Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΜΘΩΚΝ-Τ4Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 20/22-8-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 22η του µηνός Αυγούστου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 18:00 µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 10115/18-8-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαεννέα (19) µέλη: Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 13. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 14. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 15. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 16. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 17. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 18. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 19. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Ψαρολόγος Γεώργιος 2. Τσουκάτος Σπυρίδων 3. Τσεµπελή Αικατερίνη

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: 4ΑΜΘΩΚΝ-Τ4Α Αριθµός Απόφασης 246/2011 Θέµα 13ο: Επί εγγράφου οικονοµικής υπηρεσία για την επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο κ. Αθανασόπουλο ∆ηµήτριο ο οποίος εξέθεσε τα εξής: ΄Όπως προκύπτει από την από 9724/8-8-2011 Κατάσταση Επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών, η οποία, συνταχθείσα από την αρµόδια τακτική υπάλληλο της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας Αγγελική Φ. Ανεζύρη / ΤΕ (∆ιοικητικού - Λογιστικού) ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας οφείλει να επιστρέψει στον κ. Πουτσελά Ηλίατου Τριαντάφυλλου (κάτοικο Λεωνιδίου) το ποσό των σαράντα ευρώ (40,00) € / (παράβαση – κλήση ΚΟΚ), λόγω του ότι βεβαιώθηκε εσφαλµένα για το πρόσωπο αυτό και κατέβαλε επίσης εσφαλµένα στη Ταµειακή Υπηρεσία το ποσό των (40,00) €, το οποίο αφορά το ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας. Στην παρ. 13 του άρθρου 26 του Β.∆/τος της 17-05/15-06-1959 (ΦΕΚ 114/59/Α΄) «Περί οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού των δήµων και κοινοτήτων» όπως ισχύει, αναγράφονται επί λέξει τα ακόλουθα: #Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων: Κατάστασις πληρωµής ή επιστροφής αναγράφουσα κατά στήλας ονοµατεπώνυµον πληρώσαντος, αιτίαν επιστροφής, αριθµόν διπλοτύπου ή γραµµατίου εισπράξεως, εισπραχθέν ποσόν, επιστρεπτέον ποσόν, υπογεγραµµένη υπό του προϊστάµενου της αρµοδίας υπηρεσίας του δήµου της εισηγουµένης την επιστροφήν και του ταµίου του δήµου, βεβαιούντος την εισαγωγήν του ανοικείως ή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού εις το δηµοτικόν ταµείον. Τα σχετικά διπλότυπα εισπράξεως ή εν περιπτώσει απωλείας τούτων ενόρκως µόνον βεβαιουµένης αντίγραφα τούτων νοµίµως εκδεδοµένα. Προκειµένου όµως, περί επιστροφής φόρου συνεπραχθέντος µετά του δηµοσίου δεν απαιτείται επισύναψις τοιούτου διπλοτύπου. Αντίγραφον αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της διοικητικής αρχής περί εγκρίσεως της επιστροφής#. ΄Εχοντας υπόψη τα παραπάνω συνέχισε και επί πλέον α) ότι στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας οικον. έτους (2011) δεν έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση για επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, για το λόγο αυτό θα πρέπει να προβούµε στην αναµόρφωση του προϋπολογισµού και στην δηµιουργία νέου ΚΑ . β) τις διατάξεις του άρθρου 11 «Ανάληψις δαπανών» του Β.∆/τος της 17-05/15-06-1959 (ΦΕΚ 114/59/Α΄) «Περί οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού των δήµων και κοινοτήτων» όπως ισχύει, γ) τις διατάξεις των άρθρων 103 «∆ηµαρχιακή Επιτροπή – Αρµοδιότητες» και 158 «∆απάνες» του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει, εισηγούµαι την λήψη σχετικής µε το θέµα απόφασης υπό του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Στο σηµείο αυτό της συνεδρίασης ο Πρόεδρος, κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του ∆ηµάρχου και τα στοιχεία που την τεκµηριώνουν έκαµε διαλογική συζήτηση και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Αναµορφώνει τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2011, µεταφέροντας από το αποθεµατικό, ποσό ύψους 200 € στον Κ.Α 8262 µε τίτλο «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». 2) Ε γ κ ρ ί ν ε ι την επιστροφή ποσού σαράντα (40,00) € στον κ. Πουτσελά Ηλία του Τριανταφύλλου (κάτοικο Λεωνιδίου), ως αχρεωστήτως καταβληθέν από την παραπάνω και εισπραχθέν από τον ∆ήµο


ΑΔΑ: 4ΑΜΘΩΚΝ-Τ4Α Νότιας Κυνουρίας ποσό για το οποίο αφορά το ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας από παράβαση –κλήση ΚΟΚ. 2). Ο ∆ήµαρχος αναλαµβάνει πίστωση (40,00) € (Ι.Π) σε βάρος του ΚΑΕ 8262 «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων» / (200,00) € (Ι.Π) του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικον. έτους (2011) για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. 3). Η έγκριση διάθεσης (ψήφιση) της σχετικής πίστωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας οικον. έτους (2011) για τον σκοπό που προορίζεται ανήκει στην αρµοδιότητα της Οικονοµικής Επιτροπής. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ

Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης .

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 246/2011  

Επί εγγράφου οικονομικής υπηρεσία για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα..