Page 1

ΑΔΑ: 45Β3ΩΚΝ-Θ47 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 26/17-10-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 17η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 18:00 µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 12316/12-10-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα είκοσι (20) µέλη: Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1.Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 13. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 14. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 15. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 16. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 17. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 18. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 19. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 20. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1.Μάρκος Νικόλαος 5.Μωριάτης Χρήστος 9.Κυρίος Μιχαήλ 2.Τσιγκάρης Μιχαήλ 6.Κουβούσης Παναγιώτης 10.Γολεγός Παναγιώτης 3.Γεροντακης Ευάγγελος 7.Τσεµπελή Αικατερίνη 4.Λάτσης ∆ηµήτριος 8.Χελιώτης Θεόδωρος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: 45Β3ΩΚΝ-Θ47 Αριθµός Απόφασης 344/2011 Θέµα 36ο: Επί εγγράφου Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής πολιτικής σχετικά µε την σύναψη προγραµµατικής σύµβασης . Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διατάξεως έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο ο οποίος εξέθεσε ότι: Στο 71271/902/17-8-2011 έγγραφο από το Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής αναφέρονται τα εξής: Μετά την από 21/07/2011 σύσκεψη των κ. κ. ∆ηµάρχων Περιφέρειας Πελοποννήσου µε τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου — ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου και υπηρεσιακούς παράγοντες που πραγµατοποιήθηκε στην Τρίπολη για την επίσπευση και επίλυση ζητηµάτων σχετικών µε θέµατα των ∆/νσεων, Υδάτων και Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού και προκειµένου να προχωρήσουµε στην σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων που θα συνδράµουν στο έργο των υπηρεσιών µας, σας αποστέλλουµε, πίνακες των θεµάτων που αφορούν τους δήµους σας. Επίσης, σας στέλνουµε, σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης για τυχόν παρατηρήσεις ή συµπληρώσεις από την πλευρά σας κατά την συζήτηση της από τα ∆ηµοτικά σας Συµβούλια, έτσι ώστε, στη συνέχεια να προβούµε στην σύνταξη και υπογραφή των επιµέρους εκτελεστικών συµβάσεων, σύµφωνα µε τις οποίες, θα καθορίζεται επακριβώς ο αριθµός, η ταυτότητα και η συγκεκριµένη παροχή υπηρεσιών από τους διατιθέµενους υπαλλήλους του δήµου σας. Σε συνεργασία µε τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου - ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου θα οριστεί , από κοινού, η ηµεροµηνία υπογραφής της Προγραµµατικής Σύµβασης. Θα πρέπει µε την απόφασή µας αυτή να προβούµε στην έγκριση της προγραµµατικής σύµβασης και να ορίσουµε τους υπαλλήλους καθώς και ένα ∆ηµοτικό Σύµβουλο για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύµβασης Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του τις ισχύουσες διατάξεις

Αποφασίζει οµόφωνα 1. Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµους µας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου προκειµένου ο ∆ήµος µας να διαθέσει το απαραίτητο εξειδικευµένο προσωπικό για την υποβοήθηση άσκησης ορισµένων αρµοδιοτήτων/ των υπηρεσιών της ∆/νσης Υδάτων καθώς και της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Πελ/νησου. 2. Εγκρίνει το σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης το οποίο λεπτοµερώς αναφέρει τα εξής : Στην Πάτρα σήµερα……………… Οι ακόλουθοι συµβαλλόµενοι: 1) Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελ/νήσου- ∆υτικής Ελλάδας- Ιονίου, που εδρεύει στην Πάτρα, οδός ΝΕΟ 69-71, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Γενικό Γραµµατέα κ. Αναστάσιο Αποστολόπουλο, 2) Ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας που εδρεύει στο Λεωνίδιο όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο κ. Μαρνέρη Ιωάννη σύµφωνα µε την υπ' αριθ 344/2011απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Οι αλλαγές και οι µεταβολές που επέφερε ο Ν. 3852/2010 τόσο στην ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων όσο και του προσωπικού των ∆ήµων και των Περιφερειών δηµιούργησε αυξηµένες υπηρεσιακές ανάγκες σε διάφορα Τµήµατα της Αποκεντρωµένης Πελ/νησου -


