται ότι ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα από τα καύσιµα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές στο Γενικό Χηµείο του Κράτους. 4


ΑΔΑ: Β441ΩΚΝ-Α34

ΆΡΘΡΟ 3 Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας την 28η Μαρτίου ηµέρα Τετάρτη Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ. και ώρα λήξης η 11:00π.µ Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού. ΆΡΘΡΟ 4 Λήψη πληροφοριών Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών:2757360201, Υπεύθυνος Παναγιώτης Πολίτης. ΆΡΘΡΟ 5 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 1) Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν: α) φυσικά πρόσωπα, β) νοµικά πρόσωπα γ) ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) δ) συνεταιρισµοί Εφόσον η επαγγελµατική τους στέγη (πρατήριο) δεν απέχει περισσότερο από 25 Km από την έδρα του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας 2) Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: Α)

Οι Έλληνες πολίτες:

Α1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό ίση µε το 5% του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 26 της αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Α2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας. Α3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 5


ΑΔΑ: Β441ΩΚΝ-Α34

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Α4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων Α3 και Α4 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Α5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή. Β)

Οι αλλοδαποί:

Β1. Εγγυητική επιστολής συµµετοχής στον διαγωνισµό ίση µε το 5% του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 26 της αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Β2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής της του τελευταίου τριµήνου, από το καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε δραστηριότητας.

ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν την άσκηση της επαγγελµατικής τους

Β3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις Α3 και Α4 του ανωτέρω εδαφίου Α . Β4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. Γ)

Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά):

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω εδαφίων (Α) και (Β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. ∆)

Οι συνεταιρισµοί:

∆1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό ίση µε το 5% του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 26 της αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 6


ΑΔΑ: Β441ΩΚΝ-Α34

∆2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. ∆3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. ∆4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού

Ε)

Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

Ε1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. Ε2. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Ζ) επιπλέον για όλους τους συµµετέχοντες Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από το διαγωνισµό τα ακόλουθα: 1. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα εκτός αν στη προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σηµεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή ο διαγωνιζόµενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. 2. Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 3. Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόµενου µε την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της προς τις Υπηρεσίες του ∆ηµόσιου Τοµέα, καθώς και αν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωµα. ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το ∆ήµο. 7


ΑΔΑ: Β441ΩΚΝ-Α34

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Άρθρο 6 Υποβολή προσφορών Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού την 28η του µήνα Μαρτίου τους έτους 2012 από ώρα 10.00 π.µ. έως 11.00 π.µ.. Οι προσφορές µπορεί και να αποσταλούν (ταχυδροµικά ή µε άλλο τρόπο) µέχρι την προηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα. Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. Οι εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι κρατήσεις (2% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ),καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Άρθρο 7 Χρόνος ισχύος των προσφορών Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τεσσάρων (4) µηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ∆ήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών. Αν ο ∆ήµος κρίνει ασύµφορες τις προσφορές µπορεί να επαναλάβει το διαγωνισµό, όποτε ο µειοδότης δεν µπορεί να προβάλλει καµία αξίωση. Ο Υπολογισµός του χρονικού αυτού διαστήµατος αρχίζει από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Άρθρο 8 Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 1) Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού µπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 8


ΑΔΑ: Β441ΩΚΝ-Α34

Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µέσα σε καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προµήθεια γ) Ο αριθµός και ο τίτλος της διακήρυξης δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ε) Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόµενου 2)Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές 3) Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: α) Κλειστός υποφάκελος µε την ένδειξη ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στον οποίο θα εσωκλείονται τα δικαιολογητικά που ζητούνται στο άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης, µε την σειρά που αυτά αναφέρονται και κατάλληλα δεµένα, ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα απώλειας τους καθώς και η εγγύηση συµµετοχής. β) Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο επίσης µέσα στο κύριο φάκελο, µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ γ) Σε περίπτωση που απαιτούνται από τη διακήρυξη τεχνικά στοιχεία αυτά τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στο κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 4) Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 5) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 6) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, µονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 7) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε 9


ΑΔΑ: Β441ΩΚΝ-Α34

συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 8) Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 9) Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά σε µία ή σε περισσότερες οµάδες των προς προµήθεια ειδών του προϋπολογισµού είτε ανά δηµοτική ενότητα παράδοσης των καυσίµων είτε για όλες τις δηµοτικές ενότητες όπως ορίζονται ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση η προµήθεια θα γίνεται µόνο εντός των ορίων της κάθε ∆ηµοτικής ενότητας όπως προσδιορίζονται ανωτέρω. Άρθρο 9 Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – ∆ιευκρινίσεις 1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. 2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 3) ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.

Άρθρο 10. Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαµβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονοµάζονται ρητά από τους προµηθευτές, δε λαµβάνεται υπόψη καµία από αυτές. ∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Άρθρο 11 Εγγυήσεις Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 10


ΑΔΑ: Β441ΩΚΝ-Α34

1.Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. Κάθε προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε ποσό που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισµού κάθε οµάδας µε Φ.Π.Α. Για ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜΕ, συνεταιρισµούς, ενώσεις προµηθευτών το ανωτέρω ποσοστό µειώνεται στο µισό. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής των το οφειλόµενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά µόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του ∆ηµοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ' αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού. Οι εγγυήσεις συµµετοχής πρέπει να είναι σύµφωνες µε το συνηµµένο υπόδειγµα B Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 12 Αποσφράγιση προσφορών 11


ΑΔΑ: Β441ΩΚΝ-Α34

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Μετά την λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών αριθµούνται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, οι φάκελοι των προσφορών µε την σειρά που επιδόθηκαν. Η αποσφράγιση γίνεται δηµόσια από την αρµόδια επιτροπή ενώπιον των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό µε την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογραφούνται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογραφείται και σφραγίζεται από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραµένει. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, την ίδια ηµέρα και ώρα ή σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό µε σχετική ανακοίνωση Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Στην συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συµµετέχοντες και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν. Επιπροσθέτως καταχωρείται η αιτιολογία αποκλεισµού συµµετοχής αυτών που αποκλείστηκαν. Κατά την αποσφράγιση (την ίδια ηµέρα σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό µε σχετική ανακοίνωση) των οικονοµικών προσφορών, η επιτροπή ανακοινώνει δηµόσια τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών. Μετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών το παραπάνω όργανο συµπληρώνει το πρακτικό µε τα στοιχεία των οικονοµικών προσφορών, υπογράφει και σφραγίζει. Άρθρο 13. Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 1. Η επιτροπή αξιολόγησης µε γνωµοδότηση της προς την Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 1α. Την κατακύρωση της προµήθειας ή τη 1 β. µαταίωση' του αποτελέσµατος και επανάληψη µε ίδιους ή νέους όρους. 2. Στην περίπτωση, που η επιτροπή αξιολόγησης γνωµοδοτεί για: 2α. τη µαταίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της προµήθειας, 2β. τη συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων, . 2γ. την τελική µαταίωση της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού 12


ΑΔΑ: Β441ΩΚΝ-Α34

µε νέους όρους, τότε την τελική απόφαση λαµβάνει η Επιτροπή.

Οικονοµική

Άρθρο 14 Ενστάσεις 1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.. β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου 2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. ∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Άρθρο 15. Κατακύρωση αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 1) Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 2) Ανάδοχος της προµήθειας αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει την χαµηλότερη τιµή, δηλ. το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, επί της εκάστοτε διαµορφούµενης µέσης λιανικής τιµής κατά το µήνα παράδοσης του είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρµόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά, εφόσον το προσφερόµενο είδος είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών. 3) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης µπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να ασκηθεί προσφυγή στον αρµόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 150 – 152 του Ν.3463/06. Άρθρο 16. Ανακοίνωση Κατακύρωσης 1. Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, 13


ΑΔΑ: Β441ΩΚΝ-Α34

που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: α) Το είδος. β) Την ποσότητα. γ) Την τιµή. δ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών. στ) Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη. ζ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 3. Ο προµηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό προµηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 5. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 της υπουργικές αποφάσεις 11389/1993. Άρθρο 17. Σύµβαση 14


ΑΔΑ: Β441ΩΚΝ-Α34

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το ∆ήµο η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 2. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης. β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. γ. Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα. δ. Την τιµή. ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες. η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. θ. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρµογή. ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. ια. Την παραλαβή των υλικών. 3. Η σύµβαση για διενέργεια της προµήθειας καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την κατάρτισή της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε. τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από τον ∆ήµαρχο. . 4. Η σύµβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης ως ασήµαντο. β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις

Άρθρο 18 : Ισχύς της σύµβασης Η προσφορά του µειοδότη ισχύει και δεσµεύει αυτόν για δώδεκα µήνες από 15


