Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩΚΝ-ΟΜΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄ αριθµό 15/8-8-2011 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας . Στο Λεωνίδιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 8η του µηνός Αυγούστου, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 19:00µ.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ύστερα από την υπ‘ αριθµ. πρωτ. 9638/4-8-2011 πρόσκληση του Προέδρου της αποτελούµενη από τους: Παρόντες: 1. 2. 3. 4. 5.

∆ηµήτριος Αθανασόπουλοs - Πρόεδρος Παναγιώτης Φιλιππακόπουλος – Μέλος Νικόλαος Βρεττάκης - Μέλος Ηλίας Μάνος – Μέλος Βασίλειος Σαλάκος – Μέλος

Απόντες Αντώνιος Τσουκάτος - Μέλος Ηλίας Γεωργίτσης - Μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Ηλία Ν. Πουλέτσο, διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής και εισηγούµενος στα µέλη αυτής ανέφερε την επείγουσα ανάγκη συζήτησης και λήψης απόφασης, προ ηµερησίας διάταξης, των κατωτέρω δύο (2) θεµάτων : 1) Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πιστώσεων και δαπανών µετά από τις προτάσεις της Οικονοµικής Υπηρεσίας συν.(2) για ¨Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων¨ συνολικού ποσού 2.715,03€ . 2) Περί της απευθείας ανάθεσης εκπόνησης µελέτης µε τίτλο «Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθµευσης των οικισµών Λεωνιδίου, Πλάκας, Πουλίθρων και Κοσµά» και της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 14.323,35€ ΚΑΕ 707413.001. Στη συνέχεια τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής Οµόφωνα έκαναν δεκτή την πρόταση του Προέδρου τους για τη συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων στα δύο προ ηµερήσιας διάταξης, θέµατα.


ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩΚΝ-ΟΜΤ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 104 / 2011 Θέµα 3ο:

Περί της εγκρίσεως, διαθέσεως πιστώσεων και δαπανών, µετά από της προτάσεις της Οικονοµικής Υπηρεσίας (συνολικά 33).

Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: Όπως γνωρίζετε, πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του ∆ηµοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρµόδιου διατάκτη ή του κατά νόµο εξουσιοδοτηµένου οργάνου, µε την οποία εγκρίνεται η πραγµατοποίηση της δαπάνης και δεσµεύεται η αναγκαία πίστωση (δηµοσιονοµική δέσµευση - άρθρο 21, παρ. 2, ν. 2362/1995). (παρ 2 άρθρο 2 Π∆ 113/2010). Σύµφωνα µε τις ανωτέρω ρυθµίσεις και προκειµένου να θεωρείται, κατά τον ασκούµενο δηµοσιονοµικό έλεγχο, ως κανονική η πραγµατοποιούµενη δαπάνη, θα πρέπει η έκδοση της απόφασης ανάληψης να προηγείται όλων των άλλων διαδικασιών, που προβλέπονται για την πραγµατοποίησή της, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 9 του π.δ/τος. Σε αντίθετη περίπτωση, η δαπάνη δεν θα ενταλµατοποιείται από την αρµόδια, για την εκκαθάριση και ενταλµατοποίηση των δαπανών, υπηρεσία. Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισµού δεν έχει την έννοια ότι µετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν µπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή της ∆ηµαρχιακής (πλέον Οικονοµικής) επιτροπής. Και τούτο γιατί µε την ψήφιση του προϋπολογισµού, δεν αποφασίζετε η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραµµα µέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονοµικών του ∆ήµου, θα γίνει ο συντονισµός της οικονοµικής δραστηριότητας των δηµοτικών υπηρεσιών και θα παρεµποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή µιας δαπάνης στον προϋπολογισµό δεν δηµιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δηµοτικό ταµείο. Η Οικονοµική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα µέρος τους, µε µία απόφαση που µπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, ανάλογα µε το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγµατοποιηθεί η δαπάνη. Θέτω υπόψη σας τον προϋπολογισµού του ∆ήµου µας, που ψηφίστηκε µε την 141/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, και που εγκρίθηκε µε την 8217/2934/20-62011 απόφαση του Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου και παρακαλώ για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου µας να προβούµε στην ψήφιση των σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν ως εξής: Α/Α

Κ.Α.Ε.

1.

25-7412.001

2.

30-7333.030

3.

