Page 1

ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΚΝ-Τ8Λ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΗ΢ΟΤ ΓΗΜΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔ΢ΙΑ Αρ. Πρωη.: 10691

Οικ. Έηος: 2011

΢ΤΜΒΑ΢Η Γηα ηελ εθπόλεζε κειέηεο

«Μελέηη οργάνωζης κσκλοθορίας και ζηάθμεσζης ηων οικιζμών Λεωνιδίοσ, Πλάκας, Ποσλίθρων και Κοζμά»

Σην Λεσλίδην ζήκεξα, Πέκπηε 8 ηνπ κελόο Σεπηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, νη παξαθάησ ππνγξάθνληεο: 1.

Μαρνέρης Ιωάννης,

Γήκαξρνο Νόηηαο Κπλνπξίαο, σο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ Νόηηαο

Κπλνπξίαο, θαινύκελνπ εθεμήο «εξγνδόηεο» θαη, ν 2. Μασρογένης Νικόλαος,

Πνιηηηθόο Μεραληθόο – Σπγθνηλσληνιόγνο, θάηνρνο κειεηεηηθνύ

πηπρίνπ Α΄ Τάμεο Σπγθνηλσληαθώλ κειεηώλ (θαηεγνξία 10 ηνπ αξ. 3 ηνπ Π.Γ. 798/78), κε έδξα ηελ Πάηξα, Αζαλαζίνπ Γηάθνπ 62, ΤΚ 26222, Α.Φ.Μ. : 045748070, Γ.Ο.Υ. : Β’ Παηξώλ, θαινύκελνο εθεμήο «αλάδνρνο» , ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπεδέρζεζαλ ηα παξαθάησ: Ο Γήκαξρνο Νόηηαο Κπλνπξίαο έρνληαο ππόςε: 1. Τελ αξηζ. 103/2011 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Νόηηαο Κπλνπξίαο, κε ηελ

νπνία απνθαζίζηεθε ε αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο «Μελέηη οργάνωζης κσκλοθορίας και ζηάθμεσζης ηων οικιζμών Λεωνιδίοσ, Πλάκας, Ποσλίθρων και Κοζμά». 2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3316/2005 πεξί «Αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ

εθπόλεζεο κειεηώλ θαη παξνρήο ζπλαθώλ ππεξεζηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 3. Τνλ Ν. 716/77 θαη ησλ εθηειεζηηθώλ ηνπ δηαηαγκάησλ, θαηά ην κέξνο ηνπο πνπ

δηαηεξήζεθαλ ζε ηζρύ κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν. 3316/05. 4. Τελ απόθαζε ππνπξγνύ ΠΔΦΩΓΔ κε αξηζκό ΓΜΔΟ/α/ν/1257 πεξί «Έγθξηζεο Καλνληζκνύ

Πξνεθηηκσκέλσλ Ακνηβώλ κειεηώλ θαη ππεξεζηώλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3316/2005».

1


ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΚΝ-Τ8Λ 5. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 696/74 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε από ην Π.Γ. 515/89

όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα. 6. Τνλ Ν. 28/1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» όπσο

ηζρύεη ζήκεξα. 7. Τν άξζξν 209 ηνπ Ν.3463/06 (ΦΔΚ 114/Α/8.6.06) θαη ηελ εγθύθιην Υ.ΠΔ.ΦΩ.Γ.Δ.

Γ17Α/07/91/Φ8/ΓΔΝ/ΔΓΚ.22/05, γηα ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε ηεο κειέηεο εθ΄ όζνλ ε πξνεθηηκώκελε ακνηβή όισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο δελ ππεξβαίλεη ζε πνζνζηό 30% ηνπ αλώηαηνπ νξίνπ ηεο ακνηβήο πηπρίνπ Α΄ ηάμεο πνπ ηζρύεη θάζε θνξά γηα ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία κειέηεο.

ΑΝΑΘΔΣΔΙ Σηνλ αλάδνρν ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο «Μελέηη οργάνωζης κσκλοθορίας και ζηάθμεσζης ηων οικιζμών Λεωνιδίοσ, Πλάκας, Ποσλίθρων και Κοζμά», κε ηνπο παξαθάησ όξνπο :

ΑΡΘΡΟ 1ο : Περιετόμενο ηης ζύμβαζης και ανηικείμενο ηης μελέηης Ο εξγνδόηεο

αλαζέηεη ζηνλ αλάδνρν ηελ ζύληαμε κειέηεο κε ηίηιν «Μελέηη οργάνωζης

κσκλοθορίας και ζηάθμεσζης ηων οικιζμών Λεωνιδίοσ, Πλάκας, Ποσλίθρων και Κοζμά» ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο δεζκεύζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ. 1) Η κειέηε ζα εθπνλεζεί ζε έλα ζηάδην (Οξηζηηθήο Μειέηεο). 2) Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο κειέηεο ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2696/1999, ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο, όπσο ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη κε ην Ν. 3542/07. Αληηθείκελα ηεο κειέηεο είλαη: 

Απνηύπσζε ηνπ θαζεζηώηνο θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ νηθηζκνύ. Τα όξηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο δύλαληαη λα ηξνπνπνηεζνύλ κε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ αλ ηνύην θξηζεί αλαγθαίν κε ηερληθά θξηηήξηα.

