Page 1

ΑΔΑ: Β44ΤΩΚΝ-ΦΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 5/12-3-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 12η του µηνός Mαρτίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 18:30µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3206/6-3-2012 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα είκοσι ένα (21) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1.Τσουκάτος Σπυρίδων 6.Τσιγκάρης Μιχαήλ 11.Μωριάτης Χρήστος 2. Κυρίος Μιχαήλ 7. Κουτσουµπός Παν. 12. Γολεγό Παναγιώτης 3. Χελιώτης Θεόδωρος 8.Λάτσης ∆ηµήτριος 13.Τσεµπελή Αικατερίνη 4. Ψαρολόγος Γεώργιος 9.Φακλής Γεώργιος 14.Σωτηρόπουλος Μιχαήλ 5. Γεροντάκης Ευάγγελος 10.Μάρκος Νικόλαος 15.Κουβούσης Παναγιώτης

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: Β44ΤΩΚΝ-ΦΙΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 47/2012 Θέµα 8ο : Περί της λύσης σύµβασης Μελέτης µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ» Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο ο οποίος εξέθεσε ότι : Η εισήγηση των τεχνικών αναφέρει τα εξής : ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ανωτέρω Σύµβαση υπεγράφη µεταξύ του τέως ∆ήµου Λεωνιδίου και των ανωτέρω συµπραττόντων Γραφείων στις 12 – 07 – 2005 µετά από την 82/2005 απόφαση ∆.Σ του ∆ήµου Λεωνιδίου, µε την οποία εγκρίνονται τα πρακτικά επιλογής ανάδοχου µελετητή της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για ανάθεση του ανωτέρω έργου. Η µελέτη αφορούσε την εκπόνηση των εξής επι µέρους µελετών: 1. Εκπόνηση Προκαταρκτικής Μελέτης (έκθεσης) δικτύων οµβρίων και ακαθάρτων 2. Εκπόνηση προκαταρκτικής µελέτης (έκθεσης) Εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων (λυµάτων) 3. Προµελέτη Εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων (λυµάτων) 4. Τεύχη ∆ηµοπράτησης Εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων (λυµάτων) µε το σύστηµα Μελέτη – Κατασκευή 5. Οριστική µελέτη δικτύων ακαθάρτων (περιλαµβάνει και τα τεύχη δηµοπράτησης) 6. Οριστική µελέτη δικτύων οµβρίων (περιλαµβάνει και τα τεύχη δηµοπράτησης) 7. Εκπόνηση Τοπογραφικής Μελέτης 8. Εκπόνηση Γεωτεχνικής Μελέτης 9. Εκπόνηση Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μ.Π.Ε Η µελέτη ανατέθηκε σύµφωνα µε το Ν. 716/77, τα Π∆ 194/79 και Π∆ 696/74 (όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε) και τα σχετικά διατάγµατα και εγκυκλίους. Η προεκτιµώµενη αµοιβή της µελέτης ήταν 140.408,10 € µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Με έγγραφο των αναδόχων µε ηµεροµηνία 19 – 03 – 2010 και θέµα «Ενηµέρωση για το στάδιο των Μελετών του έργου» προς το ∆ήµο Λεωνιδίου, οι ανάδοχοι ενηµερώνουν ότι: Έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί: Προκαταρκτική Μελέτη ∆ικτύων και Προκαταρκτική Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Έχουν υποβληθεί προς έγκριση στην ΤΥ∆Κ Αρκαδίας: Τοπογραφική Μελέτη, Πρόγραµµα Γεωτεχνικών Ερευνών, Γεωτεχνική Μελέτη, Υδραυλική Προµελέτη ∆ικτύων, Προµελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων, Προµελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων και ΜΠΕ Έχει υποβληθεί και εγκριθεί η Π.Π.Ε της οποίας όµως η ισχύς πλέον έχει λήξει Από αυτά έχουν τακτοποιηθεί οικονοµικά ως εξής: Έχει πληρωθεί το σύνολο του 1ου σταδίου της Μελέτης δηλ. οι Προκαταρκτικές Καθώς και η αµοιβή της Π.Π.Ε Για το δεύτερο στάδιο των µελετών δηλ. τις προµελέτες: Έχει πληρωθεί το 80% της αµοιβής του δευτέρου σταδίου δηλαδή της εκπόνησης προµελέτης οµβρίων και ακαθάρτων, της υδραυλικής προµελέτης εγκατάστασης και επεξεργασίας λυµάτων, της προµελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων της χηµικοτεχνικής προµελέτης εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων και της ΜΠΕ


ΑΔΑ: Β44ΤΩΚΝ-ΦΙΩ Συνολικά έχουν πληρωθεί 120.649,64 €, µε συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α Μέχρι σήµερα κανένα άλλο στάδιο πλην των προκαταρκτικών δεν έχει εγκριθεί. Ανάδοχο είναι τα συµπράττοντα γραφεία µελετών:

