Page 1

ΑΔΑ: ΒΟΝΔΩΚΝ-Υ35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 31/30-12-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 30η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 18:00µ.µ. συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 15282/23-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαέξι (16) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 2.Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 3. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 4. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 3. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 5. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 4. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 6. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 5. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 7. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 8. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 9. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 10. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 11. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 12. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 13. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 14. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 15. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 16. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Τσουκάτος Σπυρίδων 2. Κυρίος Μιχαήλ 3. Μωριάτης Χρήστος 4. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ 5. Μάρκος Νικόλαος Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: ΒΟΝΔΩΚΝ-Υ35 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 451/2011 Θέµα 13ο: Περί χορηγήσεως άδειας εκµετάλλευσης νέου περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Πουλίθρων του ∆ήµου µας. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διατάξεως, εξέθεσε ότι: Με την υπ΄ αριθµ. 11551/22-09-2011 ανακοίνωση µας, την οποία αναρτήσαµε στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου µας, δηµοσιεύσαµε στην εξώθυρα του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και στα δηµοσιότερα µέρη του ∆ήµου µας, καλέσαµε συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες του πληθυσµού δηλαδή τους Πολεµιστές της Κύπρου, τα άτοµα µε αναπηρία και τους Πολύτεκνους, να υποβάλλουν έως και την 31η/10/2011 αίτηση για την χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης περιπτέρου, καθορισµένο να εγκατασταθεί σε κοινόχρηστο χώρο επί της παραλιακής κεντρικού δηµοτικής οδού της τοπικής Κοινότητας Πουλίθρων του ∆ήµου µας. Όπως γνωρίζετε η παραχώρηση της νέας άδειας εκµετάλλευσης του ως άνω περιπτέρου έχει οριστικοποιηθεί µε την υπ’ αριθµ. 4127/24-6-2009 απόφαση του τ. Νοµάρχη Αρκαδίας και την υπ’ αριθµ. 349/2009 απόφαση του τ. ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λεωνιδίου. Στο άρθρο 1 του Π∆ 37/2009 (ΦΕΚ 54/2009 Α’) ορίζονται τα εξής: «Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 13 του Ν.∆. 1044/1971, όπως ισχύει σήµερα δικαιούνται άδεια εκµετάλλευσης περιπτέρου οι κατωτέρω: α Τα άτοµα µε αναπηρία (Α µε Α), µε ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, που έχουν περιορισµένες δυνατότητες για επαγγελµατική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωµατικής ή πνευµατικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης, η οποία αποδεικνύεται από γνωµάτευση της Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997 (Α' 270). β. Οι πολύτεκνοι, όπως ορίζονται στο άρθρο πρώτον του ν. 1910/1944 (Α' 229), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει. γ. Οι πολεµιστές της Κύπρου, σύµφωνα µε την παρ. 9γ του άρθρου 10 του Ν.∆. 1044/1971. Τα πρόσωπα αυτά θεωρείται ότι αντιµετωπίζουν έντονο βιοποριστικό πρόβληµα εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό του Τµήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης. Ως µακροχρόνια άνεργοι νοούνται όσοι έχουν παραµείνει εκτός αγοράς εργασίας, παρόλο που την αναζητούν, για χρονικό διάστηµα ανώτερο του ενός (1) έτους.» Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π∆ 37/2009: «Οι πολεµιστές της Κύπρου ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα, σύµφωνα µε την παράγραφο 9γ του άρθρου 10 Ν.∆. 1044/1971 και οι εναποµένουσες θέσεις περιπτέρων κατανέµονται στα άτοµα µε αναπηρία και τους πολύτεκνους σε ποσοστό 60% και 40% αντίστοιχα.» Για τις ανωτέρω κατηγορίες της παρ. 9 του άρθρου 10 Ν.∆. 1044/1971, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Π∆ 37/2009, ορίζονται τα εξής: "Για την παραχώρηση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου απαιτείται όπως ο αιτών: α. Κατοικεί στον τόπο στον οποίο αιτείται την παραχώρηση, διαµένοντας σε αυτόν για µία 5ετία τουλάχιστον πριν από το χρόνο υποβολής της αιτήσεως. Εάν σε κάποιο ∆ηµοτικό, Τοπικό ή Κοινοτικό ∆ιαµέρισµα υφίσταται κενή θέση περιπτέρου και δεν υπάρχουν δικαιούχα πρόσωπα, δύναται να αποκατασταθούν σ' αυτή τα αναφερόµενα στο άρθρο 1 του παρόντος πρόσωπα, τηρούµενης της σειράς προτιµήσεως και του ποσοστού αναλογίας του άρθρου 3 του παρόντος, τα οποία διαµένουν στα υπόλοιπα ∆ηµοτικά, Τοπικά ή Κοινοτικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου προτιµώµενων όσων κατοικούν εγγύτερα στην εν λόγω θέση. β. ∆εν υπηρετεί µε οποιαδήποτε σχέση στο ∆ηµόσιο ή σε Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τράπεζα, στην οποία το ∆ηµόσιο έχει το σύνολο ή την πλειοψηφία των µετοχών ή ∆ηµόσια Επιχείρηση ή Οργανισµό Κοινής


ΑΔΑ: ΒΟΝΔΩΚΝ-Υ35 Ωφελείας, ούτε λαµβάνει σύνταξη λόγω υπηρεσίας του σε αυτά ή από µεταβίβαση, λόγω θανάτου, σύνταξης προσώπου που υπηρετούσε σε αυτά γ. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα να µην υπερβαίνει για µεν τους πολεµιστές Κύπρου το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήµατος από µισθούς και συντάξεις για δε τους πολύτεκνους και ΑµεΑ, το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήµατος που ισχύει γι’ αυτούς, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται το ποσό του αναπηρικού ή πολυτεκνικού επιδόµατος. δ. ∆εν έχει παραιτηθεί ή στερηθεί µε δική του υπαιτιότητα του παραχωρηθέντος δικαιώµατος εκµεταλλεύσεως περιπτέρου. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών έχει δικαίωµα νέας αίτησης παραχώρησης µετά την παρέλευση τριετίας από την ηµεροµηνία παραιτήσεως ή στερήσεως του παραχωρηθέντος δικαιώµατος. ε. ∆εν έχει κάνει χρήση της άµεσης ή έµµεσης προστασίας του ν. 2643/1998 (Α' 220)" Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση ορίζονται στο άρθρο 9 του Π∆ 37/2009), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 82 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/2010 τεύχος Α). Στην παρ.4 του άρθρου 13 του Ν.∆. 1044/71, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38/29.02.2008 τεύχος Α΄), και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 82 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/2010 τεύχος Α) ορίζονται τα εξής: «Εφόσον σε δηµοτικό διαµέρισµα υφίστανται άδειες περιπτέρων προς διάθεση και δεν υπεβλήθησαν αιτήσεις δικαιούχων των παραγράφων 1 και 3, εντός έτους από τη δηµοσιοποίησή τους, τηρουµένης της διαδικασίας της παραγράφου 1(α) του άρθρου 14 του παρόντος νόµου, οι άδειες αυτές παραχωρούνται µε την παρακάτω σειρά στους δικαιούχους του άρθρου 10 παράγραφος 9γ του παρόντος, σε άτοµα µε αναπηρία και πολυτέκνους, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου 10 παράγραφος 11 του παρόντος νόµου και στα αναφερόµενα στο άρθρο 1 του ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120/Α') πρόσωπα. Οι κατά τα ανωτέρω δικαιούχοι του άρθρου 10 παράγραφος 9γ του παρόντος, που δεν πληρούν τους όρους του άρθρου 5 του π.δ. 37/2009 (ΦΕΚ 54/Α'), οι χήρες και τα τέκνα τους, ικανοποιούνται µόνον εάν δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις από τις λοιπές κατηγορίες της παρούσας παραγράφου.» Οι άδειες εκµετάλλευσης περιπτέρων, του άρθρου 13 παράγραφος 4 Ν.∆. 1044/1971, όπως ισχύει, κατανέµονται, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆ 37/2009 στα άτοµα µε αναπηρία και τους πολύτεκνους σε ποσοστό 60% και 40% αντίστοιχα. Για την χορήγηση της άδειας εκµετάλλευσης του ως άνω περιπτέρου κατατέθηκαν στην υπηρεσία µας οι κατωτέρω αιτήσεις: 1. Η από 7-10-2011 αίτηση της Ευφηµίας Μαρνέρη του Μιχαήλ, πολύτεκνης µητέρας, µόνιµη κάτοικος της Τοπικής Κοινότητας Πουλίθρων και µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα 5.656,09 €. 2. Η από 10-10-2011 αίτηση της Στέλλας Βιντζηλαίου του Ιωάννη,πολύτεκνης µητέρας, µόνιµη κάτοικος της Τοπικής Κοινότητας Πουλίθρων και µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα 4.590 €. 3. Η από 27/10/2011 αίτηση της Ελένης Τσουκάτου του Γεωργίου, Αναπήρου ΑΜΕΑ, µόνιµη κάτοικος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λεωνιδίου και µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα 4.860 €. 4. Η από 31/10/2011 αίτηση της Γαρυφαλλιας Κισκύρα του Νικολάου, Αναπήρου ΑΜΕΑ, µόνιµη κάτοικος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λεωνιδίου και µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα 6.271,79€. Μετά από τα ανωτέρω παρακαλώ να αποφασίσουµε σχετικά. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έχοντας υπόψη: − το άρθρο 21 του Συντάγµατος − τις σχετικές διατάξεις του Ν∆ 1044/71 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει − το Π∆ 37/2009 (ΦΕΚ 54/2009 Α’) − το άρθρο 94 παρ.6 στοιχείο 34 του Ν.3852/2010 − το Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38/29.02.2008 τεύχος Α΄)


ΑΔΑ: ΒΟΝΔΩΚΝ-Υ35 − τον αριθµό των αιτήσεων των δικαιούχων ύστερα από τη σχετική ανακοίνωσηπρόσκληση του ∆ήµου προς τους ενδιαφερόµενους για την υποβολή των δικαιολογητικών τους,

Αποφασίζει οµόφωνα Έπειτα από τις ανωτέρω κατατεθείσες αιτήσεις και έχοντας υπόψη τις νόµιµες προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 1,2,4,6 και 7 του Π.∆ 36/2011, και του γεγονότος ότι δεν υποβλήθηκε καµία αίτηση από Πολεµιστή της Κύπρου: Α) Αποδεχόµαστε και τα δύο αιτήµατα της κατηγορίας των πολυτέκνων ως εξής: 1. Την από 7-10-2011 αίτηση της Ευφηµίας Μαρνέρη του Μιχαήλ, πολύτεκνης µητέρας, µόνιµη κάτοικος της Τοπικής Κοινότητας Πουλίθρων και µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα 5.656,09 €. 2.Την από 10-10-2011 αίτηση της Στέλλας Βιντζηλαίου του Ιωάννη,πολύτεκνης µητέρας, µόνιµη κάτοικος της Τοπικής Κοινότητας Πουλίθρων και µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα 4.590 €. Β) Απορρίπτουµε και τα δύο αιτήµατα της κατηγορίας ΑµεΑ , ως ακολούθως: 1. Την από 27/10/2011 αίτηση της Ελένης Τσουκάτου του Γεωργίου, Αναπήρου ΑΜΕΑ, µόνιµη κάτοικος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λεωνιδίου και µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα 4.860 €. 2. Την από 31/10/2011 αίτηση της Γαρυφαλλιας Κισκύρα του Νικολάου, Αναπήρου ΑΜΕΑ, µόνιµη κάτοικος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λεωνιδίου και µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα 6.271,79€. Η απόρριψή τους οφείλετε στην µή διαµονή τους στην Τοπική Κοινότητα Πουλίθρων. Γ) Με βάση τον επισυναπτόµενο πίνακα κατάταξης µορίων, η άδεια εκµετάλλευσης της προαναφερόµενης θέσης περιπτέρου, παραχωρείται στην Στέλλα Βιτζηλαίου του Ιωάννη. Ο πίνακας κατάταξης µορίων αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Τ.Υ Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης


ΑΔΑ: ΒΟΝΔΩΚΝ-Υ35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ A/A

1. ΕΥΦΗΜΙΑ ΜΑΡΝΕΡΗ 2. ΣΤΕΛΛΑ ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ

Τέσσερα Τέσσερα

ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ Η ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ ή ΑΕΙ ΓΥΜΝΑΣΣΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

(3) (2)

650 800

(1) (1)

--(1)

Κριτήρια - Μοριοδότηση Πολυτέκνων Ως κριτήριο για τον καθορισµό της σειράς στους πολύτεκνους 'Ελληνες πολίτες και πολίτες κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα, λαµβάνεται η οικογενειακή κατάσταση, όπως παρακάτω: α. Μεταξύ των πολυτέκνων προτιµούνται κατά σειρά οι έχοντες περισσότερα µόρια, τα οποία υπολογίζονται ως εξής: αα. Εκατό (100) µόρια λαµβάνει κάθε ανήλικο τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, µέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών. ββ. Εκατόν πενήντα (150) µόρια λαµβάνει κάθε άγαµο τέκνο που φοιτά κανονικά στο ∆ηµοτικό σχολείο ή το Γυµνάσιο ή είναι απόφοιτος ∆ηµοτικού ή Γυµνασίου και µέχρι της συµπληρώσεως του εικοστού τρίτου (23ου) έτους της ηλικίας τους. γγ. ∆ιακόσια (200) µόρια λαµβάνει κάθε άγαµο τέκνο εάν φοιτά κανονικά στο Λύκειο ή είναι απόφοιτος Λυκείου και µέχρι της συµπληρώσεως του εικοστού τρίτου (23ου) έτους της ηλικίας τους. δδ. Τριακόσια (300) µόρια λαµβάνει κάθε άγαµο τέκνο εάν φοιτά κανονικά σε ΤΕΙ ή ΑΕΙ ή είναι πτυχιούχος αντίστοιχα και µέχρι της συµπληρώσεως του εικοστού πέµπτου (25ου) έτους της ηλικίας τους. εε. Εκατό (100) µόρια λαµβάνει ο χήρος(α) πολύτεκνος πατέρας ή µητέρα ή ο µόνος υπόχρεος για τη διατροφή των τέκνων γονέας. στστ. Από εκατό (100) µόρια λαµβάνει ο πολύτεκνος γονέας ή το τέκνο αυτού όταν έχει ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά (67%) και άνω. ζζ. ∆ιακόσια (200) µόρια λαµβάνονται σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων. β. Σε περίπτωση ισοβαθµίας µορίων θα προτιµούνται οι έχοντες το χαµηλότερο φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα. (άρθρο 7 Π∆ 37/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 451/2012  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 451/2012  

Περί χορηγήσεως άδειας εκμετάλλευσης νέου περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Πουλίθρων του Δήμου μας