Page 1

ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΚΝ-ΜΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 12/06-6-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6η του µηνός Ιουλίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 19:00µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 7248/1-6-2012 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαπέντε(15) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης,, Πρόεδρος 1. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 2. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 3. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 3. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 4. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 4. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 5. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 5. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 6. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 6. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 7. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 8. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 9. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 10. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 11. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 12. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 13. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 14. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 15. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Κουβούσης Παναγιώτης Σωτηρόπουλος Μιχαήλ Λάτσης ∆ηµήτριος Φακλής Παναγιώτης Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Τροχάνης Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΚΝ-ΜΨΥ Αριθµός Απόφασης 153/2012 Θέµα 20ο: Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης, µεταξύ του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας (νόµιµα εκπροσωπούµενου από το ∆ήµαρχο Νότιας Κυνουρίας), και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ για την υλοποίηση του έργου: “7o Φεστιβάλ Τσακωνιάς 2012 - µελιτζάzz ”, στις 12 - 15 Ιουλίου 2012, στο Λεωνίδιο.

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διατάξεως έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο ο οποίος εξέθεσε ότι: Ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας σε συνεργασία µε την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ θα υλοποιήσουν το 7ο Φεστιβάλ Τσακωνιάς 2012, στις 12 - 15 Ιουλίου, στο Λεωνίδιο. Στόχος του Φεστιβάλ είναι η προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, το οποίο αποτελεί βασική οικονοµική δραστηριότητα του ∆ήµου µας. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα πραγµατοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες: 1. Σχεδιασµός και οργάνωση των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ. 2. Σχεδιασµός και παραγωγή αφίσας, πανό, πρόσκλησης. 3. Αναβάθµιση του δικτυακού τόπου www.festivaltsakonias.gr και δηµιουργία σελίδας κοινωνικής δικτύωσης. 4. Προβολή του Φεστιβάλ µέσα από δελτία τύπου και ραδιοφωνικά µηνύµατα. 5. ∆ιοργάνωση επιµέρους εκδηλώσεων (διαγωνισµός φωτογραφίας και εικαστικών, έκθεση µοντέρνας τέχνη, προβολή ταινιών, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικές εκδηλώσεις, µαθήµατα για την τσακώνικη γλώσσα κ.α.) 6. Κατασκευή υπαίθριων stand για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Φεστιβάλ. 7. Συνεργασία µε µουσικά συγκροτήµατα για τις µουσικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ. 8. Υποδοχή και φιλοξενία µουσικών, δηµοσιογράφων και προσκεκληµένων. 9. Ενοικίαση εξοπλισµού ηχητικών. 10. Φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση του Φεστιβάλ. 11. Τεχνική υποστήριξη. 12. ∆ιάφορα έξοδα. ∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει υπηρεσία προβολής και δηµοσίων σχέσεων, οι ενέργειες αυτές δεν µπορούν να οργανωθούν από το ∆ήµο µε την υφιστάµενη στελέχωση των υπηρεσιών του. Για το λόγο αυτό προκύπτει η επείγουσα ανάγκη συνεργασίας του ∆ήµου µας µε την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α για το σχεδιασµό, την οργάνωση και υλοποίηση του 7ου Φεστιβάλ Τσακωνιάς 2012. Με βάση τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το ν. 4071/2012 (παρ. 9 1.α. του άρθρου 8) είναι δυνατή η σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου και της Εταιρείας, για την υλοποίηση των ενεργειών του Φεστιβάλ Τσακωνιάς. Ακόµη η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, σε συνεργασία µε το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας, δύναται να αναλάβει την υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του Φεστιβάλ, καθώς διαθέτει τη σχετική εµπειρία και το κατάλληλο προσωπικό για τις ενέργειες αυτές. Ο προϋπολογισµός του Φεστιβάλ ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. Ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας θα καταβάλει το ποσό των 12.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ θα καταβάλει το ποσό των 3.000,00 €, πλέον του Φ.Π.Α. για την υλοποίηση των ενεργειών του Φεστιβάλ. Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος παρουσίασε το σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης.


ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΚΝ-ΜΨΥ Ο Αντιδήµαρχος Αθανασόπουλος ∆ηµητρίος καταψηφίζει την ανάθεση την διοργάνωσης των εκδηλώσεων στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα λόγω της αλαζονική συµπεριφοράς του διευθύνοντα συµβούλου της. Ο Αντιδήµαρχος Ξερακιάς Χρήστος προτείνει διήµερο των εκδηλώσεων µε τις ορχήστρες να γίνει µια µέρα στη Πλάκα και την άλλη µέρα στα Πούλιθρα και τόνισε ότι αποχωρεί εις ένδειξη διαµαρτυρίας για την εστίαση των εκδηλώσεων στη ∆ηµοτική Κοινότητα Λεωνιδίου. Στο σηµείο αυτό αποχώρησε ο Αντιδήµαρχος Ξερακιάς Χρήστος. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Βρεττάκης Νικόλαος προτείνει το µοίρασµα των εκδηλώσεων µε τις ορχήστρες µεταξύ Τυρού και Πουλίθρου εναλλάξ όσο αφορά την µια ορχήστρα και σταθερά στο Λεωνίδιον όσο αφορά τη δεύτερη. Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου, είδε τις σχετικές διατάξεις και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σε σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µε την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ για την υλοποίηση του έργου: “7ο Φεστιβάλ Τσακωνιάς 2012 - µελιτζάzz”, που θα πραγµατοποιηθεί στις 12 - 15 Ιουλίου, στο Λεωνίδιο. 2. Εγκρίνει το σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης, που επισυνάπτεται. 3. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 12.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., σε βάρος του Κ.Α. 006443.001 του προϋπολογισµού εξόδων έτους 2012, µε τίτλο «7ο Φεστιβάλ Τσακωνιάς» για την υλοποίηση του. 4. Ορίζουν εκπρόσωπο στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6 της Προγραµµατικής Σύµβασης τον Αντιδήµαρχο ∆ολιανίτη Εµµανουήλ µε αναπληρωτή τον Αντιδήµαρχο Ξερακιά Χρήστο. 5. Εξουσιοδοτούν τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης. 6. ∆ιαβιβάζει το θέµα στην Οικονοµικής Επιτροπής. Μειοψηφούντος του Αντιδηµάρχου Αθανασόπουλου ∆ηµητρίου ο οποίος τόνισε ότι καταψηφίζει την ανάθεση της διοργάνωσης των εκδηλώσεων στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα λόγο της αλαζονική συµπεριφοράς του διευθύνοντα συµβούλου της. Μειοψηφούντος του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Ρουσάλη Ιωάννη ο οποίος τόνισε δεν δεχόµαστε το έργο του ∆ηµοσίου να υποκαθίσταται σε πρώτη φάση και µετά να εκχωρείται διάφορες Ανώνυµες εταιρείες. Επιτέλους ο περιβόητος Καλλικράτης και ∆ήµος εν γένει να δηµιουργήσει τις δοµές και τις υπηρεσίες ώστε ο ∆ήµος να λειτουργεί αποτελεσµατικά προς όφελος του δηµότη . Επίσης τόνισε ότι θα πρέπει να έρθει προς έλεγχο ο περσινός απολογισµός της γιορτής. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Τ.Υ Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης


ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΚΝ-ΜΨΥ

ΣΧΕ∆ΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: 7ο Φεστιβάλ Τσακωνιάς 2012 “µελιτζάzz”

Συµβαλλόµενοι:

1. ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας 2. Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ


ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΚΝ-ΜΨΥ

Στo Λεωνίδιο Αρκαδίας σήµερα ηµέρα …………. στις …………… τα παρακάτω συµβαλλόµενα µέρη: 1.

Ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας, ο οποίος εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο κ. Ιωάννη Μαρνέρη, κατόπιν της υπ΄ αριθµό …………/2012 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

2.

H Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ, στο εξής Αναπτυξιακή Εταιρεία, που εδρεύει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο αυτής, κ. Μαρίνη Μπερέτσο, κατόπιν του πρακτικού µε αριθµό 4/1005-2011 συνεδρίασης ∆.Σ.

έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το ν. 4071/2012 (παρ. 9 1.α. του άρθρου 8),

Την υπ’ αριθµ.

/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας,

µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης,

Την απόφαση από την υπ’ αριθµ.

-2012 συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της

Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ, µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης, συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ Στα πλαίσια της ανάδειξης και προβολής της Τσακωνιάς του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας θα υλοποιηθεί για έβδοµη συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Τσακωνιάς 2012 µε τίτλο «µελιτζάzz», στις 12 - 15 Ιουλίου 2012, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας. Ντόπιοι µάγειρες αλλά και συγκροτήµατα µε gypsy swing jazz, ethnic, παραδοσιακή

και έντεχνη µουσική, θα

διαµορφώσουν συνθήκες γαστρονοµικής απόλαυσης µε βάση τα εξαιρετικά τοπικά προϊόντα της Τσακωνιάς και κυρίως την τσακώνικη µελιτζάνα. Στόχος είναι το Φεστιβάλ να γίνει θεσµός µε µεσογειακή διάσταση και συνδυασµό ethnic jazz µουσικών και γεύσεων της Μεσογείου, συµπεριλαµβάνοντας: Μουσικές, Χορούς, Γαστρονοµία και Καλλιτεχνικά δρώµενα. Ο προϋπολογισµός του Φεστιβάλ ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Το φεστιβάλ περιλαµβάνει:  Έκθεση τοπικών προϊόντων.  ∆ιοργάνωση επιµέρους εκδηλώσεων (διαγωνισµός φωτογραφίας και εικαστικών, έκθεση µοντέρνας τέχνη, προβολή ταινιών, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικές εκδηλώσεις, µαθήµατα για την τσακώνικη γλώσσα κ.α.)  Μουσικές εκδηλώσεις µε Gypsy swing jazz, ethnic µουσική από την κάτω Ιταλία, την Ισπανία, την Γαλλία και την Ανδαλουσία, παραδοσιακή µουσική.  Χορευτική εκδήλωση µε τσακώνικους παραδοσιακούς χορούς.

και έντεχνη


ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΚΝ-ΜΨΥ Το φεστιβάλ θα υποστηριχθεί µε αφίσα, φυλλάδιο, ραδιοφωνικά σποτ, δελτία τύπου σε ΜΜΕ, καταχωρήσεις στο διαδίκτυο, αναβάθµιση ιστοσελίδας (www.FestivalTsakonias.gr). ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση επιδιώκεται η συνεργασία των συµβαλλοµένων µερών για την υλοποίηση του παραπάνω έργου, το οποίο θα συµβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας µέσα από την προβολή των τουριστικών και τοπικών προϊόντων του, µε στόχο την ανάδειξή του ως τουριστικού προορισµού. Με την παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση θα υλοποιηθούν από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ σε συνεργασία µε το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας οι παρακάτω ενέργειες: 13. Σχεδιασµός και οργάνωση των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ. 14. Σχεδιασµός και παραγωγή αφίσας, πανό, πρόσκλησης. 15. Αναβάθµιση

του

δικτυακού

τόπου

www.festivaltsakonias.gr

και

δηµιουργία

σελίδας

κοινωνικής δικτύωσης. 16. Προβολή του Φεστιβάλ µέσα από δελτία τύπου και ραδιοφωνικά µηνύµατα. 17. ∆ιοργάνωση επιµέρους εκδηλώσεων (διαγωνισµός φωτογραφίας και εικαστικών, έκθεση µοντέρνας

τέχνη,

προβολή

ταινιών, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικές εκδηλώσεις,

µαθήµατα για την τσακώνικη γλώσσα κ.α.) 18. Κατασκευή υπαίθριων stand για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Φεστιβάλ. 19. Συνεργασία µε µουσικά συγκροτήµατα για τις µουσικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ. 20. Υποδοχή και φιλοξενία µουσικών, δηµοσιογράφων και προσκεκληµένων. 21. Ενοικίαση εξοπλισµού ηχητικών. 22. Φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση του Φεστιβάλ. 23. Τεχνική υποστήριξη.

Οι κατηγορίες δαπανών των παραπάνω ενεργειών αφορούν: 1. Αµοιβές και έξοδα τρίτων 2. ∆απάνες ενοικίασης εξοπλισµού 3. ∆απάνες ενηµέρωσης, προβολής και διαφήµισης 4. ∆απάνες υποδοχής και φιλοξενίας 5. Έξοδα µετακινήσεων 6. ∆ιάφορα έξοδα

ΑΡΘΡΟ 2 ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύµβαση ισχύει από τη υπογραφή της από τα συµβαλλόµενα µέρη και λήγει 20/07/2012. Στο διάστηµα αυτό θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί και ολοκληρωθεί όλες οι προαναφερθείσες ενέργειες, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσης.


ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΚΝ-ΜΨΥ ΑΡΘΡΟ 3 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Για την πραγµατοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν τα ακόλουθα: Α. Ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας: 1. Αναλαµβάνει να ορίσει τον εκπρόσωπό του µε τον Αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6. 2.Αναλαµβάνει να διευκολύνει την υλοποίηση του έργου, διαθέτοντας τεχνικό προσωπικό του ∆ήµου που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης (καθαρισµός χώρων εκδηλώσεων του φεστιβάλ, φωτισµός, κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κλπ) καθόσον το φυσικό αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης υλοποιείται στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. 3. Αναλαµβάνει τις αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές ενέργειες, καθώς επίσης λαµβάνει τις αντίστοιχες αποφάσεις σε συνεννόηση µε τους αναγκαίους φορείς για την υλοποίηση των ενεργειών του έργου για την καλύτερη αποτελεσµατικότητά τους. 4. Επαληθεύει την πραγµατοποίηση των ενεργειών του έργου µε τις αντίστοιχες δαπάνες, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί από την Αναπτυξιακή Εταιρεία η εξόφλησή τους. 5. Καταβάλλει το ποσό συµµετοχής του ∆ήµου για την υλοποίηση του Φεστιβάλ στην Αναπτυξιακή Εταιρεία. Β. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ: 1. Αναλαµβάνει να ορίσει τον εκπρόσωπό της µε τον Αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6. 2. Αναλαµβάνει την συµµετοχή της στην υλοποίηση του έργου (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο), διαθέτοντας αφενός το απαραίτητο προσωπικό και προβαίνοντας στις απαραίτητες προµήθειες υλικών και υπηρεσιών µε βάση τον Κανονισµό Λειτουργίας της σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 4/24-05-2012 απόφαση του Συµβουλίου της. 3. Αναλαµβάνει τις αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές ενέργειες, καθώς επίσης λαµβάνει τις αντίστοιχες αποφάσεις σε συνεννόηση µε τους αναγκαίους φορείς για την υλοποίηση των ενεργειών του έργου για την καλύτερη αποτελεσµατικότητά τους. 4. Αναλαµβάνει την αναλυτική ενηµέρωση, σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης του έργου, των µελών της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης και των εµπλεκόµενων αρµόδιων φορέων για την πορεία του, όποτε αυτό της ζητηθεί. 5. ∆ιαθέτει τον αναγκαίο χώρο, που χρειάζεται, καθώς και την παροχή υπηρεσιών από τα διαθέσιµα στελέχη της για την οµαλή υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου στις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ Α. Προϋπολογισµός έργου Ο συνολικός προϋπολογισµός του αντικειµένου της σύµβασης αυτής προσδιορίζεται συνολικά στο ποσό των 15.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., που αναλύεται ως ακολούθως:


ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΚΝ-ΜΨΥ Το ποσό των 3.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. θα καταβληθεί από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ. Το ποσό των 12.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., θα καταβληθεί από τον ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα για την υλοποίηση των ενεργειών του έργου. Το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί στην Εταιρεία µε την έκδοση τιµολογίου παροχής υπηρεσιών. Ανάλυση του προϋπολογισµού των δαπανών του Φεστιβάλ γίνεται στο συνηµµένο Παράρτηµα Ι που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 5 ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Την οικονοµική διαχείριση του έργου της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αναλαµβάνει η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 6 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Τα συµβαλλόµενα µέρη για τη συστηµατική παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύµβασης ορίζουν Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Επιτροπή αποτελείται από 2 µέλη, εκπροσώπους των συµβαλλοµένων µερών και ειδικότερα: Έναν εκπρόσωπο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του, σύµφωνα µε την παρ. Α.1 του άρθρου 3. Έναν εκπρόσωπο της Αναπτυξιακής Εταιρείας που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του, σύµφωνα µε την παρ. Β.1 του άρθρου 3. Πρόεδρος

της

Κοινής

Επιτροπής

Παρακολούθησης

ορίζεται

ο

εκπρόσωπος

της

Αναπτυξιακής Εταιρείας. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη σύγκλησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και την ευθύνη υλοποίησης των αποφάσεων αυτής. Έργο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η υλοποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόµενων ενεργειών ως συνόλου και η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτηµα που τυχόν δε ρυθµίζεται µε τη σύµβαση αυτή. Η Κοινή Επιτροπή στο διάστηµα υλοποίησης του αντικειµένου της σύµβασης θα συνεδριάσει µια (1) φορά ή οποτεδήποτε ζητηθεί από οποιοδήποτε µέλος αυτής, για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και παραλαβή του φυσικού αντικειµένου του έργου. Στην πρόσκληση της συνεδρίασης, γράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα µέλη έγκαιρα µε τον προσφορότερο τρόπο. Σε περίπτωση κωλύµατος τακτικού µέλους της Επιτροπής να συµµετέχει, ειδοποιεί µε ευθύνη του το νόµιµο αναπληρωτή του. Συγχρόνως, µαζί µε την πρόσκληση αποστέλλεται κάθε αναγκαίο πληροφοριακό υλικό για ενηµέρωση των µελών. Τα συµβαλλόµενα µέρη διατηρούν το δικαίωµα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν την αλλαγή αυτή εγγράφως στα λοιπά συµβαλλόµενα µέρη. Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας στο Λεωνίδιο Αρκαδίας. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία, υποχρεώνεται να τηρεί όλα τα αναγκαία στοιχεία (αντίγραφα


ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΚΝ-ΜΨΥ παραστατικών και λοιπών δικαιολογητικών) υλοποίησης του έργου, τα οποία οφείλει να επιδεικνύει όποτε ζητηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης ή τα συµβαλλόµενα µέρη. Λοιπές λεπτοµέρειες και πιθανές τροποποιήσεις για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής καθορίζονται µε αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 7 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΡΗΤΡΕΣ Ρητά συµφωνείται, ότι αντισυµβατική συµπεριφορά από οποιοδήποτε των συµβαλλοµένων µερών παρέχει στα λοιπά συµβαλλόµενα µέρη τη δυνατότητα καταγγελίας της σύµβασης αυτής και αξίωσης κάθε νόµιµης αποζηµίωσης.

ΑΡΘΡΟ 8 ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ Κάθε διαφορά των συµβαλλοµένων που δεν δύναται να διευθετηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης, θα λύεται µε διαιτησία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 867 Κπολ.∆. Τα µέρη συµφωνούν να ορισθεί ως διαιτητής ο Πρωτοδίκης που θα ορίσει ο Προϊστάµενος του Πρωτοδικείου Ναυπλίου.

ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Για την τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύµβασης απαιτείται νέα έγγραφη συµφωνία, µετά από απόφαση των αρµοδίων οργάνων των συµβαλλοµένων µερών. Ειδικότερα,

ωστόσο,

ζητήµατα

που

αφορούν

ενδεχόµενη

αναπροσαρµογή

του

χρονοδιαγράµµατος ή εξειδίκευση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που αναφέρονται στην σύµβαση αυτή αποφασίζονται µε αντίστοιχες αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 10 ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ Καµία τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συµβαλλοµένων µερών, εξουσιοδοτηµένους σύµφωνα µε το νόµο. Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραµµατική σύµβαση ή καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει η σύµβαση αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλόµενων µερών από δικαιώµατα ή απαλλαγή από υποχρέωσή τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραµµατική Σύµβαση. Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι φορείς της παρούσας Σύµβασης καταργηθούν ή αντικατασταθούν µε διάταγµα ή µε νόµο ή για οποιοδήποτε άλλη αιτία, το Έργο της παρούσας αναλαµβάνουν τα νέα πρόσωπα που θα συσταθούν ή τα µέλη των φορέων υλοποίησης που εµπλέκονται στην περιοχή δράσης.


ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΚΝ-ΜΨΥ Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και αφού αναγνώσθηκε το περιεχόµενο του συµφωνητικού αυτού, υπογράφεται σε δύο (2) όµοια πρωτότυπα όπως παρακάτω, από τα οποία ο κάθε συµβαλλόµενος παίρνει από ένα (1).

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΝΟΤΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΕΡΕΤΣΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας ανάλυσης προϋπολογισµού 7ου Φεστιβάλ Τσακωνιάς 2012 - «µελιτζάzz» ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

1. Σχεδιασµός και οργάνωση των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ 2.

Προβολή

και

διαφήµιση

του

Φεστιβάλ

(σχεδιασµός

4.000,00 και

παραγωγή αφίσας, πανό, πρόσκλησης, δηµιουργία ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού γραφείου τύπου, προβολή του Φεστιβάλ µέσα από δελτία τύπου και ραδιοφωνικά µηνύµατα, κλπ.)

3.000,00

3. Συνεργασία µε µουσικά συγκρότηµα για τις µουσικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ 4.

Ενοικίαση

2.500,00 εξοπλισµού

ηχητικών,

Τεχνική

υποστήριξη,

Φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση του Φεστιβάλ

2.000,00

5. Οργάνωση επιµέρους εκδηλώσεων

1.000,00

6. ∆απάνες υποδοχής και φιλοξενίας

2.500,00

ΣΥΝΟΛΟ

15.000,00

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 153/2012  
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 153/2012  

ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΚΝ-ΜΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθµός Απόφασης 153/2012 ΑΠΟΦΑ...

Advertisement