ΑΔΑ: Β441ΩΚΝ-Α34

την επόµενη της υπογραφής της σύµβασης. Είναι δυνατή η παράταση της σύµβασης, ύστερα από συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου προµηθευτή και την υπογραφή της νέας σύµβασης, στο µέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου. Ε) ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ Άρθρο 19. Παραλαβή της προµήθειας Η τροφοδοσία των οχηµάτων µε πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη θα γίνεται περιοδικά εντός των ∆ιοικητικών ορίων της κάθε ∆ηµοτικής Ενότητας του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ανάλογα µε την γεωγραφική ενότητα όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας. Συγκεκριµένα: Η τροφοδοσία των οχηµάτων µε πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη θα γίνεται εντός των ∆ιοικητικών ορίων της κάθε ∆ηµοτικής Ενότητας του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ανάλογα µε την γεωγραφική ενότητα όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας. Συγκεκριµένα: Α. Η προµήθεια των καυσίµων για τα οχήµατα και µηχανήµατα που εξυπηρετούν τις ανάγκες της ∆ηµοτικής Ενότητας Λεωνιδίου θα γίνεται εντός των ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας αυτής. Β. Η προµήθεια των καυσίµων για τα οχήµατα και µηχανήµατα που εξυπηρετούν τις ανάγκες της ∆ηµοτικής Ενότητας Τυρού θα γίνεται εντός των ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας αυτής. Β. Η προµήθεια των καυσίµων για τα οχήµατα και µηχανήµατα που εξυπηρετούν τις ανάγκες της ∆ηµοτικής Ενότητας Κοσµά θα γίνεται εντός των ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας αυτής. Η παράδοση των ποσοτήτων του πετρελαίου θέρµανσης θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια της κάθε ∆ηµοτικής Ενότητας ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες της και κατόπιν εντολής. Οι παραγγελίες θα γίνονται µε γραπτή εντολή από το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας. Ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίµων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας να εφοδιάζει το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας µε την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίµων. Σε περίπτωση απεργίας ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εφοδιάζει κανονικά την υπηρεσία µε καύσιµα. Κατά τη διάρκεια των παραδόσεων - παραλαβών θα µπορεί να γίνεται ανάλυση δείγµατος στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, όποτε η επιτροπή παραλαβής το κρίνει αυτό σκόπιµο.

16


ΑΔΑ: Β441ΩΚΝ-Α34

Άρθρο 20. Τρόπος πληρωµής Θα γίνεται µε την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής και µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά, τα οποία θα υποβάλλει ο προµηθευτής, µετά τη διεκπεραίωση κάθε παραγγελίας. Ο προµηθευτής κατά τη πληρωµή του υπόκειται στις. προβλεπόµενες από το Νόµο κρατήσεις. Άρθρο 21. Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης 1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου. 2. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος και θα δηµοσιευθεί όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 22. Ειδικοί Όροι Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από την παρούσα εφαρµόζονται οι διατάξεις: α) Της αριθµ. 11389/23-3-1993 Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». β) Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». γ) Του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Koινοτήτων .

ΣΤ) ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, στις οικονοµικές εφηµερίδες ∆ηµοπρασιών και Πλειστηριασµών, Εξπρές, στις Αρκαδικές Ειδήσεις ηµερήσια Πολιτική και Οικονοµική Εφηµερίδα της έδρας του Νοµού, στην Αιχµή Εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα της έδρας του Νοµού καθώς και στην ηµερησία εφηµερίδα. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λεωνιδίου και στις Τοπικές Κοινότητες Τυρού και Κοσµά ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί στα επιµελητήρια, στους συνδέσµους και στον ΕΟΜΜΕΧ.

Με εντολή ∆ηµάρχου Ο Αρµόδιος Αντιδήµαρχος

∆ηµήτριος Π. Αθανασόπουλος 17


ΑΔΑ: Β441ΩΚΝ-Α34

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

18


ΑΔΑ: Β441ΩΚΝ-Α34

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚ∆ΟΤΗΣ …………………………………………… Ηµεροµηνία έκδοσης . ..... Προς ∆ήµο: Νοµού: Ταχ. ∆ιεύθυνση: Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. …………………….. για ευρώ ………………….. Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, µέχρι του ποσού των ……………………. ευρώ για την Εταιρία ……………………. Οδός ………………….. αριθµ. …………για τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο διαγωνισµό σας της ……………………,για την προµήθεια ………………. σύµφωνα µε τη υπ’ αριθµ. ………….. διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσµεύσεώς της και µέχρι την υπογραφή της σύµβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας σε αυτήν. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίµου ή µη της απαιτήσεως σας µέσα σε τρεις (3) µέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Η παρούσα ισχύει µέχρι την …………… Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της 19


ΑΔΑ: Β441ΩΚΝ-Α34

εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά µας. Υπογραφή

∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Του

………………………………………………………………

Έδρα ……………………………………………………………… Οδός ………………………………………. Αριθµός ………………. Τηλέφωνο ……………………………………………………………… Fax : ………………………………………………………………

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1.

Πετρέλαιο κίνησης

….…..%

2.

Βενζίνη αµόλυβδη 95 οκτανίων

….…..%

3.

Πετρέλαιο θέρµανσης

……...%

4.

Πρόσθετα Πετρελαίου (AdBlue)

….…..%

ΛΕΩΝΙ∆ΙΟ,

/

/ 20


ΑΔΑ: Β441ΩΚΝ-Α34

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

21

Διακήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού  

Διακήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Advertisement