00-6715.002

Περιγραφή πίστωσης Προϋπολογισµού εξόδων Μελέτη αποχετευτικού δικτύου Λεωνιδίου (ΕΠΤΑ) – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ∆ιαµόρφωση χώρου Αγίου Νικολάου Πραγµατευτή (∆ήµου Λεωνιδίου) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Χρηµατοδότηση Κεφαλαίου έναρξης Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Νότιας

ποσό 2.180,96€ 12.025,71€

45.000,00€


ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩΚΝ-ΟΜΤ 4.

30-7326.002

5.

00-6121.005

6.

25-6275

7.

10-6142.001

8.

30-7323.159

9.

8122.014

10.

8122.011

11.

8122.015

12.

25-7312.236

13.

25-7312.219

14.

25-6263.001

15.

10-6263

16.

20-6263

17.

70-6162.002

18.

10-6414

Κυνουρίας Κατασκευή γεφυριού στο Τσιλοχώρι και Λιµάνι Πουλίθρων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Αποζηµίωση & έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συµβουλίων ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. Αµοιβές παραµετροποίησης µηχανογραφικών υπηρεσιών Τσιµεντόστρωση οδοστρώµατος από οικία Χείλαρη της ∆ιαµαντή (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ∆ιαµορφώσεις και αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Παλαιοχωρίου Καθαίρεση τµήµατος µπαλκονιού στο Παλαιοχώρι Επισκευή δηµοτικής οικίας στο Παλαιοχώρι Κατασκευή αποχετευτικού από Πόταγα έως Κουνιά ∆. Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Κατασκευή αποχετευτικού της Άγιους Πάντες ∆. Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων ύδρευσης Συντήρηση και Επισκευή µεταφορικών µέσων (∆ιοικητικής υπηρεσίας) Συντήρηση και Επισκευή µεταφορικών µέσων (υπηρεσίας καθαριότητας) Υπηρεσίες Συµβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας Μεταφορές εν γένει

19.

00-6463

Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων

2.428,26€

20.

25-6277.002

5.289,00€

21.

25-6277.001

22.

10-7131.001

Βελτίωση κατά το έτος 2011 της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της ∆.Ε.Τυρού Χηµική –µικροβιολογική ανάλυση δειγµάτων νερού Προµήθεια δορυφορικού ΙΝΤΕΡΝΕΤ

23.

10-7134

9.700,00€

24.

10-7135.005

25.

10-6613.001

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Προµήθεια φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος Προµήθεια αναλωσίµων Η/Υ

26.

25-6633

27.

30-6262.001

28.

20-6696

29.

10-6264.003

30.

10-6634

Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κ.λ.π.) Εργασίες εξοµάλυνσης κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε.Τυρού Προµήθεια υλικών περίφραξης σκουπιδότοπου ∆.Ε. ΤΥΡΟΥ Συντήρηση και επισκευή δικτύου ανακοινώσεων Προµήθεια ειδών καθαριότητας και

8.183,30€ 64.200,00€ 3.000,00€ 11.000,00€ 6.499,32€

4.998,62€ 1.592,85€ 5.998,56€ 6.899,69€

6.899,69€ 13.705,21€ 2.054,10€ 3.753,59€ 24.600,00€

203,48€

3.690,00€ 2.000,00€

7.500,00€ 12.300,00€ 7.000,00€ 5.000,00€ 3.500,00€ 5.500,00€ 11.000,00€


ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩΚΝ-ΟΜΤ 31.

10-6612

32.

15-6277.001

33.

00-6434.001

ευπρεπισµού Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Καθαρισµοί στην ακρόπολη Πλάκας Λεωνιδίου Πολιτιστικές εκδηλώσεις ∆ήµου { ∆.Ε. Λεωνιδίου, Τ.Κ. Τυρού, Τ.Κ. Σαπουνακαιϊκων, ∆.Ε. Κοσµά}

12.000,00€ 14.000,00€ 30.000,00€

Θέτω υπόψη σας τη σχετική νοµοθεσία, τις ερµηνευτικές εγκυκλίους, τις προτάσεις της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, και παρακαλώ να προβούµε στη λήψη σχετικής απόφασης διάθεσης των πιστώσεων και εγκρίσεων των δαπανών. Στο σηµείο αυτό της συνεδρίασης ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της, είδαν τις εγγεγραµµένες πιστώσεις, και τα στοιχεία που την τεκµηριώνουν, έκαµε διαλογική συζήτηση και

αποφασίζει οµόφωνα Ε γ κ ρ ί ν ε ι τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου µας, για την εκτέλεση των δαπανών και διαθέτει (ψηφίζει) τις κατωτέρω πιστώσεις σε βάρος του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας οικονοµικού έτους 2011, ως ακολούθως: Α/Α

Κ.Α.Ε.

