Page 1

ΑΔΑ: 4Α5ΝΩΚΝ-Σ5Λ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Λεωνίδιο 15-7-2011 Αριθµ. Πρωτ.:8997

Α Π Ο Φ Α Σ Η 213/2011 Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας Αρκαδίας Έχοντας υ-όψη: 1. Τη διάταξη της -αρ 4 άρθρο 163 Ν. 3584/07 «Κώδικα κατάστασης δηµοτικών και κοινοτικών υ-αλλήλων». 2. Την ανάγκη -ρόσληψης τεσσάρων ατόµων για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών 3. Την µε αριθµ. -ρωτ. 7892/24-6-2011 δηµόσια γνωστο-οίηση δια του τύ-ου -λήρωσης θέσεων ειδικών συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων. 4. Τις υ-οβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφεροµένων. 5. Tις εξασφαλισµένες -ιστώσεις στον -ροϋ-ολογισµό έτους 2011 του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Αοφασίζουµε Προσλαµβάνουµε τον Κριµήτσος Κωνσταντίνος του Ιωάννη ως ειδικό συνεργάτη για την ε-ικουρία του ∆ηµάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ο ανωτέρω θα υ-όκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του ∆ηµάρχου και θα ασκεί καθήκοντα ε-ιτελικά χωρίς α-οφασιστικές αρµοδιότητες ο-οιασδή-οτε µορφής. Θα -αρέχει συµβουλές και θα διατυ-ώνει εξειδικευµένες γνώσεις, γρα-τά ή -ροφορικά για θέµατα σχετικά µε τους τοµείς ∆ιοικητικής Τεχνολογίας και ∆ιοίκησης Υ-ηρεσιών. Για την -ρόσληψη θα υ-ογραφεί ειδική σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου α-ό την ο-οία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υ-οχρέωση για -αροχή υ-ηρεσιών. Η συνολική δα-άνη -ροϋ-ολογίζεται σε €14.000,00 ευρώ και θα βαρύνει τους KA 6031 και KA 6053 του -ροϋ-ολογισµού έτους 2011 του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας..

Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 213/2011  

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 213/2011  

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη