Page 1

ΑΔΑ: 45ΟΓΩΚΝ-Π08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 26/17-10-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 17η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 18:00 µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 12316/12-10-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα είκοσι (20) µέλη: Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1.Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 13. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 14. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 15. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 16. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 17. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 18. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 19. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 20. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1.Μάρκος Νικόλαος 5.Μωριάτης Χρήστος 9.Κυρίος Μιχαήλ 2.Τσιγκάρης Μιχαήλ 6.Κουβούσης Παναγιώτης 10.Γολεγός Παναγιώτης 3.Γεροντακης Ευάγγελος 7.Τσεµπελή Αικατερίνη 4.Λάτσης ∆ηµήτριος 8.Χελιώτης Θεόδωρος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: 45ΟΓΩΚΝ-Π08 Αριθµός Απόφασης 312/2011 Θέµα 4ο: Περί αναµορφώσεως του προϋπολογισµού για την πρόβλεψη υπηρεσιών για τη σύνταξη µελέτης «Συνολικής Θεώρησης Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθµισης και Ανάδειξης του ορεινού οικισµού Παλαιοχωρίου» και ανάθεση υπηρεσιών για την σύνταξη της µελέτης αυτής στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα. Ανώνυµη Αναπτυξιακή Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα µε την µορφή του κατεπείγοντος στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.7, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-6-2010), λόγω του ότι πρέπει να γίνει άµεσα η αναµόρφωση και ανάθεση για να υποβάλλουµε το φάκελο, ζητά την κατεπείγουσα συζήτηση του θέµατος. Ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ψηφίσει για το κατεπείγον του θέµατος. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, εγκρίνει τη συζήτηση του κατεπείγοντος θέµατος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο ο οποίος µε τη σειρά του, εξέθεσε τα εξής : Στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό έτους 2011 είχαµε προβλέψει δαπάνη 18.450,00€ µε το ΦΠΑ (ΚΑ 70-7425.002) «Γενική ∆ιαχειριστική Μελέτη Ανάπλασης οικισµού Λεωνιδίου ∆.Κ. Λεωνιδίου ∆.Ε. Λεωνιδίου» για την παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη της παραπάνω µελέτης. Ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας έχει τη δυνατότητα να υποβάλει πρόταση χρηµατοδότησης στην µε αριθ. 7800/20-07-2011 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων – ∆ιοικητικός Τοµέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδοµών – Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ- Ανταγωνιστικότητα – Μονάδα Β3 και στο πλαίσιο του Άξονα 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», µέτρο 322 «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΩΝ», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης, του έργου µε τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ» Για την υποβολή της πρότασης στην παραπάνω πρόσκληση απαιτείται η σύνταξη µελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης και ανάδειξης του οικισµού. Tο έργο που θα υποβληθεί για χρηµατοδότηση θα είναι ολοκληρωµένο µε βάση τη µελέτη που έχει εκπονηθεί και η οποία επικαιροποιήθηκε από τις υπηρεσίες του ∆ήµου και βρισκόµαστε σε στάδιο προετοιµασίας του Φακέλου υποψηφιότητας µε καταληκτική ηµεροµηνία την 30/10/2011. ∆εδοµένου ότι: Η Μελέτη που είχαµε προβλέψει για τον Οικισµό του Λεωνιδίου δεν είναι προτεραιότητας λόγω της εκπόνησης µελέτης: «Υποδοµών κεντρικού άξονα και παρακαµπτηρίων στον παραδοσιακό οικισµό του Λεωνιδίου» για την οποία είχε συναφθεί σύµβαση µε µελετητές και θα ολοκληρωθεί η εκπόνησή της από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Η προτεινόµενη µελέτη είναι προϋπόθεση για την αξιολόγηση του Φακέλου από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Το έργο που διεκδικούµε θα ανέλθει σε προϋπολογισµό κοντά στο 1.000.000,00 euro. Προκύπτει άµεση κατεπείγουσα ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισµού και απευθείας ανάθεσης στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα υπηρεσίας υποστήριξης για τη σύνταξη της παραπάνω µελέτης σύµφωνα µε το τεύχος προδιαγραφών και προεκτιµήσης αµοιβής σύµβασης υπηρεσίας που συνέταξαν οι υπηρεσίες του ∆ήµου και τις προδιαγραφές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.


ΑΔΑ: 45ΟΓΩΚΝ-Π08 ∆ιαδικασία Το άρθρο 268 του Ν.3463/2006 δίνει τη δυνατότητα απευθείας ανάθεσης µελέτης σε Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η Εταιρεία αυτής της µορφής που είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. Ανώνυµη Αναπτυξιακή ΟΤΑ, συµµετέχει ο ∆ήµος µας και κατέχει το 31,73% των µετοχών όντας ο µεγαλύτερος µέτοχος, διαθέτει ∆ιαχειριστική Επάρκεια και έχει συστήσει Τεχνική Υπηρεσία και Τµήµα εκπόνησης µελετών. Σχετικά µε το νοµικό πλαίσιο των συµβάσεων για την εκπόνηση αντίστοιχων µελετών στο έγγραφο της ∆/νσης Νοµοθετικού Συντονισµού & Κωδικοποίησης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. µε αριθ. ∆17γ/78/5/Φ.Ν.439/09.07.2009 διατυπώνεται η άποψη ότι εφόσον οι εν λόγω µελέτες δεν αποσκοπούν στην παραγωγή δηµοσίων έργων, δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 3316/2005. Με την άποψη αυτή συµφωνεί και το ΥΠΕΣ (ΥΠΕΣ 45160/21.07.2009). Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι δεν απαιτείται βεβαίωση προϊσταµένου της (ΤΥ∆Κ) σηµερινής Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Τρίπολης η οποία είναι η Τεχνική µας Υπηρεσία για τη αδυναµία σύνταξης της µελέτης, δεν ισχύει το 30% της α΄ τάξης πτυχίου για την ανάθεση και δεν απαιτείται η εγγραφή του µελετητή στο µητρώο του ΥΠΕΧΩ∆Ε). Η ανάθεση γίνεται µε τη διαδικασία που ακολουθείται για τις υπηρεσίες. Εξ άλλου όπως γνωρίζετε υπάρχουν ήδη οικονοµικά αποτελέσµατα από τη συνεργασία του ∆ήµου µας µε την Εταιρεία καθότι εκδόθηκε απόφαση ένταξης για την χρηµατοδότηση του Έργου: Αποχέτευση Λεωνιδίου Εγκατάσταση Επεξεργασία Λυµάτων (Βιολογικός Καθαρισµός) ύψους 10.854.852,65 Για τη σύνταξη µελέτης και την ετοιµασία φακέλου έργου για την υποβολή της πρότασης πρέπει να αναµορφώσουµε τον προϋπολογισµό και να προβλέψουµε σχετική δαπάνη στον ΚΑ 70-6162.008 µε τίτλο «Υπηρεσίες συµβούλου για την εκπόνηση της µελέτης: «Συνολικής Θεώρησης Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθµισης και Ανάδειξης του ορεινού οικισµού Παλαιοχωρίου» ύψους 18.450,00 € Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ` όψη του όλα τα ανωτέρω

Αποφασίζει οµόφωνα Αναµορφώνει τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2011 µεταφέροντας από τον ΚΑ 701. 7425.002 µε τίτλο «Γενική διαχειριστική µελέτη ανάπλασης οικισµού Λεωνιδίου ∆.Κ. Λεωνιδίου » ποσό 18.450,00 € στο αποθεµατικό. Από το αποθεµατικό µεταφέρει πίστωση 18.450,00 € στον ΚΑ 70-6162.008 µε τίτλο «Υπηρεσίες συµβούλου για την εκπόνηση της µελέτης: «Συνολικής Θεώρησης Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθµισης και Ανάδειξης του ορεινού οικισµού Παλαιοχωρίου» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας . 2. Αναθέτει στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ, µε έδρα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, µε ΑΦΜ 094268680 – ∆.Ο.Υ. Λεωνιδίου, υπηρεσίες συµβούλου για τη σύνταξη της µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη Συνολικής Θεώρησης Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθµισης και Ανάδειξης του ορεινού οικισµού Παλαιοχωρίου», έναντι ποσού 18.450,00 € συµπ. του ΦΠΑ. 3. Ορίζουµε εκπρόσωπο στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο Εµµανουήλ ∆ολιανίτη 4. Οι εργασίες από το συγκεκριµένο πάροχο θα εκτελούνται µέχρι την 30η-10-2011. 5. Η διάθεση πίστωσης ποσού 18.450,00 € συµπ Φ.Π.Α., σε βάρος του Κ.Α. ΚΑ 70-6162.008 για την παροχή υπηρεσιών µε τίτλο «Υπηρεσίες συµβούλου για την εκπόνηση της µελέτης: «Μελέτη Συνολικής Θεώρησης Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθµισης και Ανάδειξης του ορεινού οικισµού Παλαιοχωρίου», του προϋπολογισµού εξόδων έτους 2011, έχει γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής


ΑΔΑ: 45ΟΓΩΚΝ-Π08

Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης .

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 312/2011  

Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού για την πρόβλεψη υπηρεσιών για τη σύνταξη μελέτης «Συνολικής Θεώρησης Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβά...