Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΜΦΩΚΝ-726

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ: ( 10262) Ταχ. ∆/νση: 22 300 - Λεωνίδιο Τηλέφωνο: 27573 60209 FAX: 27570 23224

( 23η )Αυγούστου 2011

ΕΡΓΟ: «Προστασία παραλιακού παραλιακού µετώπου Τ.Κ Τυρού ∆Ε Τυρού»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Απόφαση Ανάθεσης:

110/2011 Ο.Ε

Αριθµός Περιγραφής Ο.Ε

04/2011

Προϋπολογισµός Περιγραφής

6.700,00 €

Εγκεκριµένη Πίστωση

6.700,00 €

Ποσοστό % έκπτωσης

0%

ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.446,92 €

ΦΠΑ 23%

1.252,79€

Στρογγυλοποίηση ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

0,29 € 6.700,00 €


ΑΔΑ: 4ΑΜΦΩΚΝ-726

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Τυρού σήµερα, 23η του µήνα Αυγούστου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.45, οι πιο κάτω υπογράφοντες (1) Μαρνέρης Ιωάννης του Ηλία, Ηλία ενεργώντας µε την ιδιότητα του ∆ηµάρχου και σύµφωνα µε την παρ.1 του Αρθρ 267 του Π∆ 410/ 1995 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) (2) Τσουκάτος Ι. Βασίλειος, Βασίλειος Εµπειροτέχνης, Ε.∆.Ε, έδρα Πραγµατευτή Αρκαδίας η ατοµική επιχείρηση του οποίου είναι γραµµένη στα Νοµαρχιακά Μητρώα του Νοµού Αρκαδίας , µε αριθµό 366, για έργα Οδοποιίας προϋπολογισµού µέχρι του ποσού των 17.608 € και για τους Νοµούς Αρκαδίας και Λακωνίας, έχοντας υπόψη, τα στοιχεία του παραπάνω έργου, καθώς και τη νοµοθεσία που τεκµηρίωσε την έκδοσή τους συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την πιο πάνω ιδιότητά του και ενεργώντας για λογαριασµό του ∆ήµου, Α ν α θ έ τ ε ι στο δεύτερο την εκτέλεση του έργου

«Προστασία παραλιακού µετώπου Τ.Κ Τυρού ∆Ε Τυρού» σύµφωνα µε τις τιµές και τους όρους της Περιγραφής του έργου που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος και µε έκπτωση 0%, δηλαδή

ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΠΑ 23% Στρογγυλοποίηση ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

5.446,92 € 1.252,79€ 0,29 € 6.7000,00 €


ΑΔΑ: 4ΑΜΦΩΚΝ-726

Το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε το Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και τα εκτελεστικά αυτού Π.∆ 609/1985 «Κατασκευή ∆ηµοσίων έργων» και Π.∆ 171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α και άλλες σχετικές διατάξεις», Τα τεύχη της µελέτης, τις ισχύουσες Π.Τ.Π, τις οδηγίες της επίβλεψης και τις τιµές προσφοράς του αναδόχου. ∆εν καταβάλλεται Γ.Ε και Ο. Ε. Επί πλέον δε των τιµών του τιµολογίου θα καταβληθεί για Φ.Π.Α, ποσοστό 23 % ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. Η πληρωµή των οφειλοµένων στον ανάδοχο ποσών, γίνεται µετά την περαίωση των εργασιών, και µέσα σε ένα µήνα από την ολοκλήρωσή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.∆ 609/1985, παρ. 2. Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, της προθεσµίας αυτής αρχοµένης από την ηµεροµηνία που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.∆ 171/1987. Σε περίπτωση υπέρβασης από τον ανάδοχο της συνολικής προθεσµίας, ισχύουν τα προβλεπόµενα από το άρθρο 36 του Π.∆ 609/1985 της παρ.4 του άρθρου 5 και των παρ,. 2 και 3 του άρθρου 10 του Ν. 1418/1984. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου, στο µέτρο και την έκταση που αυτό είναι δυνατό, λαµβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόµενα από τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις προστατευτικά µέσα, για τους εργαζόµενους και διερχόµενους, άνευ ουδεµίας επιπλέον αποζηµίωσης. Μετά τη βεβαίωση περαίωσης εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστηµα δεκαπέντε (15) µηνών εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 54 του Π.∆ 609/1985. Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων, Ανάδοχος του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύµβασης, και παραλαµβάνει ένα πλήρες αντίτυπο της περιγραφής


ΑΔΑ: 4ΑΜΦΩΚΝ-726

και καταθέτει την υπ’ αριθµ. Επιστολή τ

Εγγυητική Ποσού

€ για την

καλή εκτέλεση του έργου Η σύµβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, εκ των οποίων το πρωτότυπο παραµένει στο φάκελο του έργου µε δύο αντίτυπα ακόµη, και ένα δίδεται στον ανάδοχο

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΗΛ.ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΚ ΤΥΡΟΥ  
ΣΥΜΒΑΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΚ ΤΥΡΟΥ  

ΣΥΜΒΑΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΚ ΤΥΡΟΥ