Page 1

ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 10/23-5-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23η του µηνός Μαΐου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 19:00µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 6362/17-5-2012 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα είκοσι (20) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης,, Πρόεδρος 1. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 13. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 14. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 15. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 16. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 17. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 18. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 19. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 20. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Τροχάνης Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ Αριθµός Απόφασης 128/2012 Θέµα 19ο: : Περί εγκρίσεως των κανονισµών (Εσωτερικός κανονισµός υπηρεσιών, κανονισµός υπηρεσιών, κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης) της ∆ηµοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Επιχείρησης ο οποίος µε την σειρά του εξέθεσε τα εξής : 1. Την παρ 1 του άρθρου 257 του Ν. 3463/06 µε την οποία ορίζονται τα παρακάτω: «Το διοικητικό συµβούλιο της Κοινωφελούς επιχείρησης συντάσσει υποχρεωτικά τους ακόλουθους κανονισµούς: α. Εσωτερικό κανονισµό υπηρεσιών, µε τον οποίο καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών της επιχείρησης, οι θέσεις του προσωπικού κατά ειδικότητα, καθώς και το ανώτατο όριο αυτού. β. Κανονισµό προσωπικού, ο οποίος καθορίζει την υπηρεσιακή κατάσταση αυτού, τα προσόντα πρόσληψης, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, καθώς και τις πειθαρχικές του ευθύνες. γ. Κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης µπορεί να συντάσσονται και άλλοι κανονισµοί, οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για τη λειτουργία αυτής». 2. Την παρ. 1 περιπτ. ζ του άρθρου 256 του Ν, 3463/06 µε την οποία ορίζεται ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης εγκρίνονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, αν αυτές αφορούν την έγκριση των κανονισµών του άρθρου 257 του ιδίου νόµου. 3.Την υπ' αριθ. 9/2012 οµόφωνη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης το υ ∆ήµου µ ας µε την ε πω νυµί α «∆ηµοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας(∆Η.Κ.Ε.Ν.Κ.)», µε την οποία, κατάρτισε και ψήφισε α. Εσωτερικό κανονισµό υπηρεσιών β. Κανονισµό προσωπικού γ. Κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης µε βάση τις ανωτέρω διατάξεις. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Την έγκριση κανονισµών της ∆ηµοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας(∆Η.Κ.Ε.Ν.Κ.) Πιο συγκεκριµένα: α. Εσωτερικό κανονισµό υπηρεσιών β. Κανονισµό προσωπικού γ. Κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης. Οι οποίοι συντάχθηκαν και ψηφίστηκαν µε την 9/2012 απόφαση της Επιχείρησης και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης Μειοψηφούντος των ∆ηµοτικών Συµβούλων : - Σαλάκου Βασιλείου ο οποίος καταψηφίζει το πλήθος των θέσεων και θεωρεί πως πρέπει να µην υπερβαίνουν τα τρία άτοµα, πλέον του προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι. - Ρουσάλη Ιωάννη ο οποίος καταψηφίζει το σύνολο των κανονισµών. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Άρθρο 1ο Περιεχόµενο Εσωτερικού Κανονισµού Υπηρεσιών (ΕΚΥ) Με τον παρόντα κανονισµό καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών της, οι θέσεις εργασίας και το ανώτατο όριο του αριθµού του τακτικού και λοιπού προσωπικού της Επιχείρησης.

Άρθρο 2ο Γενική Μορφή Οργάνωσης της Επιχείρησης 1. Η Επιχείρηση διοικείται απ' το ∆ιοικητικό Συµβούλιό της, η σύνθεση και οι αρµοδιότητες του οποίου ορίζονται από τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύουν. 2. Οι εργασίες της Επιχείρησης διευθύνονται από τον Πρόεδρο ή τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή τον Γενικό ∆ιευθυντή ο οποίος διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και είναι υπόλογος σε αυτό για την εύρυθµη λειτουργία της 3. Το ∆.Σ. της επιχείρησης µπορεί να συντάσσει κανονισµό ∆ιοίκησης και Λειτουργίας, στον οποίο θα αναφέρονται και θα περιγράφονται αναλυτικά οι αρµοδιότητες των οργάνων και ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης.

Άρθρο 3ο Ερµηνεία - Μεταβολή του Ε.Κ.Υ. 1. Οι διατάξεις του Ε.Κ.Υ. συµπληρώνονται και ερµηνεύονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Οι

αρµοδιότητες

των

επιµέρους

διοικητικών

ενοτήτων

του

Οργανογράµµατος της Επιχείρησης θεωρούνται ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές του περιεχοµένου εργασίας, και εποµένως µπορεί να ανατίθενται από το ∆ιευθύνοντα την Επιχείρηση στο προσωπικό κάθε ενότητας καθήκοντα που δεν αναφέρονται µε συγκεκριµένο τρόπο στην αντίστοιχη περιγραφή του περιεχοµένου εργασίας της, αλλά εντάσσονται στο ουσιαστικό περιεχόµενό της.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ 2. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση αναλάβει και άλλες δραστηριότητες πέρα από αυτές που αναφέρονται στον παρόντα ΕΚΥ, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συµπληρώνει ή τροποποιεί τον ΕΚΥ µε τις απαραίτητες διοικητικές ενότητες και τις αντίστοιχες περιγραφές αρµοδιοτήτων τους, και µπορεί να µεταβάλλει τον ανώτατο αριθµό προσωπικού της. Σε περίπτωση τροποποίησης απαιτείται εκ νέου έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Άρθρο 4ο Οργανωτική ∆ιάρθρωση της Επιχείρησης 4.1. Ανώτατο όργανο διοίκησης της επιχείρησης είναι το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο ,του οποίου η σύνθεση και οι αρµοδιότητες ορίζονται από τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Άρθρο 255 του Ν. 3463/2006) και του ν.3852/2010 (Καλλικράτης) 4.2. Υπεύθυνος για τη διεύθυνση και το συντονισµό της λειτουργίας της επιχείρησης µπορεί να οριστεί ο Γενικός ∆ιευθυντής της. Οι εργασίες της επιχείρησης διευθύνονται από το Γενικό ∆ιευθυντή ο οποίος

4.3

διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και είναι υπόλογος σ’ αυτό για την εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης 4.4. Η Επιχείρηση συγκροτείται από τις πιο κάτω διοικητικές ενότητες: •

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ∆.Σ.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Πρόγραµµα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» (παροχή υπηρεσιών σε πρόσωπα άπορα , τρίτης ηλικίας και χρήζοντα ιδιαίτερης φροντίδας)

4.5. Τα διαδοχικά διοικητικά επίπεδα της οργανωτικής διάρθρωσης της Επιχείρησης είναι: - Γενική ∆ιεύθυνση - ∆ιεύθυνση - Τµήµα - Γραφείο


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ Οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι των παραπάνω διοικητικών επιπέδων ονοµάζονται: - ∆ιευθύνων Σύµβουλος - ∆ιευθυντής, - Προϊστάµενος Τµήµατος, - Υπεύθυνος Γραφείου Σε περιπτώσεις (όπως των παιδικών σταθµών), που από το νόµο ή από τις διατάξεις χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος απαιτείται ο ορισµός ∆ιευθυντή, επιτρέπεται σε τµήµα ο ορισµός εργαζόµενου της δοµής ως ∆ιευθυντή. 4.6. Οι διοικητικές Ενότητες της παρ. 4.4. υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση. Στη Γενική ∆ιεύθυνση υπάγονται επίσης ο Νοµικός Σύµβουλος και οι τυχόν εξωτερικοί σύµβουλοι που είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν. 4.7. Η διάρθρωση της Γραµµατείας Γενικής ∆ιεύθυνσης και ∆.Σ. είναι: - Γραφείο Γραµµατείας

Άρθρο 5ο Αρµοδιότητες της Γενικής ∆ιεύθυνσης (∆ιευθύνοντα Συµβούλου)

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Επιχείρησης είναι θέση που καταλαµβάνει µέλος του ∆.Σ. της επιχείρησης: α. Επικουρεί τον Πρόεδρο στο σχεδιασµό των δραστηριοτήτων και του µακροπρόθεσµου σχεδίου δράσης της επιχείρησης. β. Είναι υπεύθυνος για την εισήγηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτήσεων και αναλαµβάνει την επαφή µε τους αρµόδιους φορείς. γ.

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να του αναθέτονται

και άλλες

αρµοδιότητες.

Άρθρο 6ο Αρµοδιότητες ∆ιευθυντή

Το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο ορίζει από τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης προσλαµβάνεται διευθυντής µετά από σχετική προκήρυξη. Στον κανονισµό προσωπικού

καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει ο διευθυντής της

επιχείρησης. Ως διευθυντής δεν µπορεί να ορισθεί µέλος του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης ή του δηµοτικού ή

κοινοτικού συµβουλίου.

Ο Γενικός ∆ιευθυντής της

Επιχείρησης είναι υπεύθυνος για τη διεύθυνση και το συντονισµό της λειτουργίας της επιχείρησης σύµφωνα µε τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων, τη τήρηση των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Εσωτερικών Κανονισµών της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Έχει τις εξής αρµοδιότητες: α) Εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τα Ετήσια Προγράµµατα ∆ράσης της Επιχείρησης (Προγράµµατα Εργασιών, Προγράµµατα Επενδύσεων, Προγράµµατα Λειτουργίας κλπ.) β) Εισηγείται γενικά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τη λήψη αποφάσεων που είναι στις αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου : 1. Τη χάραξη της Στρατηγικής της Επιχείρησης (Επενδύσεις, Τεχνικό Πρόγραµµα, Προϋπολογισµός, Τιµολόγηση υπηρεσιών και λοιπών τελών κ.λ.π.) 2. Την ανάθεση των µελετών, έργων και προµηθειών που θα εκτελεστούν και του τρόπου ανάθεσης ή εκτέλεσής τους σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και κανονισµούς (απ’ευθείας ανάθεση, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δηµόσιος διαγωνισµός κ.λ.π.) 3. Τον ετήσιο προϋπολογισµό προµηθειών και τις αναµορφώσεις του αν χρειαστεί. 4. Την εκποίηση ή εκµίσθωση ακινήτων ή απαλλοτρίωση εκτάσεων για τις ανάγκες της Επιχείρησης. 5. Τη συνεργασία µε εξωτερικούς Συµβούλους για την κάλυψη αναγκών σχεδιασµού, προγραµµατισµού, προδιαγραφών, νοµικών ενεργειών κ.λ.π. 6. Τη σύναψη δανείων. 7. Την έγερση αγωγών και άσκηση ενδίκων µέσων ή την παραίτηση από αυτά καθώς και για κάθε συµβιβαστική λύση. 8. Τους κανονισµούς προµηθειών και τους λοιπούς κανονισµούς που διέπουν τη λειτουργία της Επιχείρησης. 9. Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για προσωρινή απασχόληση ορισµένου χρόνου για την κάλυψη έκτακτων – εποχιακών αναγκών 10. Την τοποθέτηση των ∆ιευθυντών, Προϊστάµενων Τµηµάτων, Υπεύθυνων Γραφείων σύµφωνα µε τα τυπικά προσόντα και τις ικανότητές τους. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος ή κενής θέσης συµπληρώνονται µε απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή. 11. Τις προαγωγές του προσωπικού, τις ηθικές και υλικές αµοιβές των υπαλλήλων αλλά και την πειθαρχική δίωξη των υπαλλήλων που διαπράττουν πειθαρχικά παραπτώµατα, όπως καθορίζονται στο σχετικό Εσωτερικό Κανονισµό Εργασίας της Επιχείρησης. 12. Την επιβολή διοικητικών ή οικονοµικών κυρώσεων προς τρίτους σε εφαρµογή των λοιπών Κανονισµών της Επιχείρησης. 13. Μεριµνά για την µε αποδοτικό τρόπο εκτέλεση των κάθε φύσης αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, παρακολουθώντας και συντονίζοντας τις εργασίες του συνόλου των Υπηρεσιών της Επιχείρησης.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ 14. Εισηγείται για τη διάθεση των καθαρών κερδών της Επιχείρησης υπό την αίρεση τελικής έγκρισης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 280 του Π.∆. 410/85. 15. Εισηγείται τη θεώρηση των µισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού 16. Παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των εργαζοµένων απέναντι στην Επιχείρηση. 17. Αποφασίζει για την τοποθέτηση του προσωπικού στις προβλεπόµενες από τον Οργανισµό προσωπικού θέσεις εργασίας και τη χορήγηση αδειών. 18.

Αποφασίζει για τον έλεγχο της καθηµερινής εργασίας της Επιχείρησης, την

παραλαβή της αλληλογραφίας και τη διανοµή διά του πρωτοκόλλου στις αρµόδιες διευθύνσεις και τµήµατα καθώς και τον καταµερισµό και την παρακολούθηση της προόδου του συνόλου των ενεργειών των ∆ιευθύνσεων µε τη βοήθεια ενηµερωτικών σηµειωµάτων που υποβάλλονται από τους Υπεύθυνους τοµέων. 19. Αποφασίζει για τη διεκπεραίωση των προµηθειών. γ) Μεριµνά για την µε αποδοτικό τρόπο εκτέλεση των κάθε φύσης αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, παρακολουθώντας και συντονίζοντας τις εργασίες του συνόλου των Υπηρεσιών της Επιχείρησης. δ) Ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την πορεία των εγκεκριµένων Προγραµµάτων ∆ράσης της Επιχείρησης και γενικά για την εκτέλεση των αποφάσεών του. ε) Εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο την τροποποίηση των Προγραµµάτων ∆ράσης της Επιχείρησης, όταν θεωρεί απαραίτητο ανάλογα µε την εξέλιξη τους ή και µε βάση τις µεταβολές των αντικειµενικών συνθηκών. στ) Αναλαµβάνει και άλλες αρµοδιότητες µε απόφαση του ∆.Σ. ή µε βάση άλλους κανονισµούς της επιχείρησης. Επιπλέον : 1. Εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο : - την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για απασχόληση ορισµένου χρόνου ή έργου, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών. - τη συνεργασία µε εξωτερικούς συµβούλους (επιστηµονικό προσωπικό) για την κάλυψη αναγκών σχεδιασµού, προγραµµατισµού, προδιαγραφών, νέων τεχνολογιών εφαρµογών κ.λ.π - την εσωτερική µετακίνηση του προσωπικού µεταξύ των διαφόρων θέσεων της επιχείρησης ανάλογα µε τις ανάγκες - βραχυπρόθεσµα – µεσοπρόθεσµα - µακροπρόθεσµα προγράµµατα επενδύσεων της εταιρίας - το προσδιορισµό των µελετών και των έργων που θα γίνουν µε αναθέσεις σε µελετητικά γραφεία και σε υπεργολάβους.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ 2. Προΐσταται άµεσα των υπηρεσιών και τµηµάτων και είναι υπεύθυνος για : - την παρακολούθηση της προόδου του συνόλου των ενεργειών και της απόδοσης των υπηρεσιών και τµηµάτων - την ανάπτυξη και διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών σχετικά µε τη δηµόσια υγεία, τη ρύπανση του περιβάλλοντος την ασφάλεια του προσωπικού και εγκαταστάσεων, την ελαχιστοποίηση των προβληµάτων που θα προκαλούνται στο κοινό από τις εργασίες της επιχείρησης, τη λειτουργία της και οποιοδήποτε έργο που αναλαµβάνει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της - επιβλέπει τη λειτουργία των οικονοµικών υπηρεσιών και εισηγείται στο ∆.Σ τις προτάσεις τους.

3. Προτείνει για έγκριση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο: - τους υπεύθυνους υπηρεσιών και τµηµάτων που βρίσκονται στο δοκιµαστικό προσωπικό - προτείνει στο ∆.Σ τρόπους αύξησης της παραγωγικότητας µε κίνητρα ή παροχές προς τους εργαζοµένους - µπορεί µε σύµβαση έργου να προσλαµβάνει χωρίς έγκριση του ∆.Σ έκτακτο εργατικό προσωπικό για εργασία µέχρι ενός ηµερολογιακού µηνός, εκτιµώντας τις απολύτως απαραίτητες ανάγκες του έργου και µέσα στα πλαίσια του προϋπολογιζοµένου κόστους. - Αναλαµβάνει κάθε αρµοδιότητα που εκχωρεί σ’ αυτόν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας µετά από σχετική απόφασή του. - Προγραµµατίζει, σε συνεργασία µε τους υπεύθυνους υπηρεσιών, τις προτεραιότητες και τη σειρά των µελετών – έργων - προµηθειών –συντήρησης κ.λ.π.. - Εγκρίνει την αγορά εργαλείων και υλικών σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προµηθειών.

Άρθρο 7ο Αρµοδιότητες Νοµικού Συµβούλου

Ο Νοµικός Σύµβουλος µπορεί να είναι και εκτός οργανογράµµατος (εξωτερικός συνεργάτης) και έχει τις εξής αρµοδιότητες :

α. Νοµική – δικαστηριακή υποστήριξη και γενικά νοµική κάλυψη της Επιχείρησης. β. Γνωµοδότηση και παροχή συµβουλών προς την ∆ιεύθυνση ή τις Υπηρεσίες της Επιχείρησης. γ. Ενηµέρωση των υπηρεσιών της Επιχείρησης επί των διατάξεων της νοµοθεσίας και νοµολογίας σε θέµατα που τις αφορούν. δ. Νοµική υποστήριξη κατά την κατάρτιση των κάθε είδους συµβάσεων, ειδικών συµφωνητικών και διακηρύξεων (προµήθειες, προαγγελίες, εργολαβίες, µισθώσεις κλπ.).


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ ε. Χειρισµός δικαστικών υποθέσεων και διαφορών της Επιχείρησης µε τρίτους και υπεράσπιση των δικαιωµάτων και συµφερόντων της Επιχείρησης. στ. Παρέχει νοµική κάλυψη των σχέσεων της επιχείρησης µε τις εποπτεύουσες αρχές. ζ. Τηρεί αρχείο νόµων, διαταγµάτων, γνωµοδοτήσεων, αποφάσεων κτλ που

αφορούν σε θέµατα ενδιαφέροντος της επιχείρησης. η. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όταν καλείται.

Άρθρο 8ο Αρµοδιότητες Γραµµατείας Γενικής ∆ιεύθυνσης και ∆.Σ.

1. Επικουρεί τον Πρόεδρο του ∆.Σ. στην κατάρτιση της ηµερήσιας διάταξης και φροντίζει για την κοινοποίησή της σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού και του Νόµου ενώ επίσης έχει την ευθύνη παράδοσης των προσκλήσεων των συνεδριάσεων του ∆.Σ. 2. Παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του ∆.Σ., τηρεί τα πρακτικά των αποφάσεών του και φροντίζει για την αποµαγνητοφώνηση και αρχειοθέτησή τους ενώ υποβάλλει τα αντίγραφα των λαµβανοµένων αποφάσεων στην αρµόδια προς έγκριση ∆ιοικητική Αρχή και στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις και Τµήµατα της Επιχείρησης. 3. Τηρεί ευρετήριο των αποφάσεων του ∆.Σ. , επικυρώνει τα αντίγραφα του και διεκπεραιώνει κάθε εργασία του. Επίσης, διατυπώνει και δακτυλογραφεί τις αποφάσεις του Γενικού ∆ιευθυντή / ∆ιευθύνοντα Συµβούλου και τις προωθεί στις ∆ιευθύνσεις και τα Τµήµατα της Επιχείρησης ή όπου αλλού απαιτείται. 4. Παροχή κάθε φύσης γραµµατειακής υποστήριξης για τις ανάγκες του Προέδρου, του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Γενικού ∆ιευθυντή (δακτυλογραφήσεις, αναπαραγωγή και διεκπεραίωση εγγράφων ελληνικών ή ξενόγλωσσων κ.λ.π.) 5. Χειρισµός τηλεφωνικού κέντρου, fax και άλλων ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας 6. Μεριµνά για τη µετάφραση κειµένων 7. ∆ιεκπεραιώνει κάθε εργασία που ανατίθεται σε αυτήν από το ∆.Σ., τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, το ∆ιευθυντή, συνεργαζόµενη για το σκοπό αυτό µε όλους τους τοµείς της Επιχείρησης. 8. Φροντίζει για την παραλαβή, χαρακτηρισµό και συσχέτιση όλων των εισερχόµενων εγγράφων, που αφορούν στο ∆.Σ., στην τήρηση πρωτοκόλλου του ∆.Σ. καθώς και στην τήρηση των πρωτοτύπων στο αρχείο. 9. Έχει την ευθύνη της µεταφοράς και διανοµής της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων στους τοµείς και τα τµήµατα της Επιχείρησης αλλά και της αλληλογραφίας εκτός αυτής.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ 10. Έχει την ευθύνη της τήρησης του Γενικού Πρωτοκόλλου (πρωτοκόλληση εγγράφων και εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας, διανοµή και καταχώρηση της αλληλογραφίας εισερχόµενων – εξερχόµενων, δακτυλογράφηση, αποστολή φαξ, αναπαραγωγή και διακίνηση / διεκπεραίωση αλληλογραφίας και εγγράφων και κάθε φύσης γραµµατειακή υποστήριξη). 11. Έχει την ευθύνη της ανάρτησης στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ των πράξεων διορισµού µονοµελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικής οργάνων και τροποποιήσεις τους, των πράξεων διορισµού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης µελών, των πράξεων καθορισµού αµοιβών και αποζηµιώσεων µελών, πράξεων αποδοχής δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων και λοιπών ατοµικών διοικητικών πράξεων των αντίστοιχων οργάνων. 12. Τηρεί ηµερολόγιο και ρυθµίζει τις συναντήσεις του Προέδρου µε φορείς, υπηρεσίες, συνεργάτες, το προσωπικό και πολίτες. 13. Μεριµνά για τη συγκέντρωση των εγγράφων που πρέπει να υπογραφούν από τον Πρόεδρο και την υπογραφή τους.

Άρθρο 9ο Αρµοδιότητες ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής και ∆ιοικητικής Μέριµνας

1. Τµήµα Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Λειτουργιών: Είναι αρµόδιο για: α. Το συντονισµό των εργασιών του τοµέα Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Λειτουργιών. β. Την εισήγηση των περιοδικών προϋπολογισµών της Επιχείρησης για την κανονική τήρησή τους. γ. Την εποπτεία του Λογιστηρίου, του Ταµείου και των διαδικασιών Προµηθειών της Επιχείρησης. δ. Την παρακολούθηση της αποδοτικότητας του προσωπικού του τοµέα οικονοµικών και διοικητικών λειτουργιών. ε. Τη σύνταξη του Ισολογισµού της Επιχείρησης. στ. Τον γενικό έλεγχο εκτέλεσης των κάθε φύσης εργασιών του τοµέα, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους Κανονισµούς. 2. Λογιστήριο : α. Τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων της Επιχείρησης (Λογαριασµοί λογιστικού σχεδίου, βιβλία, καταστάσεις κλπ.) σύµφωνα µε το υφιστάµενο λογιστικό σχέδιο. β. Τήρηση των διαδικασιών ετοιµασίας των παραστατικών για την διενέργεια κάθε είδους εισπράξεων ή πληρωµής της Επιχείρησης. γ. ∆ιαµόρφωση και παρακολούθηση ταµειακού προγράµµατος της Επιχείρησης.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ δ. Παροχή στοιχείων για την κοστολόγηση των έργων και υπηρεσιών της Επιχείρησης. ε. ∆ιαµόρφωση στοιχείων ισολογισµού και παροχή κάθε είδους στοιχείων για την διαµόρφωση των οικονοµικών προγραµµάτων της Επιχείρησης.

3. Ταµείο : α. ∆ιενέργεια των εισπράξεων και των πληρωµών της Επιχείρησης. β. Τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των ταµειακών πράξεων στα αντίστοιχα βιβλία και παραστατικά του Ταµείου.

Άρθρο 10ο Αρµοδιότητες Τµήµατος Πολιτισµού & Αθλητισµού

Έχει την ευθύνη απέναντι στον Πρόεδρο & το Γενικό ∆ιευθυντή για το σχεδιασµό και την υλοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων. Επίσης είναι αρµόδιο για την ανάπτυξη

πολιτιστικής

υποδοµής,

την

πραγµατοποίηση

εκπαιδευτικών

και

επιµορφωτικών προγραµµάτων, τη λειτουργία µουσείων, ωδείου, θεατρικού εργαστηρίου, τµηµάτων µουσικής, ζωγραφικής, εικαστικών κλπ., την προβολή της τοπικής ιστορίας, παράδοσης, αρχιτεκτονικής, την πραγµατοποίηση διαπολιτισµικών συνεργασιών. Επίσης είναι αρµόδιο για τη λειτουργία του Ωδείου. Τέλος είναι αρµόδιο για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, ηµερίδων, εκπαιδευτικών προγραµµάτων, καθώς και τη στήριξη αθλητικών σωµατείων.

Άρθρο 11ο Αρµοδιότητες Τµήµατος Ανάπτυξης και Προγραµµατισµού και περιβάλλοντος

Το τµήµα Ανάπτυξης και Προγραµµατισµού έχει τις εξής αρµοδιότητες: •

Την προώθηση προγραµµάτων και το συντονισµό των εργασιών για την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής

Την υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτήσεων

Την υλοποίηση των διαφόρων εργασιών προστασίας του περιβάλλοντος

Άρθρο 12ο Αρµοδιότητες Τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

α. Όλες οι δραστηριότητες προβολής β. Συντονισµός των αναγκαίων επαφών για τις δηµόσιες και διεθνείς σχέσεις γ. όλες οι αναγκαίες ενέργειες της επικοινωνιακής πολιτικής της επιχείρησης


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ δ. οργάνωση εκδηλώσεων και γενικά για κάθε θέµα που είναι σχετικό µε την προώθηση της ανάπτυξης της περιοχής.

Άρθρο 13ο Αρµοδιότητες Τµήµατος κοινωνικής µέριµνας και πρόνοιας Το τµήµα κοινωνικής µέριµνας και πρόνοιας έχει τις εξής αρµοδιότητες: Α. Την ευθύνη της λειτουργίας των µονάδων «βοήθεια στο σπίτι», κοινωνικής µέριµνας κλπ. Β. Την ευθύνη της λειτουργίας άλλων δοµών κοινωνικής µέριµνας όπως παιδικών σταθµών, Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών κλπ. Γ. Γενικά την ευθύνη λειτουργία κάθε ενέργειας που έχει κοινωνικό χαρακτήρα και είναι συνυφασµένο µε την πρόνοια προς ειδικές- ευπαθείς κατηγορίες πληθυσµού, όπως ηλικιωµένους, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, κοινωνικά αποκλεισµένους κλπ. Άρθρο 14ο Κωλύµατα και ασυµβίβαστα για τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου.

1. Μέλη του διοικητικού συµβουλίου ∆ηµοτικής ή κοινοτικής κοινωφελούς επιχείρησης δεν µπορούν να κατέχουν ανάλογη θέση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις µε συναφές επιχειρηµατικό αντικείµενο ή να συνδέονται µε την επιχείρηση µε συµβάσεις προµήθειας ή εκτέλεσης έργου ή παροχής υπηρεσιών για ποσά µεγαλύτερα των 10.000 €, συνολικά ετησίως. 2. ∆εν επιτρέπεται να είναι µέλη του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης όσοι : α. έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. β. έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση. γ. έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συµµέτοχοι σε κακούργηµα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη,

καταπίεση,

αιµοµιξία,

µαστροπεία,

σωµατεµπορία,

παράνοµη

διακίνηση

αλλοδαπών, παράβαση της νοµοθεσίας για την καταπολέµηση των ναρκωτικών, τη λαθρεµπορία, καθώς και για παράβαση καθήκοντος, εφόσον από τη διάπραξη του αδικήµατος αυτού προξενείται οικονοµική βλάβη στο ∆ήµο, ή στα νοµικά του πρόσωπα. Η περίπτωση της παράβασης καθήκοντος, που αναφέρεται ανωτέρω αφορά µόνο τους αιρετούς. δ. έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ Άρθρο 15ο ∆ιαδικασία διορισµού, θητεία και αντικατάσταση µελών διοικητικού συµβουλίου.

1. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οφείλει να ορίσει τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου εντός τριών µηνών, είτε από τη δηµοσίευση της συστατικής πράξης της επιχείρησης είτε από την εγκατάσταση του δηµοτικού Συµβουλίου. 2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύλλογος εργαζοµένων για να ορίσει εκπρόσωπο των εργαζοµένων, ο Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης συγκαλεί όλους τους εργαζόµενους σε γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτό. 3. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οφείλει να ορίζει στο διοικητικό συµβούλιο πρόσωπα από κάθε φύλο σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το 1/3 των µελών του. Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε µισό της µονάδας και άνω. 4. Εάν µέλη του διοικητικού συµβουλίου δεν αποδεχθούν τον ορισµό τους, µέσα σε τριάντα ηµέρες από την επίδοση του σχετικού εγγράφου ή παραιτηθούν ή πεθάνουν ή αντικατασταθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν.3463/2006 ή αν παραµείνουν κενές θέσεις µελών για οποιοδήποτε άλλο λόγο, το διοικητικό συµβούλιο µέχρι να ορισθούν οι αντικαταστάτες λειτουργεί νόµιµα µε ελλιπή σύνθεση, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τον αριθµό των µελών που απαιτείται για την απαρτία. 5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 255 του Ν.3463/2006. Άρθρο 16ο Σύγκληση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου.

1. Το διοικητικό συµβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του τουλάχιστον µια φορά το µήνα. 2. Το διοικητικό συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του µε γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συµβούλιο συγκαλείται επίσης όποτε το ζητήσει ο ∆ήµαρχος ή το ∆ηµοτικό ή Συµβούλιο ή το 1/3 των µελών του διοικητικού συµβουλίου. Στις δυο τελευταίες περιπτώσεις απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. Στις ίδιες περιπτώσεις δεν µπορεί να επανυποβληθεί αίτηµα για το ίδιο θέµα, πριν παρέλθει δίµηνο, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συµβούλους τρεις τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ηµέρα της συνεδρίασης τηλεφωνικά ή τηλεγραφικά.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ 3. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Άρθρο 17ο Απαρτία και λήψη αποφάσεων

1. Το διοικητικό συµβούλιο έχει απαρτία όταν τα παρόντα µέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα. 2. Εάν µετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το διοικητικό συµβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαµβάνει αποφάσεις µόνο για τα θέµατα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ηµερήσια διάταξη, εφόσον τα µέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά της διαδικασίας που προηγήθηκε. 3. Το διοικητικό συµβούλιο λαµβάνει τις αποφάσεις του µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου ή του προσώπου που προεδρεύει (λογίζεται διπλή). 4. Αν κάποιο µέλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο λογίζεται ως παρόν στη συνεδρίαση και καταµετράται και στις δυο περιπτώσεις ως αρνητική ψήφος. 5. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και µε την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, και αν αποχωρήσουν, µεταγενέστερα, θεωρούνται παρόντα µέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αδυνατούν να συµµετάσχουν στη συνεδρίαση υποχρεούνται να ενηµερώσουν έγκαιρα τη Γραµµατεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία πρέπει να ειδοποιήσει τα αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη για να παραβρεθούν στην συνεδρίαση. Εάν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από δύο συνεδριάσεις, µετά από αναφορά του Προέδρου, αντικαθίσταται από το αρµόδιο για τον ορισµό του όργανο, δηλαδή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Εάν απουσιάζει αδικαιολόγητα από δύο συνεδριάσεις ο εκπρόσωπος των εργαζοµένων κινείται η διαδικασία υπόδειξης νέου εκπροσώπου από τη Γενική Συνέλευση τους. Σε περίπτωση απουσίας από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Προέδρου, τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση που απουσιάζει και ο Αντιπρόεδρος, ένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου ο Γενικός ∆ιευθυντής ως εισηγητής θεµάτων που πρόκειται να συζητηθούν. Εάν κρίνεται αναγκαίο µετέχουν κι άλλα άτοµα, µετά από πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, χωρίς δικαίωµα ψήφου, για να παρέχουν πληροφορίες και να διατυπώσουν την άποψή τους σε θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ Συµβουλίου πρέπει να αναφέρει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Θέµα που δεν αναγράφεται στην ηµερήσια διάταξη δεν συζητείται, εκτός αν θεωρηθεί εξαιρετικά επείγον και υπάρχει σύµφωνη γνώµη της πλειοψηφίας των παρόντων µελών. Άρθρο 18ο Πρακτικά συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου τηρούνται πρακτικά µε ευθύνη του γραµµατέα του, ο οποίος είναι υπάλληλος της Επιχείρησης που ορίζεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα του διοικητικού συµβουλίου και µε ευθύνη του γραµµατέα καταχωρούνται σε βιβλίο θεωρηµένο από τον Πρόεδρο. Εφόσον διατυπώνεται µειοψηφούσα θέση, τα πρακτικά συνυπογράφονται από τα µειοψηφίσαντα µέλη. Η µη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης. Κάθε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου παίρνει ιδιαίτερο αριθµό και στην αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθµηση. Άρθρο 19ο Αρµοδιότητες Προέδρου και ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης Οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης έχουν ως εξής: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διοικεί την επιχείρηση, µεριµνά για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συστήθηκε , διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους της και αποφασίζει για κάθε θέµα που είναι σχετικό µε το αντικείµενό της δράσης της στο πλαίσιο της νοµοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των ∆ηµοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων πλην εκείνων για τα οποία ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Ε.Κ.Υ. ή από τις ισχύουσες διατάξεις. Αναλυτικότερα: 1. Συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισµό Υπηρεσιών, τον Κανονισµό Προσωπικού και τον Κανονισµό Οικονοµικής ∆ιαχείρισης. Επίσης, είναι δυνατό να αποφασίσει και να συντάξει κι άλλους κανονισµούς που κρίνονται απαραίτητοι για τη λειτουργία της επιχείρησης. α)

∆ιορίζει και απολύει το ∆ιευθυντή της Επιχείρησης µετά από σχετική

προκήρυξη και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. , τους επικεφαλείς των ∆ιοικητικών Ενοτήτων , τους εξωτερικούς συνεργάτες και το

υπαλληλικό και εργατοτεχνικό

προσωπικό και αποφασίζει για όλες τις µεταβολές της υπηρεσιακής του κατάστασης, σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό υπηρεσιών του άρθρου 257 παρ. 1α του ∆.Κ.Κ. , κατόπιν εισηγήσεων του Γενικού ∆ιευθυντή, ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες όλων των υπηρεσιών της Επιχείρησης


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ β) Με βάση το πρόγραµµα έργων και δράσεων ψηφίζει τον προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων της επιχείρησης, ένα µήνα τουλάχιστον πριν την έναρξη του νέου οικονοµικού έτους, κατ’ εξαίρεση µπορεί να παρατείνει την παραπάνω προθεσµία. γ) εγκρίνει τις αναθεωρήσεις του προϋπολογισµού κατά τη διάρκεια του έτους, εγκρίνει τον απολογισµό , τον ισολογισµό και καταρτίζει την Έκθεση πεπραγµένων στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης. δ) εγκρίνει το ετήσιο Πρόγραµµα δραστηριοτήτων της Επιχείρησης και τυχόν τροποποιήσεις του κατά τη διάρκεια του έτους. Αποφασίζει το διετές πρόγραµµα έργων και δράσεων καθώς και το σχεδιασµό και υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων. Αποφασίζει τον τρόπο υλοποίησης του προγράµµατος έργων και δράσεων. ε) Αποφασίζει τις µακροχρόνιες στρατηγικές κατευθύνσεις του προγράµµατος δράσης σε όλους τους τοµείς των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης. στ) Συνάπτει συµφωνίες µε χορηγούς οι οποίοι θα συµβάλλουν στην προώθηση των σκοπών της Επιχείρησης. ζ) Αποφασίζει για τα οδοιπορικά και τα έξοδα παραστάσεως των µελών των ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης. η) Εφόσον κρίνεται αναγκαίο αποφασίζει και καθορίζει το αντίτιµο και τους όρους για τη χρήση των υπηρεσιών της ή τη διάθεση τυχόν προϊόντων της επιχείρησης από τους αποδέκτες των υπηρεσιών ή των προϊόντων, µε σκοπό την κάλυψη µέρους του κόστους τους. θ) αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσης των µελετών, εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προµηθειών υλικών και υπηρεσιών, αναθέτει τη σύνταξη των µελετών και την εκτέλεση των έργων και εγκρίνει τις µελέτες και τις προµήθειες, στα πλαίσια της ισχύουσας για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής νοµοθεσίας στο πλαίσιο του κανονισµού της παρ.2 του άρθρου 257 ∆.Κ.Κ.. Επίσης αποφασίζει τη σύναψη συµβάσεων ανάθεσης µελετών, έργων, υπηρεσιών και προµηθειών και τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες ρυθµίσεις που ισχύουν για τους ΟΤΑ. ι)Αποφασίζει το ανώτερο ποσό για την εκτέλεση έργων, εργασιών και προµηθειών µε απ’ ευθείας ανάθεση και µε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό και το οποίο µπορεί να αναπροσαρµόζεται κάθε χρόνο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, καθώς και απευθείας αναθέσεις σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. κ) αποφασίζει την αγορά και τη µίσθωση ακινήτων και κινητών που είναι χρήσιµα στην επιχείρηση, και την εκποίηση και εκµίσθωση ακινήτων και κινητών που ανήκουν στην επιχείρηση,


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ λ) αποφασίζει την άσκηση και παραίτηση από οποιοδήποτε ένδικο µέσο ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και διοικητικής αρχής, καθώς και τα σχετικά µε δικαστικούς ή εξώδικους συµβιβασµούς, µ) αποφασίζει τη σύναψη κάθε φύσης δανείων, και µπορεί για ασφάλειά τους να εκχωρεί το σύνολο ή µέρος από τις προσόδους της επιχείρησης, και αποφασίζει την παροχή δικαιωµάτων προσηµείωσης ή υποθήκης σε ακίνητά

ή πάγια περιουσιακά

στοιχεία της, ν) Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη συγχώνευση ή τη λύση της επιχείρησης ξ)Αποφασίζει για τη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων µε φορείς του ∆ηµοσίου ο)Αποφασίζει τη διάθεση των καθαρών κερδών ή τη διενέργεια επενδύσεων. π) Αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης ρ) παρέχει την γνώµη του

για όλα τα θέµατα που αφορούν την επιχείρηση,

εφόσον τα θέµατα αυτά ανήκουν στην αποφασιστική αρµοδιότητα του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου. 2. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης, µπορεί να καταβάλλεται αποζηµίωση στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη συµµετοχή του, στις συνεδριάσεις. 3. Επίσης µπορεί να ορίζεται η µερική ή η πλήρης απασχόληση στην επιχείρηση µε αµοιβή , για τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή εκτελεστικά µέλη της διοίκησης και πάντως όχι παραπάνω του ενός τετάρτου των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται τα µέλη που θα απασχοληθούν, οι αρµοδιότητες και η αµοιβή τους. Αν το ένα τέταρτο των µελών δεν είναι ακέραιος αριθµός, το κλάσµα που προκύπτει στρογγυλεύεται προς τα πάνω. 4. Για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της επιχείρησης µπορεί το διοικητικό συµβούλιο να αναθέτει µε απόφασή του , την άσκηση του συνόλου ή µέρους των αρµοδιοτήτων του, εκτός των περιπτώσεων β΄, η΄, κ΄, και µ΄ της παρ.1 αυτού του άρθρου , καθώς και αυτών που απαιτείται έγκριση των αποφάσεων του ∆.Σ. της Επιχείρησης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, στον πρόεδρο και σε άλλα όργανα της επιχείρησης, στο διευθυντή και τους υπεύθυνους των λειτουργικών µονάδων της επιχείρησης.

Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εγκρίνονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όταν αφορούν: - Την ψήφιση του Προϋπολογισµού και των µεταβολών του, του ισολογισµού και της έκθεσης πεπραγµένων της Επιχείρησης. - Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών µε εµπράγµατα δικαιώµατα. - Τη διάθεση των καθαρών κερδών ή τη διενέργεια επενδύσεων - Την αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης - Τη συγχώνευση ή λύση της επιχείρησης


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ - Τη σύναψη δανείων - Την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισµού Υπηρεσιών, του Κανονισµού Προσωπικού και του Κανονισµού Οικονοµικής ∆ιαχείρισης καθώς και άλλων κανονισµών που κρίνονται απαραίτητοι για τη λειτουργία της επιχείρησης.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δύναται να αποφασίζει τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου. Η έγκριση των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο γίνεται από την πλειοψηφία του συνόλου των µελών του ,

µέσα σε

αποκλειστική προθεσµία ενός µήνα από τότε που θα του κοινοποιηθούν οι αποφάσεις αυτές . Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή, θεωρείται ότι η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης αυτοδικαίως έχει εγκριθεί στο σύνολό της. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης αποστέλλονται για έλεγχο νοµιµότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 225, παρ. 1 του Ν. 3852/2010 στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο, «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. Οι αρµοδιότητες του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν ως εξής: Ο Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου εκπροσωπεί την επιχείρηση στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλεται. Επίσης µπορεί σε περίπτωση κινδύνου από αναβολή, χωρίς απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, να εγείρει και αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα µέσα, να διορίζει πληρεξούσιους και να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη που προστατεύει τα συµφέροντα της επιχείρησης. Τις πράξεις αυτές υποβάλλει αµέσως στο διοικητικό συµβούλιο. Επίσης ο Πρόεδρος υπογράφει όλα τα συµβόλαια και τις συµβάσεις της επιχείρησης και συντάσσει τον προϋπολογισµό αυτής. Εισηγείται στο συµβούλιο της Επιχείρησης τα θέµατα της ηµερήσια διάταξης, διευθύνει τις συνεδριάσεις του ∆.Σ., εκτελεί τις αποφάσεις του και προΐσταται όλων των Υπηρεσιών της Επιχείρησης. Υπογράφει τις µισθολογικές καταστάσεις του προσωπικού και τις υπηρεσιακές µεταβολές του και γενικά υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα της Επιχείρησης, καθώς και τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµών και γραµµάτια εισπράξεων. Με απόφασή του µπορεί να εκχωρήσει ορισµένες από τις αρµοδιότητές του στον Αντιπρόεδρο ή το ∆ιευθυντή της Επιχείρησης.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο επί µονίµου και έκτακτου προσωπικού της Επιχείρησης, επιφυλασσόµενων των όρων και προϋποθέσεων του κανονισµού προσωπικού της επιχείρησης. ∆εσµεύει την Επιχείρηση δια την υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυµία. Αποφασίζει µε απ’ ευθείας ανάθεση την εκτέλεση έργου, προµήθειας, εργασίας ή µεταφοράς που προβλέπεται στον προϋπολογισµό, µέχρι του ποσού που προβλέπεται από το νόµο χωρίς απόφαση του ∆.Σ. της επιχείρησης και µε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, δυνάµενος αζηµίως να χαρακτηρίσει κατά την απόλυτη κρίση του, ασύµφορο το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, και να επαναλάβει αυτόν έως ότου επιτευχθεί ευνοϊκό αποτέλεσµα. Ανοίγει λογαριασµούς επ’ ονόµατι της επιχείρησης σε ελληνικές ή αναγνωρισµένες στην Ελλάδα Τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισµούς και δίνει εντολές για τη διακίνηση των λογαριασµών αυτών. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να µεταβιβάζονται στο διευθυντή της επιχείρησης αρµοδιότητες αυτής της παραγράφου.

Αρµοδιότητες του Αντιπροέδρου Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται και εκτελεί τις αρµοδιότητες που του εκχωρεί ο Πρόεδρος και το ∆.Σ.

Άρθρο 20ο Θέσεις Εργασίας Οργανική Σύνθεση και κατάταξη των θέσεων του προσωπικού.

1. Κάθε εργαζόµενος στην Επιχείρηση κατέχει µια συγκεκριµένη θέση εργασίας, ο τίτλος της οποίας αντιστοιχεί κατά το δυνατό στο πραγµατικό της περιεχόµενο. Η ανάληψη της ευθύνης από έναν εργαζόµενο περισσοτέρων από µιας θέσης εργασίας, γίνεται εάν κριθεί αυτό σκόπιµο, µε εισήγηση του ∆ιευθυντή ή ∆ιευθύνοντα Συµβούλου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 2. Σε κάθε διοικητική ενότητα της Επιχείρησης προβλέπονται συγκεκριµένες θέσεις εργασίας µε τον πίνακα της παρακάτω παραγράφου. Οι θέσεις που αναφέρονται στον Πίνακα δεν είναι απαραίτητο να καλύπτονται όλες και αναφέρονται στο τακτικό προσωπικό. Η κάλυψή τους και ο αριθµός των στελεχών ανά θέση εργασίας, εξαρτάται από τις δραστηριότητες της Επιχείρησης και τις φάσεις που αυτές θ’ αναπτυχθούν. Το ανώτατο όριο του συνόλου των θέσεων του προβλεπόµενου στον οργανισµό αυτό προσωπικού ορίζεται στα 50 άτοµα εκ των οποίων οι 9 θέσεις είναι θέσεις πλήρους


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ απασχόλησης αορίστου χρόνου, οι 7 θέσεις είναι ορισµένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, 2 θέσεις καλύπτονται µε ανάθεση εργασίας, 1 θέση καλύπτεται µε σύµβαση έργου και 26 θέσεις από τις προβλεπόµενες πιο πάνω θέσεις δεν καλύπτονται. Ο τρόπος πρόσληψης, το είδος και ο χρόνος διάρκειας των συµβάσεων εργασίας του ως άνω προσωπικού καθορίζονται από το κανονισµό προσωπικού της επιχείρησης καθώς και από τη ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία. 2. Οι θέσεις εργασίας, το επίπεδο εκπαίδευσης, ο κλάδος και οι ειδικότητες του προσωπικού της Επιχείρησης δίνεται στο Πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΤΟΜΑ

1.

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

- ∆ιευθυντής

ΠΕ ή ΤΕ

1

2.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

-Υπάλληλος γραφ.

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε

1

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ∆.Σ.

-Πληροφορική

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε

1

ΠΕ ή ΤΕ

1

3.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ -∆ιευθυντής & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

4.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

-Υπεύθυνος

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε

1

5.

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

-Προπονητής

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε

1

6.

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

-Υπεύθυνος

ΠΕ ή ΤΕ

1

-Υπεύθυνος

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε

1

ΠΕ ή ΤΕ

1

ΠΕ ή ΤΕ

2

-Νοσηλεύτρια

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε

2

-Βοηθητικό προσωπικό

ΥΕ

2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7.

ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

8.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Προϊστάµενος

ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΒΟΗΘΕΙΑ -Κοινωνικός ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)

Λειτουργός ή Ψυχολόγος

ΣΥΝΟΛΟ

15


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ

Άρθρο 21ο Ανώτατος Αριθµός Προσωπικού- προσόντα

Ο Ανώτατος αριθµός τακτικού προσωπικού της Επιχείρησης µπορεί να φθάσει τους δεκαπέντε (15) εργαζόµενους. Σηµειώνεται ότι ορισµένες από τις προβλεπόµενες πιο πάνω θέσεις (οι οποίες πρέπει να προσδιορίζονται) δεν θα είναι πλήρους αλλά περιορισµένης απασχόλησης λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειµένου των θέσεων αυτών και του ειδικού τρόπου εργασίας µε τον οποίο θα λειτουργούν ορισµένες κατηγορίες προσωπικού και επιστηµονικών συνεργατών. Έτσι ένας µεγάλος αριθµός προσωπικού µε περιορισµένη απασχόληση θα καλύψει τις συγκεκριµένες ανάγκες της Επιχείρησης που διαφορετικά θα κάλυπτε ένας µικρός αριθµός ατόµων µε πλήρη απασχόληση. Επίσης σηµειώνεται ότι πολλές από τις θέσεις που αναφέρονται είναι δυνατόν να καλυφθούν από τα µέλη του ∆.Σ. ή κατοίκους που έχουν σχέση και γνώσεις µε το αντικείµενο της Επιχείρησης χωρίς αποζηµίωση. Όσον αφορά τα προσόντα του τακτικού προσωπικού ισχύουν όσα αναφέρονται στο Π.∆. 50/2-3-01 (ΦΕΚ 39 Α΄): «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα», όπως ισχύουν κάθε φορά. Αρθρο 22ο

Έκτακτο προσωπικό Η επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιεί και έκτακτο προσωπικό για να καλύπτει έκτακτες ή περιοδικές ανάγκες της. Οι ειδικότητες, τα προσόντα και ο αριθµός του έκτακτου προσωπικού καθορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ανάλογα µε τις ανάγκες. Οι ακριβείς θέσεις εργασίας καθώς και ο αριθµός του προσωπικού αυτού δεν είναι δυνατό να προσδιορισθούν ακριβώς. Ενδεικτικά αναφέρονται οι θέσεις του προηγούµενου άρθρου ως οργανόγραµµα και του έκτακτου προσωπικού. Επίσης η επιχείρηση µπορεί να εντάσσεται σε προγράµµατα χρηµατοδοτήσεων του ΟΑΕ∆ (ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα χρηµατοδότησης). Σε αυτή την περίπτωση

ακολουθούνται

οι

διαδικασίες,

οι

όροι

και

οι

προϋποθέσεις

των

προγραµµάτων αυτών. Άρθρο 23ο Ειδικές συνεργασίες Εκτός των συγκεκριµένων θέσεων που προβλέπονται στο προηγούµενο άρθρο του Κανονισµού, θα υπάρχει και µια σειρά ειδικών συνεργατών της Επιχείρησης οι οποίοι


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης της παροχής των υπηρεσιών τους ή λόγω έκτακτων αναγκών και ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. θα αναλαµβάνουν εργασίες, µε τη µορφή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών αµειβόµενες αυστηρώς µε τιµολόγιο ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Συνήθως η διάρκεια της συνεργασίας των ειδικών συνεργατών µε την επιχείρηση είναι χρονικά προσδιορισµένη και αναφέρεται σε συγκεκριµένο έργο. Συνεπώς η διάρκεια της συνεργασίας µε την Επιχείρηση των ειδικών αυτών κατηγοριών θα είναι µικρή, σε ορισµένες περιπτώσεις µάλιστα θα εξαντλείται σε µια και µόνο συνεργασία Άρθρο 24ο

Χρησιµοποίηση Έκτακτων Συνεργατών Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης και µε σκοπό την εκπόνηση µελετών, την εκτέλεση εργασιών σχεδιασµού, προγραµµατισµού, οργάνωσης, την επίβλεψη µελετών, έργων, και την εκτέλεση διαφόρων εκτάκτων εργασιών, είναι δυνατόν να ανατίθεται µε σύµβαση έργου σε επιστηµονικό , εργατοτεχνικό και ειδικό προσωπικό η κάλυψη των παραπάνω αναγκών. Το προσωπικό αυτό πρέπει να έχει αποδεδειγµένη θεωρητική κατάρτιση ή εµπειρία πνω στο ειδικό θέµα για το οποίο συνάπτεται η σύµβαση. Άρθρο 25ο Άλλες ρυθµίσεις 1. Ο τρόπος λειτουργίας κάθε υπηρεσίας της Επιχείρησης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια εκτός αυτών που ορίζονται από τον Νόµο, καθορίζονται µε ειδικούς κανονισµούς. 2. Για τα προσόντα και εν γένει όρους και διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού εφαρµόζεται ο Κανονισµός Προσωπικού της ∆ηµοτικής Επιχείρησης και η ισχύουσα κάθε φορά Νοµοθεσία. Άρθρο 26ο Τροποποιήσεις του Ε.Κ.Υ. Επειδή η δυναµική εξέλιξη της Επιχείρησης θα την οδηγήσει στη δηµιουργία και νέων τοµέων και τµηµάτων, γίνεται φανερό ότι ο Εσωτερικός Κανονισµός Υπηρεσιών θα έχει στην πορεία ανάπτυξης της Επιχείρησης διαδοχικές τροποποιήσεις µε τις οποίες θα επιδιώκεται κάθε φορά η συµπλήρωση, βελτίωση και προσαρµογή τους στις ανάγκες της συγκεκριµένης περιόδου.

Άρθρο 27ο Ισχύς του Ε.Κ.Υ.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ Η ισχύς του παρόντος Ε.Κ.Υ. αρχίζει από την έγκρισή του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. (άρθρου 256 του Ν.3463/2006 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ................................................................................... 27 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ............................................................................ 27 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ............................................................. 27 ΑΡΘΡΟ 3 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ .......................................... 28 ΑΡΘΡΟ 4 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .................................................. 28 ΑΡΘΡΟ 5 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.................................................................... 29 ΑΡΘΡΟ 6 ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ................................................................................ 29 ΑΡΘΡΟ 7 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.................................................................................. 29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ......................................... 33 ΑΡΘΡΟ 8 ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ................................................................................................ 33 ΑΡΘΡΟ 9 ........................................................................................................................................ 33 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ .................................................................................................... 33 ΑΡΘΡΟ 10 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ............................................................................... 34 ΑΡΘΡΟ 11 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ................ 41 ΑΡΘΡΟ 12 ...................................................................................................................................... 42 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ................................................................................................................ 42 ∆. ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ............................................................................................... 44 ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ......................................... 44 ΑΡΘΡΟ 14 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ............................................. 45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ...................................................................... 46 ΑΡΘΡΟ 15 ΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .................................................................................... 46 ΑΡΘΡΟ 16 ...................................................................................................................................... 47 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ................................................................................................................................. 47 ΑΡΘΡΟ 17 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ........................................................................... 47 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΠΟΛΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ................................................................................... 48 ΑΡΘΡΟ 19 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ................................................................................. 48 ΑΡΘΡΟ 20 ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ................................................................................................. 49 ΑΡΘΡΟ 21 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ................................................. 49 ΑΡΘΡΟ 22 ...................................................................................................................................... 49 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ........................................................................................... 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ................................................................................... 49 ΑΡΘΡΟ 23 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ...................................................................... 49 ΑΡΘΡΟ 24 ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ........................................................................... 50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΑΜΟΙΒΕΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ.............. 51 ΑΡΘΡΟ 25 ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ................................................................................ 51 ΑΡΘΡΟ 26 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ.................................................................................... 52 ΑΡΘΡΟ 27 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ .................................................................................................. 52 ΑΡΘΡΟ 28 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ..................................................................................... 53


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ ΑΡΘΡΟ 29 ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ – ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ........................................................ 53 ΑΡΘΡΟ 30 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ...................................................................................................................................... 53 ΑΡΘΡΟ 31 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ .................................. 55 ΑΡΘΡΟ 32 ...................................................................................................................................... 55 ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ .............................................................................................................. 55 ΑΡΘΡΟ 33 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ..................................................................................... 56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ Α∆ΕΙΕΣ ........................................................................................................... 56 ΑΡΘΡΟ 34 Ά∆ΕΙΕΣ ...................................................................................................................... 56 ΑΡΘΡΟ 35 ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ............................................................ 56 ΑΡΘΡΟ 36 ΕΙ∆ΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ..................................................................... 57 ΑΡΘΡΟ 37 Ά∆ΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ................................................................................. 58 ΑΡΘΡΟ 38 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ.................................................................................... 59 ΑΡΘΡΟ 39 Ά∆ΕΙΕΣ – ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ..................................................... 60 ΑΡΘΡΟ 40 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ................................................................................... 61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ................................................................ 62 ΑΡΘΡΟ 41 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ........................................................................ 62 ΑΡΘΡΟ 42 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ .......................................................................................................................................................... 62 ΑΡΘΡΟ 43 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ....................................................................... 63 ΑΡΘΡΟ 44 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ............................................................................ 66 ΑΡΘΡΟ 45 ...................................................................................................................................... 67 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ....................................................................................... 67 ΑΡΘΡΟ 46 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ .................................................................. 67 ΑΡΘΡΟ 47 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ...................... 68 ΑΡΘΡΟ 48 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ Η ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ............................ 69 ΑΡΘΡΟ 49 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ............................................................................. 69 ΑΡΘΡΟ 50 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΙ∆ΩΝ – Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ....................................................................................................................... 69 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ....................................................................... 70 ΑΡΘΡΟ 51 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ........................................................................ 70 ΑΡΘΡΟ 52 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ........................................................................................ 70 ΑΡΘΡΟ 53 ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΤΙΜΩΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Η ΕΠΙΠΛΗΞΗ 71 ΑΡΘΡΟ 54 ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΤΙΜΩΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ................................... 71 ΑΡΘΡΟ 55 ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΤΙΜΩΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΑΡΓΙΑ ............................................. 72 ΑΡΘΡΟ 56 ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΤΙΜΩΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΗ .................................... 73 ΑΡΘΡΟ 57 ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Η ΚΑΤ’ ΥΠΟΤΡΟΠΗ.......... 74 ΑΡΘΡΟ 58 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ............................................................................. 74 ΑΡΘΡΟ 59 ΑΠΟΛΟΓΙΑ .............................................................................................................. 75


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ ΆΡΘΡΟ 60 ...................................................................................................................................... 75 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ..................................................................................................... 75 ΑΡΘΡΟ 61 ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ................................. 76 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ............................................. 77 ΑΡΘΡΟ 62 ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ..................................................................................... 77 ΑΡΘΡΟ 63 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.............................. 78 ΑΡΘΡΟ 64 ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ..................................................................... 78 ΑΡΘΡΟ 65 ...................................................................................................................................... 79 ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ.............................................................................................................................. 79 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ..................................................................................... 80 ΑΡΘΡΟ 66 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ...................................................................... 80 ΑΡΘΡΟ 67 ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ...................................................................... 80 ΑΡΘΡΟ 68 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ................................................................. 80 ΑΡΘΡΟ 69 ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ....................................... 81


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός και βασικές αρχές 1. Σκοπός του Κανονισµού αυτού είναι ο καθορισµός των κανόνων, που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις µεταξύ των απασχολουµένων στην ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Νότιας Κυνουρίας , που θα καλείται για λόγους συντοµίας ‘’Επιχείρηση’’. 2. Οι σχέσεις µεταξύ ‘’Επιχείρησης’’ και των συνεργατών της βασίζονται στις αρχές της αµοιβαίας εµπιστοσύνης, της καλής πίστεως και της ειλικρινούς συνεργασίας, της τήρησης των αρχών και κανόνων συµπεριφοράς και της ανάπτυξης υγιούς πλέγµατος σχέσεων µεταξύ των εργαζοµένων. 3. Προϋπόθεση για την εφαρµογή των αρχών αυτών είναι η αµοιβαία, από την Επιχείρηση και τους συνεργάτες της, τήρηση και ο σεβασµός των όρων αυτού του Κανονισµού, έτσι ώστε να επιτευχθεί η διαφάνεια των εργασιακών σχέσεων, η εργασιακή ειρήνη, η ανάπτυξη της δηµιουργικότητας και της συλλογικής ευθύνης και η οµαλή απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία της Επιχείρησης. 4. Οι διατάξεις του Κανονισµού αυτού, που συντάσσεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης, σύµφωνα µε το άρθρο 257 του Ν.3463/2006, συµπληρώνουν τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας και εφαρµόζονται µόνον εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε την εργατική νοµοθεσία και τις επί µέρους συλλογικές συµβάσεις εργασίας, διαιτητικές και υπουργικές αποφάσεις. ΑΡΘΡΟ 2 Έκταση ισχύος του Κανονισµού Στις διατάξεις του Κανονισµού αυτού υπάγονται όλοι οι απασχολούµενοι µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας από την Επιχείρηση (σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου χρόνου). Ο Κανονισµός ισχύει µετά την έγκρισή του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (άρθρο 256 του Ν. 3463/2006) και δέκα (10) ηµέρες µετά την κοινοποίησή του µε τους οριζόµενους από το νόµο τρόπους και την γνωστοποίησή του στο προσωπικό της Επιχείρησης. Μετά την έγκρισή του ο Κανονισµός αυτός αναθεωρείται µόνο µετά από αίτηση της Επιχείρησης ή εφόσον προσβληθεί από τους εργαζοµένους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου. ∆εν υπάγονται στις διατάξεις του Κανονισµού: α. Ο Γενικός ∆ιευθυντής, οι ∆ιευθυντές και τα τυχόν µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης, στα οποία καταβάλλεται αµοιβή κατά τις διατάξεις της υπ' αριθµ. 16/2007 εγκυκλίου


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ (Αρ.πρωτ.Οικ. 10819/22.2.2007) του Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. β. Οι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. και των σχολών του Ο.Α.Ε.∆. ή άλλων σχολικών µονάδων που κάνουν στην επιχείρηση την πρακτική τους άσκηση ή συµµετέχουν σε επιδοτούµενα προγράµµατα κατάρτισης, οι οποίοι διέπονται από τις ειδικές γι' αυτούς διατάξεις. γ. Το προσωπικό που απασχολείται µε σύµβαση µµίσθωσης έργου του άρθρου 681 του Αστικού Κώδικα. δ. Οι άνεργοι, που συµµετέχουν στα προβλεπόµενα από τους νόµους 1262/82, 1836/89 και 2434/96 προγράµµατα επιχορήγησης εργοδοτών για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και το προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών , που προσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας µέχρι δύο (2) µηνών , κατά τις διατάξεις άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 2738/99. ε. Ο Νοµικός σύµβουλος της επιχείρησης .

ΑΡΘΡΟ 3 ∆ιοίκηση και οργάνωση της Επιχείρησης Η Επιχείρηση διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η συγκρότηση και οι αρµοδιότητες του οποίου καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 255 του Ν. 3463/2006. Η Επιχείρηση οργανώνεται σε διοικητικές ενότητες, η διάρθρωση των οποίων περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισµό Υπηρεσιών της Επιχείρησης. Ως «διοικητική ενότητα», νοείται µια οργανωµένη Υπηρεσία µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες και συγκεκριµένη διοικητική δοµή, όπως επί παραδείγµατι «∆ιεύθυνση», «Τµήµα» ή «Γραφείο». Οι αρµοδιότητες των στελεχών και των υπευθύνων των προαναφερόµενων διοικητικών ενοτήτων καθορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και περιγράφονται στους Κανονισµούς, που έχουν εγκριθεί από αυτό ή από τα εξουσιοδοτηµένα από αυτό όργανα, καθώς και από αποφάσεις ή εγκυκλίους των εξουσιοδοτηµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οργάνων. ΑΡΘΡΟ 4 Θέσεις εργασίας – Περιγραφή εργασίας Θέση εργασίας αποτελεί ένα συγκεκριµένο σύνολο δραστηριοτήτων, που εκτελούνται από ένα ή περισσότερα άτοµα του ίδιου επιπέδου εκπαίδευσης και εµπειριών από άποψη πρακτική. Το προσωπικό της Επιχείρησης είναι ενταγµένο στις προαναφερόµενες στον Εσωτερικό Κανονισµό Υπηρεσιών ∆ιοικητικές Ενότητες. Κάθε εργαζόµενος εντασσόµενος σε διοικητική ενότητα, αναλαµβάνει συγκεκριµένα καθήκοντα, τα οποία προσδιορίζονται µε βάση τις δραστηριότητες των διοικητικών ενοτήτων της Επιχείρησης και του Εσωτερικού Κανονισµού Υπηρεσιών.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ ΑΡΘΡΟ 5 Εργασιακή σχέση προσωπικού 1. Το προσωπικό, το οποίο απασχολεί η Επιχείρηση και κατέχει θέσεις εργασίας του Εσωτερικού Κανονισµού Υπηρεσιών, συνδέεται µε αυτή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αορίστου ή ορισµένου χρόνου) πλήρους ή µερικής απασχόλησης. 2. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού δεν εφαρµόζονται για τους νοµικούς συµβούλους, οι οποίοι συνδέονται µε την επιχείρηση µε σχέση έµµισθης εντολής

και τους ειδικούς

συµβούλους και συνεργάτες, οι οποίοι συνδέονται µε σχέση εργασίας, η οποία προβλέπεται ρητά από το νόµο και µε την οποία καθορίζεται το καθεστώς αυτών. 3. Το προσωπικό της Επιχείρησης µε την πρόσληψή του αποδέχεται τον Κανονισµό ως αναπόσπαστο προσάρτηµα των ατοµικών συµβάσεων εργασίας. ΑΡΘΡΟ 6 Πλήρωση κενών θέσεων Στο οργανόγραµµα ∆ιοικητικής Λειτουργικής ∆ιάρθρωσης του Κανονισµού Υπηρεσιών της Επιχείρησης καθορίζονται τα τµήµατα αυτής, στα οποία εντάσσονται όλοι οι εργαζόµενοι. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης καθορίζεται ο αριθµός των εργαζοµένων σε κάθε τµήµα και τα απαραίτητα προσόντα αυτών. Η πλήρωση κενών θέσεων γίνεται µε βάση τις ανάγκες του τµήµατος και γενικά της Επιχείρησης. Το προσωπικό προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2527/1997, όπως αυτές έχουν συµπληρωθεί, τροποποιηθεί και αντικατασταθεί µεταγενέστερα και ισχύουν σήµερα. Για την πρόσληψη του προσωπικού λαµβάνονται υπόψη τα προσόντα, που έχουν αρχικά καθοριστεί, σύµφωνα µε τον κανονισµό υπηρεσιών της Επιχείρησης. Για την πρόσληψη εισηγείται ο Υπεύθυνος κάθε διοικητικής ενότητας προς τον ∆ιευθυντή, ο οποίος φέρει το θέµα προς συζήτηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο και αποφασίζει για την πλήρωση της θέση1ς. ΑΡΘΡΟ 7 Προσόντα Προσωπικού Στην προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων πρέπει να αναφέρονται τόσο τα γενικά προσόντα πρόσληψης όσο και τα ειδικά για τη συγκεκριµένη θέση. Τα προσόντα είναι ανάλογα των αναγκών των ∆ιοικητικών Ενοτήτων και περιλαµβάνονται στον Κανονισµό Υπηρεσιών για την κάλυψη συγκεκριµένης θέσης. Γενικά τυπικά προσόντα – Προϋποθέσεις πρόσληψης Για να προσληφθεί εργαζόµενος στην Επιχείρηση πρέπει:

1

Κατά τη διάρκεια αναστολής των προσλήψεων, για την πρόσληψη προσωπικού υποβάλλεται αίτηµα προς το Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΠΥΣ 55/1998 και 33/ 2006.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ 1. Να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να έχει άδεια εργασίας από την αρµόδια αρχή, εφόσον δεν έχει την υπηκοότητα χώρας µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. Εξαίρεση: ∆ικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό ελληνοµάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας των κατωτέρω επιπέδων: Πιστοποιητικό Α’ Επιπέδου: για κλάδους ή ειδικότητες της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.). Πιστοποιητικό Β’ Επιπέδου: για κλάδους ή ειδικότητες µη διοικητικού προσωπικού της κατηγορίας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.). Πιστοποιητικό Γ’ Επιπέδου: για κλάδους ή ειδικότητες µη διοικητικού προσωπικού της κατηγορίας Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης και για κλάδους ή ειδικότητες διοικητικού προσωπικού της κατηγορίας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.). Πιστοποιητικό ∆’ Επιπέδου: για κλάδους ή ειδικότητες διοικητικού προσωπικού της κατηγορίας Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης. Επίσης, αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. ∆ικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον, µέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. 2. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 4. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισµού: α) Να µην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση καθ΄ υποτροπή ή εγκλήµατα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ,διακίνηση και εµπορία ναρκωτικών ή για έγκληµα κατά ηθών ή σχετικά µε το νόµισµα ή να διώκεται για κάποιο από τα εγκλήµατα αυτά. β) Να µην είναι υπόδικοι λόγω παραποµπής µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα παρεγράφηκε. γ) Να µην έχουν καταδικαστεί ή να µη διώκονται για κακούργηµα ή πληµµέληµα που συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών τους δικαιωµάτων (άρθρα 59-61 του Ποινικού Κώδικα) και να µην έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ δ) Να µην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) είτε υπό συνδυασµό και των δύο προηγουµένων. ε) Να µην έχουν απολυθεί από θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.∆. του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.∆. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του εργαζοµένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση. στ) Να έχει εκπληρώσει µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων (προκειµένου για άνδρες) τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόµιµα απαλλαγεί από αυτές, κατά το δίκαιο της χώρας από την οποία προέρχεται. ζ) Να µην τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Τούτο ισχύει για συγκεκριµένες θέσεις, όπως του ∆ιευθυντή, του Υπευθύνου του Τοµέα Οικονοµικών και ∆ιοικητικών ∆ραστηριοτήτων. η) Να µην παρέχει υπηρεσίες σε νοµικό πρόσωπο ή άλλη ένωση φυσικών προσώπων όµοιες µε τις δραστηριότητες που ασκεί η Επιχείρηση. θ) Να µην είναι δικαιούχος συντάξεως οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης, εφόσον η σύνταξη, που του καταβάλλεται είναι µεγαλύτερη από την κάθε φορά καταβαλλόµενη κατώτερη σύνταξη του Ι.Κ.Α. ι) Να διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα, που καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Υπηρεσιών. Ειδικά τυπικά προσόντα I. Καθορισµός βασικού τίτλου σπουδών και ειδικότητας Για κάθε κατηγορία προσωπικού (ΠΕ,ΤΕ,∆Ε,ΥΕ) θα πρέπει να προσδιοριστούν οι βασικοί τίτλοι σπουδών και για κάθε θέση εργασίας, η ειδικότητα του προσωπικού, που θα τη στελεχώσει. ΙΙ. Καθορισµός ειδικών γνώσεων και εµπειρίας Εφόσον πέραν του βασικού τίτλου σπουδών απαιτούνται και πρόσθετα τυπικά προσόντα (π.χ. γνώση ξένων γλωσσών, χειρισµός προγραµµάτων Η/Υ, εµπειρία κ.λ.π.) αναφέρονται σαφώς. Προσόντα των υπευθύνων των διοικητικών ενοτήτων Τα προσόντα του προσωπικού, που καταλαµβάνει θέσεις ευθύνης, καθορίζονται µε σαφήνεια στον κανονισµό προσωπικού. Τα ειδικά τυπικά προσόντα διακρίνονται σε απαραίτητα και προαιρετικά. ∆ικαιολογητικά για την θεµελίωση των τυπικών προσόντων Στην προκήρυξη πρόσληψης αναφέρονται σαφώς τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται για να θεµελιώσουν τα γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα των υποψηφίων.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ Πρόσθετα προσόντα Εκτός των γενικών και ειδικών προσόντων, που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισµό στην προκήρυξη πρόσληψης, είναι δυνατό να προβλέπονται πρόσθετα προσόντα, εφόσον επιβάλλεται από τις ανάγκες της Επιχείρησης. Ειδικά ουσιαστικά προσόντα Τα ουσιαστικά προσόντα για την διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της ατοµικής συνέντευξης, όταν αυτό απαιτείται κατά τις κείµενες διατάξεις, καθορίζονται µε απόφαση της επιτροπής επιλογής. Απόδειξη γνώσεων και εµπειρίας 1. Για όποιους κλάδους ή ειδικότητες ως προσόν διορισµού απαιτείται ορισµένη γνώση ή εµπειρία, αυτή αποδεικνύεται: α) Είτε µε τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. β) Είτε µε οµοίου περιεχοµένου βεβαίωση αρµόδιας ελληνικής ή αλλοδαπής δηµόσιας αρχής. γ) Είτε µε όµοια βεβαίωση νοµικού προσώπου του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2527/1997. δ) Είτε µε όµοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. ε) Αν από την προσκοµιζόµενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας, τότε απαιτούνται επιπλέον βεβαίωση εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 Ν. 1599/1986, σε συνδυασµό πάντοτε και µε το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης. Ειδικά η απαιτούµενη για οποιαδήποτε κλάδο κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. ή ∆.Ε. γνώση επεξεργασίας ελληνικών ή και ξενόγλωσσων κειµένων και πινάκων µε χρήση Η/Υ, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια της παραγράφου αυτής, διαπιστώνεται από ειδική εξέταση, η διαδικασία της οποίας καθορίζεται µε την προκήρυξη. Από την ειδική αυτή εξέταση, εξαιρούνται οι υποψήφιοι εκείνοι, για τους οποίους η σχετική γνώση προκύπτει από τους τίτλους σπουδών τους. 2. Εµπειρία που προκύπτει κατά τη διάρκεια στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται µόνο εφόσον η σχετική ειδικότητα έχει αποκτηθεί πριν από την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στη περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας , η σχετική εµπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και µετά. 3, Για όσες ειδικότητες απαιτείται κατά τις κείµενες διατάξεις άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλµατος, απαγορεύεται η πρόσληψη χωρίς την άδεια αυτή. Το επίπεδο ή η τάξη της κατά περίπτωση άδειας, εφόσον δεν καθορίζεται µε τον κανονισµό, ορίζεται µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. Αν η άδεια άσκησης του αυτού επαγγέλµατος χορηγείται σε κατόχους διαφορετικών πτυχίων ή διπλωµάτων ή απολυτηρίων τίτλων της ηµεδαπής, τότε αυτά αποτελουν τυπικό προσόν διορισµού στον οικείο κλάδο ή ειδικότητα µε την προϋπόθεση όµως της ισοτιµίας των τίτλων αυτών. 4. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά. δεν απαιτούνται για την απόδειξη της εµπειρίας που αποκτήθηκε στην ίδια την επιχείρηση.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 8 Πλήρωση θέσεων Η πλήρωση κενών θέσεων γίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από εισήγηση του ∆ιευθυντή και πρόταση του υπεύθυνου κάθε διοικητικής ενότητας. Μετά την εγκριτική απόφαση για την πλήρωση κενής θέσης, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, συστήνεται, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου , Επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη τήρησης της διαδικασίας πρόσληψης και ιδίως ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Η Επιτροπή αποτελείται από τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη. Η Επιτροπή πρέπει να έχει µέλη του φορέα που διενεργεί την πρόσληψη. Η επιτροπή συγκροτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2190/1994. Κατ΄ εξαίρεση ο ∆ιευθυντής της επιχείρησης προσλαµβάνεται µε προκήρυξη, εφόσον δεν ακολουθείται το σύστηµα της προαγωγής, κατά τα αναφερόµενα στον όρο 14 του κανονισµού αυτού. Η επιτροπή για την πρόσληψη του ∆ιευθυντή, συγκροτείται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου και αποτελείται από µέλη αυτού και τρίτους. Οργανόγραµµα – Πλήρωση κενών θέσεων Στο οργανόγραµµα της Επιχείρησης καθορίζονται τα τµήµατα αυτής, στα οποία εντάσσονται όλοι οι εργαζόµενοι. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης καθορίζεται ο αριθµός των εργαζοµένων σε κάθε τµήµα και τα απαραίτητα προσόντα αυτών. Η πλήρωση κενών θέσεων γίνεται µε τις εκάστοτε ισχύουσες για τις δηµοτικές επιχειρήσεις διατάξεις και µε τα προσόντα που προβλέπονται για κάθε κατηγορία µε απόφαση του ∆ιοικητικού συµβουλίου και του Π∆ 50/2001 όπως ισχύουν κάθε φορά µετά από εισήγηση του ∆ιευθυντή, ο οποίος φέρει το θέµα προς συζήτηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο και αποφασίζει για την πλήρωση της θέσης. ΑΡΘΡΟ 9 Επιτροπή προσλήψεων Η διαδικασία πρόσληψης του πάσης φύσεως (αορίστου – ορισµένου χρόνου προσωπικού της επιχείρησης , γίνεται σύµφωνα µε επιτροπή κατά τα οριζόµενα από τον ΑΣΕΠ) το υπόλοιπο προσωπικό (ειδικό επιστηµονικό προσωπικό κλπ) ανατίθεται σε πενταµελή επιτροπή συγκροτούµενη µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και αποτελούµενη από τον Πρόεδρο του ∆.Σ., τον ∆ιευθυντή της επιχείρησης , τον εκπρόσωπο εργαζοµένων και δυο µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ Ειδικά για την πρόσληψη του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού η επιτροπή είναι πενταµελής και συµµετέχουν σ' αυτή δυο (2) µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τρεις (3) πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι ή γνωστοί επιστήµονες σχετικοί µε την ειδίκευση του προσωπικού που θα προσληφθεί. Οι αρµοδιότητες της επιτροπής επιλογής προσωπικού είναι: α. Παραλαµβάνει τις αιτήσεις των υποψηφίων. β. Ελέγχει τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, σύµφωνα µε την προκήρυξη γ. Με αιτιολογηµένη απόφασή της απορρίπτει τις αιτήσεις των υποψηφίων, οι οποίοι δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα. δ. Αποφασίζει για τα ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων που θα αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια της ατοµικής συνέντευξης. ε. Αποφασίζει για τον τρόπο βαθµολόγησης των υποψηφίων, το βαθµό βαρύτητας των κριτηρίων επιλογής και τη µέθοδο στάθµισής τους. Μετά την απόρριψη των υποψηφίων λόγου έλλειψης τυπικών προσόντων, καλούνται οι υποψήφιοι σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα να παρουσιαστούν στην επιτροπή για σχετική συνέντευξη προκειµένου η επιτροπή να ελέγξει τα ουσιαστικά προσόντα του υποψήφιου. Ως κριτήρια επιλογής των υποψηφίων θεωρούνται τα βασικά (απαραίτητα) και τα πρόσθετα ειδικά τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τον κανονισµό και την προκήρυξη καθώς και τα ουσιαστικά προσόντα που καθορίστηκαν µε απόφαση της επιτροπής. Για την τελική βαθµολόγηση των υποψηφίων λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός αξιολόγησης των τυπικών προσόντων και ο βαθµός αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων που έλαβαν κατά τη συνέντευξη. Μετά το τέλος των προσωπικών συνεντεύξεων των ενδιαφεροµένων βαθµολογούνται από την επιτροπή οι υποψήφιοι και καταρτίζεται πίνακας στον οποίο φαίνεται η σειρά επιτυχίας κάθε υποψήφιου. Η επιλογή γίνεται µε βάση τον πίνακα αυτό και τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων. Ο αριθµός των προσλαµβανοµένων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον αριθµό των θέσεων για τις οποίες έγινε η προκήρυξη. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού ελέγχεται από το ΑΣΕΠ αυτεπάγγελτα ή κατ' ένσταση υποψήφιων. Ο έλεγχος αναφέρεται στην τήρηση των διατάξεων του κανονισµού καθώς και των αρχών της δηµοσιότητας, της διαφάνειας, της αντικειµενικότητας και της αξιοκρατίας. Μετά την πάροδο της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών, η επιτροπή επιλογής προσωπικού συγκεντρώνει τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων και µε προσωπικές προσκλήσεις καλεί τους ενδιαφερόµενους σε προσωπική συνέντευξη, µόνο σε περίπτωση που αυτοί πληρούν τα τυπικά - ειδικά προσόντα της ανακοίνωσης. Μετά το τέλος κάθε συνέντευξης το κάθε µέλος βάζει το βαθµό του και στο πρακτικό εµφανίζεται µόνο το τελικό αποτέλεσµα σε ακέραιο αριθµό µε στρογγυλοποίηση προς τα πάνω.