• • • • •

Enviroplan Μελετητική Ξ.Καλαιτζής – Β. Σταρένιος – Ν. Στρατηγέας και Συνεργάτες «Ανάπλαση Ε.Ε’ Λώλος Θεοφάνης Αλεξοπούλου Ελένη

Παπαβασιλείου Σταµάτης Με εκπρόσωπο τον Γ. Λώλο. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας έχει υποβάλλει µέσω της Πάρνων Α.Ε και έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα Περιβάλλον, πρόταση για την εξ αρχής Μελέτη και Κατασκευή Βιολογικού Καθαρισµού. Ο λόγος που επέβαλλε την εξ αρχής υποβολή ήταν το γεγονός ότι κατά την ηµεροµηνία που έληγε η προθεσµία υποβολής των προτάσεων, αυτές έπρεπε ή να είχαν ολοκληρωµένες µελέτες και εγκρίσεις ή να ζητούσαν χρηµατοδότηση για την εκπόνηση µελετών, ενώ δεν ήταν δυνατόν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για χρηµατοδότηση ήδη υπό εξέλιξη µελέτες που είχαν ανατεθεί µε το Ν.716/77 ο οποίος σήµερα έχει αντικατασταθεί µε τον Ν. 3316/05. Ταυτόχρονα από την κείµενη Νοµοθεσία οικισµοί µε πληθυσµό πάνω από 5.000 έπρεπε να αποκτήσουν Μονάδες Επεξεργασίας Λυµάτων έως το 2013 αλλιώς θα υπόκεινται σε πρόστιµα. Έτσι αποφασίσθηκε η υποβολή πρότασης µε τη χρηµατοδότηση του συνόλου των µελετών, ξεκινώντας από στάδια επόµενα αυτών που αναφέρονται πιο πάνω ως εγκριθέντα ή υποβληθέντα. ∆ηλαδή θα χρησιµοποιηθούν όσα εκπονήθηκαν και πληρώθηκαν και δεν θα εκπονηθούν εκ νέου, πλην αυτών που δεν ισχύουν πλέον, όπως η ΠΠΕ και ΜΠΕ, που έχουν λήξει (η ΠΠΕ) ή/και πρέπει να αναθεωρηθούν λόγω αλλαγής θέσεως ή τρόπυ κατασκευής. Επίσης δεν υπήρχε πιά η δυνατότητα χρηµατοδότησης της Μελέτης από το αρχικό πρόγραµµα ΕΠΤΑ που είχε ενταχθεί. Τέλος, άλλαξαν εν τω µεταξύ και τεχνικά στοιχεία του έργου, όπως οι προτεινόµενες θέσεις και συνεπώς και ο σχεδιασµός της Μονάδας, των τεχνικών λεπτοµερειών του τρόπου διάθεσης κλπ.. Σήµερα είναι αναγκαίο να λυθεί η σύµβαση αυτή προκειµένου να µην υπάρξουν νοµικές εµπλοκές κατά τη διαδικασία που ξεκινά για την προκήρυξη του διαγωνισµού για την ανάθεση της νέας Μελέτης, µέσω της Πάρνων Α.Ε. Σύµφωνα µε…. το Ν. 716/77, ΑΡΘΡΟ 17, ΠΑΡ.3 Επέκτασις, συµπλήρωσις και τροποποίησις συµβάσεως 1. …… 2. ….. 3. Ο εργοδότης, εφ' όσον τούτο προβλέπεται υπό της συµβάσεως, δικαιούται να διακόψη την εκπόνησιν της µελέτης µετά την ολοκλήρωσιν εκπονουµένου σταδίου αυτής και να προβή εις την λύσιν της συµβάσεως άνευ αποζηµιώσεως του αναδόχου. Εις περίπτωσιν διακοπής της µελέτης κατά την διάρκειαν εκπονήσεως οιουδήποτε σταδίου αυτής, ο ανάδοχος δικαιούται αποζηµιώσεως διά τας µήπω εκτελεσθείσας εργασίας ολοκληρώσεως του σταδίου. Η ως άνω αποζηµίωσις υπολογίζεται κατά τας διατάξεις Π. ∆ιατάγµατος, εκδιδοµένου προτάσει των Υπουργών Συντονισµού και ∆ηµοσίων Εργων.


ΑΔΑ: Β44ΤΩΚΝ-ΦΙΩ ΤΟ Π.∆. 194/79 ΑΡΘΡΟ 14 Άρθρο 14 : Λύσις της συµβάσεως υπό του εργοδότου αποζηµίωσις του αναδόχου 1. Η κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 17 του Ν. 716/77 αποζηµίωσις του αναδόχου εις περίπτωσιν λύσεως της συµβάσεως υπό του εργοδότου, µετά την ολοκλήρωσιν εκπονουµένου σταδίου αυτής, όταν δεν προβλέπεται υπό της συµβάσεως ή άνευ αποζηµιώσεως τοιαύτη λύσις, ορίζεται εις 10% επί του υπολειποµένου χρηµατικολυ αντικειµένου της συµβάσεως µετ' αφαίρεσιν της αµοιβής των εκτελεσθέντων εργασιών. 2. Εις περίπτωσιν λύσεως της συµβάσεως υπό του εργοδότου κατά την διάρκειαν εκπονήσεως σταδίου τινός µελέτης η κατά τας αυτάς ως εις προηγουµένην παράγραφον διατάξεις αποζηµίωσις του αναδόχου ορίζεται εις 30% του υπολειποµένου χρηµατικoύ αντικειµένου του υπό εκπόνησιν σταδίου της µελέτης. ∆ια τα υπό της συµβάσεως προβλεπόµενα επόµενα στάδια εφαρµόζεται η προηγούµενη παράγραφος. 3. Εις πάσας τας περιπτώσεις των προηγουµένων παραγράφων ο ανάδοχος υποχρεούται όπως, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας ενός µηνός από της κοινοποιήσεως αυτώ της περί διακοπής των εργασιών διαταγής, υποβάλη εις την διευθύνουσαν υπηρεσίαν σχετικήν αίτησιν περιλαµβάνουσαν πλήρη ανάλυσιν της αιτουµένης αποζηµιώσεως. Η αποζηµίωσις προσδιορίζεται τελικώς δια Πρωτοκόλλου Νέας Τιµής, συντασσοµένου, εντός µηνός από της υποβολής της ανωτέρω αιτήσεως και εγκρινοµένου κατά τας διατάξεις του άρθρ. 10 του παρόντος. Στη σύµβαση του Αναδόχου προβλέπεται η λύση της σύµβασης άνευ αποζηµιώσεως µετά την ολοκλήρωση οποιουδήποτε σταδίου. Από τα στάδια της σύµβασης έχει ολοκληρωθεί το στάδιο των Προκαταρκτικών µελετών. Συνεπώς µε τη διάλυση της σύµβασης ο Ανάδοχος πιθανά θα διεκδικήσει τα προβλεπόµενα στο άρθρο 14, του Π∆ 194/79. Το συνολικό ποσό που οφείλεται στον Ανάδοχο σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο 36, θα υπολογισθεί από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, δηλ την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Τρίπολης. Στην παρούσα σύµβαση ισχύει ο Ν. 716/77, διότι σύµφωνα µε το άρθρο 45 του ισχύοντος 3316/05 Αρθρο 45 Γενικές Μεταβατικές διατάξεις 1. Ο νόµος αυτός εφαρµόζεται για την ανάθεση των µελετών και υπηρεσιών, όλων εν γένει των αναθετουσών Αρχών, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 1, επιφυλασσοµένων των διατάξεων των περιπτώσεων ε΄, στ΄και ζ΄ της παραγράφου 1 του επόµενου άρθρου, στους διαγωνισµούς των οποίων η προκήρυξη θα δηµοσιευθεί µετά την έναρξη ισχύος του, καθώς και στις συµβάσεις που θα συναφθούν συνεπεία των διαγωνισµών αυτών, χωρίς να επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ • Για την εκτέλεση του έργου αυτού δεν ήταν δυνατόν να χρησιµοποιηθεί η σε εξέλιξη µελέτη, διότι αφενός δεν είχε ολοκληρωθεί, και άρα δεν µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την ένταξη προς χρηµατοδότηση του έργου, ενώ δεν ήταν δυνατή η ένταξη της µελέτης στο πρόγραµµα για συνέχιση και χρηµατοδότηση διότι είχε ανατεθεί µε νόµο προγενέστερου αυτού που γινόταν δεκτός από τους όρους του προγράµµατος. • Η µελέτη επίσης δεν µπορούσε να συνεχιστεί αφού είχαν αλλάξει δεδοµένα τεχνικής φύσεως. • Τέλος είναι αναγκαία η Λύση της Σύµβασης προκειµένου να µην υπάρξουν προβλήµατα νοµικής φύσεως κατά την διαδικασία ανάθεσης της νέας µελέτης που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα. Στον Ανάδοχο οφείλεται αποζηµίωση. ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ τη διάλυση της ανωτέρω σύµβασης, µε την αναλογούσα αποζηµίωση προς τον ανάδοχο, όπως αυτή θα καθορισθεί µε την ανωτέρω διαδικασία, της παρ. 3 του άρθρου 14 του Π∆


ΑΔΑ: Β44ΤΩΚΝ-ΦΙΩ 194/79, µετά την υποβολή από τον Ανάδοχο στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και την έγκριση από αυτήν της σχετικής αιτήσεως. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Τη διάλυση της σύµβασης του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ» µε τα συµπράττοντα γραφεία µελετών:

• • • • •

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ

∆ΗΜΟΥ

Enviroplan Μελετητική Ξ.Καλαιτζής – Β. Σταρένιος – Ν. Στρατηγέας και Συνεργάτες «Ανάπλαση Ε.Ε’ Λώλος Θεοφάνης Αλεξοπούλου Ελένη

Παπαβασιλείου Σταµάτης Με εκπρόσωπο τον Γ. Λώλο για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσης καθώς και στο έγγραφο των µηχανικών του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 047/2012  

Περί της λύσης σύμβασης Μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ»

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you