Page 1

ΑΔΑ: 4Α89ΩΚΝ-ΥΞΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 22/12-9-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 12η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 18:00 µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 10714/5-9-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαεννέα (19) µέλη: Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 5. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 6. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 7. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 9. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 10. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 11. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 12. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 15. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 16. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 17. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 18. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 19. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Λάτσης ∆ηµήτριος Τσουκάτος Σπυρίδων Φακλής Γεώργιος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: 4Α89ΩΚΝ-ΥΞΤ

Αριθµός Απόφασης 285/2011 Θέµα 18ο: Επί εγγράφου δικηγόρου Νικολάου Γεωργά (ως πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Ιωάννη Γολεγού) σχετικά µε την ανάκληση άδειας λειτουργίας κινητού καταστήµατος (κινητή καντίνα). Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διατάξεως έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο ο οποίος εξέθεσε ότι: Με την 257/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου προβήκαµε στην λήψη απόφασης σχετικά µε την ανάκληση την υπ’ αριθµ. 824/1-8-1996 άδεια λειτουργίας κινητού καταστήµατος (κινητή καντίνα) χορηγηθείσα από την υπηρεσία του τέως ∆ήµου Λεωνιδίου στον κ. Ιωάννη Γολεγό του Αριστείδη για τους κατωτέρω λόγους: 1. Tο ∆ασαρχείο Κυνουρίας µας απέστειλε το υπ’ αριθµ 958/18-7-2011 εγγραφό του µε θέµα «Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κινητού καταστήµατος» στο οποίο µας γνωστοποιούν ότι πρέπει να ανακαλέσουµε την υπ’ αριθµ. 824/1-8-1996 χορηγηθείσα, από την υπηρεσία του τ. ∆ήµου Λεωνιδίου, άδεια λειτουργίας κινητού καταστήµατος επ’ ονόµατι του Ιωάννη Γολεγού του Αριστείδη, διότι δεν συντρέχουν οι προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία προϋποθέσεις καθώς η θέση στην οποία έχει εγκατασταθεί η κινητή καντίνα είναι δηµόσια δασική έκταση. Η έκταση αυτή χαρακτηρίστηκε δασική σύµφωνα µε την υπ’αριθµ.1534/22-2-2000 πράξη χαρακτηρισµού της υπηρεσίας τους η οποία έχει καταστεί τελεσίδικη και επικυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 10/2000 Απόφαση της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής επίλυσης δασικών αµφισβητήσεων, την υπ’ αριθµ. 46/2003 Απόφαση της ∆ευτεροβάθµιας Επιτροπής επίλυσης δασικών αµφισβητήσεων και την αριθµ. 3744/2007 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας 2. Κατά την χορήγηση της άδειας δεν ελήφθησαν υπόψη: α) Ο Ν. 2323 της 10/13-7-95 ΦΕΚ 145 Α’. β) Η ΥΑ:Κ1/2113/6-9-95 ΦΕΚ 786 Β’/12-9-1995, όπου ορίζεται συγκεκριµένος τύπος άδειας και συγκεκριµένος χρόνος ισχύος της. γ) ∆εν αναγράφθηκε στην χορηγηθείσα άδεια, ούτε και προκύπτει από οποιοδήποτε έγγραφο της υπηρεσίας του τ. ∆ήµου Λεωνιδίου, η συγκεκριµένη θέση εγκατάστασης της κινητής καντίνας στον οικισµό Πλάκα του ∆ήµου µας. Με την προαναφερθείσα απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδότησε τον κ. ∆ήµαρχο να προβεί στις κατά το νόµο ενέργειές του. Ο ∆ήµαρχος, κατόπιν των ανωτέρω, προέβη στην έκδοση της 299/1-9-2011 απόφασής του µε την οποία ανακάλεσε την υπ’ αριθµ. 824/1-8-1996 άδεια λειτουργίας κινητού καταστήµατος (κινητή καντίνα) χορηγηθείσα από την υπηρεσία του τέως ∆ήµου Λεωνιδίου στον κ. Ιωάννη Γολεγό του Αριστείδη. Στη συνέχεια ο κ. Γεωργάς Νικόλαος, πληρεξούσιος δικηγόρος του κ. Γολεγού Ιωάννη κατέθεσε στην υπηρεσία µας, στις 2/9/2011, έγγραφο µε θέµα «Ανάκληση άδειας λειτουργίας κινητού καταστήµατος (κινητής καντίνας)» το οποίο έλαβε αριθµ. Πρωτοκόλλου 10605/2-9-2011 από την υπηρεσία µας. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανάγνωσε το προαναφερόµενο έγγραφο το οποίο αναφέρει τα εξής: # Επί τής ανωτέρω σχετικής αποφάσεως τού ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία αποφασίστηκε η ανάκληση τής 824/01.08.1996 άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας κινητού καταστήµατος (καντίνας) τού κ. Γολεγού Ιωάννη, έλαβα από τον τελευταίο την εντολή να σάς εκθέσω τα εξής: Ι. Η περί ης ο λόγος απόφαση τού ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποτελεί αναµφισβήτητα µία διοικητική ενέργεια εις βάρος τών συµφερόντων τού κ. Γολεγού. Εποµένως, σύµφωνα µε τα άρθρα 20 § 2 τού Συντάγµατος και 6 τού Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (που έχει κυρωθεί µε τον ν. 2690/1999), το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προτού λάβει το εξόχως δυσµενές τούτο µέτρο εις βάρος τού κ. Γολεγού, όφειλε να τον καλέσει εγγράφως να εκθέσει τις απόψεις του µέσα σε προθεσµία πέντε (5) πλήρων ηµερών, δηλαδή να τού παράσχει τη δυνατότητα να ασκήσει το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµά του τής προηγουµένης ακροάσεως, κάτι που δεν έγινε. Ειδικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 20 § 2 Σ «το δικαίωµα τής προηγουµένης ακροάσεως τού ενδιαφεροµένου ισχύει και διά πάσαν διοικητικήν ενέργειαν ή µέτρον λαµβανόµενον εις βάρος


