Page 1

ΑΔΑ: 4Α5ΖΩΚΝ-1ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 19/31-7-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 31η του µηνός Ιουλίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Κυριακή και ώρα 20:00 µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 9265/26-7-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαεννέα (19) µέλη: Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 5. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 6. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 7. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 9. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 10. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 11. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 12. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 15. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 16. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 17. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 18. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 19. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Λάτσης ∆ηµήτριος 2. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ 3. Τσουκάτος Σπυρίδων 4. Τσεµπελή Αικατερίνη

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: 4Α5ΖΩΚΝ-1ΦΗ Αριθµός Απόφασης 218/2011 Θέµα 24 :"Επί αιτήσεως Αθλητικού Συλλόγου Απόλλων-Τυροσαπουνακαίϊκα σχετικά µε την παραχώρηση µικρού λεωφορείου για τις µετακινήσεις της οµάδας ". ο

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διατάξεως εξέθεσε ότι: ∆ωρεά (ή δωρεάν παραχώρηση) κινητού πράγµατος του ∆ήµου στον Στην παρ 4 του άρθρου 199 του Ν. 3463/06 ορίζονται τα εξής: «….4. ∆ωρεές δηµοτικών και κοινοτικών κινητών πραγµάτων, πλην χρηµατικών παροχών, επιτρέπονται ύστερα από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του, προς το ∆ηµόσιο, Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και οργανισµούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την εκπλήρωση σκοπού, που συνδέεται µε την προαγωγή των τοπικών συµφερόντων ή την άµεση εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής». Στο ∆ήµο µας έχει συσταθεί και υπάρχει αθλητικός σύλλογος µε την επωνυµία Αθλητικός Σύλλογος Απόλλων-Τυροσαπουνακαίϊκα (µε καταστατικό το οποίο νόµιµα δηµοσιεύτηκε µε αριθ.26/2000 ) στον οποίο υπάρχουν πολλά εγγεγραµµένα µέλη και πλήθος ανθρώπων που µέσω του συλλόγου συµµετέχουν σε αγώνες καθώς και σε πρωταθλήµατα διαφόρων αθληµάτων. Ο ανωτέρω σύλλογος µε αίτησή του (αρ. Πρωτ. 9498/30-7-2011) ζητεί από το ∆ήµο µας τη δωρεάν παραχώρηση ενός µικρού λεωφορείου (mini bus) , που θα χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες της αγωνιστικής περιόδου 2011-2012. Επειδή ο Αθλητικός Σύλλογος Απόλλων-Τυροσαπουνακαίϊκα , αποτελεί οργανισµό κοινής ωφέλειας, που συστάθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ 4 του άρθρου 199 του ∆ΚΚ και η αιτούµενη δωρεάν παραχώρηση αφορά την εκπλήρωση σκοπού, που συνδέεται µε την προαγωγή των τοπικών, προτείνω την ικανοποίηση του αιτήµατος αυτού. Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη του Το άρθρο 199 του Ν. 3463/06 Την αίτηση του συλλόγου Το γεγονός ότι πρόκειται για φορέα κοινής ωφέλειας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ 4 του άρθρου 199 του ∆ΚΚ και η αιτούµενη δωρεάν παραχώρηση αφορά την εκπλήρωση σκοπού, που συνδέεται µε την προαγωγή των τοπικών, δηλαδή την άθληση και ψυχαγωγία των νέων

Αποφασίζει οµόφωνα 1. Τη δωρεάν παραχώρηση του mini bus στον Αθλητικό Σύλλογο ΑπόλλωνΤυροσαπουνακαίϊκα για χρονικό διάστηµα από 31-7-2011 έως 31-7-2012, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες µετακίνησης αθλητών που θα συµµετέχουν σε αγώνες καθώς και σε πρωταθλήµατα διαφόρων αθληµάτων.. 2. Οι δαπάνες συντήρησης και κίνησης του οχήµατος θα βαρύνουν το φορέα για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα της παραχώρησης. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Τ.Υ Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 218/2011  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 218/2011  

Επί αιτήσεως Αθλητικού Συλλόγου Απόλλων-Τυροσαπουνακαίϊκα σχετικά με την παραχώρηση μικρού λεωφορείου για τις μετακινήσεις της ομάδας