Page 1

ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΚΝ-Κ8Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 12/06-6-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6η του µηνός Ιουλίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 19:00µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 7248/1-6-2012 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαπέντε(15) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης,, Πρόεδρος 1. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 2. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 3. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 3. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 4. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 4. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 5. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 5. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 6. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 6. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 7. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 8. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 9. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 10. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 11. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 12. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 13. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 14. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 15. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Κουβούσης Παναγιώτης Σωτηρόπουλος Μιχαήλ Λάτσης ∆ηµήτριος Φακλής Παναγιώτης Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Τροχάνης Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΚΝ-Κ8Β Αριθµός Απόφασης 144/2012 Θέµα 11ο: "Επί αιτήσεως Αθλητικού Συλλόγου Παραλίας Τυρού Σαπουνακείκων ΑΠΟΛΛΩΝ¨ σχετικά µε επιχορήγηση για κάλυψη αναγκών ".

¨Ο

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διατάξεως έδωσε το λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο ο οποίος εξέθεσε ότι: Ο Αθλητικός Σύλλογος Παραλίας Τυρού Σαπουνακείκων ¨Ο ΑΠΟΛΛΩΝ¨ µε την 5732/75-2012 αίτηση προς το ∆ήµος µας ζητά επιχορήγηση προκειµένου να καλύψει τις λειτουργικές του δαπάνες. Ο Πρόεδρος συνεχίζονταν την εισήγησή του τόνισε ότι ο Σύλλογος έχει ανάγκη την συγκεκριµένη επιχορήγηση, προκειµένου να καλύψει έξοδα του (προµήθεια αθλητικών στολών, µετακινήσεις της οµάδας σύµφωνα µε το αγωνιστικό πρόγραµµα, µπάλες, φόρµες κλπ) ώστε να υλοποιήσουν τον στόχο τους µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το ποσό της χρηµατικής επιχορήγησης, µε βάση τα παραπάνω καθώς και την αίτησή του, ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 €. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/06 µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, είναι δυνατή η παροχή χρηµατικών επιχορηγήσεων σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου συµπεριλαµβανοµένων και των αθλητικών σωµατείων - συλλόγων, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου. Η απόφαση λαµβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισµό για το σκοπό αυτό, που σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1,5% των τακτικών εσόδων του. Στον Κ.Α. 00.6734.002 µε τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία» του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2012 υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση για το σκοπό αυτό και παρακαλούµε για την έγκριση της επιχορήγησης του Αθλητικού Συλλόγου Παραλίας Τυρού Σαπουνακείκων ¨Ο ΑΠΟΛΛΩΝ¨και την ψήφιση της ανάλογης πίστωσης. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου και αφού έλαβε υπόψη του τις ισχύουσες διατάξεις µετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει οµόφωνα 1) Εγκρίνει την επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου Παραλίας Τυρού Σαπουνακείκων ¨Ο ΑΠΟΛΛΩΝ¨, µε Α.Φ.Μ. 099164401 ∆.Ο.Υ Λεωνιδίου, ο οποίος δραστηριοποιείται στην ∆ηµοτική Ενότητα Τυρού, µε το ποσό των 6.000 € προκειµένου να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας του. 2) Ψηφίζει πίστωση ποσού 6.000 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6734.002 µε τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία» του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2012. 3) Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο κάθε περαιτέρω ενέργεια. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Τ.Υ Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 144/2012  

ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΚΝ-Κ8Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θέµα 11 ο : "Επί αιτήσεως Αθλητ...

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 144/2012  

ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΚΝ-Κ8Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θέµα 11 ο : "Επί αιτήσεως Αθλητ...