ΑΔΑ: 4Α89ΩΚΝ-ΥΞΤ τών δικαιωµάτων ή συµφερόντων αυτού», ενώ η άσκηση τού δικαιώµατος αυτού προβλέπεται και ρυθµίζεται στις λεπτοµέρειές του από το προαναφερθέν άρθρο 6 Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, το οποίο, αν παραλειφθεί η διαδικασία προηγουµένης ακροάσεως τού ενδιαφεροµένου, ορίζει ως συνέπεια ότι το ληφθέν εις βάρος του µέτρο «παύει αυτοδικαίως και χωρίς άλλη ενέργεια να ισχύει». Εποµένως είναι φανερό ότι η υπ’ αριθ. 257/22.08.2011 απόφαση τού ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι αυτοδικαίως ανίσχυρη. ΙΙ. Εν τούτοις προς ασφάλεια δικαίου και στα πλαίσια τής χρηστής (αυτό)διοικήσεως επιβάλλεται η αυτοδικαίως ανίσχυρη αυτή απόφαση τού ∆ηµοτικού Συµβουλίου να ανακληθεί και το θέµα να επανεισαχθεί προς εκ νέου συζήτηση και λήψη νέας αποφάσεως, αφού προηγουµένως τηρηθεί η διαδικασία τής προηγουµένης ακροάσεως τού κ. Γολεγού, όπως προβλέπουν οι προαναφερθείσες διατάξεις τού Συντάγµατος και τού Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, πολύ περισσότερο µάλιστα αφού δεν συντρέχει περίπτωση ανακλήσεως τής άδειας λειτουργίας τής κινητής καντίνας του, όπως θα σάς εκθέσω εν εκτάσει, όταν θα µού δοθεί η δυνατότητα να ασκήσω για λογαριασµό τού κ. Γολεγού το δικαίωµα τής προηγουµένης ακροάσεως. ΙΙΙ. Πράγµατι η άδεια λειτουργίας τής καντίνας του κ. Γολεγού αποτελεί ατοµική διοικητική πράξη. Σχετικά µε την ανάκλησή της ισχύουν αφ’ ενός το άρθρο µόνο τού α.ν. 261/1968 (που ρυθµίζει τις προϋποθέσεις ανακλήσεως) και αφ’ ετέρου το άρθρο 80 § 6 τού Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (που καθορίζει το αρµόδιο για την ανάκληση όργανο). 1. Ουσιαστικές προϋποθέσεις ανακλήσεως τής άδειας λειτουργίας 1. Σύµφωνα µε το άρθρο µόνο § 1 τού α.ν. 261/1968 «ατοµικαί διοικητικαί πράξεις, εκδοθείσαι κατά παράβασιν νόµου, ανακαλούνται υπό τής ∆ιοικήσεως ελευθέρως και άνευ οιασδήποτε δια το ∆ηµόσιον συνεπείας, εντός ευλόγου από τής εκδόσεως αυτών χρόνου». ∆ηλαδή για την ανάκληση ατοµικών διοικητικών πράξεων, όπως είναι και η άδεια λειτουργίας τής καντίνας, απαιτούνται δύο προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: πρώτον πρέπει η διοικητική πράξη να έχει εκδοθεί κατά παράβαση νόµου και δεύτερον η ανάκληση να γίνεται «εντός ευλόγου από τής εκδόσεως χρόνου». Αν, αντιθέτως, λείπει έστω και µία από τις δύο αυτές προϋποθέσεις, δηλαδή αν η πράξη (στην περίπτωσή µας: η άδεια λειτουργίας τής καντίνας) έχει εκδοθεί σύµφωνα µε τον νόµο, ή αν έχει παρέλθει από τής εκδόσεώς της διάστηµα µεγαλύτερο τού ευλόγου, τότε η ανάκληση δεν επιτρέπεται. 2. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η άδεια τού κ. Γολεγού εκδόθηκε το έτος 1996 και µάλιστα σύµφωνα µε τις τότε ισχύουσες διατάξεις και όχι κατά παράβαση αυτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη σχετική υπ’ αριθ. 257/22.08.2011 απόφαση τού ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν γίνεται καµία απολύτως µνεία συγκεκριµένης διατάξεως, η οποία παραβιάστηκε κατά την έκδοση τής άδειας. Εξάλλου τυχόν παραβιάσεις διατάξεων εκ µέρους τού δικαιούχου τής άδειας δεν θεµελιώνουν λόγο ανακλήσεως αυτής, αν τούτο δεν προβλέπεται ρητώς από συγκεκριµένη διάταξη. Αφού λοιπόν κατά την έκδοση τής άδειας λειτουργίας τού κ. Γολεγού δεν παραβιάστηκε καµία διάταξη, έκτοτε δε έχει παρέλθει διάστηµα 15 ολόκληρων ετών (δηλαδή πολύ µεγαλύτερο τού ευλόγου), είναι φανερό ότι δεν συντρέχει καµία από τις δύο προϋποθέσεις ανακλήσεώς της και ως εκ τούτου η σχετική απόφαση τού ∆ηµοτικού συµβουλίου είναι και κατ’ ουσίαν παράνοµη. 2. Αρµοδιότητα ∆ηµοτικού Συµβουλίου 1. Σύµφωνα µε τη διάταξη τού άρθρου 80 § 6 εδ. 1 Κ∆Κ «για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση τής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τών καταστηµάτων τής παραγράφου 1 (δηλαδή τών καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος) αρµόδιοι είναι η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο, οι οποίοι οφείλουν µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη συνδροµή τών προϋποθέσεων να λάβουν τη σχετική απόφαση», ενώ σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο τής ίδιας παραγράφου η παράβαση τών ορισµών αυτών «αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα και παράβαση καθήκοντος και τιµωρείται κατά τις διατάξεις τών άρθρων 142 και 143 τού παρόντος και κατά το άρθρο 259 τού Ποινικού Κώδικα». Ήδη σύµφωνα µε το άρθρο 73 §§ 1 περ. Α ii και 3 ν. 3852/2010 αρµόδια για «την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση τής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τών καταστηµάτων


ΑΔΑ: 4Α89ΩΚΝ-ΥΞΤ επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρµοδιότητας τού δήµου» είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 2. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι το αρµόδιο για την ανάκληση όργανο (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή ∆ηµοτικό Συµβούλιο) έχει µεν αρµοδιότητα να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας, όµως µόνον όταν συντρέχουν σωρευτικά οι προαναφερθείσες κατά νόµον δύο προϋποθέσεις και οπωσδήποτε µέσα σε προθεσµία το πολύ είκοσι (20) ηµερών. Αν η ανάκληση γίνει χωρίς τη συνδροµή τών κατά νόµον προϋποθέσεων (τυπικών ή ουσιαστικών), διαπράττεται παράβαση καθήκοντος. 3 Νόµιµη η άδεια τού κ. Γολεγού Πέραν αυτών όµως η άδεια λειτουργίας τής καντίνας τού κ. Γολεγού, όπως προκύπτει από την ηµεροµηνία εκδόσεώς της, εκδόθηκε την 01.08.1996 και σύµφωνα µε τις σ’ αυτήν µνηµονευόµενες διατάξεις, που ίσχυαν τότε. Έκτοτε ισχύει κανονικά και παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωµα να λειτουργεί την καντίνα, εφ’ όσον έχει εξασφαλίσει την προς τούτο συγκατάθεση τού ιδιοκτήτη τού χώρου, όπου την έχει εγκαταστήσει (εν προκειµένω τής Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Σίντζας). Τυχόν εκ µέρους τρίτων (όπως είναι και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ) αµφισβήτηση τών δικαιωµάτων κυριότητας τής Μονής ιδρύει αστικής φύσεως διαφορά, για την επίλυση τής οποίας αρµόδια είναι αποκλειστικά τα πολιτικά δικαστήρια και σε καµία περίπτωση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. ΙΙΙ. Κατόπιν τών ανωτέρω παρακαλώ να ανακαλέσετε την υπ’ αριθ. 257/2011 απόφαση τού ∆ηµοτικού Συµβουλίου και, εφ’ όσον κρίνετε απαραίτητο ή σκόπιµο να επανεξετάσετε το θέµα, να καλέσετε τον ενδιαφερόµενο κ. Γολεγό να εκθέσει τις απόψεις του (τόσο εγγράφως όσο και προφορικώς παριστάµενος κατά τη σχετική συνεδρίαση τού ∆ηµοτικού Συµβουλίου) και µετά ταύτα να αποφασίσετε επί τού θέµατος, είτε αποδεχόµενοι είτε απορρίπτοντας αιτιολογηµένα τις απόψεις τού κ. Γολεγού. Εν πάση περιπτώσει υποβάλλω ειδικώς το αίτηµα αυτοπρόσωπης παραστάσεώς µου κατά τη συνεδρίαση τού ∆ηµοτικού Συµβουλίου και παρακαλώ να µε καλέσετε εγκαίρως προς τούτο, προκειµένου να αναπτύξω προφορικώς τις απόψεις τού κ. Γολεγού και να παράσχω όποιες διευκρινίσεις µού ζητηθούν από τα µέλη τού Συµβουλίου. # Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου και λαµβάνοντας υπόψη του το άρθρο 20 § 2 τού Συντάγµατος και του άρθρου 6 τού Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (που έχει κυρωθεί µε τον ν. 2690/1999),σύµφωνα µε τα οποία η ∆ιοίκηση υποχρεούται να καλεί σε ακρόαση τον ενδιαφερόµενο προ της εκδόσεως οποιασδήποτε σε βάρος του διοικητικής πράξεως ή µέτρου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναιρεί

την υπ’ αριθµ. 257/2011 απόφασή του, µε την οποία ανακλήθηκε η υπ’ αριθµ. 824/1-8-1996 άδεια λειτουργίας κινητού καταστήµατος (κινητή καντίνα), χορηγηθείσα από την υπηρεσία του τέως ∆ήµου Λεωνιδίου, στον κ. Ιωάννη Γολεγό, διότι πριν τη λήψη της προαναφερθείσας αποφάσεώς του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έπρεπε να λάβει υπόψη του, τηρώντας τις διαδικασίες, που προβλέπονται στο άρθρο 20 § 2 τού Συντάγµατος και στο άρθρο 6 τού Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (που έχει κυρωθεί µε τον ν. 2690/1999). Η υπόθεση αυτή ,που αφορά την άδεια λειτουργίας της κινητής καντίνας, να επανέλθει στο επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη σχετικής αποφάσεως, αφού προηγουµένως τηρηθούν οι προβλεπόµενες διαδικασίες που απορρέουν από το άρθρο 20 § 2 τού Συντάγµατος και στο άρθρο 6 τού Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (που έχει κυρωθεί µε τον ν. 2690/1999). Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ρουσάλης Ιωάννης τόνισε ότι θα πρέπει να γίνει αναφορά ξανά για το ανωτέρω θέµα και να επανέλθει για την εξέταση επίσης το ∆ασαρχείο να είναι πιο προσεκτικό µε τα δάση.


ΑΔΑ: 4Α89ΩΚΝ-ΥΞΤ Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ξερακιάς Χρήστος τόνισε να επανέλθει το θέµα µε περισσότερες απόψεις σχετικά µε την άδεια και στόχος του ∆ήµου να είναι η πάταξη του αθέµιτου ανταγωνισµού. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σαλάκος Βασίλειος τόνισε να επανέλθει σε νεότερο Συµβούλιο µε περισσότερα στοιχεία σχετικά µε την άδεια.

Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 285/2011  

Επί εγγράφου δικηγόρου Νικολάου Γεωργά (ως πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Ιωάννη Γολεγού) σχετικά με την ανάκληση άδειας λειτουργίας κινητού κατα...