ΑΔΑ: 45Β3ΩΚΝ-Θ47 ∆υτικής Ελλάδας- Ιονίου και ειδικότερα στην ∆/νση Υδάτων καθώς και στην ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµό Πελ/νησου µε αποτέλεσµα να παρατηρείται καθυστέρηση στην άσκηση ορισµένων αρµοδιοτήτων (όπως λόγου χάρη έκδοση αδειών, Γνωµοδοτήσεων κοκ) των ανωτέρω υπηρεσιών, όπως αυτές έχουν καθορισθεί στον Οργανισµό της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκηση Πελ/νήσου- ∆υτικής Ελλάδας- Ιονίου (Π. ∆. 139/2010). Προκειµένου να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα στην καθυστέρηση της διεκπαιρέωσης των υποθέσεων των ∆ήµων, φορέων και των δηµοτών του οικείου ∆ήµου (π.χ. αιτήσεις για αδειοδότηση ή γνωµοδότηση) στα πλαίσια της αρµοδιότητας της ∆/νσης Υδάτων καθώς και της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Πελ/νησου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/νησου -∆υτικής Ελλάδας- Ιονίου, συµφωνείται µεταξύ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/νησου - ∆υτικής Ελλάδας- Ιονίου και του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε την οποία ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας θα διαθέσει το απαραίτητο εξειδικευµένο προσωπικό για την υποβοήθηση άσκησης ορισµένων αρµοδιοτήτων/ των υπηρεσιών της ∆/νσης Υδάτων καθώς και της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Πελ/νησου. ΑΡΘΡΟ 1: ΣΚΟΠΟΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Με τη σύµβαση αυτή ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας αναλαµβάνει την παροχή των εξής υπηρεσιών: Να υποδείξει και να διαθέσει υπαλλήλους του που έχουν εξειδικευµένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελ/νήσου- ∆υτικής Ελλάδας- Ιονίου (π.χ. Πολιτικούς Μηχανικούς, Γεωλόγους. Τοπογράφους κοκ) για να υποστηρίξουν και να υποβοηθήσουν τα στελέχη της ∆/νσης Υδάτων καθώς και της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Πελ/νησου στην εξέταση φακέλων, στοιχείων, διενέργεια αυτοψίας των υποθέσεων που αφορούν αιτήσεις αδειοδοτήσεων και γνωµοδοτήσεων που πρέπει να χορηγηθούν από τις παραπάνω υπηρεσίες (πχ. άδεια χρήσεως νερού κοκ). ΑΡΘΡΟ 2: ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο τρόπος άσκησης (αριθµός και ταυτότητα προς διάθεση υπαλλήλων, αριθµός εξεταζόµενων φακέλων, τρόπος παράδοσης - παραλαβής των υπό εξέταση υποθέσεων, χρόνος διεκπαιρέωσης του ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια) της παρεχόµενης υπηρεσίας από τον ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελ/νήσου∆υτικής Ελλάδας- Ιονίου θα καθοριστεί λεπτοµερώς σε Εκτελεστική σύµβαση που θα υπογραφεί από τα συµβαλλόµενα µέρη. ΑΡΘΡΟ 3: ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελ/νήσου- ∆υτικής Ελλάδας- Ιονίου υποχρεούται να παρέχει όλα τα στοιχεία, τα µέσα και τις υποδοµές που διαθέτει προς τους υπαλλήλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας προκειµένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς υποβοήθηση στην άσκηση των αρµοδιοτήτων. Ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας υποχρεούται στην απρόσκοπτη διάθεση του οριζόµενου προσωπικού µέσα στα πλαίσια του χρόνου εργασίας του. ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΡΟΙ Η εκτέλεση της παρούσα σύµβασης δεν βαρύνει κανένα από τους προϋπολογισµούς των συµβαλλοµένων µερών δεδοµένου ότι η παροχή υπηρεσιών από το οριζόµενο από το ∆ήµο .Νότιας Κυνουρίας προσωπικό θα γίνεται εντός του ωραρίου εργασίας του και παράλληλα µε την άσκηση των καθηκόντων του στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας που εργάζονται. ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ Η ισχύς της σύµβασης άρχεται από την υπογραφή των συµβαλλοµένων µερών και λήγει την 3 1/12/2012.


ΑΔΑ: 45Β3ΩΚΝ-Θ47 ΑΡΘΡΟ 6: ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Για την παρακολούθηση του αντικειµένου της σύµβασης και την εφαρµογή των όρων και προϋποθέσεων της σύµβασης αυτής, τα συµβαλλόµενα µέρη, ορίζουν κοινή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α.Εκπρόσωπο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας β.Προϊστάµενο της ∆/νσης Υδάτων Πελ/νήσου γ.Προϊστάµενο της της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Πελ/νήσου Η Επιτροπή συγκαλείται έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου και συνεδριάζει όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) µέλη και αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία. ΑΡΘΡΟ 7: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Ρητά συµφωνείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν εκπληρεί (ή εκπληρεί πληµµελώς) τις υποχρεώσεις του, µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση. Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συµβαλλόµενοι και προς απόδειξη τους, συντάχθηκε το παρόν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς, υπογράφηκε σε δύο (2) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συµβαλλόµενο µέρος από ένα. 3. ∆ιαθέτει ως υπάλληλο την κα. Καζαντζόγλου- Αθανασοπούλου Παρθενία (ΠΕ Γεωπόνων). 4. Ορίζει τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο Αθανασόπουλο ∆ηµήτριο ως µέλος στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύµβασης. 5. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Νότιας Κυνουρίας κ Μαρνέρη Ιωάννη στην υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Τ.Υ Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 344/2011 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

Επί εγγράφου Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής πολιτικής σχετικά με την σύναψη προγραμματικής σύμβασης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 344/2011 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

Επί εγγράφου Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής πολιτικής σχετικά με την σύναψη προγραμματικής σύμβασης