ΑΡΘΡΟ 10 ∆ιαδικασία Πρόσληψης Α. Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου Χρόνου


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού της Επιχείρησης προβλέπεται από τις διατάξεις του 2527/1997, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις διατάξεις των ν. 3051/2001, ν. 3274/2004 και ν.3812/2009 ή µεταγενέστερων. Η πρόσληψη του τακτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών και κλάδων, γίνεται µε τη διαδικασία του άρθρου 18 του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα2. Η πλήρωση των θέσεων κατά την προαναφερόµενη διάταξη πραγµατοποιείται µε σειρά προτεραιότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 18 και 21 του ν.2190/1994, αναλόγως της κατηγορίας του προσωπικού Για την πλήρωση των θέσεων ακολουθείται η εξής διαδικασία: Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

της Επιχείρησης. Στην απόφαση αναφέρονται

τουλάχιστον τα ακόλουθα: •

Ο αριθµός των κενών θέσεων στον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης. Η απόφαση συνοδεύεται από αντίγραφο του οργανισµού Εσωτερικών Υπηρεσιών της επιχείρησης.

Ο αριθµός του προσωπικού, που πρόκειται να προσληφθεί

Τα προσόντα, που προβλέπονται για τη συγκεκριµένη θέση

Η ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισµό της Επιχείρησης. Τούτο βεβαιώνεται από τον Υπεύθυνο της οικονοµικής Υπηρεσίας, ή εάν δεν υφίσταται, από τον ∆ιευθυντή της επιχείρησης.

 Προκήρυξη Η προκήρυξη εκδίδεται και δηµοσιεύεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.2190/1994. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες γίνεται χωριστά, για τις θέσεις των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, καθώς και για τις θέσεις ∆Ε και ΥΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 και 21 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει3. Οι πίνακες κατάταξης καταρτίζονται από το ΑΣΕΠ. Β. Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 1. Η πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για την κάλυψη εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών γίνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύουν κάθε φορά (άρθρο 20 παρ. 15β Ν. 2738/99).

2

Για τις διαδικασίες πρόσληψης είναι αναγκαίο να παρακολουθούνται από την επιχείρηση οι σχετικές εγκύκλιοι και έγγραφα, τα οποία εκδίδονται από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη στους ΟΤΑ.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού η επιχείρηση εκδίδει σχετική ανακοίνωση, η οποία κοινοποιείται στο ΑΣΕΠ. Ανακοίνωση που αφορά πρόσληψη προσωπικού µε διάρκεια απασχόλησης µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) µηνών, εγκρίνεται ή τροποποιείται από το ΑΣΕΠ µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την περιέλευση σ' αυτό του αντιστοίχου σχεδίου. Εάν η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του ΑΣΕΠ (άρθρο 21 παρ. 8 Ν. 2190/94, άρθρο 20 παρ. 12δ Ν. 2738/99). Μετά την κοινοποίηση της ανακοίνωσης στο ΑΣΕΠ, όσον αφορά στην ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού µε διάρκεια απασχόλησης µµικρότερη των τεσσάρων (4) µηνών, ή µετά την έγκριση ή τροποποίηση της ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ ή την πάροδο της ως άνω προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών, καθώς και όσον αφορά στην ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού µε διάρκεια απασχόλησης µµεγαλύτερη των τεσσάρων (4) µηνών, η ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστηµα της Επιχείρησης και στο κατάστηµα του ∆ήµου. Για κάθε ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον ενεργούντα την ανάρτηση και έναν ακόµη υπάλληλο της Επιχείρησης ή του ∆ήµου. Περίληψη της ανακοίνωσης δηµοσιεύεται σε δυο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες της έδρας του νοµού, εφόσον εκδίδονται. Στην περίληψη αναφέρονται υποχρεωτικώς τα στοιχεία της παραγράφου 8 και τα όρια ηλικίας της παρ. 6 του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύουν (άρθρο 20 παρ. 12δ Ν. 2738/99). Εφόσον αναφέρεται ρητά στη σχετική ανακοίνωση, οι πίνακες κατάταξης του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, πλην του προσωπικού της παρ. 3 του άρθρου αυτού, µπορεί να ισχύουν επί διετία ή τριετία από την κατάρτισή τους, κατά τη διάρκεια της οποίας το εκάστοτε αναγκαίο προσωπικό προσλαµβάνεται µε τη σειρά που περιλαµβάνεται σ' αυτούς (άρθρο 20 παρ. 13β Ν. 2738/99). 2. Η πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας µεγαλύτερης του έτους καθώς και η πλήρωση οργανικών θέσεων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, εφόσον τέτοιες θέσεις προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισµό υπηρεσιών της επιχείρησης, γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/94 και όχι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόµου αυτού (άρθρο 20 παρ. 10 Ν. 2738/99). Η Επιχείρηση για την αντιµετώπιση εκτάκτων ή προσωρινών αναγκών της µπορεί να αναθέτει σε τρίτους ορισµένο έργο ή ορισµένη δραστηριότητα. Η Επιχείρηση µπορεί να µετατρέψει συµβάσεις πλήρους απασχόλησης σε µερικής κατά τις διατάξεις του νόµου. Οι µερικώς απασχολούµενοι έχουν όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από το άρθρο 38 του Ν. 1892/90, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ Τίτλος σπουδών ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας που απαιτείται :

ΜΟΝΑ∆ΕΣ Οι µονάδες του βαθµού

σύµφωνα µε την προκήρυξη

του τίτλου υπολογιζόµενες σε δεκάβαθµη κλίµακα µε δύο δεκαδικά ψηφία, επί τον αριθµό πενήντα (50)

Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, δεύτερος τίτλος σπουδών σε


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ αντικείµενο συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθµίδας µε τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύµφωνα µε την οικεία προκήρυξη : 40

Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ - ∆ιδακτορικό δίπλωµα στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης: 150 - ∆ιδακτορικό δίπλωµα σε άλλο γνωστικό αντικείµενο : 70 - Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης : 70 - Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείµενο : 30 Για τον υποψήφιο που κατέχει δύο τίτλους µεταπτυχιακών σπουδών η βαθµολογία είναι αθροιστική. Β. ΕΜΠΕΙΡΊΑ Για τους πρώτους δώδεκα µήνες :

1 µονάδα ανά µήνα

Για τους επόµενους δώδεκα µήνες :

2 µονάδες ανά µήνα.

Για τους επόµενους δώδεκα µήνες :

3 µονάδες ανά µήνα.

Για τους επόµενους δώδεκα µήνες :

2 µονάδες ανά µήνα.

Για τους επόµενους δώδεκα µήνες :

1 µονάδες ανά µήνα.

Για τον υπολογισµό των µονάδων στο κριτήριο της εµπειρίας υπολογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε βάσει συµβάσεων µιας ηµέρας. Η ζητούµενη εµπειρία καθορίζεται κάθε φορά µε τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης µετά από απόφαση του ∆.Σ. της επιχείρησης.

Γ. ΓΝΏΣΗ ΞΈΝΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ - Για άριστη γνώση :

40

- Για πολύ καλή γνώση :

30

- Για καλή γνώση :

20

- Για µέτρια γνώση (βαθµολογείται η συγκεκριµένη γλώσσα µόνο εφόσον απαιτείται από την οικεία προκήρυξη):

Η γνώση και το επίπεδο της ξένης γλώσσας καθορίζεται κάθε φορά µε τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης µετά από απόφαση του ∆.Σ. της επιχείρησης.

10


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ ∆. ΕΝΤΟΠΙΌΤΗΤΑ Για τους δηµότες :

350

Ε. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Η συνέντευξη διενεργείται από τριµελή επιτροπή της επιχείρησης. Απαγορεύεται η γνωστοποίηση των ονοµάτων των µελών της επιτροπής συνέντευξης πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας µε την κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Η συνέντευξη βαθµολογείται µε συντελεστή που κυµαίνεται από 0,70 ως και 1,30 επί της βαθµολογίας που ο υποψήφιος έχει λάβει συνολικώς στα παραπάνω κριτήρια Α έως και ∆. ∆ηλαδή εάν ο υποψήφιος συγκέντρωσε 800 βαθµούς από τα κριτήρια Α έως και ∆ και βαθµολογήθηκε από την επιτροπή συνέντευξης µε συντελεστή 1,10 τότε η τελική του βαθµολογία είναι 800+ 880 (1,10*800)= 1680 βαθµοί. Με τη συνέντευξη αξιολογείται η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου και η δυνατότητά του να ανταποκριθεί στην άσκηση των καθηκόντων, µε τα οποία συνδέεται αµέσως η θέση που πρόκειται να καταλάβει.

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ

Αν οι ανωτέρω µονάδες συµπίπτουν, µεταξύ των ισοβαθµούντων προηγείται αυτός που έχει περισσότερες µονάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και, αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο (δεύτερος τίτλος σπουδών) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισµός της σειράς µεταξύ των ισοβαθµούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών µε βάση το έτος απόκτησής του, και αν και αυτό συµπίπτει προηγείται ο µεγαλύτερος στην ηλικία µε βάση την ηµεροµηνία γέννησής του. Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η µεταξύ τους σειρά καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆Ε Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ Τίτλος σπουδών ∆Ε κατηγορίας που απαιτείται :

Για την κατηγορία ∆Ε δίπλωµα µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης του ΟΕΕΚ δωδεκάµηνης

ΜΟΝΑ∆ΕΣ Οι µονάδες του βαθµού σύµφωνα µε την προκήρυξη του τίτλου υπολογιζόµενες σε δεκάβαθµη κλίµακα µε δύοδεκαδικά ψηφία, επί τον αριθµό πενήντα (50)


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ τουλάχιστον φοίτησης ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείµενο συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης της αυτής εκπαιδευτικής βαθµίδας µε τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύµφωνα µε την οικεία προκήρυξη : 90

Β. ΕΜΠΕΙΡΊΑ Για τους πρώτους δώδεκα µήνες :

1 µονάδες ανά µήνα

Για τους επόµενους δώδεκα µήνες :

2 µονάδες ανά µήνα.

Για τους επόµενους δώδεκα µήνες :

3 µονάδες ανά µήνα.

Για τους επόµενους δώδεκα µήνες :

2 µονάδες ανά µήνα.

Για τους επόµενους δώδεκα µήνες :

1 µονάδες ανά µήνα.

Η ζητούµενη εµπειρία καθορίζεται κάθε φορά µε τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης µετά από απόφαση του ∆.Σ. της επιχείρησης. Για τον υπολογισµό των µονάδων στο κριτήριο της εµπειρίας υπολογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε βάσει συµβάσεων µιας ηµέρας. Γ. ΓΝΏΣΗ ΞΈΝΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ - Για άριστη γνώση :

40

- Για πολύ καλή γνώση :

30

- Για καλή γνώση :

20

- Για µέτρια γνώση (βαθµολογείται η συγκεκριµένη γλώσσα µόνο εφόσον απαιτείται από την οικεία προκήρυξη) :

10

Η γνώση και το επίπεδο της ξένης γλώσσας καθορίζεται κάθε φορά µε τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης µετά από απόφαση του ∆.Σ. της επιχείρησης. ∆. ΕΝΤΟΠΙΌΤΗΤΑ Για τους δηµότες της έδρας της επιχείρησης :

350

Ε. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Η συνέντευξη διενεργείται από τριµελή επιτροπή της επιχείρησης. Απαγορεύεται η γνωστοποίηση των ονοµάτων των µελών της επιτροπής συνέντευξης πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας µε την κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Η συνέντευξη βαθµολογείται µε συντελεστή που κυµαίνεται από 0,70 ως και 1,30 επί της βαθµολογίας που ο υποψήφιος έχει λάβει συνολικώς στα παραπάνω κριτήρια Α έως και ∆. ∆ηλαδή εάν ο υποψήφιος συγκέντρωσε 800 βαθµούς από τα κριτήρια Α έως και ∆ και


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ βαθµολογήθηκε από την επιτροπή συνέντευξης µε συντελεστή 1,10 τότε η τελική του βαθµολογία είναι 800+ 880 (1,10*800)= 1680 βαθµοί. Με τη συνέντευξη αξιολογείται η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου και η δυνατότητά του να ανταποκριθεί στην άσκηση των καθηκόντων, µε τα οποία συνδέεται αµέσως η θέση που πρόκειται να καταλάβει. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ Αν οι ανωτέρω µονάδες συµπίπτουν, µεταξύ των ισοβαθµούντων προηγείται αυτός που έχει περισσότερες µονάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και, αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο (δεύτερος τίτλος σπουδών) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισµός της σειράς µεταξύ των ισοβαθµούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών µε βάση το έτος απόκτησής του, και αν και αυτό συµπίπτει προηγείται ο µεγαλύτερος στην ηλικία µε βάση την ηµεροµηνία γέννησής του. Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η µεταξύ τους σειρά καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων. Οι τίτλοι σπουδών, η απόδειξη της εµπειρίας, η απόδειξη της γνώσης ξένων γλωσσών περιγράφονται στο παράρτηµα. Μετά το τέλος των προσωπικών συνεντεύξεων των ενδιαφεροµένων καταρτίζεται από την Επιτροπή επιλογής προσωπικού- συνεντεύξεων πίνακας στον οποίο ορίζεται ο βαθµός κάθε υποψηφίου. Οι πίνακες κατάταξης και επιλογής γίνονται από την επιτροπή που είναι υπεύθυνη για την τήρηση της όλης διαδικασίας πρόσληψης και κατάρτισης των πινάκων προτεραιότητας και επιτυχίας. Η επιλογή γίνεται µε βάση τη βαθµολογία από τον παραπάνω πίνακα. Ο αριθµός των προσληφθέντων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον αριθµό των θέσεων για τις οποίες έγινε η προκήρυξη. Τα παραπάνω µπορούν να τροποποιηθούν σε περίπτωση που οριστεί διαφορετικά από απόφαση του ∆.Σ. Οι προσλήψεις µε δίµηνη σύµβαση καθώς και οι προσλήψεις για την εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία, γίνονται µε απόφαση του ∆.Σ. έπειτα από πρόταση του προέδρου του ∆.Σ. ή µε απόφαση του Προέδρου του ∆.Σ. έπειτα από εξουσιοδότησή του από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν ισχύουν για προγράµµατα κατάρτισης ή απασχόλησης µέσω του Ο.Α.Ε.∆.. Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν τα προβλεπόµενα των προκηρύξεων του εκάστοτε προγράµµατος και της σχετικής απόφασης του ∆.Σ. Γ. Πρόσληψη ειδικού επιστηµονικού προσωπικού Α) Η πρόσληψη ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου γίνεται ύστερα από αξιολόγηση των υποψηφίων, κατά την οποία κρίνεται η καταλληλότητά τους και εκτιµώνται τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα. Η επιτροπή κρίνει και καθορίζει µε αιτιολογηµένη απόφαση της τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων µε βάση τους τίτλους σπουδών, αρχικούς και µεταπτυχιακούς, τη βαθµολογία των τίτλων αυτών, τη γνώση ξένων γλωσσών, την τυχόν εµπειρία, τις επιστηµονικές εργασίες ή άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων καθώς και µε βάση το πόρισµα που αποκοµίζει από την ατοµική συνέντευξη την οποία πραγµατοποιεί µε καθένα από αυτούς. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 7-10 του παρόντος Κανονισµού καθως και η 50/1997 απόφαση της Ολοµέλειας του ΑΣΕΠ. Β) Η πρόσληψη του Νοµικού Συµβούλου γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης, καθόσον στη προκειµένη περίπτωση δεν έχει ισχύ η διαδικασία των παρ. 1, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 (Α`147),όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν κάθε φορά. ∆. Γενικός ∆ιευθυντής και ∆ιευθυντές


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ O Γενικός διευθυντής και οι ∆ιευθυντές της επιχείρησης προσλαµβάνεται µε ειδική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου . Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του ,ο τρόπος πρόσληψης και η αµοιβή του . Ε. Συµβάσεις έργων Στην περίπτωση έλλειψης ειδικοτήτων για την υλοποίηση έργων, τα οποία αναλαµβάνονται από την επιχείρηση, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αναθέσει τµήµατα έργων σε τρίτους, εφαρµοζοµένων των διατάξεων περί συµβάσεων έργου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 681 Α.Κ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση έργου απαιτείται: 1. Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης στην οποία πρέπει να αιτιολογείται η αναγκαιότητα της κατάρτισης της σύµβασης, ο αριθµός των προσώπων που θα απασχοληθούν, το συγκεκριµένο έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστηκα που απαιτείται για την ολική ή τµηµατική παράδοση του έργου, το ποσό της αµοιβής τους, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του αναδόχου. 2. Αντίγραφο του προϋπολογισµού της επιχείρησης στον οποίο να φαίνεται ο κωδικός αριθµός (ΚΑ) που έχει εγγραφεί πίστωση για την αντιµετώπιση της δαπάνης µισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού και ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία έγκρισής του τόσο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης όσο και από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 3. ∆ιαβιβαστικό έγγραφο του ∆ηµάρχου στο οποίο και ο ∆ήµαρχος αιτιολογεί την αναγκαιότητα της αιτούµενης έγκρισης για την πρόσληψη προσωπικού. Βεβαίωση δικηγόρου ότι πρόκειται για γνήσιες συµβάσεις µίσθωσης έργου και ότι δεν υποκρύπτουν εξαρτηµένη σχέση εργασίας. ΑΡΘΡΟ 11 Πίνακες κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων 1. Οι πίνακες κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων δηµοσιεύονται στο κατάστηµα (έδρα) της επιχείρησης και στο κατάστηµα του ∆ήµου και υπόκεινται στον αυτεπάγγελτο ή κατ' ένσταση έλεγχο του ΑΣΕΠ, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/97. Οι ενστάσεις των υποψηφίων ασκούνται µε τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 2527/97. 2. Όσοι περιλαµβάνονται στον πίνακα επιλογής προσλαµβάνονται µε πράξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε την οποία ορίζεται και η προθεσµία µέσα στην οποία οι επιλεγέντες υποχρεούνται να αναλάβουν εργασία. Για το περιεχόµενο της απόφασης αυτής ενηµερώνονται εγγράφως οι ενδιαφερόµενοι. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων να εκδοθεί ή να θεωρηθεί το βιβλιάριο υγείας, για όσες ειδικότητες απαιτείται. 3. Υποψήφιος που δεν προσέρχεται εµπρόθεσµα να αναλάβει εργασία, θεωρείται ότι δε δέχεται την πρόσληψή του. Στην περίπτωση αυτή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορει είτε να προσλάβει τον αµέσως επόµενο στον πίνακα κατάταξης είτε να προκηρύξει εκ νέου τη θέση. 4. Με την απόφαση της παρ. 2 µπορεί να ορίζεται συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ισχύος του πινάκα κατάταξης. Αν οι θέσεις που προκηρύχθηκαν µµείνουν για οποιοδήποτε λόγο κενές κατά το διάστηκα αυτό, καταλαµβάνονται από τους υποψηφίους µε τη σειρά που είναι γραµµένοι στον πίνακα κατάταξης.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ ΑΡΘΡΟ 12 Σύµβαση εργασίας Α..ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κάθε προσλαµβανόµενος οφείλει να προσκοµίσει, σε διάστηµα 10 ηµερών, όλα τα από το νόµο και τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης, καθοριζόµενα πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα πρόσληψης όπως : •

Τίτλο σπουδών και λοιπά πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει η ειδικότητα του. Ως µεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωµα νοείται εκείνο που χορηγείται µε αντίστοιχο ξεχωριστό τίτλο, µετά τη λήψη πτυχίου ή διπλώµατος ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Θεωρηµένο αντίγραφο τίτλου – πτυχίου ξένης γλώσσας, ή µεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώµατος. Ως µεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωµα νοείται εκείνο που χορηγείται µε αντίστοιχο ξεχωριστό τίτλο, µετά τη λήψη πτυχίου ή διπλώµατος ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Θεωρηµένο φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Ταυτότητας

Απόσπασµα ποινικού µητρώου

Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες

Πιστοποιητικό Υγείας από ∆ηµόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυµα ή το ΙΚΑ

Πιστοποιητικά της οικογενειακής του κατάστασης, όπως ληξιαρχική πράξη Γάµου, Γέννηση Τέκνων, ∆ικαστική απόφαση επιµέλειας, διαζευκτήριο κ.λ.π.

1. Η µη έγκαιρη προσκόµιση των απαιτούµενων εγγράφων ή η αδυναµία προσκόµισής τους αποτελεί λόγο για ακύρωση της πρόσληψης. 2. Η πρόσληψη θεωρείται σαν να µην έγινε και ανακαλείται από την Επιχείρηση, αν ο επιλεγείς δεν προσέλθει και δεν αναλάβει υπηρεσία, µέσα στην προθεσµία που ορίζει η σύµβαση και δεν δικαιολογήσει επαρκώς την παράλειψή του αυτή. 3. Εάν ο επιλεγείς αρνηθεί την πρόσληψη, η Επιχείρηση απαλλάσσεται από κάθε τυχόν υποχρέωση προς αυτόν. Η σχέση εργασίας αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης. 4. Τη σύµβαση από µέρους της Επιχείρησης υπογράφει ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου , ή ο κατά το νόµο εκπρόσωπός του. 5. Κάθε εργαζόµενος οφείλει να ενηµερώνει αµέσως την Επιχείρηση για οποιαδήποτε αλλαγή της προσωπικής του κατάστασης και της επαγγελµατικής του κατάρτισης. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται αν ο εργαζόµενος ζηµιώθηκε, επειδή δεν γνωστοποίησε σε αυτή στοιχεία τα οποία θα του παρείχαν δικαιώµατα ως προς την υπηρεσιακή και µισθολογική του θέση. Β.Κατάρτιση σύµβασης


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ Το προσωπικό προσλαµβάνεται µε ατοµική σύµβαση εργασίας, που περιέχει τους από κοινού συµφωνηθέντες όρους εργασίας. Η συναφθείσα εργασιακή σχέση ρυθµίζεται: • • • •

· Από τους ειδικούς όρους της ατοµικής συµβάσεως · Από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού · Από τις διατάξεις της ισχύουσας εκάστοτε Εργατικής Νοµοθεσίας, και · Από τις περί συµβάσεως µισθώσεως εργασίας διατάξεις των άρθρων 648 έως 680 του Αστικού Κώδικα.

Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα που προσκοµίζουν οι εργαζόµενοι φυλάσσονται στον ατοµικό φάκελο µµισθωτού, στον οποίο συγκεντρώνονται και όλα τα λοιπά στοιχεία που τον αφορούν. Οι προσλαµβανόµενοι µισθωτοί υποχρεούνται κατά την αρχική πρόσληψη τους ή εάν τους το ζητήσει η επιχείρηση και µεταγενέστερα, να συµπληρώνουν ιδιοχείρως υπεύθυνη δήλωση περί της εν γένει προσωπικής, οικογενειακής καταστάσεώς τους, των σπουδών τους και των τυπικών γενικά προσόντων τους. Οποιαδήποτε ανακριβής δήλωση στοιχείων συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα, συνεπαγόµενο εκτός από την πειθαρχική ποινή και όλες τις εκ του νόµου συνέπειες για την απόκρυψη της αλήθειας (π.χ. η Επιχείρηση στηριχθείσα στην υποβληθείσα δήλωση του, τον προσέλαβε η προέβη σε άλλη παροχή προς αυτόν κ.λπ.). Ο µισθωτός υποχρεούται να τηρεί πάντοτε ενήµερη την Επιχείρηση για την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του, δηλώνοντας αµέσως και εγγράφως τη νέα διεύθυνση. 1. Οι συµβάσεις εργασίας αόριστου και ορισµένου χρόνου, τις οποίες συνάπτει η επιχείρηση, καταρτίζονται εγγράφως. Έγγραφος τύπος απαιτείται και για κάθε τυχόν τροποποίηση η συµπλήρωση της σύµβασης. 2. κάθε σύµβαση εργασίας περιλαµβάνει οπωσδήποτε τα ακόλουθα στοιχεία: α. Τα στοιχεία ταυτότητας των συµβαλλόµενων β. Τον τόπο παροχής της εργασίας και την έδρα της επιχείρησης γ. Τη θέση η την ειδικότητα του εργαζόµενου, την κατηγορία της απασχόλησης του καθώς και το αντικείµενο της εργασίας του δ. Την ηµεροµηνία έναρξης της σύµβασης ή της σχέσης εργασίας και τη διάρκεια αυτής, αν καταρτίζεται για ορισµένο χρόνο ε. Τη διάρκεια της άδειας µε αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόµενος, καθώς και τον τρόπο και χρόνο χορήγησης της στ. Το ύψος της αποζηµίωσης που οφείλεται και τις προθεσµίες που πρέπει να τηρούν εργοδότης και εργαζόµενος, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, σε περίπτωση λύσεως της συµβάσεως η της σχέσης εργασίας µε καταγγελία ζ. Τις πάσης φύσεως αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόµενος και την περιοδικότητα καταβολής τους η. Τη διάρκεια της κανονικής ηµερησίας και εβδοµαδιαίας απασχόλησης του εργαζόµενου θ. Αναφορά της συλλογικής ρύθµισης που έχει εφαρµογή και καθορίζει τους ελάχιστους όρους αµοιβής και εργασίας του εργαζόµενου


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ Για τα στοιχεία των περιπτώσεων ε, στ, ζ και η µπορεί να γίνεται απλή παραποµπή στις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. Γ. Οριστικοποίηση Σύµβασης 1. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων των αναφερόµενων στο προηγούµενο άρθρο , υπογράφεται η οριστική σύµβαση. 2. Σε περίπτωση στράτευσης προσωπικού της Επιχείρησης, αυτό διατηρεί τη θέση του, εφαρµοσµένων επ’ αυτού των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για τους στρατευόµενους εργαζόµενους. ∆. Ανάθεση καθηκόντων Μετά την υπογραφή της σύµβασης εργασίας, ο υπεύθυνος της διοικητικής ενότητας για την οποία γίνεται η πρόσληψη, αναθέτει τα ειδικότερα επιχειρησιακά καθήκοντα στο νεοπροσλαµβανόµενο, λαµβανοµένων υπόψη και των διατάξεων των σχετικών άρθρων του Κανονισµού αυτού. Η ανάθεση των καθηκόντων γίνεται µε βάση τις ανάγκες των τµηµάτων και τα γενικά και ειδικά προσόντα των εργαζοµένων, λαµβανοµένου υπόψη του αιτήµατος για την ανάγκη πρόσληψης. Ε. Γνωστοποίηση των όρων της σύµβασης Μέσα σε δύο µήνες το αργότερα από την έναρξη της απασχόλησης παραδίδεται επί αποδείξει στον εργαζόµενο η σύµβαση του, προκειµένου να ενηµερωθεί εγγράφως για τα ουσιώδη στοιχεία της εργασιακής του σχέσης. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει καταρτισθεί έγγραφη σύµβαση εργασίας, η ενηµέρωση των εργαζόµενων γίνεται µε έγγραφο κατά τον τρόπο που ορίζει το Π.∆. 156/94. ΣΤ . Βιβλιάρια υγείας Εάν το προσωπικό που θα προσληφθεί εµπίπτει στις διατάξεις της Υγειονοµικής ∆ιάταξης 8405/29-10-1992 ή άλλες διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, που επιβάλλουν την έκδοση ή τη θεώρηση βιβλιαρίου υγείας, απαγορεύεται η απασχόληση και η κατάρτιση της σύµβασης εργασίας χωρίς το βιβλιάριο αυτό. Σύµβαση εργασίας που συνάπτεται κατά παράβαση της ανωτέρω απαγόρευσης, είναι άκυρη.

ΑΡΘΡΟ 13 Τοποθέτηση ∆ιευθυντή και Υπευθύνων 1.

Η τοποθέτηση σε θέση ∆ιευθυντή και Υπευθύνων των ∆ιοικητικών Ενοτήτων γίνεται µε βάση τις ανάγκες της Επιχείρησης και τα αποτελέσµατα αξιολόγησης του προσωπικού της (για τους ήδη υπηρετούντες εργαζόµενους).

2.

Η τοποθέτηση ή πρόσληψη γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του ∆ιευθυντή.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ 3.

Για την τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης λαµβάνονται ειδικότερα υπόψη: • Η εµπειρία και οι επιστηµονικές γνώσεις. • Η προϋπηρεσία στην Επιχείρηση. • Τα ειδικά προσόντα του (αποδεικνύονται µε τους ανάλογους τίτλους). •

Η ιδιαίτερη επίδοση στην εργασία, οι οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, ανάληψη πρωτοβουλιών, υπηρεσιακό ενδιαφέρον, ετοιµότητα, ανταπόκριση στα καθήκοντα, δυνατότητα συνεργασίας, κ.α.

Η διάκριση για το ήθος και τη συµπεριφορά του απέναντι στους συναδέλφους του και τους τρίτους.

4.

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης, ο ∆ιευθυντής4 ή ο Υπεύθυνος µπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, για σοβαρούς λόγους αναγόµενους στην τεκµηριωµένη πληµµελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, όπως : η απρεπής συµπεριφορά προς το κοινό, η έλλειψη πρωτοβουλίας, η αδιαφορία στην βελτίωση µεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην διεκπεραίωση των υποθέσεων, η κακή συνεργασία µε το προσωπικό, η προφανής έλλειψη διοικητικών ικανοτήτων, ή της απαιτούµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, η υπηρεσιακή ανεπάρκεια και η µεροληπτική κρίση κατά την αξιολόγηση του προσωπικού.

5.

Ο ∆ιευθυντής ή ο Υπεύθυνος µπορεί επίσης να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του µε αίτησή του για σοβαρούς προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, ύστερα από απόφαση αποδοχής της από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

6.

Οι εργαζόµενοι, στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα Υπευθύνων, δικαιούνται καθ΄όλη τη χρονική διάρκεια άσκησης των καθηκόντών τους, όλα τα προβλεπόµενα ειδικά επιδόµατα για την αντίστοιχη θέση, η χορήγηση των οποίων διακόπτεται µε την ανάκληση της περί ανάθεσης των καθηκόντων Υπευθύνου απόφασης.

7.

Η διακοπή της καταβολής των επιδοµάτων αυτών, αρχίζει από την πρώτη του επόµενου µήνα της χρονολογίας έκδοσης της ανακλητικής απόφασης. ΑΡΘΡΟ 14 Μεταβολές – Εσωτερικές Μετακινήσεις

1.

Για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, λαµβανοµένων υπόψη των ειδικότερων προβλέψεων των ατοµικών συµβάσεων εργασίας, είναι δυνατόν ο ∆ιευθυντής να αποφασίσει τη µετακίνηση εργαζοµένων σε άλλη διοικητική ενότητα, εφόσον κρίνεται ότι µε τον τρόπο αυτό εξυπηρετούνται αποτελεσµατικότερα οι σκοποί της Επιχείρησης και εφόσον αυτό δεν αποτελεί βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας αυτών.

4

Όπου στον παρόντα κανονισµό αναφέρεται ¨∆ιευθυντής», εφόσον δεν έχει προσληφθεί από την επιχείρηση, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον πρόεδρο της επιχείρησης.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ 2.

Μετακινήσεις εργαζοµένων σε γραφείο της Επιχείρησης, που βρίσκεται εκτός της έδρας της για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, γίνονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, λαµβανοµένων υπόψη των οικογενειακών και προσωπικών αναγκών των εργαζοµένων και µε τη σύµφωνη γνώµη του εργαζοµένου.

3.

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου , µετά από ανάλογη εισήγηση του ∆ιευθυντή, καθορίζονται τα έξοδα µετακίνησης και εγκατάστασης του µετακινούµενου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 15 Λύση Σχέσης Εργασίας

1.

Οι προσλαµβανόµενοι, κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, µε συµβάσεις αορίστου χρόνου απολύονται και οι συµβάσεις τους καταγγέλλονται, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.

2.

Η απόλυση ενεργείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης, η οποία κοινοποιείται στον εργαζόµενο.

3.

Η ανανέωση σύµβασης ορισµένου χρόνου απαγορεύεται.

4.

Η σύµβαση εργασίας λύεται για τους παρακάτω ενδεικτικούς και όχι περιοριστικούς λόγους: • Αυτοδίκαια µε τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, όπως ορίζεται από το νόµο. • Λόγω σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας (η σωµατική ή πνευµατική ανικανότητα, που αποκλείει την άσκηση των καθηκόντων του εργαζόµενου, διαπιστώνεται από δηµόσιο νοσηλευτικό ίδρυµα ή την αρµόδια υγειονοµική υπηρεσία ). • Λόγω επιβολής της ποινής της οριστικής απόλυσης κατά τις διατάξεις του Πειθαρχικού ∆ικαίου. • Λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας από τον εργαζόµενο. • Λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας από την Επιχείρηση, κατόπιν της σχετικής απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κοινοποίησής της στον εργαζόµενο. • Λόγω παραίτησης του εργαζόµενου. • Λόγω αυθαίρετης απουσίας του εργαζοµένου από την εργασία του, όταν επαναλαµβάνεται παρά τις σχετικές παρατηρήσεις, άσχετα από την περικοπή των αντίστοιχων ηµεροµισθίων ή ωροµισθίων (στην περίπτωση αυτή θεωρείται ως αιτία λύσης της σύµβασης εργασίας µε υπαιτιότητα του εργαζόµενου).