1.

25-7412.001

2.

30-7333.030

3.

00-6715.002

4.

30-7326.002

5.

00-6121.005

6.

25-6275

7.

10-6142.001

8.

30-7323.159

9.

8122.014

10.

8122.011

11.

8122.015

12.

25-7312.236

13.

25-7312.219

14.

25-6263.001

15.

10-6263

Περιγραφή πίστωσης Προϋπολογισµού εξόδων Μελέτη αποχετευτικού δικτύου Λεωνιδίου (ΕΠΤΑ) – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ∆ιαµόρφωση χώρου Αγίου Νικολάου Πραγµατευτή (∆ήµου Λεωνιδίου) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Χρηµατοδότηση Κεφαλαίου έναρξης Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας Κατασκευή γεφυριού στο Τσιλοχώρι και Λιµάνι Πουλίθρων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Αποζηµίωση & έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συµβουλίων ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. Αµοιβές παραµετροποίησης µηχανογραφικών υπηρεσιών Τσιµεντόστρωση οδοστρώµατος από οικία Χείλαρη της ∆ιαµαντή (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ∆ιαµορφώσεις και αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Παλαιοχωρίου Καθαίρεση τµήµατος µπαλκονιού στο Παλαιοχώρι Επισκευή δηµοτικής οικίας στο Παλαιοχώρι Κατασκευή αποχετευτικού από Πόταγα έως Κουνιά ∆. Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Κατασκευή αποχετευτικού της Άγιους Πάντες ∆. Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων ύδρευσης Συντήρηση και Επισκευή µεταφορικών

ποσό 2.180,96€ 12.025,71€

45.000,00€

8.183,30€ 64.200,00€ 3.000,00€ 11.000,00€ 6.499,32€

4.998,62€ 1.592,85€ 5.998,56€ 6.899,69€

6.899,69€ 13.705,21€ 2.054,10€


ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩΚΝ-ΟΜΤ 16.

20-6263

17.

70-6162.002

18.

10-6414

µέσων (∆ιοικητικής υπηρεσίας) Συντήρηση και Επισκευή µεταφορικών µέσων (υπηρεσίας καθαριότητας) Υπηρεσίες Συµβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας Μεταφορές εν γένει

19.

00-6463

Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων

2.428,26€

20.

25-6277.002

5.289,00€

21.

25-6277.001

22.

10-7131.001

Βελτίωση κατά το έτος 2011 της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της ∆.Ε.Τυρού Χηµική –µικροβιολογική ανάλυση δειγµάτων νερού Προµήθεια δορυφορικού ΙΝΤΕΡΝΕΤ

23.

10-7134

9.700,00€

24.

10-7135.005

25.

10-6613.001

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Προµήθεια φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος Προµήθεια αναλωσίµων Η/Υ

26.

25-6633

27.

30-6262.001

28.

20-6696

29.

10-6264.003

30.

10-6634

31.

10-6612

32.

15-6277.001

33.

00-6434.001

3.753,59€ 24.600,00€

203,48€

3.690,00€ 2.000,00€

7.500,00€ 12.300,00€

Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κ.λ.π.) Εργασίες εξοµάλυνσης κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε.Τυρού Προµήθεια υλικών περίφραξης σκουπιδότοπου ∆.Ε. ΤΥΡΟΥ Συντήρηση και επισκευή δικτύου ανακοινώσεων Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Καθαρισµοί στην ακρόπολη Πλάκας Λεωνιδίου Πολιτιστικές εκδηλώσεις ∆ήµου { ∆.Ε. Λεωνιδίου, Τ.Κ. Τυρού, Τ.Κ. Σαπουνακαιϊκων, ∆.Ε. Κοσµά}

7.000,00€ 5.000,00€ 3.500,00€ 5.500,00€ 11.000,00€ 12.000,00€ 14.000,00€ 30.000,00€

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθµό ( 104 /2011), υπογράφεται: Ο Πρόεδρος T. Y.

Τα Μέλη T. Y. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 104/2011  

Περί της εγκρίσεως, διαθέσεως πιστώσεων και δαπανών, μετά από της προτάσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας (συνολικά 33).