Μέηξα ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη πεξηνξηζκνύο ζηάζκεπζεο πνπ ζα θξηζνύλ αλαγθαία γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζή ηεο, όπσο κνλνδξνκήζεηο, απαγνξεύζεηο ζηάζκεπζεο, θιπ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν, θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθηόο αηρκήο πεξηόδσλ.

Πξνηάζεηο ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο κόληκνπ ραξαθηήξα θαζώο θαη πξνηάζεηο βειηησηηθώλ επεκβάζεσλ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ.

Μειέηε εθαξκνγήο νξηδόληηαο θαη θάζεηεο ζήκαλζεο, ζπκβαηή κε ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο.

2


ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΚΝ-Τ8Λ ΑΡΘΡΟ 2ο : Υρονοδιάγραμμα Δκπόνηζης ηης Μελέηης Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε ηεο πεξάησζεο ηεο κειέηεο εληόο ελελήληα (90) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Η κειέηε ζα εθπνλεζεί ζε κία (1) θάζε - νξηζηηθήο κειέηεο - ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ εξγνδόηε, θαη ζα παξαδνζεί από ηελ αλάδνρν ζε πέληε (5) αληίγξαθα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Η κειέηε ζα εθπνλεζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3316/2005 πεξί «Αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπόλεζεο κειεηώλ θαη παξνρήο ζπλαθώλ ππεξεζηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ηελ απόθαζε ππνπξγνύ ΠΔΦΩΓΔ κε αξηζκό ΓΜΔΟ/α/ν/1257 πεξί «Έγθξηζεο Καλνληζκνύ Πξνεθηηκσκέλσλ Ακνηβώλ κειεηώλ θαη ππεξεζηώλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3316/2005», ην Π.Γ. 696/74 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 515/89 θαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Η παξαιαβή ηεο κειέηεο ζα θνηλνπνηεζεί εγγξάθσο ζηελ αλάδνρν, εληόο δέθα πέληε (15) εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηνπ ηειηθνύ ηεύρνπο. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηά ηνλ εξγνδόηε ζπληξέρνπλ ιόγνη κε παξαιαβήο ηεο κειέηεο, νη ιόγνη πξέπεη λα θνηλνπνηεζνύλ εγγξάθσο ζηελ αλάδνρν θαη λα βαζίδνληαη ζηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Γικαιώμαηα και σποτρεώζεις ηων ΢σμβαλλομένων Ο Γήκνο Νόηηαο Κπλνπξίαο αλαιακβάλεη: 

Να θαηαβάιεη θάζε πξνζπάζεηα κεζνιάβεζεο ζε ηξίηνπο νξγαληζκνύο, ππεξεζίεο θαη θνξείο γηα ηελ παξαρώξεζε εθ κέξνπο ηνπο ζηελ αλάδνρν ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ ζα δεηεζνύλ,

Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηελ νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα δηαζέζεη ζηνλ αλάδνρν. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγμεη θαηά ην εθηθηό απηά ηα ζηνηρεία θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηά έρνπλ αλάγθε δηόξζσζεο λα ππνβάιιεη έγγξαθε ππόδεημε γηα ηε βειηίσζε απηώλ,

Μεηά ηελ απνπιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ, ε κειέηε απηή αλήθεη ζηελ θπξηόηεηα ηνπ εξγνδόηε.

Ο αλάδνρνο ζηα πιαίζηα ηεο αλάζεζεο: 

Οθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπηβιέπνπζα Υπεξεζία, ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Νόηηαο Κπλνπξίαο γηα όια ηα ζέκαηα πνπ ζα παξνπζηαζζνύλ θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο,

Δίλαη απόιπηα ππεύζπλνο ζύκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ Ν. 716/1977 γηα ηελ αξηηόηεηα ηεο κειέηεο, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηερληθήο θαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο κειεηώλ (Ν. 3316/2005, ηεο ΓΜΔΟ/α/ν/1257 θαη Π.Γ. 696/1974),

Δίλαη ν κόλνο ππεύζπλνο γηα νπνηαδήπνηε αηέιεηα, παξάιεηςε ή ειάηησκα ηεο όιεο κειέηεο θαη ππέρεη ηελ ππνρξέσζε αληίζηνηρεο επαλόξζσζεο ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα θαη ρσξίο ακνηβή.