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ 5.

Στους απολυόµενους εργαζόµενους καταβάλλεται αποζηµίωση, εφόσον προβλέπεται καταβολή της από τις διατάξεις της Εργατικής Νοµοθεσίας και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζουν οι διατάξεις αυτές.

6.

Η λύση της εργασιακής σχέσης του προσωπικού, που συνδέεται µε την Επιχείρηση µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, γίνεται αυτοδίκαια µόλις λήξει ο χρόνος που προβλέπεται στη σύµβαση, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης.

7.

Η καταγγελία της σύµβασης εργασίας εκ µέρους είτε της Επιχείρησης είτε του εργαζόµενου γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας και σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται από την ατοµική σύµβαση εργασίας. ΑΡΘΡΟ 16 Προαγωγές

Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου προαγωγή θεωρείται: α. Η µετακίνηση Υπεύθυνων Τµήµατος στη θέση του ∆ιευθυντή ή Υπεύθυνου Τµήµατος

εργαζόµενου σε θέση

β. Η ανάθεση καθηκόντων που αντιστοιχούν σε ειδικότητα ανώτερης, ως προς το τυπικό προσόν, κατηγορίας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/97. Οι προαγωγές αποφασίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε βάση αιτιολογηµένη εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή. Οι προαγόµενοι πρέπει να έχουν τα προσόντα που απαιτούνται , σύµφωνα µε το Π.∆. 50/2-3-01 (ΦΕΚ 39 Α΄) «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα», όπως ισχύει κάθε φορά, για τη θέση στην οποία προάγονται. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η προαγωγή και χωρίς τα προσόντα αυτά, εάν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κρίνει ότι ο εργαζόµενος διαθέτει τις ικανότητες, την επαγγελµατική επάρκεια και τα ουσιαστικά προσόντα για την κατάληψη της θέσης. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τη ∆ιευθυντική Θέση.

ΑΡΘΡΟ 17 Παραίτηση εργαζοµένου 1.

Κάθε εργαζόµενος της Επιχείρησης δικαιούται να παραιτηθεί. Η παραίτηση πρέπει να είναι ρητή χωρίς όρο ή αίρεση ή προθεσµία και υποβάλλεται εγγράφως. Η εργασιακή σχέση λύεται µόνο µετά την έγγραφη κοινοποίηση της αποδοχής της παραίτησης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η οποία πρέπει να γίνει υποχρεωτικά µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή της παραίτησης.

2.

Εντός της προθεσµίας, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, µπορεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης, να δηλώσει εγγράφως προς τον υπάλληλο, που υπέβαλε παραίτηση, ότι αναβάλει την αποδοχή της µέχρι ένα µήνα για λόγους υπηρεσιακής


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ ανάγκης και µέχρι τρεις µήνες σε περίπτωση που ο εργαζόµενος έχει διαχείριση ή αν πιθανολογείται έναρξη ποινικής ή πειθαρχικής δίκης επ’ αυτού. 3.

Η παραίτηση θεωρείται ότι έγινε αυτοδίκαια δεκτή, µετά την πάροδο ενός µηνός από την υποβολή της και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, µετά την πάροδο των προβλεπόµενων προθεσµιών. Ο εργαζόµενος µπορεί να ανακαλέσει την παραίτηση του µέχρι την αποδοχή της.

4.

Η παραίτηση θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε, εάν κατά την υποβολή της εκκρεµούσε ποινική δίκη σε βαθµό κακουργήµατος ή πληµµελήµατος, πειθαρχική δίωξη ή ποινική δίκη ή η πειθαρχική δίωξη άρχισε πριν από την αποδοχή της. ΑΡΘΡΟ 18 Απόλυση προσωπικού

1.

Το προσωπικό της Επιχείρησης απολύεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τους παρακάτω αναφερόµενους λόγους: •

Λόγω καταδίκης µε δικαστική απόφαση για κακούργηµα ή για πληµµέληµα (κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, διακίνηση και εµπορία ναρκωτικών ή για έγκληµα κατά ηθών ή σχετικά µε το νόµισµα).

• Λόγω

αδυναµίας

συνέχισης

της

εργασιακής

σχέσης

σε

περιπτώσεις

σοβαρού

παραπτώµατος εργαζόµενου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα περί των πειθαρχικών αδικηµάτων, στον παρόντα κανονισµό. • Λόγω µείωσης του προσωπικού της Επιχείρησης, που επιβάλλεται από οικονοµοτεχνικούς ή άλλους σοβαρούς λόγους. Οι προς απόλυση εργαζόµενοι καθορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. της Επιχείρησης, το οποίο πρέπει να λάβει υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας τα παρακάτω στοιχεία: Τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης κατά τον χρόνο απόλυσης Τη µειωµένη απόδοση Το µέγεθος των οικογενειακών αναγκών ΑΡΘΡΟ 19 Εργασία εκ περιτροπής Η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα να συµφωνήσει µε όλους ή ορισµένους από τους µισθωτούς της κατά την πρόσληψη ή µεταγενέστερα εργασία εκ περιτροπής. Η παραπάνω συµφωνία πρέπει να γίνει έγγραφα, διαφορετικά δεν ισχύει.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ Στη συµφωνία αυτή πρέπει να ορίζονται οι ηµέρες ή οι ώρες που θα εργάζονται οι εργαζόµενοι, που µετέχουν στην εκ περιτροπής εργασία, οι αµοιβές κ.λ.π. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 20 ∆ιαθεσιµότητα Η Επιχείρηση, σύµφωνα µε την κείµενη εργατική νοµοθεσία, µπορεί σε περίπτωση περιορισµού της οικονοµικής της δραστηριότητας αντί της καταγγελίας της σύµβασης εργασίας να θέσει το προσωπικό της σε διαθεσιµότητα που δεν µπορεί να υπερβεί σε σύνολο τους τρεις µήνες για κάθε χρόνο. µετά από απόφαση του ∆.Σ., το οποίο θα πρέπει να λαµβάνει υπ' όψη του ότι ο αποκλεισµός δεν θα ισχύει κάθε χρόνο για τα ίδια άτοµα. Όσον αφορά τις αποδοχές, κατά το χρόνο διαθεσιµότητας, την ανάκληση, την άδεια και την προσµέτρηση του χρόνου διαθεσιµότητας ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 21 Λύση συµβάσεων ορισµένου χρόνου Η λύση της εργασιακής σχέσης του προσωπικού, που συνδέεται µε την Επιχείρηση µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου γίνεται αυτοδίκαια µε τη λήξη του προβλεπόµενου στη σύµβαση χρόνου. ΑΡΘΡΟ 22 Χορήγηση πιστοποιητικών Ο εργαζόµενος που αποχωρεί από την Επιχείρηση δικαιούται να λάβει όλα τα πιστοποιητικά που έχει καταθέσει, καθώς και πιστοποιητικό εργασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της Εργατικής Νοµοθεσίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 23 Χρόνος και Τόπος Εργασίας 1.

Το προσωπικό της Επιχείρησης υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στην έδρα της Επιχείρησης ή οπουδήποτε υπάρχουν γραφεία της.

2.

Η διάρκεια της ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας εργασίας του προσωπικού καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

και πρέπει να είναι σύµφωνη µε την ισχύουσα

εργατική νοµοθεσία. 3.

Η Επιχείρηση ακολουθεί το σύστηµα της πενθήµερης εβδοµαδιαίας απασχόλησης όλων των εργαζοµένων της. Οι ώρες εργασίας αυτών είναι οι από τον νόµο προβλεπόµενες και σύµφωνες µε τις θεωρηµένες από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας καταστάσεις


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ προσωπικού και ωρών εργασίας. Επεξηγηµατικά αναφέρεται ότι το συµβατικό ωράριο εβδοµαδιαίας απασχόλησης των µισθωτών είναι σαράντα (40) ώρες. 4.

Με απόφαση του ∆ιευθυντή της Επιχείρησης, µπορεί να ορίζονται οι περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού κατά το Σάββατο ή την Κυριακή τηρούµενων πάντοτε των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, εφόσον αυτό επιβάλλεται, λόγω ειδικών αναγκών. Στους τυχόν απασχολούµενους κατά το Σάββατο ή την Κυριακή, κατά περίπτωση, παρέχεται υποχρεωτικά αναπληρωµατική ηµέρα ανάπαυσης, που ορίζεται κατόπιν συµφωνίας Επιχείρησης και εργαζόµενου.

5.

Ηµέρες αργίας και ηµιαργίας ορίζονται: • Ηµέρες αργίας: Η πρώτη του έτους, τα Θεοφάνια, η Καθαρά ∆ευτέρα, η 25η Μαρτίου, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, η ∆ευτέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου, η εορτή του Αγίου Πνεύµατος (∆ευτέρα της Πεντηκοστής), η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, η πρώτη και δεύτερη ηµέρα των Χριστουγέννων και όλες οι Κυριακές. • Ηµέρες ηµιαργίας: Η παραµονή των Χριστουγέννων, του νέου έτους και η Μεγάλη Πέµπτη. Κατά τις ηµιαργίες η εργασία διακόπτεται την 13η ώρα.

6.

Το Σάββατο δεν θεωρείται ως ηµέρα αργίας (εξαιρέσιµη) και δεν καταβάλλονται στους απασχολούµενους την ηµέρα αυτή οι προσαυξήσεις, που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για απασχόληση σε ηµέρα αργίας.

7.

Στον περιορισµό των νόµιµων ωραρίων εργασίας δεν υπάγονται ο ∆ιευθυντής και οι Υπεύθυνοι διοικητικών ενοτήτων, οι οποίοι κατέχουν θέσεις εµπιστοσύνης και ασκούν γενικότερη διεύθυνση και εποπτεία. Οπωσδήποτε και τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται κανονικώς την ετήσια άδεια του Α.Ν. 539/45 και τα επιδόµατα άδειας και εορτών, όπως και το λοιπό προσωπικό.

8.

Από 15/9 έως 15/11 κάθε έτους, ή εάν άλλως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις, κατάσταση, που περιλαµβάνει όλο το προσωπικό της Επιχείρησης µε τις καταβαλλόµενες αποδοχές, καθώς και το ωράριο εργασίας, υποβάλλεται για θεώρηση στην Επιθεώρηση Εργασίας. Μετά τη θεώρηση αναρτάται σε εµφανές µέρος του τόπου εργασίας. ΑΡΘΡΟ 24 Υπερωριακή Απασχόληση

1.

Επιτρέπεται η απασχόληση του προσωπικού, πέραν του συµβατικού ωραρίου και µέχρι την συµπλήρωση του νόµιµου αριθµού ωρών (υπερεργασία), για την αντιµετώπιση επειγουσών η έκτακτων αναγκών, µε εφαρµογή των διατάξεων της Εργατικής Νοµοθεσίας. Ο εργαζόµενος οφείλει να ανταποκριθεί, εκτός εάν η άρνησή του είναι αντικειµενικά δικαιολογηµένη, σύµφωνα µε την καλή πίστη. Η υπερωριακή απασχόληση εγκρίνεται από τον ∆ιευθυντή.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ 2.

Για την πρόσθετη αυτή εργασία ο εργαζόµενος, έχει δικαίωµα συµπληρωµατικής αµοιβής, το ύψος και οι προϋποθέσεις καταβολής της οποίας καθορίζονται από την ισχύουσα εργατική νοµοθεσία ή από σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΑΜΟΙΒΕΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 25 Αποδοχές Προσωπικού 1.

Η Επιχείρηση εφαρµόζει µισθολογικό σύστηµα, οι όροι και οι προϋποθέσεις του οποίου περιλαµβάνονται σε Σύµβαση Εργασίας, που υπογράφεται µεταξύ των εργαζοµένων στην Επιχείρηση και της ∆ιοίκησης της. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, η Επιχείρηση εφαρµόζει την ΚΥΑ Αριθµ. 49524/2362 περί του καθορισµού των όρων αµοιβής και εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει δηµοσιευτεί στο ΦΕΚ 1414Β 17/07/2008. Η σύναψη ή η καταγγελία της Σύµβασης ακολουθεί τις κατά το νόµο διατάξεις. Σε περίπτωση µη εφαρµογής ίδιου µισθολογικού συστήµατος, οι µηνιαίες αποδοχές περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις κατώτερες κατά το νόµο ή τις συλλογικές συµβάσεις, καθώς και τα κατά νόµο παρεχόµενα επιδόµατα.

2.

Οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού της Επιχείρησης καταβάλλονται δεδουλευµένες για χρονικά διαστήµατα διάρκειας ενός µήνα, την πρώτη µέρα κάθε επόµενου µήνα. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µπορεί να καταβάλλονται προκαταβολές αποδοχών εφόσον δεν ξεπερνούν τις αποδοχές δύο (2) µηνών.

3.

Οι αποδοχές, τις οποίες δικαιούται το προσωπικό, οφείλονται από την ηµέρα που αναλαµβάνει εργασία.

4.

Σε περίπτωση µη παροχής εργασίας από µέρους του εργαζόµενου από υπαιτιότητα του, δεν οφείλονται αποδοχές. Επί µερικής παροχής εργασίας (µειωµένο ωράριο) οφείλονται αποδοχές αναλόγως µειωµένες.

5.

Η προηγούµενη παράγραφος δεν ισχύει σε περίπτωση ασθένειας του εργαζόµενου, που διαπιστώνεται αρµοδίως, οπότε αυτός δικαιούται τις αποδοχές τις προβλεπόµενες από τα άρθρα 657-658 του Αστικού Κώδικα και τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας περί ασθένειας εργαζοµένων. Ακόµα η προηγούµενη παράγραφος δεν ισχύει και στις περιπτώσεις των υποχρεωτικών αργιών (Κεφάλαιο 4, άρθρο 1 παρ. 9), οπότε στο προσωπικό οφείλονται αποδοχές αναλόγως αν απασχολήθηκε ή όχι, όπως εκάστοτε η εργατική νοµοθεσία ορίζει.

6.

Ο εργαζόµενος διατηρεί την αξίωση του για το µισθό, αν µετά δεκαήµερη τουλάχιστον παροχή εργασίας στην Επιχείρηση, εµποδίζεται να εργαστεί από σπουδαίο λόγο, που δεν


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ οφείλεται σε υπαιτιότητά του (ασθένεια βραχείας διάρκειας, τραυµατισµός, στράτευση ως εφέδρου, αποκλεισµός από ανώτερη βία, κ.α.). Η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα να εκπέσει από το µισθό, που θα καταβάλει στον εργαζόµενο, τα ποσά που καταβλήθηκαν στον εργαζόµενο από ασφάλιση υποχρεωτική κατά το νόµο. Το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο διατηρείται η αξίωση για το µισθό, δεν µπορεί να υπερβεί τον ένα µήνα, αν το εµπόδιο εµφανίστηκε ένα τουλάχιστον έτος µετά την έναρξη της σύµβασης, και το µισό µήνα σε κάθε άλλη περίπτωση. Η αξίωση για το διάστηµα αυτό υπάρχει και αν ακόµη η Επιχείρηση, κατάγγειλε την µίσθωση, επειδή είχε τέτοιο δικαίωµα εξαιτίας του εµποδίου. ΑΡΘΡΟ 26 Κρατήσεις Αποδοχών 1.

Κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού επιτρέπονται µόνο: • Στις προκαταβολές, που καταβάλει η Επιχείρηση έναντι αποδοχών. • Στα πρόστιµα, που επιβάλλονται βάσει του παρόντος Κανονισµού. • Για τις νόµιµες κρατήσεις κατά τις οικείες διατάξεις (φόροι και χαρτόσηµο υπέρ του ∆ηµοσίου, εισφορές υπέρ ασφαλιστικών οργανισµών, κ.α.). • Για την εξόφληση οικονοµικών υποχρεώσεων των εργαζοµένων προς την Επιχείρηση (δάνεια, κ.α.). • Από άλλη αιτία, µόνον όπως ο νόµος ορίζει.

2.

Μισθοί και γενικά κάθε είδος καταβολών, που γίνονται στον εργαζόµενο από λάθος, θεωρούνται σαν προκαταβολή και παρακρατούνται από τις καταβολές των επόµενων µισθών. Ζηµιές που προκαλούνται από τον εργαζόµενο σε εξοπλισµό, υλικά, εγκαταστάσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης, παρακρατούνται από τις αποδοχές του, αν η ζηµία κατά το νόµο καταλογίζεται στον εργαζόµενο. Ο καταλογισµός γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου . ΑΡΘΡΟ 27 Προκαταβολές

1.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αποδοχές καταβάλλονται µόνο στο τέλος κάθε µήνα, ή σε κάθε άλλη περίπτωση είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολών κατά την κρίση του ∆ιευθυντή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου. Η προκαταβολή δεν µπορεί να υπερβαίνει αποδοχές δύο (2) µηνών. Το ποσό αυτό θα συµψηφίζεται µετά από ένα (1) έτος ή έξι (6) µήνες και από µισθούς δώδεκα (12) ή έξι (6) µηνών. Η προκαταβολή αυτή δύναται να ζητηθεί µία φορά κάθε τρία χρόνια.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ 2. Αν για οποιαδήποτε αιτία λυθεί η υπαλληλική σχέση, το υπόλοιπο της προκαταβολής που οφείλει ο εργαζόµενος, πρέπει να επιστραφεί αµέσως. Σε περίπτωση, που ο οφειλέτης εργαζόµενος δικαιούται οποιαδήποτε χρηµατική παροχή από τη Επιχείρηση, αυτή συµψηφίζεται στην οφειλή της προκαταβολής. ΑΡΘΡΟ 28 Εκχώρηση Αποδοχών Εκχώρηση του δικαιώµατος απολήψεων µισθών και ηµεροµισθίων προς τρίτους επιτρέπεται µόνο στις περιπτώσεις, που ορίζει ο νόµος και µόνο µετά από έγκριση της Επιχείρησης. ΑΡΘΡΟ 29 Έκτακτες Αποδοχές – Επιδόµατα Η Επιχείρηση δύναται, µε την επιφύλαξη των όρων του επόµενου άρθρου, να χορηγεί πρόσθετες αµοιβές σε όλους τους εργαζόµενους, σε οµάδες εργαζόµενων ή και σε µεµονωµένους εργαζόµενους, µε σκοπό την υποκίνηση για βελτίωση ή αύξηση της συνολικής απόδοσης της Επιχείρησης. Η Επιχείρηση καθορίζει τις µορφές, το είδος και το ύψος των πρόσθετων αµοιβών που τυχόν θα χορηγήσει, καθώς και τους σχετικούς όρους, τις διαδικασίες και τα κριτήρια τα οποία γνωστοποιούνται έγκαιρα σε όλο το προσωπικό. Η Επιχείρηση χορηγεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις Σ.Σ.Ε. επιδόµατα πολυετίας, γάµου, τέκνων διαχειριστικών λαθών, επιστηµονικά επιδόµατα κ.λ.π. Η χορήγηση όλων των παραπάνω επιδοµάτων, γίνεται εφόσον έχουν κατατεθεί τα αντίστοιχα δικαιολογητικά από τον εργαζόµενο στην Επιχείρηση. Την ευθύνη για την πιστή τήρηση φέρει η αρµόδια υπηρεσία της Επιχείρησης. ΑΡΘΡΟ 30 Μισθολογικό Σύστηµα – Σύστηµα αξιολόγησης – Πρόσθετες αµοιβές Μισθολογικό Σύστηµα Η Επιχείρηση εφαρµόζει µισθολογικό σύστηµα, οι όροι και οι προϋποθέσεις του οποίου περιλαµβάνονται σε Σύµβαση Εργασίας, η οποία ακολουθεί την προβλεπόµενη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) , που υπογράφεται µεταξύ των εκπροσώπων του Σωµατείου των Εργαζοµένων στην Επιχείρηση και της ∆ιοίκησης της Επιχείρησης. Σύµφωνα µε το νόµο για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, εάν δεν υπάρχει σωµατείο, η διαβούλευση γίνεται µε το σύνολο των εργαζοµένων ή εκπροσώπους που εκλέγουν αυτοί. Η σύναψη ή η καταγγελία της Συλλογικής Σύµβασης ακολουθεί τις κατά το νόµο διατάξεις.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ Σε κάθε πάντως περίπτωση στις µηνιαίες αποδοχές περιλαµβάνονται τουλάχιστον οι κατώτερες κατά το νόµο ή τις συλλογικές συµβάσεις αµοιβές, καθώς και τα κατά το νόµο παρεχόµενα επιδόµατα. Σύστηµα αξιολόγησης Η Επιχείρηση είναι δυνατόν να εφαρµόσει σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζοµένων ατοµικά ή κατά τµήµατα. Η εφαρµογή του συστήµατος αυτού γίνεται τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου , που λαµβάνεται µετά από γνώµη των εργαζοµένων. Με βάση την αξιολόγηση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εισάγει σύστηµα επιβράβευσης της απόδοσης των εργαζοµένων, η οποία µπορεί να εκφραστεί ως : •

Απονοµή ειδικού επαίνου, βραβείου, εύφηµης µνείας στους εργαζόµενους, που διακρίνονται όπως ορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο.

Άδεια µε πλήρεις αποδοχές για τους εργαζόµενους, που επιδεικνύουν εξαιρετικό ζήλο και ιδιαίτερη κλίση και αντίληψη στην εργασία τους.

Χορήγηση εφάπαξ χρηµατικού δώρου στους εργαζόµενους, που υποδεικνύουν τρόπους αύξησης ή τελειοποίησης της παραγωγής.

Χορήγηση χρηµατικής αµοιβής (επίδοµα παραγωγικότητας) µε βάση την αξιολόγηση των εργαζοµένων, που επιτυγχάνουν υπέρβαση της θεωρούµενης και γνωστής εκ των προτέρων ως κανονικής απόδοσης, χωρίς χειροτέρευση της ποιότητας, όπως ορίζεται στη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.

Η Επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί το υπό του νόµου ορισµένο βιβλίο, στο οποίο αναγράφονται κατά χρονολογική σειρά τα ονόµατα των εργαζοµένων στους οποίους χορηγήθηκαν αµοιβές, σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό, ο λόγος και ο χρόνος χορήγησης. Αξιολόγηση µε βαθµολόγηση κριτηρίων. Η αξιολόγηση των εργαζοµένων γίνεται µε βαθµολόγηση κριτηρίων γενικής εφαρµογής, τα οποία συνοδεύονται από συντελεστές βαρύτητας που διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη θέση εργασίας. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι: • • • • • • • • •

· τακτικότητα προσέλευσης · τεχνική κατάρτιση · συνέπεια - επιµέλεια · προθυµία - πρωτοβουλία · επικοινωνία · συνεργατικότητα - συλλογικότητα · ταύτιση µε τους στόχους της επιχείρησης · ηγετική ικανότητα · αποδοτικότητα


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ •

· κρίση - λήψη αποφάσεων

Για κάθε κριτήριο υπάρχει διαφορετικός συντελεστής, σε σχέση µε τη θέση εργασίας του αξιολογούµενου, που ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. Η εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης ξεκινά από τους ίδιους τους εργαζόµενους. Ο κάθε εργαζόµενος βαθµολογεί τον εαυτό του και στη συνέχεια οι προϊστάµενοι του στην ιεραρχία της Επιχείρησης. Η βαθµολόγηση γίνεται σε ατοµικά φύλλα αξιολόγησης, µετά το τέλος κάθε εξαµήνου, και µε βάση αυτό το ∆.Σ. καθορίζει τις αµοιβές των εργαζοµένων της επιχείρησης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για το ύψος των µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων, παίρνοντας υπ' όψιν του τις επιµέρους βαθµολογίες και τις πιθανές ποινές, που θα έχει ο κάθε εργαζόµενος. Η βαθµολόγηση των εργαζοµένων γίνεται 2 ή 3 φορές το χρόνο και καθορίζει τις αντίστοιχες αυξήσεις των εργαζοµένων στις αντίστοιχες χρονικές περιόδους. Πρόσθετες αµοιβές Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ποσοστό µέχρι 12% των καθαρών κερδών κάθε χρήσης µπορεί να κρατηθεί σε ιδιαίτερο λογαριασµό για την παροχή κινήτρων στους εργαζόµενους, µε τη µµορφή πρόσθετων υλικών αµοιβών. ∆ικαιούχοι των ανωτέρω αµοιβών είναι όλοι οι εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, εφόσον: α) δεν έχουν τιµωρηθεί µε οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή και β) υπηρετούν κατά το χρόνο καταβολής των αµοιβών. Ο χρόνος καταβολής των αµοιβών είναι ίδιος για όλους τους δικαιούχους. Στους µισθωτούς µερικής απασχόλησης καταβάλλεται πρόσθετη αµοιβή ανάλογα µε το χρόνο της µειωµένης απασχόλησης τους. ΑΡΘΡΟ 31 Μετακινήσεις – Αποζηµιώσεις εκτός έδρας 1.

Οι λεπτοµέρειες για τις µετακινήσεις των εργαζοµένων προσδιορίζονται αναλυτικά σε σχετική από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απόφαση περί µετακινήσεων.

2.

Οι µετακινήσεις, που πραγµατοποιούνται κατ’ εφαρµογή της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εγκρίνονται από τον ∆ιευθυντή.

3.

Σε κάθε εγκεκριµένη µετακίνηση οφείλεται να αναφέρεται η αιτία χορήγησης της άδειας και η χρονική διάρκεια η χρήση ή όχι των οχηµάτων της Επιχείρησης από τους εργαζόµενους.

4.

Στους µετακινούµενους µε εντολή της Επιχείρησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, καταβάλλονται έξοδα µετακίνησης και διαµονής, καθώς και αποζηµιώσεις εκτός έδρας. ΑΡΘΡΟ 32 Κίνηση οχηµάτων 1. Απαγορεύεται η χρήση των αυτοκινήτων της επιχείρησης για προσωπικούς λόγους. 2. Με ευθύνη του συντονιστή του έργου στο οποίο εντάσσεται λειτουργικά το όχηµα τηρείται βιβλίο κίνησης των αυτοκινήτων. 3. Η χρήση του αυτοκινήτου της επιχείρησης γίνεται µόνο κατά τη διάρκεια του θεσµοθετηµένου ωραρίου εργασίας και σε καµία περίπτωση πέρα από αυτό, εκτός και αν υπάρχει ιδιαίτερος υπηρεσιακός λόγος και µόνο κατόπιν αδείας του Γενικού ∆ιευθυντή.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ ΑΡΘΡΟ 33 ∆ιαφορές Αποδοχών Ο εργαζόµενος οφείλει να αναφέρει άµεσα , στην αρµόδια υπηρεσία της Επιχείρησης κάθε διαφορά µεταξύ των αποδοχών, επιδοµάτων κ.λ.π., που οφείλονται και αυτών που πράγµατι του καταβλήθηκαν. Η διαφορά τακτοποιείται σε κάθε περίπτωση µε τη µισθοδοσία του επόµενου µήνα. Κάθε ποσό το οποίο αχρεωστήτως καταβλήθηκε από λάθος ή από υπέρβαση των οφειλοµένων, θεωρείται ως προκαταβολή και συµψηφίζεται σε δόσεις, αφού ληφθεί πρόνοια, ώστε η επιστροφή του ποσού να µην θέτει σε κίνδυνο την αναγκαία διατροφή του ίδιου ή της οικογενείας του. Η διαφορά στις αποδοχές, που προκύπτει λόγω αλλαγής θέσης, κατάργησης επιδόµατος ή για άλλο λόγο, κρατείται ως προσωπική διαφορά µεταξύ του εργαζόµενου και της Επιχείρησης και συµψηφίζεται σε µελλοντική αύξηση ή αποζηµίωση ή άλλη παροχή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ Α∆ΕΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 34 Άδειες Οι άδειες απουσίας, οι οποίες παρέχονται στο προσωπικό της Επιχείρησης διακρίνονται σε: •

Κανονικές άδειες µε αποδοχές

Ειδικές άδειες µε αποδοχές

Έκτακτες άδειες χωρίς αποδοχές

Εκπαιδευτικές άδειες

Άδειες λόγω ασθένειας ΑΡΘΡΟ 35 Κανονικές άδειες µε αποδοχές

Το προσωπικό της Επιχείρησης, που έχει συµπληρώσει συνεχή απασχόληση δώδεκα µηνών σ’ αυτήν, δικαιούται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία κάθε ηµερολογιακό έτος κανονική άδεια µε αποδοχές και επίδοµα άδειας. Η άδεια είναι δικαίωµα του εργαζόµενου, από το οποίο δεν επιτρέπεται παραίτηση. Η άσκηση του δικαιώµατος της κανονικής άδειας, η χορήγηση των αδειών και ιδιαίτερα η σειρά χορήγησης και ο χρόνος έναρξης αυτών, ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις ανάγκες της Επιχείρησης, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ Είναι υποχρεωτική η χορήγηση για την Επιχείρηση και η χρήση για κάθε δικαιούµενο εργαζόµενο της κανονικής άδειας µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του έτους κατά το οποίο δικαιούται να την λάβει, έστω και αν αυτός δεν υπέβαλε σχετικό αίτηµα. Ο εργαζόµενος, που διακόπτει την άδειά του, µπορεί να τη συνεχίσει µετά από νέα έγκριση της ∆ιοίκησης. Η αίτηση για χορήγηση κανονικής άδειας υποβάλλεται δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την αιτούµενη έναρξη της και γνωστοποιείται από την ∆ιοίκηση στον εργαζόµενο πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την έναρξη αυτής. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης µπορεί να χορηγηθούν οµαδικά άδειες στο προσωπικό της Επιχείρησης µε βάση στις σχετικές διατάξεις της Εργατικής Νοµοθεσίας, µετά από ενηµέρωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου. Το προσωπικό δε δικαιούται να κάνει χρήση άδειας πριν του γνωστοποιηθεί η απόφαση έγκρισης χορήγησης άδειας και πριν από την ορισµένη ηµέρα έναρξής της. Το προσωπικό οφείλει αµέσως µετά τη λήξη της άδειας, που χορηγήθηκε, να επανέλθει στην θέση του. ΑΡΘΡΟ 36 Ειδικές άδειες µε αποδοχές 1.

Άδεια πέντε (5) εργάσιµων ηµερών σε περίπτωση γάµου µε πλήρεις αποδοχές.

2.

Οι εργαζόµενοι γονείς, δικαιούνται άδεια µέχρι τέσσερις (4) µη συνεχείς ηµέρες το χρόνο µε αποδοχές πέραν της κανονικής τους άδειας, για την παρακολούθηση της προόδου και επίδοσης των παιδιών τους.

3.

Για τις εργαζόµενες µητέρες η συνολική διάρκεια της άδειας τοκετού ορίζεται στους τέσσερις (4) µήνες συνολικά, από τους οποίους οι δύο (2) χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ηµεροµηνία του τοκετού και οι υπόλοιποι δύο (2) µετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός είναι πρόωρος η συνολική άδεια κυήσεως και λοχείας, δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τεσσάρων µηνών. Οι αποδοχές καθορίζονται σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία.

4.

Οι εργαζόµενες µητέρες δικαιούνται, για το θηλασµό και τις αυξηµένες φροντίδες, που απαιτούνται για την ανατροφή του νεογέννητου παιδιού τους για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από τον τοκετό, είτε να διακόπτουν την εργασία τους για µία (1) ώρα κάθε µέρα, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε µέρα. Ύστερα από συµφωνία, η µείωση του χρόνου εργασίας µπορεί να ορίζεται σε δύο (2) ώρες, επί ένα χρόνο µετά τον τοκετό. Το µειωµένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας.

5.

Σε περίπτωση τοκετού της συζύγου εργαζόµενου της Επιχείρησης χορηγείται σ’ αυτόν άδεια µίας (1) ηµέρας.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ 6.

Σε κάθε εργαζόµενο αιµοδότη χορηγείται άδεια µίας ηµέρας. Η άδεια αυτή χορηγείται την ηµέρα της αιµοδοσίας και για την δικαιολόγησή της πρέπει να προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από το Νοσοκοµείο.

7.

Σε περιπτώσεις θανάτου συγγενούς µέχρι 2ου βαθµού χορηγείται ειδική άδεια µε αποδοχές δύο εργάσιµων ηµερών.

8.

Ανάπηροι και άτοµα µειωµένων ικανοτήτων, εκτός από την κανονική άδεια, σύµφωνα πάντα µε τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, δικαιούνται και ειδική άδεια µε αποδοχές, όπως αυτή καθορίσθηκε µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Η άδεια αυτή ορίστηκε σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες (Άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 1648/86).

9.

Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις των εκλογικών νόµων άδεια για την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος είναι ξεχωριστή και σε καµία περίπτωση δεν συµψηφίζεται µε την κανονική άδεια µε αποδοχές.

10. Στους εργαζόµενους συνδικαλιστές της Επιχείρησης χορηγούνται συνδικαλιστικές άδειες µε αποδοχές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6, του Ν. 224/94 και του άρθρου 17 του Ν. 1264/82. ΑΡΘΡΟ 37 Άδειες χωρίς αποδοχές 1. Σε έκτακτες περιπτώσεις µπορεί η Επιχείρηση να χορηγεί άδειες χωρίς αποδοχές καθ’ υπέρβαση των κανονικών αδειών, για ορισµένο χρονικό διάστηµα και µόνο µετά από γραπτή αίτηση του εργαζόµενου. 2. Είναι δυνατή η χορήγηση άδειας απουσίας χωρίς αποδοχές για ασθένεια εξαρτηµένων µελών της οικογένειας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 1483/84, µέχρι έξι (6) εργάσιµων ηµερών. 3. Οι εργαζόµενοι γονείς στην Επιχείρηση δικαιούνται, µέχρι το παιδί να συµπληρώσει την ηλικία των 2,5 ετών, άδεια χωρίς αποδοχές διάρκειας µέχρι τριών (3) µηνών. Η άδεια παρέχεται στους δικαιούχους σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του νόµου. 4. Οι εργαζόµενοι γονείς δικαιούνται άδεια χωρίς αποδοχές µέχρι και ένα χρόνο, εφ’ όσον έχουν παιδιά που παρουσιάζουν σωµατική ή πνευµατική αναπηρία, διαπιστωµένη από την υγειονοµική επιτροπή του ΙΚΑ. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω άδειας όλες οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από τον εργοδότη. 5. Στους εργαζόµενους φοιτητές ή σπουδαστές είναι δυνατόν να χορηγηθεί άδεια µίας (1) εβδοµάδας χωρίς αποδοχές κατά την περίοδο των εξετάσεων. 6. Ο ∆ιευθυντής µπορεί να χορηγήσει άδειες χωρίς αποδοχές διάρκειας µέχρι τριάντα (30) ηµερών για σοβαρούς λόγους. Άδειες χωρίς αποδοχές πέραν των τριάντα (30) ηµερών χορηγεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από εισήγηση του ∆ιευθυντή.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ 7. Ολιγόωρες άδειες απουσίας, κατά τη διάρκεια της εργασίας, µπορεί να χορηγήσει ο Υπεύθυνος του Τοµέα που ανήκει ο εργαζόµενος, για σοβαρούς λόγους κατά την κρίση του (κλήση του εργαζόµενου ως µάρτυρα σε ∆ικαστήριο, έκτακτη εισαγωγή συγγενούς Α’ βαθµού σε νοσοκοµείο κ.α.). 8. Για να χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών στον εργαζόµενο, πρέπει προηγουµένως να έχει επέλθει κοινή συµφωνία µεταξύ αυτού και της Επιχείρησης. ΑΡΘΡΟ 38 Εκπαιδευτικές άδειες 1.

Στους εργαζόµενους της Επιχείρησης, µετά από σχετική αίτηση του εργαζόµενου και εισήγηση του ∆ιευθυντή, είναι δυνατή η χορήγηση άδειας µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε ή χωρίς αποδοχές για εκπαίδευση στο εξωτερικό ή εσωτερικό. Η διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας δεν µπορεί να είναι µικρότερη από την κανονική διάρκεια των σπουδών. Στην απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των εκπαιδευτικών αδειών στο προσωπικό. Μετά την λήξη της εκπαιδευτικής άδειας µε αποδοχές, ο εργαζόµενος υποχρεούται να παραµείνει στην Επιχείρηση για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια, διαφορετικά υποχρεούται να καταβάλλει στην Επιχείρηση µε τον αναλογούντα νόµιµο τόκο από την έναρξη είσπραξης των χρηµάτων, όσα πληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής του άδειας. Εάν οι σπουδές του εργαζόµενου δεν είναι επιτυχείς, η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να ανακαλέσει την εκπαιδευτική άδεια και να απαιτήσει το ποσό, που δαπάνησε σε µισθούς κατά το διάστηµα των σπουδών. Μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας χωρίς αποδοχές, ο εργαζόµενος υποχρεούται να παραµείνει στην Επιχείρηση για χρόνο ίσο µε το χρόνο, της εκπαιδευτικής άδειας, διαφορετικά να καταβάλλει αποζηµίωση ίση προς τις αποδοχές του µισού χρόνου κατά τον οποίο ο εργαζόµενος είχε υποχρέωση να παραµείνει.

2.

Εργαζόµενοι της Επιχείρησης, που είναι µαθητές ή σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών µονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθµίδας του ∆ηµοσίου ή εποπτευοµένων από το ∆ηµόσιο µε οποιοδήποτε τρόπο, δικαιούται κάθε χρόνο, πρόσθετη άδεια είκοσι (20) ηµερών συνεχών ή διακεκοµµένων (απόφαση 2067005/7003/0022/94 των Υπουργείων Εργασίας και Οικονοµικών) µε αποδοχές για τη συµµετοχή τους στις εξετάσεις. Η άδεια χορηγείται για φοίτηση µέχρι έξι (6) χρόνια για την απόκτηση του πτυχίου και επί πλέον µέχρι τρία (2) χρόνια για µεταπτυχιακές σπουδές. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, έχουν εφαρµογή σε περιπτώσεις εξετάσεων για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας, µόνο κατόπιν κοινής συµφωνίας της Επιχείρησης µε τον εργαζόµενο.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ 3.

Σε εργαζοµένους της Επιχείρησης, οι οποίοι µετέχουν σε διαγωνισµούς, είτε για τη λήψη υποτροφίας είτε για την επιλογή τους για φοίτηση σε κύκλους µεταπτυχιακών σπουδών, χορηγείται άδεια απουσίας µε πλήρεις αποδοχές και για χρόνο ίσο προς το χρόνο διάρκειας του διαγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν απαιτούµενων ηµερών µετάβασης στον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισµού και επιστροφής στην έδρα της Επιχείρησης. Η παραπάνω άδεια δεν µπορεί να υπερβεί συνολικά τις επτά (7) εργάσιµες ηµέρες και χορηγείται πέραν της κατά τις διατάξεις του παρόντος χορηγούµενης κανονικής άδειας. ΑΡΘΡΟ 39 Άδειες – Αποδοχές λόγω ασθένειας

Άδειες λόγω ασθένειας 1.

Τα σχετικά θέµατα µε την απουσία των εργαζόµενων από την εργασία τους, λόγω ασθένειας, ρυθµίζονται από τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.

2.

Οι εργαζόµενοι της Επιχείρησης οφείλουν σε περίπτωση ασθένειας τους να τηρούν την ακόλουθη διαδικασία. • Να ενηµερώνουν αυθηµερόν και πάντως χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον υπεύθυνο του αντίστοιχου τµήµατος, ο οποίος είναι υπεύθυνος να ενηµερώσει στη συνέχεια τον Υπεύθυνο των ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. • Μετά το πέρας της ασθένειας του εργαζοµένου και µε την επιστροφή του στην εργασία, να προσκοµίζουν στο Λογιστήριο τα δικαιολογητικά στοιχεία που χορήγησε ο αρµόδιος ασφαλιστικός φορέας ή εάν αυτό δεν καθίσταται δυνατό, δικαιολογητικά από νοσοκοµείο ή ιδιώτη γιατρό βάση των οποίων να πιστοποιείται η ασθένεια του εργαζοµένου. • Η Επιχείρηση δεν υποχρεώνεται να λάβει υπόψη τις γνωµατεύσεις και βεβαιώσεις ιδιωτών γιατρών, εκτός της περίπτωσης εργαζοµένων, που δεν έχουν ακόµη νόµιµα ασφαλιστεί ή αδυνατούν από δικαιολογηµένη αιτία ή σπουδαίο λόγο να προσφύγουν στις υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού. Η Επιχείρηση µπορεί να συµβάλλεται µε ειδικό γιατρό εργασίας για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, καθώς και την παρακολούθηση των ασθενειών των εργαζοµένων.

3.

Σε κάθε περίπτωση η καταβολή των αποδοχών στους εργαζοµένους κατά την περίοδο της ασθένειάς τους γίνεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, όπως ορίζεται από τα άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα, η οποία και εφαρµόζεται απαρέγκλιτα σε κάθε ανάλογη περίπτωση.

4.

Στην περίπτωση, που δεν έχει ενηµερωθεί η Επιχείρηση για την ασθένεια εργαζοµένου της και δεν προσκοµίσει αυτός δικαιολογητικά στοιχεία της ασθένειάς του µετά το πέρας αυτής (της ασθένειας) και µε την επάνοδο του στην εργασία, θεωρείται αδικαιολογήτως απών και οι


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ αποδοχές, που αντιστοιχούν στις µέρες απουσίας του, αφαιρούνται από τις µηνιαίες αποδοχές του. Επιπρόσθετα τονίζεται ότι η αδικαιολόγητη απουσία των εργαζοµένων από την εργασία τους αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα. Αποδοχές λόγω ασθενείας Ο εργαζόµενος που εµποδίζεται να εργασθεί λόγω ασθενείας, εάν δεν έχει συµπληρώσει 10 ηµέρες στην Επιχείρηση από την πρόσληψή του, δε δικαιούται µµισθό. Εάν έχει συµπληρώσει το δεκαήµερο, αλλά όχι έτος, δικαιούται το ήµισυ του µισθoύ (12,5 ηµεροµίσθια ), για εργατοτεχνιτες 13 ηµεροµίσθια. Μετά τη συµπλήρωση ενός έτους, δικαιούται µµισθό ενός µηνός, (25 ηµεροµίσθια) 26 ηµεροµισθια για εργατοτεχνικές. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα, να εκπέσει από το ποσό των ανωτέρω αποδοχών, κάθε ποσό που ωφελείται ο εργαζόµενος, σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία. Για τις τρεις (3) πρώτες µέρες ασθένειας του εργαζόµενου, η Επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλλει σ' αυτόν, το ήµισυ των ηµεροµισθίων. Από την τέταρτη ηµέρα, αναλαµβάνει την επιδότηση του εργαζόµενου το ΙΚΑ., η δε Επιχείρηση καταβάλλει τη διαφορά µεταξύ του ηµεροµισθιου και της ηµερήσιας επιδότησης του Ι.Κ.Α. ΑΡΘΡΟ 40 Στρατιωτική Υπηρεσία Η Επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει προστασία στους στρατευµένους µισθωτούς. Η Επιχείρηση υποχρεούται να µη διακόψει τη σχέση εργασίας µε τον µισθωτό που στρατεύθηκε από της στράτευσής του µέχρι της συµπλήρωσης ενός έτους µετά την αποστράτευσή του. Ο χρόνος της στράτευσης θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για τον καθορισµό των αποδοχών του στρατευµένου. Στην περίπτωση στράτευσης µισθωτών ως εφέδρου η Επιχείρηση υποχρεούται στην καταβολή µισθού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 657-658 Α.Κ. Οι παραπάνω διατάξεις (657-658) έχουν εφαρµογή και στην περίπτωση µισθωτών που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και καλούνται στα όπλα εκ νέου (π.χ. για µετεκπαίδευση). Η υποχρέωση της Επιχείρησης να επαναπροσλάβει τον στρατευµένο µετά τη λήξη της θητείας του υπάρχει εφόσον : α. Ο µισθωτός έχει συµπληρώσει στην Επιχείρηση πριν τη στράτευση του, 6 µήνες υπηρεσία. β. Ο µισθωτός µετά την αποστράτευση, παρουσιάστηκε στην Επιχείρηση µέσα σε ένα µήνα και δήλωσε άτυπα, προφορικά ή έγγραφα ότι επιθυµεί να επαναλάβει την εργασία του και µέσα σε 15 ηµέρες από τη δήλωση του αυτή αναλαµβάνει πράγµατι υπηρεσία.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ Οι αποστρατευµένοι και επανερχόµενοι στην υπηρεσία τους δικαιούνται να ζητήσουν την άδεια του έτους της επαναπρόσληψής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 41 ∆ικαιώµατα Εργαζόµενων 1.

Οι εργαζόµενοι έχουν όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, των ∆ιαιτητικών Αποφάσεων, του Κανονισµού αυτού, της ατοµικής σύµβασης εργασίας µε την Επιχείρηση, καθώς επίσης και από τις εκάστοτε αποφάσεις της Επιχείρησης.

2.

Οι εργαζόµενοι της Επιχείρησης για κάθε αίτηµα ή παράπονο που επιθυµούν να υποβάλλουν, οφείλουν να απευθύνονται στον άµεσα προϊστάµενό τους, ο οποίος έχει και την ευθύνη χειρισµού του θέµατος.

3.

Στην περίπτωση, που το κρίνει σκόπιµο ο ως άνω άµεσα προϊστάµενος, έχει, βάσει του Κανονισµού, το δικαίωµα να συνεργαστεί µε τον ∆ιευθυντή προς επίλυση του υποβληθέντος αιτήµατος ή παραπόνου.

4.

Κάθε εργαζόµενος δικαιούται να παρουσιαστεί στον ∆ιευθυντή και να αναφέρει οποιοδήποτε παράπονο ή προσωπικό του ζήτηµα, εφόσον όµως έχει προηγουµένως ακολουθήσει την ιεραρχική δοµή της Επιχείρησης.

5.

Κάθε εργαζόµενος δικαιούται, µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος του, και όχι µεγαλύτερο των επτά (7) ηµερών, να ενηµερώνεται από την ∆ιοίκηση σε θέµατα που τον αφορούν προσωπικά.

6. Η κοινοποίηση των ανακοινώσεων εκείνων της Επιχείρησης, που αφορούν στο προσωπικό αυτής και είναι δηµοσιοποιήσιµες, αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης. ΑΡΘΡΟ 42 Εκπροσώπηση των Εργαζόµενων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης, σύµφωνα µε το Καταστατικό της, συµµετέχει σαν µέλος και ένας εκπρόσωπος του Σωµατείου των εργαζοµένων µε τις προϋποθέσεις του νόµου. (Αν αυτή απασχολεί περισσότερους από 20 εργαζόµενους (άρθρο 255 ν.3463/2006) χωρίς αλλαγή της συστατικής πράξης).


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ ΑΡΘΡΟ 43 Υποχρεώσεις Εργαζοµένων 1.

Οι εργαζόµενοι οφείλουν να δείχνουν κάθε επιµέλεια για την εκτέλεση της εργασίας τους, να προασπίζουν και να προάγουν µε κάθε τρόπο τα συµφέροντα της Επιχείρησης, ευθυνόµενοι για κάθε ζηµία, που επέρχεται στην Επιχείρηση από πράξεις ή παραλείψείς τους.

2.

Οι εργαζόµενοι οφείλουν ιδιαίτερα: • Να τηρούν το Καταστατικό και τους Κανονισµούς της Επιχείρησης. • Να συµµορφώνονται µε τις διαδικασίες και οδηγίες διασφάλισης ποιότητας των παραγωγικών και λειτουργικών δραστηριοτήτων της Επιχείρησης. • Να εφαρµόζουν τις αποφάσεις και εντολές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του ∆ιευθυντή και των υπευθύνων όλων των διοικητικών ενοτήτων της Επιχείρησης.

3.

Οι εργαζόµενοι έχουν υποχρέωση και οφείλουν: • Να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρµογή της στρατηγικής και την επίτευξη των στόχων της Επιχείρησης. • Να εξυπηρετούν πρόθυµα τους πελάτες και κάθε συναλλασσόµενο µε την Επιχείρηση. • Να εκτελούν τις εργασίες τους σε κάθε θέση, που τοποθετούνται µε ευσυνειδησία, ώστε η Επιχείρηση να προσφέρει έγκαιρα και αξιόπιστα υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

4.

Κατά τη διάρκεια εργασίας, ο κάθε εργαζόµενος πρέπει να αποφεύγει τις περιττές κινήσεις και την απασχόληση των συναδέλφων για εκτός εργασίας θέµατα και να διατηρεί συνθήκες ησυχίας µέσα στο χώρο δουλειάς.

5.

Οι εργαζόµενοι πρέπει να φυλάττουν µε επιµέλεια τα έγγραφα και γενικά τα στοιχεία και τα υλικά που παραδίδονται για την εκτέλεση της εργασίας τους.

6.

Οι εργαζόµενοι της Επιχείρησης οφείλουν να προσέρχονται κανονικά προς εργασία κάθε εργάσιµη ηµέρα και να τηρούν το καθορισµένο ωράριο απασχόλησής τους, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους µέσα στα πλαίσια των κατευθύνσεων και οδηγιών, που τους έχουν παρασχεθεί από την ∆ιοίκηση της Επιχείρησης.

7.

Σε περίπτωση υπηρεσιακών, προσωπικών ή άλλων απρόβλεπτων αναγκών του προσωπικού, η προσωρινή αποµάκρυνση από τον χώρο εργασίας επιτρέπεται µετά από άδεια του άµεσα προϊσταµένου.

8.

Οι εργαζόµενοι κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τους χώρους εργασίας της Επιχείρησης, για οποιοδήποτε λόγο και χρονική στιγµή στην διάρκεια του ωραρίου, πρέπει να χρησιµοποιούν το σύστηµα παρακολούθησης ωραρίου της Επιχείρησης.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ 9.

Ο κάθε εργαζόµενος οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως στην Επιχείρηση, µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός, για κάθε µεταβολή στην προσωπική και οικογενειακή του κατάσταση, καθώς και για την εκάστοτε διεύθυνση της κατοικίας του. Η παράλειψη της υποχρέωσης αυτής, συνεπάγεται για όσο χρόνο διήρκησε, την απώλεια των τυχόν δικαιωµάτων από την µεταβολή της κατάστασής του.

10. Οι εργαζόµενοι πρέπει να ενηµερώνουν έγκαιρα τον προϊστάµενό τους, αν για λόγους ασθένειας ή άλλης αιτίας κωλύονται να προσέλθουν στην Επιχείρηση. 11. Οι εργαζόµενοι της Επιχείρησης οφείλουν να είναι εχέµυθοι και να µην διαρρέουν (και να προφυλάσσουν από την διαρροή) σε τρίτα πρόσωπα και ειδικότερα σε ανταγωνιστές της Επιχείρησης, εµπιστευτικές πληροφορίες και έγγραφα ή υλικά της Επιχείρησης, που θεωρούνται σηµαντικά και τα οποία µπορούν να χαρακτηριστούν εµπιστευτικά ή απόρρητα. 12. Υποχρέωση του συνόλου των εργαζοµένων της Επιχείρησης είναι να φροντίζουν για την καθαριότητα τόσο των εσωτερικών (κλειστών) χώρων όσο και των εξωτερικών (υπαίθριων) χώρων της Επιχείρησης. 13. Οι εργαζόµενοι οφείλουν να χρησιµοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης µε επιµέλεια και προσοχή ούτως ώστε, αφενός να διατηρούνται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να περιορίζεται κατά το δυνατόν η φθορά τους και αφετέρου να αποφεύγεται η περιττή χρήση των αναλώσιµων υλικών. Πρέπει να προσέχουν και να συντηρούν τον εξοπλισµό και γενικότερα τα περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης, ευθυνόµενοι για κάθε ζηµία που επήλθε στην Επιχείρηση από πράξεις ή παραλείψεις τους και υποχρεούµενοι να αναφέρουν στην ∆ιοίκηση έγκαιρα οποιαδήποτε βλάβη και απώλειά τους. Οι εργαζόµενοι ευθύνονται έναντι της Επιχείρησης, για κάθε ζηµία, που προξένησαν σ’ αυτή από δόλο ή βαριά αµέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και για τις αποζηµιώσεις στις οποίες υποβλήθηκε η Επιχείρηση ένεκα παρανόµων πράξεων ή παραλείψεων αυτών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, που έγιναν από δόλο ή βαριά αµέλεια. Η Επιχείρηση ευθύνεται έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις του εργαζόµενου. Το δικαίωµα της Επιχείρησης για αποζηµίωση έναντι των εργαζοµένων της κατά τα ανωτέρω, παραγράφεται µετά τριετία αρχόµενης στην πρώτη περίπτωση αφότου επήλθε η ζηµία και στην δεύτερη περίπτωση αφότου η Επιχείρηση κατέλαβε την αποζηµίωση. 14. Εργαζόµενος στην Επιχείρηση δεν επιτρέπεται ούτε ατοµικά ούτε ως µέλος συλλογικού οργάνου της Επιχείρησης να επιληφθεί ζητήµατος, για το οποίο αυτός ή συγγενής του εξ αίµατος ή αγχιστείας µέχρι και τρίτου βαθµού, έχει συµφέρον το οποίο συγκρούεται µε τα συµφέροντα της Επιχείρησης.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ 15. Οι εργαζόµενοι οφείλουν να παρακολουθούν προγράµµατα κατάρτισης (σεµινάρια, διαλέξεις, επιµορφώσεις, κ.α.) εντός του ωραρίου εργασίας τους εφόσον κρίνεται σκόπιµο από την Επιχείρηση. Σε περιπτώσεις συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων από άλλους φορείς, εφαρµόζονται οι κανόνες, που ισχύουν για το κάθε πρόγραµµα, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της Επιχείρησης. 16. ∆εν επιτρέπεται στο προσωπικό η συµµετοχή ή η ανάληψη οποιασδήποτε εργασίας σε Επιχείρηση, που ασκεί δραστηριότητες όµοιες ή ανταγωνιστικές µε εκείνες της Επιχείρησης. 17. Ο εργαζόµενος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων, που του ανατέθηκαν, καθώς επίσης και για την νοµιµότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών. 18. Ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση να εκτελεί τις εντολές των επικεφαλής των διοικητικών ενοτήτων. Εργαζόµενος, που έχει αντίθετη γνώµη για κάποια ενέργεια, οφείλει να διατυπώσει τη γνώµη του εγγράφως, προκειµένου να απαλλαγεί από την ευθύνη. Παράλειψη εργαζοµένου να προσυπογράψει ή να θεωρήσει κάποια ενέργεια για την οποία είναι αρµόδιος δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη. Κάθε εργαζόµενος που είναι αρµόδιος να προσυπογράψει τα εκδιδόµενα από την Επιχείρηση έγγραφα, εφόσον διαφωνεί µε το περιεχόµενό τους, οφείλει να διατυπώσει στο περιθώριο του εγγράφου τις αντιρρήσεις του. Αν παραλείψει τούτο, θεωρείται ότι συµφωνεί µε το περιεχόµενο του εγγράφου. 19. Ο εργαζόµενος οφείλει να τηρεί εχεµύθεια σχετικά µε πληροφορίες ή γεγονότα για τα οποία λαµβάνει γνώση εξ αιτίας ή µε την ευκαιρία της εκτέλεσης των καθηκόντων του, η γνωστοποίηση των οποίων θα δηµιουργούσε επιχειρησιακό πρόβληµα στην Επιχείρηση. 20. Κάθε εργαζόµενος κατά την λήξη της εργασιακής του σχέσης ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από την Επιχείρηση υποχρεούται να παραδώσει όλα τα έγγραφα, σχέδια, φακέλους και άλλα στοιχεία και υλικό σχετικό µε την εργασία του στην Επιχείρηση καθ’ ότι αυτό αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Επιχείρησης. 21. Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν την οργάνωση συγκεντρώσεων µέσα στους χώρους της Επιχείρησης χωρίς άδεια, πλην των περιπτώσεων, που προβλέπει ο Ν. 1264/82 και µε τους όρους και τις προϋποθέσεις, που τίθενται από το νόµο αυτό. 22. ∆εν επιτρέπεται στους εργαζόµενους κάθε ανυπακοή προς τους υπευθύνους, άρνηση ή παράλειψη εκτέλεσης αρµοδίως ανατιθέµενης εργασίας και γενικά κάθε ενέργεια που µπορεί να βλάψει ή να διαταράξει την οµαλή λειτουργία της Επιχείρησης. 23. Απαγορεύεται στους εργαζόµενους χωρίς σχετική άδεια του ∆ιευθυντή της Επιχείρησης: ♦ Η εξαγωγή κάθε υλικού ή προϊόντος και γενικά αντικειµένου, που ανήκει στην Επιχείρηση. ♦ Η αποµάκρυνση οποιουδήποτε πληροφοριακού υλικού, βιβλίων, εγγράφων, σχεδίων ή υποδείγµατος αυτών.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ ♦ Η εκτέλεση παντός είδους εργασιών ως και η χρήση εγκαταστάσεων της Επιχείρησης για ίδιο λογαριασµό ή λογαριασµό τρίτων, ακόµη και µετά το πέρας της εργασίας. ♦ Η ανάληψη ή συµµετοχή σε εργασία ανταγωνιστική των εργασιών της Επιχείρησης µε οποιαδήποτε σχέση. ♦ Η δια του τύπου δηµοσίευση ζητηµάτων που άπτονται της λειτουργίας της Επιχείρησης και συνδέονται µε υπηρεσιακό απόρρητο. ΑΡΘΡΟ 44 Κανόνες Συµπεριφοράς 1.

Οι εργαζόµενοι οφείλουν να ακολουθούν την ιεραρχία σε κάθε περίπτωση επίλυσης εργασιακών ή προσωπικών τους προβληµάτων, για να αποφεύγονται µε τον τρόπο αυτό αναµείξεις αναρµόδιων προσώπων.

2.

Οι διαµορφούµενες σχέσεις µεταξύ του προσωπικού της Επιχείρησης ανεξαρτήτως της ιδιότητας τους, πρέπει να διέπονται από τις αρχές της καλής πίστης, της αξιοπρέπειας, του σεβασµού της ανθρώπινης προσωπικότητας, της αγαστής συνεργασίας και της ανάπτυξης της οµαδικότητας και του υγιούς εργασιακού κλίµατος.

3.

Οι εργαζόµενοι οφείλουν να είναι συνεργάσιµοι και ευγενείς τόσο µε τους συναδέλφους υφισταµένους και προϊσταµένους τους όσο και µε τους πελάτες της Επιχείρησης.

4.

Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τη διενέργεια πράξεων που µπορούν, αφενός µεν να δηµιουργήσουν συνθήκες πρόκλησης ατυχήµατος και να θέτουν για το λόγο αυτό σε κίνδυνο, τη σωµατική ακεραιότητα των εργαζοµένων, αφετέρου δε να προκαλέσουν καταστροφές στα περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης.

5.

Ενέργειες που πρέπει να αποφεύγονται από τους εργαζόµενους είναι: Το κάπνισµα σε κλειστό χώρο της Επιχείρησης και ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Το πέταγµα αναµµένων τσιγάρων σε χώρους εντός της Επιχείρησης. Η χρήση οινοπνευµατωδών ποτών ή ναρκωτικών ουσιών κατά τη διάρκεια του ωραρίου απασχόλησης. Οι ύβρεις, οι χειροδικίες και εν γένει απρεπείς χειρονοµίες µεταξύ συναδέλφων. Η παρακώλυση των συναδέλφων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

6.

Πρέπει να αποφεύγεται η είσοδος αγνώστων και ξένων ως προς της Επιχείρηση προσώπων στους χώρους εργασίας χωρίς προηγούµενη άδεια.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ 7.

Το προσωπικό της Επιχείρησης πρέπει να αποφεύγει τις πάσης µορφής αναγραφές, αναρτήσεις

άσχετων

εγγράφων

και

αντικειµένων

στους

τοίχους

των

κτιριακών

εγκαταστάσεων της Επιχείρησης. ΑΡΘΡΟ 45 ∆ικαιώµατα της Επιχείρησης Η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα της διεύθυνσής της, του προσωπικού και της ελεύθερης ρύθµισης των σχέσεων της µε τους εργαζόµενους, εφόσον η ρύθµιση αυτή δεν συγκρούεται µε τις διατάξεις αυτού του κανονισµού και της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας και µε συµφωνίες που έχει συνάψει η επιχείρηση µε τους εργαζόµενους. Το δικαίωµα αυτό περιλαµβάνει ενδεικτικά: - τον καθορισµό του αριθµού του προσωπικού που απασχολείται στην επιχείρηση - τον καθορισµό του αντικειµένου της εργασίας - τη διενέργεια προσλήψεων για τη συµπλήρωση του προσωπικού - την προαγωγή, τη µετάθεση και διακοπή της σχέσεως εργασίας µε τους εργαζόµενους - την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων και τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών για την καλλίτερη λειτουργία της επιχείρησης. - Την εκπαίδευση του προσωπικού προς όφελος της επιχείρησης και αυτών των ίδιων Τα δικαιώµατα αυτά ανήκουν αποκλειστικά στην επιχείρηση που τα ασκεί χωρίς διακρίσεις τηρώντας πάντα τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 46 Υποχρεώσεις της Επιχείρησης 1.

Η Επιχείρηση οφείλει: Να τηρεί απέναντι στους εργαζόµενους την αρχή της ίσης µεταχείρισης. Να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για τους όρους υγιεινής, ασφάλειας του προσωπικού, καθαριότητας των χώρων εργασίας, όπως και των κοινοχρήστων χώρων. Για το σκοπό αυτό πρέπει να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την αποφυγή ατυχηµάτων και ασθενειών. Να φροντίζει να πληροφορεί τακτικά τους εργαζόµενους για θέµατα προσωπικού και γενικότερα για θέµατα της Επιχείρησης. Να φροντίζει να εξασφαλίζει, µέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, στους εργαζόµενους την παροχή επαγγελµατικών γνώσεων καθώς και τις απαραίτητες δυνατότητες που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν τις ικανότητες και την αποδοτικότητά


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ τους τόσο για το καλό της Επιχείρησης όσο και για την επαγγελµατική τους εξέλιξη και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Να µην αναµειγνύεται στη συνδικαλιστική δραστηριότητα των εργαζόµενων. Να συνεργάζεται µε το σωµατείο των εργαζοµένων, να συναντάται µε τους εκπροσώπους του τακτικά και να διαβουλεύεται µαζί στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόµος. 2.

Η Επιχείρηση ασφαλίζει µε δικές της δαπάνες το προσωπικό της το οποίο µε δήλωση του διαθέτει το ιδιωτικό του αυτοκίνητο για υπηρεσιακές µετακινήσεις, έναντι ατυχηµάτων και θανάτου, σε ιδιωτική ασφαλιστική Επιχείρηση.

3.

Η Επιχείρηση διευκολύνει, τηρώντας τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, το Σωµατείο των εργαζοµένων στην άσκηση των συνδικαλιστικών του δραστηριοτήτων. ΑΡΘΡΟ 47 Καθήκοντα Υπεύθυνων ∆ιοικητικών Ενοτήτων

1.

Οι υπεύθυνοι διοικητικών ενοτήτων οφείλουν να µεριµνούν για την κανονική και απρόσκοπτη εκτέλεση της εργασίας µέσα στα όρια των αρµοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί από την Επιχείρηση.

2.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της Επιχείρησης οι υπεύθυνοι διοικητικών ενοτήτων οφείλουν ιδίως: Να µεριµνούν για την τήρηση του Καταστατικού και των Κανονισµών της Επιχείρησης Να φροντίζουν για την τήρηση και εφαρµογή των διαδικασιών και οδηγιών του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Να υλοποιούν µε συνέπεια τον προγραµµατισµό και να ακολουθούν τις κατευθύνσεις που αποφασίζει η ∆ιοίκηση της Επιχείρησης. Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών εκ µέρους τους πρέπει να ακολουθεί την ιεραρχική δοµή της Επιχείρησης και να συντονίζεται µε τις αποφάσεις των καταστατικών οργάνων αυτής. Να διευθύνουν και να καθοδηγούν το άµεσα ή έµµεσα υφιστάµενο σ’ αυτούς προσωπικό για την έγκαιρη, πλήρη και ακριβή εκπλήρωση των καθηκόντων του. Να µεριµνούν ώστε οι υφιστάµενοι τους να ενηµερώνονται αµέσως για τις ανακοινώσεις και αποφάσεις της ∆ιοίκησης που έχουν σχέση µε την εκτέλεση της εργασίας τους. Να παρέχουν στους υφισταµένους τους κάθε πληροφορία, διευκρίνιση και ενηµέρωση σχετικά µε τα θέµατα που χειρίζονται, για την πληρέστερη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Να απευθύνουν τυχόν υποδείξεις και παρατηρήσεις προς τους υφισταµένους τους, µε τρόπο που δεν θίγει την προσωπικότητα και δε µειώνει την αξιοπρέπειά τους.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ Να υποβάλλουν κάθε αναφορά ή αίτηµα του υφιστάµενου προσωπικού τους προς τη ∆ιοίκηση της Επιχείρησης, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, εφ’ όσον το θέµα αφορά και τη ∆ιοίκηση. Να σέβονται την προσωπικότητα των εργαζοµένων. Να διατηρούν υψηλό το επίπεδο συνεργασίας των στελεχών. Να

διατηρούν

υψηλό

επίπεδο

συνεργασίας

µε

τους

συνεργάτες

και

τους

συναλλασσόµενους φορείς. Να µεριµνούν για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της διοικητικής ενότητας, όπου είναι υπεύθυνοι. ΑΡΘΡΟ 48 Συµµετοχή σε Συνέδρια ή άλλες Συναντήσεις 1.

Τα ζητήµατα και οι θέσεις που αναπτύσσονται από τον εργαζόµενο σε συνέδριο ή άλλη συνάντηση εκπροσωπώντας την Επιχείρηση δεν πρέπει να αντιβαίνουν την πολιτική και τις θέσεις της Επιχείρησης που εκφράζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης.

2.

Η γενικότερη τοποθέτηση, συµπεριφορά και λειτουργία των εργαζοµένων στις επιχειρησιακές επαφές µε τρίτους δεν πρέπει να αντιβαίνουν το Καταστατικό και τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της Επιχείρησης.

3.

Για την καλύτερη λειτουργία της Επιχείρησης κάθε εργαζόµενος οφείλει έγκαιρα να κοινοποιεί την εισήγηση, που πρόκειται να παρουσιάσει, στο ∆ιευθυντή της επιχείρησης ή τους ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων ή Τοµέων που ανήκει και να έρχεται εκ των προτέρων σε συνεννόηση µαζί τους για τα ζητήµατα που πρόκειται να αναπτύξει για λογαριασµό της Επιχείρησης. ΑΡΘΡΟ 49 Πνευµατική Ιδιοκτησία

1.

Τα προϊόντα που παράγονται από την εργασία στην Επιχείρηση, όπως λογισµικό (Software), µελέτες, έρευνες, εκθέσεις και ότι άλλο σχετικό, αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και παραµένουν στην αποκλειστική κυριότητα αυτής.

2.

Η εργασία των συντελεστών ενός έργου στην Επιχείρηση, κατοχυρώνεται µε την αναγραφή του ονοµατεπώνυµου του συγκεκριµένου συντελεστή, µε την ιδιότητα ή τη θέση που αυτός κατέχει στην Επιχείρηση και τη συγκεκριµένη εργασία που εκτέλεσε στο υπόψη έργο. ΑΡΘΡΟ 50 Αποµάκρυνση ειδών – Ιδιωτική απασχόληση – Απασχόληση εκτός εργασίας

Απαγορεύεται στους εργαζόµενους χωρίς σχετική άδεια της Επιχείρησης: α.

Η εξαγωγή κάθε υλικού ή προϊόντος και γενικά αντικειµένου που ανήκει στην Επιχείρηση.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ β.

Η αποµάκρυνση οποιουδήποτε πληροφοριακού υλικού, βιβλίων, εγγράφων, σχεδίων ή υποδείγµατος αυτών.

γ.

Η εκτέλεση παντός είδους εργασιών ως και η χρησιµοποίηση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού της Επιχείρησης για ίδιο λογαριασµό ή λογαριασµό τρίτων, ακόµη και µετά το πέρας της εργασίας.

δ.

Η ανάληψη ή η συµµετοχή σε εργασία ανταγωνιστική των εργασιών της Επιχείρησης µε οποιαδήποτε σχέση.

ε.

Η δια του τύπου δηµοσίευση ζητηµάτων που άπτονται της λειτουργίας της Επιχείρησης, χωρίς σχετική άδεια του ∆ιευθυντή (αν το επιτρέπει η Επιχείρηση µπορεί και χωρίς την άδεια του ∆ιευθυντή ή άλλου οργάνου διοίκησης). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 51 Πειθαρχικά Παραπτώµατα

1.

Οι σχέσεις της Επιχείρησης και του προσωπικού βασίζονται στην αµοιβαία εµπιστοσύνη και την επιθυµία στενής, ειλικρινούς και υγιούς συνεργασίας. Προϋπόθεση της αµοιβαίας αυτής εµπιστοσύνης και συνεργασίας αποτελεί η πιστή τήρηση των όρων του παρόντος Κανονισµού.

2.

Το υπηρεσιακό καθήκον προσδιορίζεται από τις κείµενες διατάξεις, το καταστατικό, τον Εσωτερικό κανονισµό Προσωπικού, τον Εσωτερικό Κανονισµό Υπηρεσιών και τις αποφάσεις των οργάνων της Επιχείρησης καθώς και από την φύση της υπηρεσίας κάθε ειδικότητας και θέσης, το περιεχόµενο της οποίας καθορίζεται από τους κανόνες της επιστήµης και τέχνης, από τους κανόνες της κοινής πείρας, από τις συνθήκες που έχουν παγιωθεί στην Επιχείρηση, τους κανόνες της καλής πίστης και του κοινωνικού σκοπού που εξυπηρετεί η Επιχείρηση.

3.

Κάθε πράξη υπαίτια ή παράλειψη του υπηρεσιακού καθήκοντος ή ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του εργαζόµενου συµπεριφορά ή ηθεληµένη βλάβη των συµφερόντων της Επιχείρησης, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα και επισύρει ανάλογα µε τη σοβαρότητα της την αντίστοιχη ποινή.

4.

Τα πειθαρχικά παραπτώµατα του προσωπικού διέπονται από τις διατάξεις περί πειθαρχικών ποινών του παρόντος κανονισµού. ΑΡΘΡΟ 52 Πειθαρχικές Ποινές

1.

Η διαδικασία αντιµετώπισης των παραπτωµάτων περιλαµβάνει τις παρακάτω ποινές: ♦ Προφορική ή έγγραφη παρατήρηση.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ ♦ Έγγραφη επίπληξη. ♦ Πρόστιµο µέχρι του 1/25 των αποδοχών ενός µηνός. ♦ Προσωρινή απόλυση (αργία) µέχρι δέκα (10) ηµέρες για όλο το ηµερολογιακό έτος µε στέρηση αποδοχών, ο χρόνος της οποίας δεν θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας στην Επιχείρηση. Η προσωρινή απόλυση αρχίζει δύο µήνες µετά την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον τιµωρούµενο. ♦ Οριστική απόλυση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, του Αστικού Κώδικα και της Εργατικής Νοµοθεσίας. 2.

Η Επιχείρηση οφείλει να ενεργεί µέσα σε χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από της γνώσης του πειθαρχικού αδικήµατος, διαφορετικά τα πειθαρχικά παραπτώµατα παραγράφονται.

3.

Τα ποσά των προστίµων που επιβάλλονται στους εργαζόµενους µε βάση τις διατάξεις που ορίζονται στον παρόντα Κανονισµό κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό υπέρ της Εργατικής Εστίας. ΑΡΘΡΟ 53 Παραπτώµατα Τιµωρούµενα µε Παρατήρηση ή Επίπληξη

1.

Η ποινή της παρατήρησης ή της επίπληξης επιβάλλεται κυρίως για τα παρακάτω παραπτώµατα: ♦ Αδικαιολόγητη καθυστέρηση προσέλευσης στην εργασία ή πρόωρη αποχώρηση από την εργασία η αδικαιολόγητη απουσία κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας. ♦ Αντικανονική ή απρεπής συµπεριφορά, µη σοβαρής µορφής. ♦ Συµπεριφορά µη συµβιβαζόµενη προς την συναδελφική ιδιότητα. ♦ Αµέλεια ή κακή χρήση – κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης κατά την εκτέλεση εργασίας από την οποία προξενήθηκε ή µπορούσε να προξενηθεί ανωµαλία στην Επιχείρηση, καθώς και µη σοβαρή ή µικρή ζηµία στην Επιχείρηση. ♦ Παράβαση της επιβαλλόµενης εχεµύθειας για την Επιχείρηση. ΑΡΘΡΟ 54 Παραπτώµατα Τιµωρούµενα µε Πρόστιµο

1.

Η ποινή του προστίµου επιβάλλεται κυρίως για τα παρακάτω παραπτώµατα: ♦ Η κατ’ επανάληψη καθυστέρηση προσέλευσης στην εργασία ή πρόωρης αποχώρησης από την εργασία ή αδικαιολόγητης απουσίας κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας, που συνεπάγεται υπηρεσιακή ανωµαλία ή ζηµία στην Επιχείρηση. ♦ Μη συµβιβαζόµενη προς την υπαλληλική ή συναδελφική ιδιότητα συµπεριφορά σοβαρής µορφής.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ ♦ Ανάρµοστη συµπεριφορά προς τρίτους κατά την εκτέλεση εργασίας. ♦ Αυθαίρετη απουσία µίας (1) ηµέρας. ♦ Αµέλεια ή κακή χρήση – κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης κατά την εκτέλεση εργασίας από την οποία προξενήθηκε ή µπορούσε να προξενηθεί ανωµαλία στην Επιχείρηση, καθώς και µη σοβαρή ή µικρή ζηµία στην Επιχείρηση. ♦ Παράβαση της επιβαλλόµενης εχεµύθειας για την Επιχείρηση. ♦ Υποτροπή σε παραπτώµατα του προηγούµενου άρθρου. ΑΡΘΡΟ 55 Παραπτώµατα Τιµωρούµενα µε Αργία (Προσωρινή Απόλυση 1-10 ηµέρες) 1.

Η ποινή της αργίας (προσωρινής απόλυσης) επιβάλλεται κυρίως για τα παρακάτω παραπτώµατα: ♦ Αναξιοπρεπής έναντι των υπευθύνων τµηµάτων ή των συναδέλφων συµπεριφορά. ♦ Άρνηση εκτέλεσης υπηρεσιακών εντολών από την οποία προξενήθηκε ή µπορούσε να προξενηθεί σαν άµεση συνέπεια, ζηµία στην Επιχείρηση ή σε τρίτο. ♦ Παρότρυνση σε πράξη απειθαρχίας ή παρεµπόδιση του προσωπικού να εκτελεί τα καθήκοντά του (άσκοπες συγκεντρώσεις, ενέργειες παρενόχλησης συναδέλφων, κ.α.). ♦ Η κατ’ επανάληψη καθυστέρηση προσέλευσης στην εργασία ή πρόωρης αποχώρησης από την εργασία ή αδικαιολόγητης απουσίας κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας, που συνεπάγεται σοβαρή υπηρεσιακή ανωµαλία ή µεγάλη ζηµία στην Επιχείρηση. ♦ Η κατά τη διάρκεια της εργασίας απασχόληση µε έργο άσχετο µε τις κατευθύνσεις των Υπευθύνων τµηµάτων και της ∆ιεύθυνσης. ♦ Η χρησιµοποίηση της ιδιότητας του εργαζόµενου της Επιχείρησης για εξυπηρέτηση ιδιωτικού συµφέροντος. ♦ ∆ηµόσια επίκριση ή δυσµενής σχολιασµός υπηρεσιακών ενεργειών οργάνων της Επιχείρησης προφορικά ή έγγραφα, που γίνονται µε ψευδή ή µε ανακριβή στοιχεία. ♦ Αδικαιολόγητη και αυθαίρετη απουσία δύο (2) µέχρι πέντε (5) ηµερών συνεχόµενων ή µη, µέσα στον ίδιο µήνα. ♦ Εγκατάλειψη θέσης, όταν έχει σχέση µε την οµαλή λειτουργία της Επιχείρησης. ♦ Αναφορά ή κατάθεση – σε επιχειρησιακή ανάκριση - ψευδών γεγονότων.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ ♦ Βαριά αµέλεια κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας η οποία έχει άµεση σχέση µε την ασφάλεια της Επιχείρησης και πρόκειται να προξενήσει ή προξενεί ζηµία στην Επιχείρηση ή σωµατική βλάβη σε πρόσωπα. ♦ Από πρόθεση παράβαση των κανονισµών ή εντολών που µπορεί να επιφέρει µικρή ζηµία στην Επιχείρηση. ♦ Η από πρόθεση σύνταξη µη αντικειµενικής έκθεσης, υπεύθυνου διοικητικής ενότητας για υφιστάµενό του. ♦ Η ύπαρξη εκκρεµούς κατ’ αυτού πειθαρχικής ή ποινικής δίκης για λόγους που αφορούν την Επιχείρηση. 2.

Ο τιµωρούµενος µε αργία στερείται των αποδοχών του κατά το χρόνο που διαρκεί αυτή, κατά τη διάρκεια δε αυτή επέρχεται αναστολή της σύµβασης εργασίας.

3.

Στην περίπτωση επιβολής ποινής αργίας, ο τιµωρηθείς µπορεί µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της να προσφύγει ενώπιον της αρµόδιας Υπηρεσίας Κανονισµών του Υπουργείου Εργασίας. Η άσκηση της ένστασης έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα. ΑΡΘΡΟ 56 Παραπτώµατα Τιµωρούµενα µε Απόλυση

1.

Η ποινή της απόλυσης επιβάλλεται σε περίπτωση πολύ σοβαρού παραπτώµατος, το οποίο έχει σχέση µε: ♦ Την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Επιχείρησης και του προσωπικού. ♦ Την εξαγωγή εγγράφων ή άλλων προϊόντων πνευµατικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησης, χωρίς σχετική άδεια από το Γενικό ∆ιευθυντή. ♦ Την µε οποιοδήποτε τρόπο συµµετοχή σε ανταγωνιστικά της Επιχείρησης σχήµατα ή σχήµατα που αντιστρατεύονται τα συµφέροντα της Επιχείρησης. ♦ Την εξαιρετικά σοβαρής µορφής αντισυµβατική ή ανάρµοστη συµπεριφορά, ιδίως την κατ’ επανάληψη: • Αυθαίρετη απουσία από την Επιχείρηση. • Καθυστερηµένη προσέλευση ή πρόωρη αποχώρηση ή αδικαιολόγητη απουσία κατά τη διάρκεια ωραρίου εργασίας. • Κατά τη διάρκεια της εργασίας απασχόληση µε έργο άσχετο µε τις κατευθύνσεις των Υπευθύνων τµηµάτων και της ∆ιεύθυνσης. • Πληµµελή εκτέλεση των καθηκόντων – µειωµένη απόδοση ως προς το αντικείµενο εργασίας.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ • Λειτουργία εκτός της ιεραρχικής δοµής της Επιχείρησης, έλλειψη σεβασµού προς τα καταστατικά όργανα της Επιχείρησης ή γενικότερα ανάρµοστη συµπεριφορά προς τους συναδέλφους. ♦ Την δωροδοκία ή δωροληψία. ♦ Την απαίτηση και παραλαβή δώρων ή αµοιβών ή πάσης φύσεως ωφεληµάτων ή και αναλόγων υποσχέσεων από τους συναλλασσόµενους µε την Επιχείρηση και από πρόσωπα των οποίων ο εργαζόµενος διαχειρίζεται ή πρόκειται να διαχειρισθεί τις υποθέσεις. ΑΡΘΡΟ 57 Παραπτώµατα κατ’ εξακολούθηση ή κατ’ υποτροπή Η κατ’ εξακολούθηση διάπραξη ενός παραπτώµατος από τα αναφερόµενα στον παρόντα Κανονισµό αποτελεί επιβαρυντική περίπτωση, η οποία δικαιολογεί την επιβολή αυστηρότερης ποινής από την κατ’ αρχήν προβλεπόµενη. Η καθ’ υποτροπή διάπραξη του ίδιου, αναλόγου, ή παρόµοιου παραπτώµατος για το οποίο ήδη έχει επιβληθεί ποινή, θεωρείται σαν ιδιαίτερη επιβαρυντική περίπτωση για την επιβολή της νέας ποινής. ΑΡΘΡΟ 58 Πειθαρχική ∆ικαιοδοσία 1.

Οι ποινές της γραπτής παρατήρησης της επίπληξης και του προστίµου επιβάλλονται από το ∆ιευθυντή απ’ ευθείας ή µετά από εισήγηση του υπευθύνου της αντίστοιχης διοικητικής ενότητας.

2.

Οι ποινές της προσωρινής και οριστικής απόλυσης επιβάλλονται µε πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης, µετά από εισήγηση του ∆ιευθυντή. Στην συνεδρίαση αυτή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συµµετέχει οπωσδήποτε εκπρόσωπος του Σωµατείου των εργαζοµένων µε δικαίωµα λόγου, εφόσον αυτό υπάρχει.

3.

Όταν πρόκειται για παράπτωµα που συνεπάγεται την επιβολή των ποινών της προσωρινής ή οριστικής απόλυσης, ο ∆ιευθυντής µπορεί να αποµακρύνει προσωρινά τον εργαζόµενο από την υπηρεσία µε γραπτή εντολή που αποτελεί συγχρόνως και πρόσκληση σε γραπτή απολογία.

4.

Οι ποινές που επιβάλλονται από τον Γενικό ∆ιευθυντή ανακοινώνονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτεπάγγελτα. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να τις µειώσει ή να τις εξαλείψει.

5.

Η επιβολή µικρότερης ποινής από το ∆ιευθυντή δεν εµποδίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να επιβάλλει µεγαλύτερη ποινή αν κρίνει ότι το παράπτωµα είναι βαρύτερο, παρά το γεγονός ότι επιλαµβάνεται ύστερα από αίτηση άρσης της ποινής.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ 6.

Οι παραβάσεις των Υπευθύνων τµηµάτων τιµωρούνται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετά από εισήγηση του ∆ιευθυντή της επιχείρησης. ΑΡΘΡΟ 59 Απολογία Όταν διαπράττεται παράπτωµα που επισύρει ποινή, τότε ο πειθαρχικά αρµόδιος , καλεί

έγγραφα (µε απόδειξη) τον ενδιαφερόµενο εργαζόµενο να υποβάλει την έγγραφη απολογία του. Η κλήση σε απολογία αναφέρει τα γεγονότα που έχουν συµβεί κατά την άποψη του πειθαρχικά αρµόδιου και το πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο κατηγορείται ο εργαζόµενος , κατά τρόπο σαφή και συγκεκριµένο. Ο εγκαλούµενος εργαζόµενος πρέπει να υποβάλει την έγγραφη απολογία του µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την κλήση σε απολογία και να προτείνει µάρτυρες υπεράσπισης του. Η απόφαση για τη πειθαρχική ποινή είναι έγγραφη και αιτιολογηµένη και επιδίδεται στον εργαζόµενο µέσα σε τρεις (3) ηµέρες. Σε περίπτωση που ο εργαζόµενος αρνείται την παραλαβή , η απόφαση τοιχοκολλείται παρουσία δύο (2) µαρτύρων , σε εµφανές σηµείο του τόπου εργασίας. Αν περάσουν οι τρεις (3) ηµέρες και δεν απολογηθεί, επιβάλλεται η ποινή χωρίς αιτιολογία. Αντίγραφο της απόφασης φυλάσσεται στον ατοµικό φάκελο του εργαζόµενου και κοινοποιείται στο Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας.

Άρθρο 60 Πειθαρχικά Συµβούλια

Η ποινή της υποχρεωτικής αποχής (προσωρινής απόλυσης) επιβάλλεται από Πειθαρχικό Συµβούλιο. 1.

Πρωτοβάθµιο πειθαρχικό συµβούλιο. Συγκροτείται µε απόφαση του ∆.Σ. της Επιχείρησης όταν πρόκειται να συζητηθεί υπόθεση η οποία επιφέρει υποχρεωτική αποχή εργαζόµενου (προσωρινή απόλυση του εργαζοµένου). Αποτελείται από τον ∆ιευθυντή και δύο (2) εκπροσώπους που ορίζει η Επιχείρηση. Τα µέλη του οργάνου πρέπει να είναι τουλάχιστον οµοιόβαθµα µε τον κρινόµενο. Σε αντίθετη περίπτωση ο κρινόµενος δικαιούται να απαιτήσει τη µη συµµετοχή µελών που έχουν χαµηλότερο βαθµό από τον δικό του.

2.

∆ευτεροβάθµιο πειθαρχικό συµβούλιο Συγκροτείται µε απόφαση του ∆.Σ. της Επιχείρησης όταν πρόκειται να εκδικαστεί έφεση εργαζοµένου που τιµωρήθηκε µε οποιαδήποτε από τις προβλεπόµενες πειθαρχικές ποινές. Είναι


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ πενταµελές και αποτελείται από το ∆ιευθυντή, δύο µέλη του ∆.Σ. και δύο άλλα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Κατά της απόφασης του Πρωτοβάθµιου ή ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, µε την οποία επιβάλλεται ποινή προσωρινής απόλυσης επιτρέπεται έφεση µέσα σε 5 ηµέρες στην Επιθεώρηση Εργασίας. Η έφεση ανακαλεί την εκτέλεση της ποινής.

ΑΡΘΡΟ 61 Γενικές ∆ιατάξεις Πειθαρχικών Αποφάσεων Εκτέλεση Πειθαρχικών Αποφάσεων 1.

Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται ανάλογα µε τη σοβαρότητα του παραπτώµατος κατά δίκαιη κρίση. Οι ποινές προσωρινής και οριστικής απόλυσης επιβάλλονται στον εργαζόµενο για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώµατα και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις έντονης και αντιπειθαρχικής συµπεριφοράς, η οποία διατάραξε ή µπορεί να διαταράξει τη συνεργασία στις σχέσεις του προσωπικού

1.

Η καθ’ υποτροπή διάπραξη του ίδιου, ανάλογου ή παρόµοιου παραπτώµατος για το οποίο ήδη έχει επιβληθεί ποινή, θεωρείται σαν ιδιαίτερη επιβαρυντική περίπτωση για την επιβολή της νέας ποινής.

2.

Η εκτέλεση των πειθαρχικών αποφάσεων γίνεται µε µέριµνα και ευθύνη, του Γενικού ∆ιευθυντή.

3.

Η επιβολή ποινής κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο, στη ∆ιεύθυνση που εντάσσεται ο τιµωρούµενος, στο Γραφείο προσωπικού και στην διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. Αντίγραφο αυτής φυλάσσεται στον ατοµικό φάκελο του εργαζόµενου.

4.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκροτεί εξεταστική επιτροπή για περιπτώσεις, σοβαρών πειθαρχικών παραπτωµάτων, που θα ερευνά όλες τις εκδοχές και τις πτυχές κατά την κρίση της. Η εξεταστική Επιτροπή συγκροτείται από µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου , και τον εκπρόσωπο των εργαζοµένων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Μετά το πέρας των ενεργειών της υποβάλλει πόρισµα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αξιολογεί και κρίνει ελεύθερα το πόρισµα µαζί µε τα υπόλοιπα στοιχεία για την έκδοση της απόφασής του χωρίς να δεσµεύεται από αυτό.

5.

Ο εργαζόµενος που τιµωρήθηκε µε µία από τις ποινές της γραπτής παρατήρησης, της επίπληξης ή του προστίµου µπορεί να ζητήσει µε αίτησή του την άρση της ποινής από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα σε 10 ηµέρες από τη γνώση της επιβολής της ποινής.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ 6.

Σε περίπτωση επιβολής ποινής αργίας, ο τιµωρηθείς µπορεί µέσα σε προθεσµία δέκα πέντε ηµερών από την κοινοποίησή της να προσφύγει ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης.

7.

Μετά την παρέλευση 2ετίας για τις ποινές της γραπτής παρατήρησης και επίπληξης και 5ετίας για τις ποινές προστίµου και αργίας και αν ο εργαζόµενος δεν τιµωρήθηκε εκ νέου, οι ποινές διαγράφονται από το µητρώο του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 62 Μητρώο προσωπικού 1.

Το Γραφείο Προσωπικού τηρεί για όλο το προσωπικό το ατοµικό µητρώο εργαζοµένων το οποίο περιλαµβάνει όλα τα υπηρεσιακά στοιχεία τους.

2.

Τα στοιχεία του ατοµικού µητρώου περιλαµβάνουν: •

Απόφαση πρόσληψης

Σύµβαση εργασίας

Στοιχεία ταυτότητας εργαζοµένου

Αποδεικτικά στοιχεία οικογενειακής κατάστασης

Τίτλοι σπουδών ή άλλα τυπικά προσόντα

Τίτλοι ξένων γλωσσών και χρήσης υπολογιστών

Προηγούµενη επαγγελµατική σταδιοδροµία και εµπειρία

Στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης του εργαζοµένου, ήτοι αποφάσεις, έγγραφα ή άλλα στοιχεία, που αναφέρονται στη σταδιοδροµία και την υπηρεσιακή εξέλιξη γενικά, του εργαζόµενου.

Άδειες

Το σύνολο των αποδοχών που λαµβάνει ο εργαζόµενος µετά από κάθε οικονοµική µεταβολή

Τις ηθικές και υλικές αµοιβές

Τις πειθαρχικές ποινές

Στοιχεία που καταθέτει ο ίδιος ο εργαζόµενος στην υπηρεσία του και ζητά να περιληφθούν στο ατοµικό µητρώο του

Κάθε σχετικό έγγραφο


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ ΑΡΘΡΟ 63 Ατοµικά στοιχεία και έγγραφα Εργαζοµένων 1.

Το Γραφείο Προσωπικού της Επιχείρησης είναι υπεύθυνο για την τήρηση, την ασφαλή φύλαξη και τη συνεχή ενηµέρωση όλων των στοιχείων που συγκροτούν το ατοµικό µητρώο του εργαζοµένου.

2.

Τα στοιχεία που περιέχονται στα ατοµικά µητρώα, ταυτόχρονα µε την τοποθέτησή τους σ’ αυτά, καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά, σε ειδική για κάθε υπάλληλο κατάσταση, που αποτελεί και ευρετήριο των στοιχείων του ατοµικού µητρώου του.

3.

Απαγορεύεται να τεθούν στο ατοµικό µητρώο του εργαζοµένου στοιχεία που αναφέρονται στις πολιτικές και θρησκευτικές του πεποιθήσεις.

4.

Η προϋπηρεσία των εργαζοµένων, κατά το στάδιο της πρόσληψής τους, αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωσή τους, κατατιθέµενη κατά την πρόσληψή τους στο Γραφείο Προσωπικού συνοδευόµενη δε, εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την πρόσληψη, από τα απαραίτητα πιστοποιητικά των εργοδοτών στους οποίους εργάστηκαν.

5.

Για κάθε µεταβολή της οικογενειακής κατάστασης και των άλλων ατοµικών στοιχείων τους, οι εργαζόµενοι οφείλουν να προσκοµίζουν αµέσως µετά την µεταβολή (π.χ. όταν συνάπτουν γάµο, όταν αποκτούν παιδί) όλα εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία επακριβώς προσδιορίζουν αυτήν. ΑΡΘΡΟ 64 Βιβλία ποινών και αµοιβών

1.

Η Επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί το υπό του νόµου οριζόµενο βιβλίο, στο οποίο αναγράφονται κατά χρονολογική σειρά τα ονόµατα των µισθωτών στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιµα, σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό, ο λόγος επιβολής και ο χρόνος κατά τον οποίον τα επιβληθέντα πρόστιµα κατατέθηκαν στον τραπεζικό λογαριασµό της Εργατικής Εστίας . Αντίγραφο του βιβλίου αυτού οφείλει να υποβάλλει η Επιχείρηση στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας το µήνα Ιανουάριο, για το προηγούµενο έτος.

2.

Στο ίδιο βιβλίο, αλλά σε ιδιαίτερο χώρο, αναγράφονται, κατά τον ίδιο τρόπο, και οι λοιπές ποινές που επιβάλλονται στους µισθωτούς, σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό.

Οι ποινές που επιβάλλονται και καταγράφονται είναι οι παρακάτω: • • • • •

προφορική παρατήρηση έγγραφη παρατήρηση έγγραφη επίπληξη πρόστιµο, µέχρι του ποσοστου του 25% επί του ηµεροµισθίου υποχρεωτική αποχή από την εργασία (προσωρινή απόλυση), µέχρι 10 ηµέρες για κάθε ηµερολογιακό έτος συνολικά, κατ' ανώτατο όριο.

Παρόµοιο βιβλίο τηρεί η Επιχείρηση και για τις χορηγούµενες στους µισθωτούς αµοιβές.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ ΑΡΘΡΟ 65 Ποινολόγιο Οι παραβάσεις κατανέµονται στις παρακάτω κατηγορίες: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 1. Εγκατάλειψη θέσης - παραβίαση ωραρίου, όπως κάτωθι ορίζεται. 2. Κίνηση οχηµάτων χωρίς τη ρητή συναίνεση της επιχείρησης. 3. Παράλειψη αναγγελίας ασθένειας εκτός αν υπάρχει αποδεδειγµένη αδυναµία αναγγελίας. 4. Ανάρµοστη συµπεριφορά. 5. Μη προσήκουσα επιµέλεια στην συντήρηση του εξοπλισµού της επιχείρησης (εννοείται των µηχανηµάτων κ.λπ. που χειρίζονται). 6. Η παράβαση της υποχρέωσης τους να διατηρούν τον χώρο εργασίας τους καθαρό, όπου φυσικά δεν υπάρχουν οι ανάλογες ειδικότητες εργαζοµένων ( η παραπάνω υποχρέωση ισχύει κυρίως γι’ αυτούς που εργάζονται σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος) . Οι παραπάνω παραβάσεις επίπληξης η παρατήρησης επιβάλλονται στο βαθµό που γίνονται για πρώτη φορά. Στο βαθµό που υπάρχει υποτροπή µπορεί να επιβληθεί πρόστιµο ή υποχρεωτική αποχή. Με τον όρο υποτροπή µµπορεί να θεωρηθεί και η διαφορετικού είδους παράβαση. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 1. Ανάρµοστη συµπεριφορά σε προϊστάµενο, πελάτη, χειροδικία κατά συναδέλφου. 2. Λαθραία εξαγωγή υλικού, και γενικά περιουσιακών στοιχείων. 3. Άµεση ή έµµεση λήψη οποιουδήποτε ανταλλάγµατος από τρίτους. 4. ∆εν επιτρέπεται η άρνηση εργασίας για τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί, η παραβίαση του ωραρίου -όπως αυτό κάτωθι προσδιορίζεται ειδικότερα- η εγκατάλειψη θέσεως (εκτός εννοείται σπουδαίου λόγου). Για τις παραπάνω παραβάσεις επιβάλλεται ποινή προστίµου, καθώς και υποχρεωτικής αποχής από την εργασία και εφαρµόζονται αναλόγως για κάθε περίπτωση οι οικείες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. Τα προβλεπόµενα πρόστιµα κατατίθενται υπέρ της Εργατικής Εστίας, συµφώνα µε τα οριζόµενα από το νόµο, για κάθε έτος, το µήνα Ιανουάριο του επόµενου έτους.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 66 Ενηµέρωση - Ανακοινώσεις 1.

Η ∆ιοίκηση της Επιχείρησης, παράλληλα µε τις διαδικασίες προγραµµατισµού και γενικότερης συνεργασίας που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Υπηρεσιών και Προσωπικού, µπορεί να καλεί τα συλλογικά όργανα των εργαζοµένων, το σύνολο των εργαζοµένων ή και τους εργαζόµενους κατά διοικητικές ενότητες µε στόχο την άµεση και πληρέστερη ενηµέρωση αυτών σε θέµατα που τους αφορούν, καθώς και για γενικότερα θέµατα της Επιχείρησης.

2.

Η ανάρτηση και διανοµή ανακοινώσεων και γενικά εγγράφων επιτρέπεται µόνο στο Σωµατείο των εργαζοµένων, σε προκαθορισµένους χώρους σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επιχείρησης και τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.

3.

Το Σωµατείο των εργαζοµένων µπορεί επίσης να αναρτά και να διανέµει ανακοινώσεις και έγγραφα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των οποίων είναι µέλος. Σε κάθε περίπτωση κάθε ανακοίνωση και γενικά έγγραφο που αναρτούν ή διανέµουν τα παραπάνω Εργατικά Σωµατεία πρέπει να φέρουν την σφραγίδα τους.

Η αρχή της διαφάνειας των εργασιακών σχέσεων υλοποιείται από την επιχείρηση µε την τακτική και σφαιρική ενηµέρωση των εργαζοµένων, σχετικά µε την πορεία και τα προβλήµατα των εργαζοµένων και την πληροφόρηση των εργαζοµένων στην επιχείρηση.

ΑΡΘΡΟ 67 Υγιεινή των χώρων εργασίας 1.

Η Επιχείρηση υποχρεούται να µεριµνά για τη καθαριότητα και υγιεινή των γραφείων και των χώρων εργασίας, καθώς και των κοινόχρηστων γενικώς χώρων. Για τον λόγο αυτό λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την αποφυγή ασθενειών.

2.

Την ίδια υποχρέωση διατήρησης της καθαριότητας των παραπάνω χώρων έχουν και οι εργαζόµενοι. ΑΡΘΡΟ 68 Ασφάλεια των χώρων εργασίας

1.

Η Επιχείρηση υποχρεούται να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την ασφάλεια των χώρων εργασίας (κτιρίων, µηχανών, εγκαταστάσεων, εργοταξίων κ.λπ.) προς αποφυγή ατυχηµάτων.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ 2.

Την ίδια υποχρέωση διατήρησης της ασφάλειας των παραπάνω χώρων έχουν οι υπεύθυνοι τµηµάτων όπως και για κάθε βλάβη που παρουσιάζεται στα µηχανήµατα και στις εγκαταστάσεις.

3.

Όλοι οι εργαζόµενοι οφείλουν να συµµορφώνονται πρόθυµα προς τις γραπτές ή προφορικές οδηγίες των υπεύθυνων των διοικητικών ενοτήτων σχετικά µε τον τρόπο εργασίας και τους όρους ασφάλειας και υγιεινής.

ΑΡΘΡΟ 69 Έναρξη Ισχύος Κανονισµού - Μεταβολές 1.

Ο Κανονισµός αυτός θα αρχίσει να ισχύει αµέσως µετά από την έγκριση του από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τη θεώρηση του από το αρµόδιο τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας.

2.

Ο Κανονισµός αυτός µετά την έγκρισή του πρέπει να είναι αναρτηµένος µόνιµα στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης.

3.

Ο Κανονισµός Προσωπικού µπορεί να τροποποιείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου . Κάθε τροποποίηση πρέπει να θεωρείται από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο πρόεδρος του ∆.Σ.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γενικός ∆ιευθυντής Πτυχίο Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης Οικονοµικού Τµήµατος Καλή Γνώση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας Εµπειρία ∆ιοικητικός -Οικονοµικός Τοµέας Γραµµατεία Απολυτήριο Λυκείου ή άλλος ισοδύναµος τίτλος (∆Ε) Γνώση Η/Υ Καλή γνώση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας Εµπειρία Υπάλληλος Καθαριότητας Απόφοιτος τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης Σχετική εµπειρία Υπεύθυνος Λογιστηρίου Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονοµικών. ∆ικαίωµα υπογραφής ισολογισµών Γνώση Η/Υ Καλή γνώση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας Τοµέας Πολιτισµού ∆ιοικητικοί Υπάλληλοι Απολυτήριο Λυκείου ή άλλος ισοδύναµος τίτλος (∆Ε) Γνώση Η/Υ Καλή γνώση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας Εµπειρία Υπάλληλος Καθαριότητας


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ Απόφοιτος τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης Σχετική εµπειρία Α. Υπάλληλοι του τµήµατος Βιβλιοθήκης Βιβλιοθηκονόµος Πτυχίο ΤΕΙ Βιβλιοθηκονοµίας Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων Απόφοιτος τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης Σχετική εµπειρία Β. Υπάλληλοι του τµήµατος πολιτιστικού και πνευµατικού κέντρου Τεχνικοί Υπάλληλοι Απολυτήριο Λυκείου ή άλλος ισοδύναµος τίτλος (∆Ε) Εµπειρία Γ. Υπάλληλοι του τµήµατος Κινηµατογράφου Τεχνικός Προβολής Πτυχίο ΤΕΙ ή Τεχνικής Σχολής. Εµπειρία Ταµίας Απολυτήριο Λυκείου ή άλλος ισοδύναµος τίτλος (∆Ε) Εµπειρία Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων Απόφοιτος τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης Σχετική εµπειρία ∆. Υπάλληλοι του τµήµατος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ∆ιοικητικοί Υπάλληλοι Απολυτήριο Λυκείου ή άλλος ισοδύναµος τίτλος (∆Ε) Γνώση Η/Υ Καλή γνώση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας Εµπειρία Τεχνικοί Υπάλληλοι


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ Απολυτήριο Λυκείου ή άλλος ισοδύναµος τίτλος (∆Ε) Εµπειρία Ε. Υπάλληλοι τµήµατος ανάπτυξης τουρισµού ∆ιοικητικοί υπάλληλοι Πτυχιούχοι ΤΕΙ ή απόφοιτοι άλλων σχολών τουριστικών επαγγελµάτων Άριστη γνώση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας Τοµέας Περιβάλλοντος ∆ιοικητικοί υπάλληλοι Πτυχίο Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης ή ισότιµης αναγνωρισµένης σχολής Περιβαντολλόγων Τοµέας Παιδείας Α. Τµήµα Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ∆ιοικητικοί Υπάλληλοι Απολυτήριο Λυκείου ή άλλος ισοδύναµος τίτλος (∆Ε) Γνώση Η/Υ Καλή γνώση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας Εµπειρία Καθηγητές δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών ∆ίπλωµα ή πτυχίο αναγνωρισµένων Σχολών συναφών ειδικοτήτων µε τις δραστηριότητες του Κέντρου, επίσης διδακτική εµπειρία στην ειδικότητα του διδασκόµενου µαθήµατος. Υπάλληλος Καθαριότητας Απόφοιτος τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης Σχετική εµπειρία Β. Τµήµα Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής ∆ιοικητικοί Υπάλληλοι Απολυτήριο Λυκείου ή άλλος ισοδύναµος τίτλος (∆Ε) Γνώση Η/Υ Καλή γνώση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας Εµπειρία Υπάλληλος Καθαριότητας


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ Απόφοιτος τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης Σχετική εµπειρία Γ. Τµήµα σχολής χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής Καθηγητές Εικαστικών Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή Ισότιµου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της Αλλοδαπής ή ειδίκευση ή εµπειρία αποδεικνυόµενη από αξιόλογη επιστηµονική ή επαγγελµατική απασχόληση σε αντικείµενα συναφή µε τις δραστηριότητες του Τµήµατος Εικαστικών. Τα ζητούµενα προσόντα θα καθορίζονται ανάλογα µε το κάθε έτος διαµορφούµενο πρόγραµµα σπουδών των εικαστικών τεχνών ή των εργαστηρίων εφαρµοσµένων τεχνών. Για τα εργαστήρια εφαρµοσµένων Τεχνών και γενικά για τα εργαστήρια Λαϊκής τέχνης θα χρησιµοποιούνται λαϊκοί καλλιτέχνες µε αποδεδειγµένη γνώση και εµπειρία. Καθηγητές Χορού ∆ίπλωµα ή πτυχίο αναγνωρισµένων Σχολών Χορού της ηµεδαπής ή ισοτίµου της αλλοδαπής, επίσης διδακτική εµπειρία στην ειδικότητα του διδασκόµενου µαθήµατος. ∆. Τµήµα Χορωδίας, Ωδείου, Φιλαρµονικής Καθηγητές Μουσικής ∆ίπλωµα ή πτυχίο αναγνωρισµένων Σχολών µουσικής της ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής, επίσης διδακτική εµπειρία στην ειδικότητα του διδασκόµενου µαθήµατος ή µουσικού οργάνου. Τοµέας Εφαρµογής & Υλοποίησης Προγραµµάτων ∆ιοικητικοί Υπάλληλοι Πτυχίο Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης Οικονοµικού Τµήµατος Καλή Γνώση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας Εµπειρία Α. Υπάλληλοι Βρεφονηπιακού Σταθµού Παιδίατρος Πτυχίο ΑΕΙ Ιατρικής – Ειδικότητας Παιδιατρικής Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Νηπιαγωγοί Πτυχίο Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ Εµπειρία Βρεφονηπιοκόµοι Πτυχιούχοι TEI Εµπειρία Βοηθοί Βρεφονηπιοκόµων Απόφοιτοι σχολών βοηθών βρεφονηπιοκόµων µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Εµπειρία Μάγειρα Απολυτήριο Λυκείου ή άλλος ισοδύναµος τίτλος (∆Ε) Σχετική εµπειρία

Καθαριστές Απόφοιτος τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης Σχετική εµπειρία Οδηγοί Απολυτήριο Λυκείου ή άλλος ισοδύναµος τίτλος (∆Ε) Άδεια Οδήγησης ∆΄ κατηγορίας Βοηθός Μάγειρα Απόφοιτος τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης Σχετική εµπειρία__

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ Τιτλο σπουδών που απαιτειται ως προσόν διορισµού στον οποιο να αναγράφεται ο ακριβής βαθµός αυτού και το έτος κτήσης του τίτλου. Σε κάθε περίπτωση που ο βαθµός εκφράζεται µε αξιολογικό χαρακτηρισµό ή µε ακέραιο αριθµό απαιτείται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθµητικό βαθµό ή να προσκοµίζεται χωριστή βεβαίωση. Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. ως βαθµός διπλώµατος για το διορισµό ή πρόσληψη στο δηµόσιο τοµέα νοείται ο µέσος όρος βαθµολογίας στο θεωρητικό µέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόµενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς , αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα του διπλώµατος. Για το λόγο αυτό πρέπει να υποβάλλονται τόσο το δίπλωµα του Ι.Ε.Κ όσο και η βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ (Ισχύει όταν στην προκήρυξη απαιτείται τίτλος σπουδών Ι.Ε.Κ.)