3


ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΚΝ-Τ8Λ 

Σε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο πξνβάιιεη ζρεηηθή άξλεζε νη επαλνξζώζεηο γίλνληαη κε κέξηκλα ηνπ εξγνδόηε, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ αλαδόρνπ. Οη δαπάλεο γηα ηηο δηνξζώζεηο ηεο κειέηεο παξαθξαηνύληαη από ην ιαβείλ ηεο αλαδόρνπ ή από ηηο ζρεηηθέο θξαηήζεηο θαη εγγπεηηθέο επηζηνιέο. Ο αλάδνρνο δελ είλαη ππεύζπλνο γηα ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα γίλνπλ από ηνλ εξγνδόηε θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο ρσξίο ηελ ζύκθσλε γλώκε ηεο.

Οθείιεη θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο κειέηεο, εάλ δεηεζεί από ηνλ εξγνδόηε, λα κεηαβαίλεη ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ γηα λα πξνηείλεη ηηο θαηάιιειεο ιύζεηο γηα ζέκαηα πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςνπλ από ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο, ακεηβόκελνο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί ακνηβώλ ησλ κεραληθώλ,

Η ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ, όπσο απηή πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα ηεο ζύκβαζεο απηήο, είλαη απνθιεηζηηθή θαη νιηθή γηα ηελ εξγαζία πνπ ζα εθηειέζεη. Αλαιακβάλεη όιεο ηηο ππνρξεώζεηο πξνο νηνλδήπνηε ζπλεξγάηε απαζρνιεζεί ζηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ, πξνο ηνλ νπνίν είλαη απνθιεηζηηθόο εξγνδόηεο.

Απαγνξεύεηαη ζηνλ αλάδνρν λα παξαρσξήζεη ζε ηξίην ηελ εθπόλεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλόινπ ηεο κειέηεο. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα εγθξηζεί από ηνλ εξγνδόηε εθρώξεζε κεηά από αηηηνινγεκέλε ζρεηηθή εηζήγεζε. Ο αλάδνρνο ηεο κειέηεο επζύλεηαη εμ νινθιήξνπ καδί κε απηόλ πξνο ηνλ νπνίν γίλεηαη ε εθρώξεζε απέλαληη ζηνλ εξγνδόηε.

Ο αλάδνρνο κπνξεί λα απαιιάζζεηαη από ηελ σο άλσ επζύλε, κεηά από έγθξηζε ηνπ εξγνδόηε, κόλν ζε πεξίπησζε πνπ ζνβαξνί ιόγνη πγείαο ηελ εκπνδίδνπλ λα πξνρσξήζεη ζηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο γηα αξθεηό ρξνληθό δηάζηεκα

ΑΡΘΡΟ 4ο : Αμοιβή ηης Μελέηης Η παξνύζα κειέηε εθπνλείηαη κε απεπζείαο αλάζεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 209 ηνπ Ν.3463/06εγθύθιηνο Υ.ΠΔ.ΦΩ.Γ.Δ. Γ17Α/07/91/Φ8/ΓΔΝ/ΔΓΚ.22/05, εθ’ όζνλ ε πξνεθηηκώκελε ακνηβή όισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο δελ ππεξβαίλεη ζε πνζνζηό 30% ηνπ αλώηαηνπ νξίνπ ηεο ακνηβήο πηπρίνπ Α΄ ηάμεο πνπ ηζρύεη θάζε θνξά γηα ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία κειέηεο. Τν όξην απηό, γηα ηηο θαηεγνξίεο κειεηώλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 798/78, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε παξνύζα κειέηε, είλαη 38.826,00€ (ππ΄ αξηζκ. Γ15 /νηθ/11819/02-06-2010 Υπνπξγηθή Απόθαζε). Η ακνηβή ηεο παξνύζαο κειέηεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 11.647,80€ πιένλ Φ.Π.Α. ην νπνίν είλαη ην 30%*38.826,00. Η ζπκβαηηθή ακνηβή ηεο κειέηεο νξίδεηαη ζε 11.645,00€ πιένλ ηνπ ΦΠΑ 23% 2.678,35€ ήηνη ην ζύλνιν 14.323,35€. Η ακνηβή ηεο κειέηεο δελ ππόθεηηαη ζε έθπησζε ππέξ δεκνζίνπ.

4


ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΚΝ-Τ8Λ Σην αλσηέξσ πνζό πεξηιακβάλεηαη ε ακνηβή ηεο εξγαζίαο ηνπ αλαδόρνπ θαη ηπρόλ ζπλεξγαηώλ, ηα γεληθά έμνδα θαη ην θόζηνο παξαγσγήο ησλ ηεπρώλ παξάδνζεο. Η ακνηβή ζα θαηαβιεζεί ζηνλ αλάδνρν θαηά 100% κε ηελ ππνβνιή ηεο κειέηεο θαη θαηόπηλ ηεο έγθξηζεο ηνπ ηειηθνύ ηεύρνπο.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Ποινικές Ρήηρες Η εθπόλεζε θαη ππνβνιή ηεο κειέηεο από θάζε άπνςε, δειαδή ν ηξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο, ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία, ηεύρε ζρέδηα θιπ. ηεο κειέηεο θαη νη ηπρόλ ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο θαη εξγαζίεο, ζα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο ΓΜΔΟ/α/ν/1257 θαη ηνπ Π.Γ. 696/74. Ο αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ Ν.3316/2005

ΑΡΘΡΟ 6ο : Παράδοζη ΢ηοιτείων Η Αλαζέηνπζα αξρή ζα παξαδώζεη ζηνλ αλάδνρν, εθόζνλ ππάξρνπλ, ηηο πθηζηάκελεο ζρεηηθέο κειέηεο, ηα ζρέδηα ησλ πθηζηάκελσλ νδηθώλ δηθηύσλ, ηα πνιενδνκηθά ζρέδηα, ηηο απνθάζεηο θαη γεληθά όια ηα ζηνηρεία ηα νπνία δηαζέηεη θαη αθνξνύλ ζην αληηθείκελν κειέηεο, αιιηώο ζα ηα εμαζθαιίζεη ν ίδηνο κε άιινλ ηξόπν.

ΑΡΘΡΟ 7ο : Ανηίγραθα ηης Μελέηης Ο αλάδνρνο ζα παξαδώζεη ηελ κειέηε ζε πέληε (5) αληίγξαθα. Δπίζεο ζα παξαδώζεη ην πιήξεο αξρείν ηεο κειέηεο (θείκελα θαη ζρέδηα) ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Η ρξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ζηε κειέηε, δελ ζπλεπάγεηαη θακία πξόζζεηε απνδεκίσζε γηα ηνλ αλάδνρν. Τελ επζύλε νξζόηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ έρεη πάληνηε ν αλάδνρνο.

ΑΡΘΡΟ 8ο : Δγγσήζεις Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαηαηέζεθε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηειέζεσο ππ΄ αξηζκόλ 106667 πνπ εθδόζεθε από ην ΤΣΜΔΓΔ ηελ 6/9/2011 ύςνπο πεληαθνζίσλ νγδόληα δύν επξώ θαη είθνζη πέληε ιεπηά (582,25 €).

ΑΡΘΡΟ 9ο : Παραλαβή ηης Μελέηης Η παξαιαβή ηεο κειέηεο ζα γίλεη από ηελ Δπηβιέπνπζα Υπεξεζία.

5


ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΚΝ-Τ8Λ ΑΡΘΡΟ 11ο : Όροι ηης ΢ύμβαζης Οη παξαπάλσ όξνη ζα απνηεινύλ ηνπο βαζηθνύο όξνπο επί ησλ νπνίσλ ζα ζπληαρζεί ε κειέηε. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3316/2005 θαη ησλ εθηειεζηηθώλ ηνπ δηαηαγκάησλ, θαζώο θαη ηα πξνβιεπόκελα από ηελ ΓΜΔΟ/α/ν/1257 θαη ην Π.Γ. 696/1974 ζε ζπλδπαζκό κε όιεο ηηο ηζρύνπζεο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ.

Λεσλίδην 8/9/2011 ΟΙ ΢ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ Ο

ΓΗΜΑΡΥΟ΢

ΜΑΡΝΔΡΗ΢ ΙΩΑΝΝΗ΢

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ΢

ΝΙΚΟΛΑΟ΢ ΜΑΤΡΟΓΔΝΗ΢

6

ΣΥΜΒΑΣΗ  

Σύμβαση για την "Μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης των οικισμών Λεωνιδίου, Πλάκας, Πουλίθρων και Κοσμά"

ΣΥΜΒΑΣΗ  

Σύμβαση για την "Μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης των οικισμών Λεωνιδίου, Πλάκας, Πουλίθρων και Κοσμά"