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι ή Προγραµµάτων Σπουδων Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι της ηµεδαπής ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας µε το ζητούµενο από την προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκοµίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρµοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι στο οποίο ανήκει το Τµήµα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωµα περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν µε πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείµενο του πτυχίου που ζητείται µε την προκήρυξη (Ισχύει για τις κατηγορίες Π.Ε. και Τ.Ε. όταν ορίζεται ως προσόν διορισµού και το ταυτόσηµο ή αντίστοιχο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα). Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται πτυχίο ή δίπλωµα Τ.Ε.Ι ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι της ηµεδαπής αντίστοιχο κατά περιεχόµενο ειδικότητας µε το ζητούµενο από την προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκοµίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρµοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ι ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι στο οποίο ανήκει το Τµήµα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωµα περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλυπτουν µε πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείµενο του πτυχίου που ζητείται µε την προκήρυξη ( Ισχυει για τις κατηγορίες Π.Ε. και Τ.Ε. όταν ορίζεται ως προσόν διορισµου και το ταυτόσηµο ή αντίστοιχο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα). Για τους κατόχους τίτλων ΚΑ.Τ.Ε.Ε. αντιστοίχων ειδικοτήτων των τίτλων Τ.Ε.Ι που ορίζονται στην προκήρυξη ως προσόντα διορισµου απαιτείται βεβαίωση ισοτιµίας του αρµοδίου οργάνου Τ.Ε.Ι από την οποία να προκυπτει και η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, µε το ζητουµενο από την προκήρυξη. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται µόνον: α) Για τίτλους Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαίκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π) για την ισοτιµία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθµολογική αντιστοιχία αυτου ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας από το Συµβουλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον στη δευτερη αυτή περίπτωση οι απαιτουµενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εµπίπτουν στα νοµοθετικώς ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα αρµοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι», συµφωνα µε τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.∆. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συµβουλίου της Ε.Ε.), που να έχει εκδοθεί µέχρι την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. Τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε για την ισοτιµία, αντιστοιχία και τη βαθµολογική αντιστοιχία αυτών µέχρι και την 31-3-2005 ισχυουν και γίνονται δεκτοί. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι των παρακάτω πτυχίων, εξαιρουνται από την υποχρέωση προσκόµισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιµία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όµως και από την υποχρέωση προσκόµισης πιστοποιητικου από το ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π) για τη βαθµολογικη αντιστοιχία του τίτλου η από το ∆ΙΚΑ.Τ.Σ.Α./ΙΤ.Ε. εφόσον η βαθµολογικη αντιστοιχία έχει χορηγηθεί µέχρι και την 31-3-2005: i) Ιατρικης τα οποία έχουν χορηγηθεί από Κράτη Μέλη της Ε.Ε., εφόσον τους έχει χορηγηθεί άδεια ασκησεως ιατρικού επαγγέλµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Π.∆. 84/1986 (Φ.Ε.Κ 31/ Α/86) και ii) Νοσηλευτικης η Μαιευτικης τα οποία έχουν χορηγηθεί από Κράτη Μέλη της Ε.Ε., εφόσον τους έχει χορηγηθεΙ άδεια ασκησεως επαγγέλµατος Νοσηλευτη-τριας η ΜαΙας-ευτη στην ηµεδαπη, σύµφωνα µε το Π.∆. 40/1986 (Φ.Ε.Κ 14/Α/86) και το Π.∆. 97/86 (Φ.Ε.Κ 35/Α/86), αντΙστοιχα.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ Σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που το ∆ΙΚΑ.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤ.Ε.) δε µπορούν να αναγνωρίσου ν ισοτιµία πτυχίων Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόµενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι της ηµεδαπής, καθορίζουν µε βεβαίωση τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου του πτυχίου µε πτυχίο Α.Ε.Ι η Τ.Ε.Ι της ηµεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συµµετέχουν σε διαδικασίες διορισµού η πρόσληψης για θέσεις των όποιων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρίσει συνάφεια από το ∆ΙΚΑ.Τ.Σ.Α. η το ΙΤ.Ε.». ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την ανωτέρω βεβαίωση, µετά την 31-3-2005, θα εκδίδει ο ∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων η διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοτιµίας από το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικής Ισοτιµίας (Σ.Α.Ε.Ι.) του άρθρου 10 του Π.∆. 165/2000 (Φ.Ε.Κ. 149 Α΄) όπως ισχύει κάθε φορά, και κάτοχοι τίτλων µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χωρες µέλη της Ευρωπαίκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωµα άσκησης νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος σύµφωνα µε σχετική απόφαση αναγνωρισης επαγγελµατικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συµβούλιο Επαγγελµατικής Αναγνωρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 13 του Π.∆. 231/1998 (Φ.Ε.κ. 178 Α), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισης πράξεως αναγνωρισης για την ισοτιµία και την αντιστοιχία του τίτλου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ (βαθµολογική αντιστοιχία) Στις περιπτωσεις που δεν υφίσταται για τους αλλοδαπούς τίτλους, αντιστοιχία βαθµολογικής ή αξιολογικής κλίµακας µε την βαθµολογική ή αξιολογική κλίµακα τίτλων της ηµεδαπής, ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθµητος (Ν. 3328/2005 άρθρο 3). Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος στη θέση του εντύπου της αίτησης που αναφέρεται στο βαθµό τίτλου σπουδων συµπληρωνει το ελάχιστο της βαθµολογικής κλίµακας Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής, δηλ. «5». β) Προκειµένου για τίτλους ∆ευτεροβάθµιας και Υποχρεωτικής µη τεχνικής ή µη επαγγελµατικής εκπαίδευσης, βεβαίωση ισοτιµίας από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και για τίτλους τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης αλλοδαπής, πράξη ισοτιµίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιµιων του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕ.Ε.Κ.). Για τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθµού από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σε εικοσάβαθµη κλίµακα. ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ - ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό τίτλο η διδακτορικό δίπλωµα, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστηµιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκοµιζόµενους τίτλους. Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπη απαιτείται: α) πιστοποιητικό αναγνώρισης για την ισοτιµία του τίτλου από το ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµα·ίκών και Πληροφόρησης (∆.σΑ.Τ.Α.Π) που να έχει εκδοθεί µέχρι και την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολης των αιτησεων η


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ β) πραξη αναγνώρισης του τίτλου από το ∆ΙΚΑ.Τ.Σ.Α., εφόσον η πραξη αυτη έχει εκδοθεί µέχρι και την 31-3-2005. Σε περίπτωση που από το πιστοποιητικό η την πραξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείµενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστηµιο που χορηγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο, καθώς και επίσηµη µεταφραση της. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που ο µεταπτυχιακός τίτλος συµπληρώνει η ενσωµατώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως µεταπτυχιακός τίτλος.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ Τρόπος απόδειξης της εµπειρίας Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής διάρκειας της εµπειρίας, είναι τα εξής : Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος: Για τους µισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελµατίες: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος και Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκειας της ασφάλισης του. Όταν ζητείται εξειδικευµένη εµπειρία απαιτείται επιπλέον, για µεν τους µισθωτούς, βεβαίωση του εργοδότη για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας, για δε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας και µία τουλάχιστον σχετική σύµβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας. Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος: 1. Για τους µισθωτούς του δηµόσιου τοµέα: Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δηµοσίου, σε Ν.Π.∆.∆, Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, σε Ν.Π.Ι.∆ του δηµόσιου τοµέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997, ή σε υπηρεσίες δηµοσίου χαρακτήρα της αλλοδαπής, απαιτείται µόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της ή δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. 2. Για τους µισθωτούς του ιδιωτικού τοµέα: α) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή επικυρωµένο αντίγραφο του βιβλιαρίου κύριας ασφάλισης, για το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και την χρονική διάρκεια της παροχής της. β) Αν από τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή του βιβλιαρίου κύριας ασφάλισης δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας, απαιτείται:


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή επικυρωµένο αντίγραφο του βιβλιαρίου κύριας ασφάλισης, από τα οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης του υποψηφίου. Βεβαιωση του εργοδότη για το ειδος και την χρονική διάρκεια της απασχόλησης και υπευθυνη δήλωση του υποψηφιου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποια να δηλώνεται ο εργοδότης, το ειδος και η χρονική διάρκεια της απασχόλησής του. 3. Για τους ελευθερους επαγγελµατιες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του. Υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι εξετέλεσε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της εµπειρίας, και Υποβολή µιας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή δελτια παροχής υπηρεσιών που καλυπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εµπειρίας. Όταν ζητείται εξειδικευµένη εµπειρία, τόσο για τους µισθωτους όσο και τους ελεύθερους επαγγελµατίες, πρέπει από τα αντίστοιχα παραπάνω δικαιολογητικά να προκύπτει η ζητούµενη εξειδικευµένη εµπειρία. Επίσης, η εµπειρία αποδεικνύεται, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και µε τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποια να προκυπτει το ειδος της παρασχεθεισας εργασιας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. Επισηµάνσεις σχετικά µε τον υπολογισµό της εµπειρίας. α. Ο χρόνος εµπειριας υπολογιζεται µετά την απόκτηση του βασικου τιτλου σπουδών που απαιτειται από την προκήρυξη και όταν απαιτειται άδεια άσκησης επαγγέλµατος µετά την απόκτηση της άδειας, εκτός των περιπτώσεων που οριζεται διαφορετικά στην προκήρυξη. β. Η έρευνα ή η συµµετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράµµατα µπορει να ληφθει ως χρόνος εµπειριας υπό την απαραιτητη προϋπόθεση ότι ο επικεφαλής του κέντρου ή του προγράµµατος θα χορηγήσει βεβαιωση, στην οποια θα αναφέρεται λεπτοµερώς το αντικειµενο έρευνας και η διάρκεια του συγκεκριµένου προγράµµατος, ο χρόνος συµµετοχής του υποψηφιου, η ειδικότερη ενασχόλησή του µε το αντικειµενό του και η συµβολή του στην περάτωση του προγράµµατος, καθως και η συµβατική σχέση µε την οποια συνδεόταν µε το φορέα που εκτέλεσε το πρόγραµµα. Ειναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχυουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συµµετοχής του κατειχε τον απαιτουµενο από την προκήρυξη βασικό τιτλο σπουδων. γ. Ως χρόνος εµπειριας θεωρειται και η συµµετοχή στα προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειριας STAGE του ΟΑ.Ε.∆. σε αντικειµενο συναφές µε εκεινο της προς πλήρωση θέσης (παρ. 8 άρθρο 24 Ν. 3200/2003). δ. Ο χρόνος εµπειριας πρέπει να συµφωνει µε το χρόνο που αναφέρεται στις βεβαιωσεις εργοδοτων του ιδιωτικου τοµέα και τις βεβαιωσεις του ασφαλιστικου φορέα. Χρόνος εµπειριας που περιέχεται σε βεβαιωσεις εργοδοτων που δεν καλυπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντιθετο δεν λαµβάνεται υπόψη και αφαιρείται. ε. Στην περιπτωση που δεν υπάρχει εργοδότης για τη χορήγηση της σχετικής βεβαιωσης, απαιτειται υπευθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και βιβλιάριο κυριας ασφάλισης, από το οποιο να προκυπτει καταβολή ασφαλιστικων εισφορων κατά την αντιστοιχη χρονική περΙοδο.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ Η υπευθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει το λόγο αδυναµιας χορήγησης βεβαιωσης από τον εργοδότη, την επωνυµια και το ειδος της επιχειρησης του εργοδότη, την έδρα της, το ειδος της απασχόλησης του δηλουντος, την χρονική περιοδο και την ακριβή διάρκεια της απασχόλησης. Λόγος αδυναµιας υποβολής βεβαιωσης του εργοδότη µπορει να αποτελει η παυση της λειτουργιας επιχεΙρησης. στ. Εµπειρια που προκυπτει κατά τη διάρκεια στρατιωτικής θητειας αναγνωριζεται µόνο εφόσον η σχετική ειδικότητα έχει αποκτηθει πριν την κατάταξη του υποψηφιου, ενω στην περιπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εµπειρια αναγνωριζεται από την απόκτησή της και µετά. Η βεβαιωση των αρµοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος της απασχόλησης και τη διάρκειά της. ζ. Οι επαγγελµατίες αυτοκινητιστές που εργάζονται ως οδηγοί στο δικό τους αυτοκίνητο αποδεικνύουν την εµπειρία τους µε πιστοποιητικό του Ταµείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών, που βεβαιώνει το χρόνο της ασφάλισής τους σε αυτό σε συνδυασµό µε υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για την εµπειρία τους ως οδηγών κατά τον αντίστοιχο χρόνο. η. Από τις επαγγελµατικές άδειες πρέπει να αποδεικνύεται πότε ακριβώς απέκτησε ο ενδιαφερόµενος τη συγκεκριµένη άδεια που απαιτείται κατά την προκήρυξη. Ειδικώς για τις άδειες των οδηγών αυτοκινήτων, ενώ συνήθως φαίνεται η ηµεροµηνία λήξης της άδειας, δε φαίνεται η ηµεροµηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την προκήρυξη απαιτούµενης άδειας και θα πρέπει στις περιπτώσεις αυτές, οι υποψήφιοι να συνυποβάλλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών. θ. Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εµπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ Γ ΛΩΣΣΑΣ Η γνώση και το επίπεδο της ξένης γλώσσας καθορίζεται κάθε φορά µε τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης µετά από απόφαση της επιχείρησης. Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται: α) Για την Αγγλική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY ΙΝ ENGLISH (CPE) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE ή µε πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY ΙΝ ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN ή µε πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY ΙΝ ENGLISH του Πανεπιστηµίου CENTRAL LANCASHIRE ή µε πτυχίο CERTIFICATE ΙΝ PROFICIENT PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council- IDP Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογια από 7,5 και άνω ή άλλων πανεπιστηµιων δηµόσιου χαρακτήρα ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. β) Για τη Γαλλική γλωσσα µε διπλωµα ALLIANCE FRANCAISE ή πιστοποιητικό D.A.L.F. ΟΡΤΙΟΝ LETTRES ή DIPLOME DE LANGUE ΕΤ LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE Π) [Μέχρι το 1999 ο τιτλος του διπλωµατος ήταν: DIPLOME D' ETUDES FRANCAIS (SORBONNE Π) ή (DALF C2) ή µε πτυχιο Certificat V.B.L.T. Niveau professionnel του Πανεπιστηµιου Γενευης ή άλλων πανεπιστηµιων δηµόσιου


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ χαρακτήρα ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. γ) Για τη Γερµανική γλωσσα µε πτυχιο GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS) ή KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστηµιου Ludwig-Maximilian του Μονάχου ή µε πτυχιο Zertifιkat V.B.L.T. Professionales Leben του Πανεπιστηµιου Γενευης ή άλλων πανεπιστηµιων δηµόσιου χαρακτήρα ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. δ) Για την Ιταλική γλωσσα µε πτυχιο DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA Ε CULTURA ΙΤΑΙΙΑΝΑ ή DIPLOMA DI LINGUA Ε CULTURA ΙΤ ΑΙΙΑΝΑ ή DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE ή CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ΙTΑLΙΑΝΑ, LIVLLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστηµιου της Περουντζια η µε πτυχιο Certificato VΒ.Ι.Τ. Livello professionale του Πανεπιστηµιου Γενευης η άλλων πανεπιστηµιων δηµόσιου χαρακτηρα η µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. Η γνώση και το επίπεδο της ξένης γλωσσάς καθορίζεται µε τους όρους της προκήρυξης µετά από απόφαση της επιχείρησης. ε) Για την Ισπανική γλώσσα DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL η DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education) η CERTIFICADO SUPERIOR Ε.σι (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Education) η άλλων πανεπιστηµιων δηµόσιου χαρακτηρα η µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 η άλλων πανεπιστηµιων δηµόσιου χαρακτηρα. στ) Για τη ρωσικη γλωσσα µε πτυχιο PYCCKNN R3bIK ~Jι1nJ10M «ΠYIIIKJι1H (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ) η άλλων πανεπιστηµιων δηµόσιου χαρακτηρα η (µε Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003). Η πολυ καλη γνωση της ξένης γλωσσας αποδεικνυεται: α) Για την Αγγλικη γλωσσα µε πτυχιο CERTIFICATE ΙΝ ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστηµιου του CAMBRIDGE η µε πτυχιο ADVANCED LEVEL CERTIFICATE ΙΝ ENGLISH (ALCE) της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ η µε πτυχιο CERTIFICATE ΙΝ ADVANCED COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS η άλλων πανεπιστηµιων δηµόσιου χαρακτηρα η TEST ΟΡ ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθµολογια από 785 και άνω του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/ CHAUNCEY, USA η International English Language Testing Systern (ΙΕΙ TS) από το U niversity οΕ Carnbridge Local Exarninations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 6 έως 7 ή Business English Certificate - Higher (BEC Higher) από το University οΕ Carnbridge Local Exarninations Syndicate (UCLES) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου ΓΙ του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. β) Για τη Γαλλική γλώσσα µε πτυχίο DIPLOME D' 'ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο µέχρι το 1996) ή DELF 2ND DEGRE (UNITES Α5 ΕΤ Α6) ή CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE Ι) ή (DALF Cl) ή µε πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ operationell του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου ΓΙ του Ν. 2740/1999, ,όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. γ) Για τη Γερµανική γλώσσα µε πτυχίο ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ΖΜΡ) ή ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ΖΟΡ) ή PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCE (PWD) του Ινστιτούτου Goethe ή µε πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. Selbstiindiges Leben του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου ΓΙ του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. δ) Για την Ιταλική γλώσσα µε πτυχίο DIPLOMA DI LINGUA ΙΤΑLLΑΝΑ ή CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ΙΤΑLLΑΝΑ LIVELLO 4 (CELI 4) ή µε πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello operativo του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου ΓΙ του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. ε) Για την Ισπανική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICADO ΕΙΕΜΕΝΤΑΙ Ε.σι (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου ΓΙ του Ν. 274011999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. στ) Για τη ρωσικη γλωσσα µε πτυχΙο PYCCKJ1M 5I3bIK nOCTnOPOrOBbIM YPOBEHb (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου ΓΙ του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. Η καλή γνωση της ξένης γλωσσας αποδεικνυεται : α) Για την Αγγλική γλωσσα µε πτυχΙο FIRST CERTIFICATE ΙΝ ENGLISH (FCE) του ΠανεπιστηµΙου CAMBRIDGE ή µε πτυχΙο (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE ΟΡ COMPETENCY ΙΝ ENGLISH του ΠανεπιστηµΙου MICHIGAN ή µε πτυχΙο CERTIFICATE ΙΝ UPPER INTERMEDIATE COMMUNICA ΤΙΟΝ του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστηµΙων δηµοσΙου χαρακτήρα ή TEST ΟΡ ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθµολογΙα από 505 και άνω ή µε International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογΙα από 4,5 έως 5,5 ή Business English Certificate - Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. β) Για τη Γαλλική γλωσσα µε πτυχΙο DELF 1ER DEGRE (UNITES ΑΙ Α2, Α3, Α4) ή CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποΙο χορηγεΙτο µέχρι το 1996) ή (DELF Β2) ή µε πτυχΙο Certificat V.B.L.T. Niveau social του ΠανεπιστηµΙου Γενευης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

γ) Για τη Γερµανική γλώσσα µε πτυχίο ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe ή Zertifιkat V.B.L.T. Soziales Leben του Πανεπιστήµιου Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του Ν. 274011999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. δ) Για την Ιταλική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) ή µε πτυχΙο Certificato V.B.L.T. Livello socialle του ΠανεπιστηµΙου Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµαθειας επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικατασταθηκε µε την παρ. 19 του αρθρου 13 του Ν. 3149/2003


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ ε) Για την Ισπανική γλώσσα µε πτυχίο DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO) ή DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµαθειας επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικατασταθηκε µε την παρ. 19 του αρθρου 13 του Ν. 3149/2003. στ) Για τη ρωσικη γλωσσα µε πτυχΙο PYCCKlί1J1 5I3bIK llOPOrOBbIJ1 YPOBEHb (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ) ή (µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµαθειας επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικατασταθηκε µε την παρ. 19 του αρθρου 13 του Ν. 3149/2003). Η µέτρια γνωση της ξένης γλωσσας αποδεικνύεται: α) Για την Αγγλική γλωσσα µε πτυχΙο PRELIMINARY ENGLISH TEST (ΡΕΤ) ή International English Language Testing System (IELTS) - ΒαθµολογΙα από 3 έως 4 ή Business English Certificate Preliminary (BEC Preliminary) (UNIVERSITY ΟΡ CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES) ή BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE ΙΝ ENGLISH ή πτυχΙο CERTIFICATE ΙΝ INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNA ΤΙΟΝΑΙ LONDON ΕΧΑΜΙΝΑ TIONS ή TEST ΟΡ ENGLISH FOR INTERNA ΤΙΟΝΑΙ COMMUNICA ΤΙΟΝ (TOEIC) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 405 ΕΩΣ 500 (EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY) USA ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. β) Για τη Γαλλική γλωσσα µε πτυχίο (DELF Β1) ή πτυχίο Certificat ν.Β.Ι.Τ. Niνeau surνie του Πανεπιστηµίου της Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. γ) Για τη Γερµανική γλωσσα µε πτυχίο ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) (Αρµόδιοι για το ZD είναι από κοινού το Ινστιτούτο Goethe (GI), το Ελβετικό Νοµαρχιακό Συµβούλιο (EDK), το Αυστριακό ∆ίπλωµα Γερµανικής Γλωσσας (OSD) και τα Συστήµατα Τεστ για την µετεκπαίδευση ΕΠΕ (WBT) ή ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF) (Αντικαταστάθηκε από την 1-1-2000 (στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2000) µε το ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) ή πτυχίο Zertifιkat ν.Β.Ι.Τ. Altagliches leben του Πανεπιστηµίου της Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. δ) Για την Ιταλική γλωσσα µε πτυχίο CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ΙΤΑιΙΑΝΑ, ιΙνΕΙΙΟ 2 (CELI 2) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ) ή πτυχίο Certificato ν.Β.Ι.Τ. Liνello suprawiνenza του Πανεπιστηµίου της Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. ε) Για την Ισπανική γλωσσα µε πτυχίο DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (ΝινΕΙ INICIAL) ή CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (Ministry of Education) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του Ν. 274011999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. στ) Για την ρωσικη γλωσσα µε πτυχίο PYCCKMr1 5Ι3ΩΙΚ 3JIEMEHTAPHblr1 ΥΡΟΒΕΗΩ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. . Όλοι οι τίτλοι σπουδων ξένης γλωσσας πρέπει να συνοδευονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλωσσα. Επίσης η άριστη γνωση της ξένης γλωσσας αποδεικνυεται και µε τους εξής τρόπους: (i) Με Πτυχίο Ξένης Γλωσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσων Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας Α.Ε.Ι της ηµεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιµο σχολων της αλλοδαπής,


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ (ίί) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα ή διδακτορικό δίπλωµα οποιουδήποτε αναγνωρισµένου ιδρυµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, (iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2, (iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιµο των ελληνικων σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί µετά από κανονική φoίτηση τουλάχιστον έξι ετων στην αλλοδαπή. Οι υπό στοιχείο (ίν) τίτλοι σπουδων της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδευονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθµίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον O.Ε.Ε.Κ ή από την αρµόδια ∆ιευθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Όλα τα ανωτέρω που αφορουν την απόδειξη της γνωσης ξένης γλωσσας προσκοµίζονται στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο επικυρωµένο από αρµόδιο όργανο, εφόσον δε έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδευονται απαραιτήτως και από επίσηµη µετάφρασή τους. Η επίσηµη µετάφραση όλων των πιστοποιητικων - τίτλων σπουδων ξένης γλωσσας γίνεται από αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην ΕλλάδΑα ή από δικηγόρο ή από άµισθο διερµηνέα διορισµένο βάσει του Ν. 148/26-12-1913/1-2-1914. Σηµείωση: α) ∆εν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλουµενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα µαθήµατα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. β) Ως πανεπιστήµια δηµόσιου χαρακτήρα νοουνται τα κρατικά ή ανήκοντα ή ιδρυόµενα από κρατικους φορείς ή οργανισµους όπως οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρειες, καντόνια, δηµόσια νοµικά πρόσωπα, κ.λπ. ανάλογα µε την πολιτειακή συγκρότηση ή την οργάνωση της ∆ιοίκησης της οικείας χώρας. γ) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείµενου επιπέδου αποδεικνυουν και τη γνώση κατώτερου (ζητουµενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι σχετικής απόφασης του Υπoυργείoυ Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων - ∆ιευθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, περί επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας, προκειµένου να τους αναγνωρισθεί το επίπεδο γνώσης της ξένης αυτής γλώσσας πρέπει να προσκοµίσουν επικυρωµένο αντίγραφο και ακριβή µετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η απόφαση αυτή.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» Άρθρο 1ο Αντικείµενο – Έγκριση Κανονισµού 1. Ο Κανονισµός αυτός ρυθµίζει τα θέµατα που αφορούν τους κανόνες διαχείρισης της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νότιας Κυνουρίας. 2. Ο παρόν Κανονισµός συντάσσεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης και εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 3. Με τον όρο ∆ιαχείριση καθορίζονται όλες οι λογιστικές και διαχειριστικές διαδικασίες εισροών και εκροών οικονοµικών πόρων στην Επιχείρηση. Άρθρο 2ο Νοµοθεσία που διέπει την Επιχείρηση Οι διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα που αφορούν τους κανόνες ∆ιαχείρισης και ∆ιαχειριστικού Ελέγχου της Επιχείρησης είναι τα άρθρα 260 και 261 του ν. 3463/2006. Επίσης η Οικονοµική ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων διέπεται από την Υπουργική Απόφαση 50891/10-9-2007. Άρθρο 3ο ∆ιαχείριση 1. Η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύµφωνα µε ιδιαίτερο προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δηµοτική διαχείριση. 2. Το οικονοµικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος. (άρθρο 260 παρ. 2 του ∆ΚΚ Ν. 3463/2006). 3. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης, που εγκρίνεται από το δηµοτικό συµβούλιο, τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τη διαχείριση, µετά την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, την αφαίρεση των αποσβέσεων και τη δηµιουργία του απαραίτητου αποθεµατικού, µπορεί να διατίθενται για τη βελτίωση ή την επέκταση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης ή να διατίθενται στο ∆ήµο για την εκτέλεση κοινωφελών έργων. Μετά από απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου η εκτέλεση των κοινωφελών έργων

της

προηγούµενης παραγράφου µπορεί να γίνει από την ίδια την επιχείρηση, για λογαριασµό του


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ ∆ήµου ή να διατεθούν τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης για την παροχή υπηρεσιών προς το ∆ήµο ή την παροχή υπηρεσιών προς τους δηµότες. 4. Με την ίδια διαδικασία το διοικητικό συµβούλιο της επιχείρησης, εκτιµώντας τους στόχους, την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά της, µπορεί να κρατήσει µέχρι δώδεκα τοις εκατό (12%) από τα καθαρά κέρδη, σε ιδιαίτερο λογαριασµό για την παροχή

κινήτρων στους

εργαζόµενους, µε τη µορφή πρόσθετης αµοιβής. Τα κριτήρια και η διαδικασία καταβολής των αµοιβών αυτών και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται στον κανονισµό προσωπικού της επιχείρησης. (παρ 8 Άρθρο 260 Ν. 3463/06) 5. Η Επιχείρηση έχει αυτοδύναµη διαχείριση µε διατάκτη των δαπανών τον Πρόεδρο ή τον ∆ιευθυντή µε σύµπραξη µε τον Προϊστάµενο του Τοµέα των Οικονοµικών Υπηρεσιών ή το οριζόµενο µε απόφαση ∆.Σ. µέλος του ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους.

Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εγκρίνονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αν αυτές αφορούν: - Την ψήφιση του προϋπολογισµού, του ισολογισµού και της έκθεσης πεπραγµένων. - Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών µε εµπράγµατο δικαίωµα. - Τη διάθεση των καθαρών κερδών ή τη διενέργεια επενδύσεων. - Την αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης. - Τη συγχώνευση ή τη λύση της επιχείρησης. - Τη σύναψη δανείων - Την έγκριση των κανονισµών του άρθρου 257 του ∆ΚΚ, (παρ 1 Άρθρο 256 Ν. 3463/06) καθώς και - Την επιβολή εύλογης αποζηµίωσης στους αποδέκτες υπηρεσιών που παρέχει µία κοινωφελής επιχείρηση, για κάλυψη µέρους του κόστους των προσφερόµενων υπηρεσιών (παρ 3 Άρθρο 259 Ν. 3463/06) Άρθρο 4ο Βιβλία και Στοιχεία 1. Η επιχείρηση έχει την υποχρέωση τήρησης βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Γ΄ κατηγορίας κατά την ισχύουσα νοµοθεσία. 2. Τα κύρια και βοηθητικά λογιστικά βιβλία της είναι τα εξής: - Βιβλίο Απογραφής και Ισολογισµού - Αναλυτικό Ηµερολόγιο εισπράξεων και πληρωµών - Ισοζύγιο Γενικού και Αναλυτικού Καθολικού - Λοιπά βιβλία που ορίζονται από το Κ.Β.Σ. 3. Τα βιβλία και στοιχεία, των οποίων δεν προβλέπεται η θεώρηση από τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ., αυτά θεωρούνται, από το ∆ήµαρχο.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ Άρθρο 5ο ∆ιαχειριστικός Έλεγχος 1. Τακτικός ∆ιαχειριστικός έλεγχος Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος των επιχειρήσεων γίνεται από δύο ελεγκτές, που επιλέγονται και διορίζονται από το δηµοτικό συµβούλιο στην αρχή κάθε οικονοµικού έτους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η αµοιβή τους. Ως ελεγκτές ορίζονται ορκωτοί ελεγκτές ή πρόσωπα που έχουν το δικαίωµα να οριστούν ελεγκτές σε ανώνυµη εταιρεία. Ο ορισµός ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτικός στον έλεγχο επιχείρησης που έχει ετήσιο κύκλο εργασιών µεγαλύτερο από ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000 €) ευρώ. Ελεγκτές σε ανώνυµη εταιρία µπορούν να οριστούν πτυχιούχοι Ανώτατων Σχολών που έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος από το οικονοµικό επιµελητήριο της Ελλάδας Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος της επιχείρησης, από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 261 του Κ∆Κ διενεργείται µέχρι το τέλος Απριλίου, του επόµενου της διαχειριστικής περιόδου έτους. 2. Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µπορεί να διενεργείται έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος της επιχείρησης από ελεγκτές της προηγούµενης παραγράφου που ορίζονται από τον ίδιο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και το ύψος της αµοιβής τους, η οποία βαρύνει την επιχείρηση. Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος µπορεί επίσης να διενεργείται από ελεγκτές της προηγούµενης παραγράφου µε απόφαση περίπτωση µπορεί να διενεργείται έκτακτος

του δηµοτικού συµβουλίου. Σε κάθε

διαχειριστικός έλεγχος και από Οικονοµικούς

Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µετά από αίτηµα του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης ή του οικείου Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Σε περίπτωση έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου, σε εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 261 του Κ∆Κ, η έκθεση των ελεγκτών αποστέλλεται στο όργανο που αποφάσισε τον έλεγχο και κοινοποιείται στην επιχείρηση και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. ∆ιαχειριστικό έλεγχο µπορούν να διενεργούν και οι επιθεωρητές του Σώµατος ΕπιθεωρητώνΕλεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Σ.Ε.Ε.∆.∆.), σύµφωνα µε το άρθρ. 6, παρ. 1 περιπτ. β΄ του Ν. 2477/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 1, παρ. 1 του Ν. 2839/00 και η διαδικασία που ακολουθείται σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 2477/97, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Προληπτικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου Οι δαπάνες των κοινωφελών επιχειρήσεων, υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις 1 έως 3 του άρθρου 169 του Κ.∆.Κ. (άρθρο 275 του Ν. 3852/2010) ο οποίος διενεργείται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που το διέπει και αναφέρεται στην εξέταση: α) Αν η σχετική πίστωση είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ β) Αν τηρήθηκε η προβλεπόµενη νόµιµη διαδικασία γ) Αν τα δικαιολογητικά της δαπάνης είναι πλήρη Από τον προληπτικό έλεγχο εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες δαπανών: α) ∆απάνες πληρωµής κάθε είδους αποδοχών των τακτικών υπαλλήλων, περιλαµβανοµένων των έµµισθων δικηγόρων, και των µε σύµβαση αορίστου χρόνου, πλην των προσθέτων αµοιβών αυτών και της µισθοδοσίας του πρώτου µήνα εκείνων που διορίζονται ή µονιµοποιούνται β) ∆απάνες απόδοσης των υπέρ τρίτων ενεργούµενων κρατήσεων (ασφαλιστικών εισφορών, φόρων κλπ) γ) Περιοδικές δαπάνες µισθωµάτων ακινήτων και εγκαταστάσεων, εκτός από εκείνες που καταβάλλονται για πρώτη φορά, µετά την κατάρτιση, παράταση, ανανέωση ή τροποποίηση της σχετικής σύµβασης δ) ∆απάνες καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού και σταθερής τηλεφωνίας ε) Υποχρεωτικές δαπάνες των περιπτώσεων στ΄,ζ΄,η΄,ιβ΄ της παρ.1 του άθρου 58, καθώς και δαπάνες αποµαγνητοφώνησης των πρακτικών συνεδριάσεων των δηµοτικών και κοινοτικών συµβουλίων και των δηµαρχιακών επιτροπών στ) ∆απάνες κατ’ είδος µικρότερες των χιλίων ευρώ (1.000€) ετησίως. 4. Κατασταλτικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου 1. Από το Ελεγκτικό Συνέδριο διεξάγεται υποχρεωτικά κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασµών των δήµων, των περιφερειών και των νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δηµοτικών ανωνύµων εταιρειών του άρθρου 266 του Κ.∆.Κ.. Ο έλεγχος είναι ετήσιος τακτικός και δειγµατοληπτικός, εκτός εάν από το δειγµατοληπτικό έλεγχο προέκυψαν λόγοι που επιβάλλουν τη γενίκευση του κατασταλτικού ελέγχου και διενεργείται µετά το τέλος κάθε οικονοµικής χρήσης ή είναι έκτακτος γενικός ή ειδικός ή θεµατικός και συνίσταται στον έλεγχο νοµιµότητας και κανονικότητας της διαχείρισης. 2. Κατά τον κατασταλτικό έλεγχο ελέγχονται, ιδίως: α) η τήρηση της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, β) η ορθή τήρηση του κατά περίπτωση ισχύοντος λογιστικού ή διαχειριστικού συστήµατος, σύµφωνα µε τους κανόνες και τις αρχές που το διέπουν, γ) η τήρηση και ενηµέρωση των λογαριασµών, ώστε να απεικονίζουν µε ακρίβεια το περιεχόµενο των οικονοµικών πράξεων και δηµοσιονοµικών ενεργειών, δ) η νόµιµη καταβολή του µεριδίου τυχόν συµµετοχής ενός ή περισσοτέρων Ο.Τ.Α. σε κάθε φύσεως νοµικά πρόσωπα αυτών ή σε προγραµµατικές συµβάσεις, ε) η νόµιµη λήψη δανείων, η παροχή εγγυήσεων και η τήρηση των όρων των σχετικών συµβάσεων, στ) η νόµιµη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας και


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ ζ) η έγκαιρη και κανονική απόδοση των υπέρ τρίτων εισπραττόµενων νοµίµων δικαιωµάτων και η είσπραξη και η διαχείριση των ανταποδοτικών τελών ή άλλων ειδικών εσόδων ή των εσόδων από δάνεια ή των βεβαιωθέντων εσόδων από οφειλές και πρόστιµα σε βάρος τρίτων. 3. Αρµόδιος για τον κατασταλτικό έλεγχο, είναι ο ίδιος Επίτροπος, που είναι αρµόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των υπόχρεων φορέων. 4. Ο κατασταλτικός έλεγχος πρέπει να ολοκληρωθεί µέσα σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία αποστολής του αντιγράφου του απολογισµού ή ισολογισµού του υπόχρεου για κατασταλτικό έλεγχο φορέα, ο οποίος συνοδεύεται: α) από τις σχετικές εκθέσεις και πράξεις των αρµοδίων οργάνων του, β) την έκθεση των ορκωτών λογιστών ελεγκτών και γ) από κάθε σχετικό µε τον έλεγχο στοιχείο, που καθορίζεται µε απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σε κάθε περίπτωση εντός του εποµένου διαχειριστικού έτους, από αυτό που αφορά ο κατασταλτικός έλεγχος. 5. Η σχετική έκθεση, περί των αποτελεσµάτων του διενεργηθέντος κατασταλτικού ελέγχου, για το σύνολο των υπόχρεων φορέων, διαβιβάζεται στους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, καθώς και στην Επιτροπή ∆ιαφάνειας και Θεσµών της Βουλής. 6. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του οργανισµού του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 6ο Προληπτικός Έλεγχος Συµβάσεων 1. Για τις συµβάσεις προµήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµατικών συµβάσεων και των συµβάσεων υλοποίησης των διετών προγραµµάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων, που συνάπτουν οι Ο.Τ.Α. και τα νοµικά τους πρόσωπα, προϋπολογιζόµενης δαπάνης, χωρίς Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α), ποσού εκατό χιλιάδων (100.000€) ευρώ και µέχρι του ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000€) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας αυτών, πριν από τη σύναψή τους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρµόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους. 2. Για τις συµβάσεις της προηγούµενης παραγράφου, η προϋπολογιζόµενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό, χωρίς Φ.Π.Α., των πεντακοσίων χιλιάδων(500.000€) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά, πριν τη σύναψή τους, έλεγχος νοµιµότητας από το καθ’ ύλην αρµόδιο Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παράγραφος 7 του π.δ. 774/1980, όπως ισχύει. 3. Ο αρµόδιος φορέας µπορεί να ζητεί τη διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας και για επί µέρους φάσεις της σχετικής διαδικασίας που προηγούνται της σύναψης της οικείας σύµβασης.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ 4. Ο έλεγχος νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη διαβίβαση σε αυτό του σχετικού φακέλου. Εάν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος νοµιµότητας η σύµβαση που συνάπτεται είναι άκυρη. Άρθρο 7ο Προϋπολογισµός 1. Η οικονοµική διαχείριση της επιχείρησης ενεργείται µε βάση το δικό της προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων, σύµφωνα µε το άρθρο 260 του Κ∆Κ. 2. Ο προϋπολογισµός καταρτίζεται από την οικονοµική υπηρεσία , δύο µήνες πριν την έναρξη του οικονοµικού έτους, βάσει προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονοµικά ή άλλα στοιχεία και υποβάλλεται προς έγκριση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης, µετά από εισήγηση του Προέδρου. 3. Μετά την έγκρισή του από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Η έγκριση του προϋπολογισµού της επιχείρησης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, γίνεται το αργότερο εντός µηνός από την ψήφιση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ή της Κοινότητας. 4. Σε περίπτωση χρηµατοδότησης της επιχείρησης από τον ∆ήµο, ο προϋπολογισµός περιέχει το αντίστοιχο ετήσιο µέρος του διετούς προγράµµατος δράσης, σύµφωνα µε το άρθρο 259 του Κ∆Κ. 5. Οι αναµορφώσεις του Προϋπολογισµού γίνονται, εφόσον παρουσιαστούν ανάγκες, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης. 6. Το Λογιστήριο της Επιχείρησης τηρεί ξεχωριστό βιβλίο Προϋπολογισµού για την παρακολούθηση του. 7. Προς διευκόλυνση της ενηµέρωσης του Προϋπολογισµού πρέπει στα οικεία Γραµµάτια Είσπραξης και Εντάλµατα πληρωµής να σηµειώνονται τα κεφάλαια και άρθρα του προϋπολογισµού, ως και τα αντίστοιχα ποσά, στα οποία αφορούν οι λογιστικά απεικονιζόµενες σε αυτά πράξεις. Περαιτέρω, το Λογιστήριο της Επιχείρησης είναι υποχρεωµένο, να εφαρµόσει την αρχή του ταµιακού συµψηφισµού, για τις µεταξύ αυτής και των Τραπεζών συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η κατάλληλη ενηµέρωση του βιβλίου του προϋπολογισµού. 8. Η έγκριση δαπανών και η διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού γίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισµού. Άρθρο 8ο Ισολογισµός – Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις – ∆ηµοσιότητα 1. Με την λήξη του οικονοµικού έτους κλείνονται οι ετήσιοι λογαριασµοί, γίνεται η απογραφή της περιουσίας της Επιχείρησης και συντάσσονται ο ισολογισµός και ο απολογισµός της 2. Ο ισολογισµός συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση πεπραγµένων, που συντάσσεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Στην έκθεση περιλαµβάνεται ειδική αναφορά για την εκτέλεση του προγράµµατος δράσης του άρθρου 259 του Κ∆Κ και βεβαιώνεται ότι τηρήθηκαν οι σχετικές νοµοθετικές προβλέψεις και οι κανονισµοί της επιχείρησης. 3. Στον ισολογισµό προσδιορίζεται µε λεπτοµέρειες η γενική οικονοµική κατάσταση της Επιχείρησης στη διάρκεια του έτους που αφορά και στον απολογισµό απεικονίζεται ο βαθµός της επιτυχίας των διαφόρων προβλέψεων του προϋπολογισµού στο ίδιο διάστηµα. 4. Ο ισολογισµός και ο απολογισµός υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο της επιχείρησης, από τον ∆ιευθυντή και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος, από ένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ 5. Έως το τέλος του 4ου µήνα ,µετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου υποβάλλονται, για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µε τη φροντίδα του ∆ιευθυντή ή του ∆.Σ., οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, µαζί µε την έκθεση των ελεγκτών και την έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το δηµοτικό συµβούλιο, µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή, αποφασίζει µε πράξη του για την έγκριση ή µη του ισολογισµού, διατυπώνοντας σχετικά και τις παρατηρήσεις του επ' αυτού. (παρ 4 Άρθρο 260 Ν. 3463/06) 6. Μετά την έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, ο ισολογισµός, η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων και η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών δηµοσιεύεται σε µια ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα, κατά την κρίση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής 7. Οι αποσβέσεις της Επιχείρησης γίνονται µε τα ποσοστά που ορίζει η φορολογική νοµοθεσία. 8. Η επιχείρηση καταρτίζει µέσα στο πρώτο τετράµηνο, του επόµενου της διαχειριστικής περιόδου έτους, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν: - Την κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσεως. - Την κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως. - Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων. - Την κατάσταση του λογαριασµού γενικής εκµεταλλεύσεως. - Το προσάρτηµα του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως. 9. Ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας δεν ευθύνεται για οφειλές ή οποιεσδήποτε υποχρεώσεις έχει αναλάβει η επιχείρηση έναντι τρίτων. 10. Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας, που προβλέπονται στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, κατά την ισχύουσα νοµοθεσία 11. Για την παρακολούθηση της διαχείρισης της Επιχείρησης εφαρµόζεται το Λογιστικό σύστηµα της διπλογραφίας. 12. Τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τη διαχείριση, µετά την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, την αφαίρεση των αποσβέσεων και τη δηµιουργία του απαραίτητου αποθεµατικού, µπορεί να διατίθενται για τη βελτίωση ή την επέκταση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης ή να αποδίδονται στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας για την εκτέλεση κοινωφελών έργων. Προς τούτο λαµβάνεται απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης, που εγκρίνεται από το δηµοτικό συµβούλιο. 13. H εκτέλεση των κοινωφελών έργων που χρηµατοδοτούνται από τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης µπορεί να γίνει είτε από την ίδια την επιχείρηση, για λογαριασµό του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, µετά από σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας, είτε από τον ίδιο τον ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας, στον οποίο θα αποδοθούν τα χρήµατα αυτά. Όπως είναι ευνόητο, τα κέρδη των επιχειρήσεων δεν µπορεί να προέρχονται από το ποσό της χρηµατοδότησης της από τον ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας. 14. Αύξηση κεφαλαίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νότιας Κυνουρίας, δεν επιτρέπεται πριν την πάροδο τετραετίας από τη σύστασή της ή από την ηµεροµηνία προσαρµογής


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ του καταστατικού της. Το ποσό που προέρχεται από αύξηση κεφαλαίου µπορεί να καλύπτει µόνον επενδυτικό πρόγραµµα, ή να αφορά επέκταση των σκοπών της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται ρητά η χρησιµοποίησή του για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης. 15. Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νότιας Κυνουρίας µπορεί να συµµετέχει, ως εκ τρίτου συµβαλλόµενη, σε προγραµµατικές συµβάσεις (πρβλ. τη σχετική διάταξη της παρ. 1β του άρθρου 225), στο πλαίσιο που καθορίζεται από το άρθρο 225 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. ΑΡΘΡΟ 9ο Λύση και εκκαθάριση 1. Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νότιας Κυνουρίας µπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της διάρκειάς της που προβλέπεται στο φεκ 2419Β/2009 µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του και πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆κσης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν α) λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της, β) πτωχεύσει και γ) καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστηµα άνω των δύο (2) ετών. 2. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία αποµένουν περιέρχονται στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας. 3. Η εκκαθάριση γίνεται µόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το ∆ηµοτικό συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας. 4. Με τον ορισµό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τις αρµοδιότητές του ασκούν οι εκκαθαριστές, εκτός από τις αρµοδιότητες που θα κρατήσει το ίδιο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Επίσης µε τον ορισµό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των ελεγκτών. Οι διοριζόµενοι εκκαθαριστές οφείλουν, µόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της περιουσίας της επιχείρησης. 5. Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεµείς υποθέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της επιχείρησης. Το υπόλοιπο περιέρχεται στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας που έχει συστήσει την επιχείρηση. Οι λογαριασµοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών, από κάθε ευθύνη. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συµβουλίου της Επιχείρησης. 6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν µπορεί να υπερβεί την τριετία, από την ηµεροµηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της τριετίας απαιτείται σχετική πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆κσης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. Το στάδιο όµως της εκκαθάρισης δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβεί τη πενταετία. 7. Αν η διάλυση επιχείρησης έγινε λόγω λήξης της διάρκειας ή λόγω πτώχευσης, που όµως ανακλήθηκε ή περατώθηκε µε συµβιβασµό, είναι δυνατή η αναβίωση της επιχείρησης µε απόφαση


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆κσης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Άρθρο 10ο Βιβλίο Απογραφής και Ισολογισµού Στο βιβλίο Απογραφής και Ισολογισµού καταχωρείται στο τέλος κάθε χρήσης η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης, οι απαιτήσεις, τα διαθέσιµα και οι υποχρεώσεις της. Η απογραφή και η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων διαθέσιµων και υποχρεώσεων της Επιχείρησης γίνεται µε βάση τον ισχύοντα Κ.Β.Σ., τον οποίο η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να ακολουθεί πάγια. Στο βιβλίο Απογραφής και Ισολογισµού, πρέπει να καταχωρείται στο τέλος της χρήσης, εκτός από την απογραφή, ο ισολογισµός της χρήσης η ανάλυση του λογαριασµού της γενικής εκµετάλλευσης, ο λογαριασµός αποτελεσµάτων της χρήσης και ο πίνακας διάθεσης των κερδών. Πλην των ανωτέρω, το λογιστήριο της Επιχείρησης πρέπει να τηρεί βιβλίο - µητρώο των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία , σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Λογιστικό σχέδιο της Επιχείρησης. Επίσης, στο βιβλίο αυτό παρακολουθούνται αναλυτικά και οι αποσβέσεις κάθε πάγιου και περιουσιακού στοιχείου.

Άρθρο 11ο Μηχανογράφηση 1. Στην περίπτωση που η Επιχείρηση εφαρµόζει µηχανογραφική επεξεργασία των λογιστικών της δεδοµένων, πρέπει το πρόγραµµα εφαρµογής της Λογιστικής να περιλαµβάνει την ενηµέρωση των λογαριασµών, που προβλέπονται από το Σχέδιο Λογαριασµών της Επιχείρησης, µε βάση ειδικά παραστατικά στοιχεία, που θα εκδίδει το Λογιστήριο και στα οποία θα απεικονίζονται όλες οι καθηµερινές συναλλαγές της Επιχείρησης. 2. Το πρόγραµµα εφαρµογής της Λογιστικής πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη ενηµέρωση των ηµερολογίων (αναλυτικών και συγκεντρωτικών) και των καθολικών (αναλυτικών και Γενικού), καθηµερινή λογιστική και ταµειακή συµφωνία για πράξεις της ηµέρας, ισοζύγια (αναλυτικά και Γενικό) και όλες τις απαραίτητες για τις ανάγκες της Επιχείρησης λογιστικές και στατιστικές πληροφορίες. Το πρόγραµµα επιπλέον, πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες της Αναλυτικής Λογιστικής.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ 3. Η πρωτοβουλία για την ταξινόµηση και κωδικοποίηση των καθηµερινών οικονοµικών πράξεων και άλλων λογιστικών εγγραφών τακτοποίησης των λογαριασµών και κατάρτισης του Ισολογισµού της Επιχείρησης αποτελεί αρµοδιότητα και ευθύνη του Λογιστηρίου της Επιχείρησης. Άρθρο 12ο Έσοδα 1. Χρηµατοδότηση από το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας για το σύνολο των παρεχόµενων από αυτήν δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών, µετά από απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας (άρθρο 259 του νέου ∆ΚΚ). Η χρηµατοδότηση αυτή απαιτεί και προϋποθέτει: - Κατάθεση του διετούς προγράµµατος δράσης της, στο οποίο υποχρεωτικά αναφέρονται οι δραστηριότητες και οι παρεχόµενες υπηρεσίες της, σύµφωνα µε τους καταστατικούς σκοπούς, η οικονοµική δαπάνη αυτών και ανάγκη τυχόν χρηµατοδότησή της για αποζηµιώσεις από παροχή υπηρεσιών της παρ. 3 του άρθρου 259, ή άλλους πόρους, καθώς και οι ειδικότεροι όροι άσκησής τους. - Σύναψη σύµβασης µεταξύ του χρηµατοδοτούντος ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας και της Επιχείρησης, στην οποία περιλαµβάνονται τα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, καθώς και εκείνα που συναφώς κρίνουν ως απαιτούµενα οι ως άνω συµβαλλόµενοι, µεταξύ των οποίων οπωσδήποτε τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µερών, αλλά και οι ρήτρες σε περίπτωση παράβασης των συµφωνηµένων όρων. Η σύµβαση αυτή έχει ειδικό και αποκλειστικό χαρακτήρα, δεν συγχέεται δε καθ’οιονδήποτε τρόπο µε τις προγραµµατικές συµβάσεις του άρθρου 225 ∆ΚΚ - Απαγορεύεται ρητά να χρησιµοποιηθεί η χρηµατοδότηση από την επιχείρηση για άλλους σκοπούς, εκτός αυτών που αναφέρονται στο πρόγραµµα δράσης, 2. Έσοδα από αναθέσεις υλοποίησης προγραµµάτων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. 3. Έσοδα από επιχορηγήσεις για τη λειτουργία Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» και Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και λοιπών προγραµµάτων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. 4. Έσοδα από τη λειτουργία ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας. 5. Έσοδα από αναθέσεις υλοποίησης αθλητικών προγραµµάτων και γενικά δραστηριοτήτων. 6. Έσοδα από υλοποίηση Προγραµµατικών Συµβάσεων. 7. Έσοδα από την εκµετάλλευση της περιουσίας της Επιχείρησης 8. Εφόσον δραστηριότητες της επιχείρησης συνδέονται µε την παροχή υπηρεσιών, είναι δυνατή, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου αυτής, η είσπραξη εύλογης αποζηµίωσης από τους αποδέκτες αυτών για κάλυψη µέρους του κόστους των προσφεροµένων υπηρεσιών. Η σχετική απόφαση υπόκειται στην προηγούµενη έγκριση του δηµοτικού συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. 9. Τακτικά είναι επίσης τα έσοδα που προέρχονται από προσόδους της κινητής και ακίνητης περιουσίας .


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ 10. Έκτακτα είναι τα έσοδα από έκτακτες επιχορηγήσεις του ∆ήµου ή άλλου φορέα, από δάνεια, δωρεές, κληροδοτήµατα, κληρονοµιές, εισφορές και άλλες έκτακτες επιχορηγήσεις. Επίσης έκτακτα είναι τα έσοδα που προέρχονται από εκποίηση περιουσίας και από κάθε άλλη απρόβλεπτη πηγή. Άρθρο 13ο Πληρωµές 1.

Για κάθε πληρωµή δαπάνης της Επιχείρησης εκδίδεται χρηµατικό ένταλµα πληρωµής που

υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. Στο ένταλµα αυτό επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει σαφώς το δικαίωµα του δικαιούχου και το χρηµατικό ποσό. Το ένταλµα πληρωµής συνυπογράφεται και από τον αντιπρόεδρο ή το διευθυντή της επιχείρησης ή το λογιστή. 2.

Για κάθε πληρωµή είναι δυνατό να εκδίδεται επιταγή στο όνοµα του δικαιούχου, που

υπογράφεται από αυτούς που ορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 3. Στο βασικό δικαιολογητικό της δαπάνης (τιµολόγιο, δελτίο παροχής υπηρεσιών, φορτωτική κλπ.) γίνεται πράξη εκκαθάρισης της δαπάνης που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. ή τον ∆ιευθυντή. 4. Για τις δαπάνες που γίνονται χωρίς την έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υποβάλλονται κάθε µήνα τα εκδοθέντα χρηµατικά εντάλµατα των δαπανών αυτών του προηγούµενου µήνα µε αναλυτική κατάσταση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο προς έγκριση και διάθεση της σχετικής πίστωσης. 5. Για τα έργα που εκτελούνται µε εργολαβική σύµβαση οι πληρωµές διενεργούνται µε πιστοποιήσεις που ελέγχονται από τα αρµόδια όργανα. 6. Σε κάθε περίπτωση εκτέλεσης έργου επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής µε απόφαση ∆Σ. Άρθρο 14ο Γραµµάτιο Είσπραξης 1. Για τις συνολικές εισπράξεις της ηµέρας εκδίδεται γραµµάτιο είσπραξης από το Λογιστήριο εις τριπλούν (3πλουν). Τα Γραµµάτια Είσπραξης πρέπει να είναι προαριθµηµένα. Το πρωτότυπο του Γραµµάτιου Είσπραξης, προορίζεται για το ταµείο της Επιχείρησης και στη συνέχεια παραδίδεται στο Λογιστήριο. 2. Στο Γραµµάτιο Είσπραξης αναγράφονται οι προς πίστωση λογαριασµοί κατά κωδικό αριθµό σε τελευταία ανάλυση (δευτεροβάθµιος ή τριτοβάθµιος) µε βάση το Σχέδιο Λογαριασµών της Επιχείρησης. Στο Γραµµάτιο Είσπραξης αναγράφονται επίσης τα στοιχεία του Φορέα από τον οποίο πραγµατοποιείται η είσπραξη, σύντοµη αλλά σαφής αιτιολογία της είσπραξης και το συνολικό ποσό αριθµητικά και ολογράφως. Παραπλεύρως του λογαριασµού προς πίστωση αναγράφεται και το ποσό µε το οποίο θα πιστωθεί ο λογαριασµός αυτός. 3. Το γραµµάτιο Είσπραξης υπογράφεται από τον προϊστάµενο του λογιστηρίου και από τον Πρόεδρο και τον ∆ιαχειριστή. Εάν ο Πρόεδρος ασκεί και καθήκοντα διαχειριστή, τότε


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ υπογράφεται και από τον Αντιπρόεδρο (ή εάν οριστεί διαφορετικά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, από τον Πρόεδρο και από κάποιο άλλο µέλος του ∆.Σ. ή τον Γενικό ∆ιευθυντή). 4. Το Γραµµάτιο Είσπραξης υπογράφεται υποχρεωτικά από αυτόν που καταβάλλει τα χρήµατα και σφραγίζεται και υπογράφεται από τον ταµία της Επιχείρησης. Το Ταµείο της Επιχείρησης πρέπει να εφοδιαστεί µε σφραγίδα µε ηµεροµηνία. Με τη σφραγίδα αυτή θα σφραγίζει και όλα τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά, τόσο στα Γραµµάτια Είσπραξης όσο και στα Εντάλµατα Πληρωµής. 5. Στο Γραµµάτιο Είσπραξης επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει σαφώς το δικαίωµα είσπραξης από την Επιχείρηση και το χρηµατικό ποσό. 6. Το πρώτο αντίγραφο του Γραµµατίου Είσπραξης παραδίδεται στον καταβάλλονται το χρηµατικό ποσό, σαν απόδειξη είσπραξης. 7. Το δεύτερο αντίγραφο παραµένει στο στέλεχος και χρησιµοποιείται αποκλειστικά από αυτόν που ενηµερώνει το Βιβλίο Παρακολούθησης Εκτέλεσης του Προϋπολογισµού της Επιχείρησης, αφού προηγούµενα έχει γίνει ανακατάταξη των κονδυλίων, που αναφέρονται στο Γραµµάτιο Είσπραξης, κατά Κεφάλαιο και Άρθρο του Προϋπολογισµού. 8. Τα Γραµµάτια Είσπραξης που εκδίδονται για την απεικόνιση ταµειακών συµψηφιστικών εγγραφών πρέπει να αναγράφουν στη θέση της υπογραφής του καταβάλλοντος τη λέξη «ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ» και να µνηµονεύονται ο αριθµός και η ηµεροµηνία του αντίστοιχου Εντάλµατος Πληρωµής µε το οποίο συµψηφίζεται. 9. Μετά από αυτό τα Γραµµάτια Είσπραξης αρχειοθετούνται από το λογιστήριο κατά απόλυτη αριθµητική σειρά. 10. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να καθορίζεται η λειτουργική διάρθρωση των εισπράξεων. Η λειτουργική διάρθρωση των εισπράξεων κατά περίπτωση περιγράφεται στις επόµενες παραγράφους. 1. Είσπραξη επιχορηγήσεων. Για την είσπραξη επιχορηγήσεων υπογράφονται τα σχετικά γραµµάτια από τον Πρόεδρο η τον Αντιπρόεδρο του ∆Σ και παραδίδονται τον ∆ιευθυντή ο οποίος τα υπογράφει και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τα γραµµάτια και τα δικαιολογητικά παραδίδονται από τον ∆ιευθυντή στην Τράπεζα για την είσπραξη και την ταυτόχρονη κατάθεση ολόκληρου του ποσού στο λογαριασµό της Επιχείρησης µε τη διαδικασία του συµψηφισµού. 2. Είσπραξη εισφορών, δωρεών, κληρονοµιών και κληροδοσιών. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία της παραγράφου (1) και όπου χρειάζεται προηγείται ο έλεγχος και η νοµική κάλυψη από το νοµικό σύµβολο της Επιχείρησης. 3. Εισπράξεις από άλλες δραστηριότητες α) Οι εισπράξεις από άλλες δραστηριότητες γίνονται από το γραφείο του λογιστηρίου και τα γραµµάτια υπογράφονται από το ∆ιευθυντή


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ β) Μετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι δυνατή η είσπραξη και µε ειδικές θεωρηµένες διπλότυπες αποδείξεις. 11. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζονται αυτοί που εκπροσωπούν την Επιχείρηση στην είσπραξη χρηµάτων από τρίτους και γενικά των απαιτήσεων της Επιχείρησης.

Άρθρο 15ο Εντάλµατα Πληρωµής 1. Για κάθε πληρωµή δαπάνης της Επιχείρησης εκδίδεται χρηµατικό ένταλµα πληρωµής. Το Ένταλµα Πληρωµής εκδίδεται από το Λογιστήριο εις τριπλούν (3πλουν). Τα Εντάλµατα Πληρωµής πρέπει να είναι προαριθµηµένα. Το πρωτότυπο του Εντάλµατος Πληρωµής, προορίζεται για το ταµείο της Επιχείρησης και στη συνέχεια παραδίδεται στο Λογιστήριο. 2. Στο Ένταλµα Πληρωµής αναγράφονται οι προς χρέωση λογαριασµοί κατά κωδικό αριθµό σε τελευταία ανάλυση (δευτεροβάθµιος ή τριτοβάθµιος) µε βάση το Σχέδιο Λογαριασµών της Επιχείρησης. Στο Ένταλµα Πληρωµής αναγράφονται επίσης τα στοιχεία του προσώπου προς το οποίο γίνεται η πληρωµή, σύντοµη αλλά σαφής αιτιολογία της πληρωµής και το συνολικό ποσό αριθµητικά και ολογράφως. Σηµειώνεται ότι παραπλεύρως του κάθε λογαριασµού για χρέωση αναγράφεται και το ποσό µε το οποίο θα χρεωθεί ο λογαριασµός αυτός. 3. Το Ένταλµα Πληρωµής υπογράφεται από αυτόν που το εξέδωσε και συνυπογράφεται και από τον αντιπρόεδρο ή το δ/ντη της επιχείρησης ή το λογιστή . Επίσης τίθεται και η ηµεροµηνία έκδοσης. Στην συνέχεια εγκρίνεται από τον Γενικό ∆ιευθυντή. 4. Το Ένταλµα Πληρωµής εκτελείται από τον ταµία, ο οποίος σηµειώνει την ηµεροµηνία πληρωµής, σφραγίζει και υπογράφει το Ένταλµα, αφού προηγουµένως βεβαιωθεί ότι έχει υπογράψει, ως λαβών, το πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στο Ένταλµα Πληρωµής. 5. Σε ιδιαίτερη θέση του Εντάλµατος Πληρωµής σηµειώνονται τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά. 6. Στο χρηµατικό ένταλµα πληρωµής, επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει σαφώς το δικαίωµα του δικαιούχου και το χρηµατικό ποσό. 6. Τα πρωτότυπα Εντάλµατα Πληρωµής, µαζί µε τα συνηµµένα σε αυτά δικαιολογητικά αρχειοθετούνται από το Λογιστήριο κατά την ηµεροµηνία της πραγµατικής πληρωµής τους. 7. Το δεύτερο αντίγραφο του Εντάλµατος Πληρωµής παραµένει στο στέλεχος και χρησιµοποιείται αποκλειστικά από αυτόν που ενηµερώνει το Βιβλίο Παρακολούθησης Εκτέλεσης του Προϋπολογισµού. 8. Τα Εντάλµατα Πληρωµής που εκδίδονται για την απεικόνιση ταµειακών συµψηφιστικών εγγραφών πρέπει να αναγράφουν στη θέση της υπογραφής του λαβόντος τη λέξη «ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ» και να µνηµονεύονται ο αριθµός και η ηµεροµηνία του αντίστοιχου Γραµµατίου Είσπραξης µε το οποίο συµψηφίζονται.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ 9. Σε κάθε χρηµατικό ένταλµα πρέπει να επισυνάπτεται η εγκριτική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την δαπάνη, είτε αυτή λήφθηκε προ της δηµιουργίας της δαπάνης είτε µετά. 10. Στην περίπτωση έργου που εκτελείται ύστερα από διαγωνισµό ή µε απ΄ ευθείας ανάθεση, το χρηµατικό ένταλµα πληρωµής του αναδόχου που συνοδεύει τα δικαιολογητικά του έργου, υπογράφεται από τον επιβλέποντα και θεωρείται από το ∆ιευθυντή της Επιχείρησης. Άρθρο 16ο ∆ελτία Συµψηφιστικών Εγγραφών 1. Τα ∆ελτία Συµψηφιστικών Εγγραφών εκδίδονται από το Λογιστήριο εις τριπλούν (3πλουν) και είναι προαριθµηµένα. 2. Στο ∆ελτίο Συµψηφιστικής Εγγραφής καταχωρούνται αναλυτικά οι προς χρέωση και πίστωση λογαριασµοί κατά κωδικό αριθµό σε τελευταία ανάλυση (δευτεροβάθµιος ή τριτοβάθµιος). 3. Στο ∆ελτίο Συµψηφιστικής Εγγραφής αναφέρεται σύντοµη αλλά σαφής αιτιολογία για τη λογιστική εγγραφή που περιλαµβάνεται σε αυτό. Επίσης σε ιδιαίτερη θέση σηµειώνονται τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά. 4. Το ∆ελτίο Συµψηφιστικής Εγγραφής υπογράφεται από αυτόν που το συνέταξε. 5. Το πρωτότυπο ∆ελτίο Συµψηφιστικής Εγγραφής µε τα συνηµµένα σε αυτό δικαιολογητικά, αρχειοθετείται από το Λογιστήριο κατά απόλυτη αριθµητική σειρά. 6. Το πρώτο αντίγραφο προορίζεται για τη Μηχανογράφηση και το δεύτερο αντίγραφο παραµένει στο στέλεχος. Εάν όµως χρησιµοποιείται ειδικό ∆ελτίο Συµψηφιστικών Εγγραφών για την ενηµέρωση της Μηχανογράφησης τότε το ∆ελτίο Συµψηφιστικής Εγγραφής πρέπει να εκδίδεται εις διπλούν (2πλούν). 7. Για λόγους διαχειριστικής τάξης πρέπει να παρακολουθούνται από το Λογιστήριο της Επιχείρησης τα αδιάθετα έντυπα των Γραµµατίων Είσπραξης, Ενταλµάτων Πληρωµής και ∆ελτίων Συµψηφιστικών Εγγραφών. Η παρακολούθηση αυτή µπορεί να γίνει σε µια εξωλογιστική καρτέλα. Άρθρο 17ο Παραστατικά Προµηθειών Τα παραστατικά των προµηθειών και αποθήκης είναι τα εξής: - Αίτηση Αγοράς - ∆ελτίο Παραγγελίας Άρθρο 18ο Αίτηση Αγοράς 1. Η Αίτηση Αγοράς εκδίδεται από τον ενδιαφερόµενο για να εφοδιασθεί µε κάποιο ή κάποια υλικά. Η Αίτηση Αγοράς εκδίδεται σε τριπλούν (3πλουν). Στην Αίτηση Αγοράς, η οποία είναι προαριθµηµένη, σηµειώνεται η ηµεροµηνία έκδοσης και η προέλευση της, δηλαδή αναγράφεται το τµήµα ή ο συνεργάτης της Επιχείρησης που ζητάει τα υλικά που αναφέρονται στην Αίτηση.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ 2. Στην Αίτηση σηµειώνεται ο προορισµός των υλικών, δηλαδή αν αφορούν σε κάποιο τµήµα της Επιχείρησης, προκειµένου για πάγιο εξοπλισµό, ή αν αφορούν την αποθήκη προς δηµιουργία, συµπλήρωση, ή ανανέωση των αποθεµάτων της, ή αν αφορούν κάποιο έργο, οπότε σηµειώνεται και ο κωδικός αριθµού του έργου, που δεν είναι άλλος από αυτόν που δίδει το Λογιστήριο µε βάση το Σχέδιο των Λογαριασµών, ή αν αφορά συντήρηση / επισκευή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού της Επιχείρησης, ή αν τέλος αφορά κάποιο έργο που εκτελείται για λογαριασµό πελάτη της Επιχείρησης. 3. Αίτηση Αγοράς εκδίδεται για κάθε προορισµό των υλικών. 4. Στην Αίτηση Αγοράς περιγράφονται τα υλικά κατά είδος και ποσότητα και εφόσον είναι γνωστοί και οι κωδικοί αριθµοί των υλικών. 5. Το πρωτότυπο της Αίτησης Αγοράς και το πρώτο αντίγραφο της, αφού προηγούµενα έχουν υπογραφεί από τον αιτούνται το υλικό, διαβιβάζονται στον αρµόδιο συνεργάτη υπεύθυνο των προµηθειών. 6. Σηµειώνεται ότι δικαίωµα υπογραφής της Αίτησης Αγοράς θα έχουν αυτοί που θα οριστούν µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης. Η έγκριση των Αιτήσεων Αγοράς γίνεται, σύµφωνα µε αυτά που απαιτεί ο εφαρµοζόµενος «Κανονισµός Προµηθειών». 7. Εάν στην Αίτηση Αγοράς περιλαµβάνονται υλικά, που δεν υπάρχουν στην αποθήκη, τότε ο αρµόδιος συνεργάτης χρησιµοποιώντας το πρώτο αντίγραφο της Αίτησης Αγοράς προβαίνει στην επιλογή του κατάλληλου προµηθευτή ή προµηθευτών, τηρώντας τη σχετική διαδικασία του σχετικού κανονισµού προµηθειών και εκδίδει το ∆ελτίο Παραγγελίας. ∆ικαιολογητικό στοιχείο του ∆ελτίου παραγγελίας αποτελεί η Αίτηση Αγοράς. 8. Σηµειώνεται ότι τι δεύτερο αντίγραφο της Αίτησης Αγοράς παραµένει στο στέλεχος και συνεπώς στα χέρια του συνεργάτη που παράγγειλε τα υλικά.

Άρθρο 19ο ∆ελτίο Παραγγελίας 1. Το ∆ελτίο Παραγγελίας εκδίδεται από τον αρµόδιο συνεργάτη των προµηθειών. Είναι προαριθµηµένο και εκδίδεται εις διπλούν. 2. Στο ∆ελτίο Παραγγελίας αναφέρεται η Αίτηση Αγοράς. Επίσης σηµειώνεται πάνω σε αυτό η έγκριση του ∆ιευθυντή. 3. Στο ∆ελτίο Παραγγελίας περιγράφεται κατά ποσότητα το υλικό & αναφέρεται η τιµή µονάδος & η αξία κάθε υλικού, σύµφωνα µε τους συµφωνηµένους όρους προµήθειας του υλικού. 4. Το πρωτότυπο του ∆ελτίου Παραγγελίας διαβιβάζεται στον προµηθευτή για την εκτέλεση της παραγγελίας. 5. Το πρώτο αντίγραφο του ∆ελτίου Παραγγελίας, στο οποίο σηµειώνεται ο αριθµός του τιµολογίου και η παραλαβή του υλικού, συνοδεύει το τιµολόγιο του προµηθευτή και παραδίδεται στο Λογιστήριο, για να διενεργήσει την κατάλληλη λογιστική εγγραφή πίστωσης του προµηθευτή και χρέωσης του λογαριασµού, που αφορά ο προορισµός του υλικού. Προορισµός του υλικού,


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ µπορεί να είναι η ∆ιοίκηση – Τµήµατα, για εξοπλισµό (Γραφεία, έπιπλα, µηχανές κλπ), το Έργο, η Αποθήκη (ανανέωση, συµπλήρωση ή δηµιουργία αποθεµάτων ), η Συντήρηση / επισκευή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού γενικότερα της Επιχείρησης ή άλλα αναλώσιµα υλικά και το Έργο για λογαριασµό πελάτη. 6. Το δεύτερο αντίγραφο παραµένει ως στέλεχος. Άρθρο 20ο Ταµείο 1. Το Ταµείο της Επιχείρησης ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωµές της και έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των χρηµατικών διαθέσιµων. 2. Το Ταµείο είναι υποχρεωµένο να τηρεί και να ενηµερώνει καθηµερινά το Βιβλίο Εισπράξεων και Πληρωµών. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται, µετά το ηµερήσιο κλείσιµο του Ταµείου και το προς εξίσωση υπόλοιπο. 3. Ο Ταµίας είναι υποχρεωµένος να καταχωρεί καθηµερινά στο Βιβλίο Ταµείου και στη σελίδα των εισπράξεων όλα τα Γραµµάτια Είσπραξης που εκδόθηκαν και εισπράχθηκαν. Η έκδοση των Γραµµατίων Είσπραξης γίνεται από το Λογιστήριο. 4. Επιπλέον, ο Ταµίας είναι υποχρεωµένος να καταχωρεί καθηµερινά, στο Βιβλίο Ταµείου και µάλιστα στη σελίδα των Πληρωµών, όλα τα εκτελούµενα από αυτόν Εντάλµατα Πληρωµής. Τα Εντάλµατα Πληρωµής εκδίδονται από το Λογιστήριο. 5. Στο τέλος κάθε µέρας ενεργείται η συµφωνία του Ταµείου και προσδιορίζεται το υπόλοιπο των χρηµατικών διαθεσίµων, που πρέπει να έχει ο Ταµίας στο χρηµατοκιβώτιο του, δηλαδή αθροίζονται όλες οι εισπράξεις της ηµέρας, όλες οι πληρωµές και προστίθεται στο ποσό των εισπράξεων το υπόλοιπο µετρητών της προηγούµενης ηµέρας και προσδιορίζεται το υπόλοιπο. 6. Μετά από το κλείσιµο της ηµέρας, παραδίδονται τα Γραµµάτια Είσπραξης & τα Εντάλµατα Πληρωµής στο Λογιστήριο, για τη µηχανογραφική τους επεξεργασία. 7. Το Λογιστήριο µε τη Μηχανογράφηση θα έχει στη διάθεσή του, µετά την επεξεργασία των Γραµµατίων Είσπραξης και των Ενταλµάτων Πληρωµής, κατάσταση των εισπράξεων και πληρωµών της ηµέρας που θα πρέπει να τις συµφωνεί µε το Βιβλίο Ταµείου. Άρθρο 21ο Πάγια Προκαταβολή 1. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να δηµιουργηθεί πάγια προκαταβολή ποσού 1.500 ευρώ για την αντιµετώπιση µικροδαπανών για τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης. Το ποσό αυτό µπορεί να αυξάνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, χωρίς τροποποίηση του παρόντος κανονισµού, µέχρι 2.000 ευρώ. 2. Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής γίνεται από τον Πρόεδρο, τον ∆ιαχειριστή ή τον ∆/ντη (ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος ή µέλος του ∆.Σ. εξουσιοδοτήσει η σχετική απόφαση του ∆.Σ.), ο οποίος παραδίδει στον Γενικό ∆ιευθυντή ή στον ∆ιαχειριστή (κάθε µήνα ή αν συντρέχει λόγος σε µικρότερο χρονικό διάστηµα, µε απόδειξη) κατάσταση των δαπανών που πληρώθηκαν από την


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ πάγια προκαταβολή µε τα σχετικά δικαιολογητικά. Στην κατάσταση αναγράφεται σε ειδική στήλη ο κωδικός αριθµός που βαρύνεται ξεχωριστά για κάθε δαπάνη. Ο Πρόεδρος ή ο ∆ιευθυντής φροντίζει για την έγκριση των δαπανών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την έκδοση του χρηµατικού εντάλµατος για το σύνολο της δαπάνης και την ανανέωση της πάγιας προκαταβολής. Στο ένταλµα αυτό επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά της δαπάνης και η έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 3.

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης ανανέωσης της πάγιας προκαταβολής, το χρηµατικό

ένταλµα του ποσού που πλήρωσε εκδίδεται και προ της έγκρισης των δαπανών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεώνεται να φέρει για έγκριση τα δικαιολογητικά της δαπάνης, στην πρώτη προσεχή συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και να φροντίσει να επισυναφθεί η απόφαση στο χρηµατικό ένταλµα. 4.

Κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους το ποσό της πάγιας προκαταβολής , στο σύνολό της,

κατατίθεται στο ταµείο της Επιχείρησης και το τριπλότυπο είσπραξης επισυνάπτεται στο ένταλµα προπληρωµής της πάγιας προκαταβολής. Άρθρο 22ο Μελέτες 1.

Η ανάθεση εκπόνησης µελετών, γίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο από το οποίο και

εγκρίνονται. 2. Η ανάθεση εκπόνησης µελετών σε ιδιώτες καθώς και η επίβλεψη εκτέλεσής τους γίνεται στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν η σύνταξη αυτών και η επίβλεψη εκτέλεσης να γίνει από το στελεχιακό δυναµικό της επιχείρησης. 3. Η ανάθεση της εκπόνησης µελετών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α’/22-2-05): Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύει και του άρθρου 209 παρ 4 του ∆ΚΚ (ν. 3463/06), όπως ισχύει κάθε φορά. Άρθρο 23ο Εκτέλεση έργων, υπηρεσιών και προµηθειών Η σύναψη συµβάσεων ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών, καθώς και η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου διενεργείται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες ρυθµίσεις που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α..

Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να συντάσσει αντίστοιχους

κανονισµούς στο πλαίσιο των ανωτέρω κανόνων. Άρθρο 24ο ∆ηµοπρασίες Οι δηµοπρασίες διενεργούνται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες ρυθµίσεις που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α, κατά αναλογική εφαρµογή.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ Η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας κοινοποιείται µε απόδειξη στον ανάδοχο µέσα σε πέντε ηµέρες από την έκδοση της µε πρόσκληση σύµφωνα µε την οποία µέσα σε 7 ηµέρες από την παραλαβή ο ανάδοχος πρέπει να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή της σύµβασης. Εάν δεν προσέλθει εµπρόθεσµα ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, χωρίς άλλες σχετικές διατυπώσεις και η εγγύηση καταπίπτει υπέρ της Επιχείρησης λόγω ειδικής προς τούτο ποινής. Στην περίπτωση αυτή επαναλαµβάνεται ο διαγωνισµός και η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα αποκατάστασης κάθε ζηµιάς της Επιχείρησης, από την επανάληψη του διαγωνισµού σε βάρος του αναδόχου που δεν προσήλθε εµπρόθεσµα για την υπογραφή της σύµβασης. Άρθρο 25ο Επίλυση διαφορών Κάθε διαφορά που δηµιουργείται µεταξύ της Επιχείρησης και του αναδόχου επιλύεται µε διαιτησία, από δύο διαιτητές που ο ένας ορίζεται από την Επιχείρηση και ο άλλος από τον ανάδοχο. Ο ορισµός κάθε διαιτητή πρέπει να γίνει µέσα σε τρεις ηµέρες από την προσφυγή του συµβαλλοµένου. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των διαιτητών, ορίζεται από αυτούς επιδιαιτητής και σε περίπτωση ασυµφωνίας για τον ορισµό επιδιαιτητού, ορίζεται ως επιδιαιτητής ο Πρόεδρος Πρωτοδικών της έδρας της Επιχείρησης. Άρθρο 26ο Παραλαβή έργων, εργασιών, µελετών και προµηθειών Η παραλαβή των έργων, προµηθειών, εργασιών ή µεταφορών γίνεται από επιτροπές κατά αναλογική εφαρµογή των σχετικών διατάξεων που ισχύουν για τους ΟΤΑ. Άρθρο 27ο Εξαγωγή υλικού 1. Η εξαγωγή υλικού ενεργείται για λόγους εκποίησης. Ο χαρακτηρισµός των υλικών ως αχρήστων γίνεται από Επιτροπή που ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης και µετά από εισήγηση του τµήµατος προµηθειών για τα άχρηστα υλικά. 2. Η εκποίηση υλικού που δεν είναι χρήσιµο για τις ανάγκες της Επιχείρησης, αποφασίζεται και διενεργείται σύµφωνα µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 3.

Υπολείµµατα άχρηστου υλικού καταστρέφονται κατά την διαδικασία που ορίζεται µε

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Άρθρο 28ο Ισχύς κανονισµού διαχείρισης Η ισχύς του παρόντος κανονισµού διαχείρισης, αρχίζει από την έγκριση του, από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.


ΑΔΑ: Β49ΜΩΚΝ-1ΔΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 128/2012  

Περί εγκρίσεως των κανονισμών (Εσωτερικός κανονισμός υπηρεσιών, κανονισμός υπηρεσιών, κανονισμό οικονομικής διαχείρισης) της Δημοτικής Κοινω...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you