Page 1

ΑΔΑ: ΒΟΝΔΩΚΝ-0Γ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 31/30-12-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 30η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 18:00µ.µ. συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 15282/23-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαέξι (16) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 2.Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, 3. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ Μέλος ∆.Σ 4. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 3. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 5. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 4. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 6. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 5. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 7. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 8. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 9. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 10. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 11. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 12. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 13. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 14. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 15. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 16. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Τσουκάτος Σπυρίδων 2. Κυρίος Μιχαήλ 3. Μωριάτης Χρήστος 4. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ 5. Μάρκος Νικόλαος Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: ΒΟΝΔΩΚΝ-0Γ3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 450/2011 Θέµα 12: Περί ορισµό κοινωνικού λειτουργού ως µέλος της επιτροπής του άρθρου 53 του Ν.4021/2011 για το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο ο οποίος εξέθεσε ότι: Σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Ν.4021/2011 και το ΠΟΛ 1244/1-12-2011 έγγραφο του Υπουργείο Οικονοµικών περί εκτάκτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών, πρέπει να οριστεί αρµόδιο όργανο για την αναστολή της διακοπής, που θα είναι τριµελή επιτροπή που θα συσταθεί σε κάθε ∆.Ο.Υ. Κάθε επιτροπή θα αποτελείτε από: Α. ένα υπάλληλο της οικεία ∆.Ο.Υ κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ως Πρόεδρος, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. Β. έναν κοινωνικό λειτουργό που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από το ∆ήµο στον οποίο εδρεύει η ∆.Ο.Υ Γ. έναν αστυνοµικό υπάλληλο της ΕΛ.ΑΣ. που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από το ∆ιοικητή του οικείου Αστυνοµικού Τµήµατος. Και θα συγκροτείται µε απόφαση του Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ., στην οποία θα ορίζεται και υπάλληλος της ∆.Ο.Υ, ως γραµµατέας της Επιτροπής . Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προβούµε στο ορισµό ενός κοινωνικού λειτουργού µαζί µε τυον αναπληρωτή του. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Ορίζει ως µέλος της επιτροπής του άρθρου 53 του Ν.4021/2011: Την κα Αδαµαντία Κολενδριανού, µε αναπληρώτρια την κα Πελαγία Γιακούπη. Μειοψηφούντος του ∆ηµοτικού Συµβούλου Ρουσάλη Ιωάννη ο οποίος τόνισε ότι ο ∆ήµος πρέπει να βοηθήσει όσους δεν έχουν να πληρώσουν το χαράτσι και το χαράτσι αυτό είναι φόρος και δεν είναι ούτε τέλος , ούτε ειδικό. Είναι χαράτσι αντικοινωνικό , καταχρηστικό , εκβιαστικό και παράνοµο και σαν χαράτσι πρέπει να καταργηθεί. Τα δήθεν κοινωνικά κριτήρια πού θεσπίστηκαν µε την πρόσφατη εγκύκλιο του υπ. οικονοµικών είναι ψευδεπίγραφα . Η δήθεν τριµερής επιτροπή ελέγχου , δεν χρειάζεται, είναι σκοπιµότητας, αναρµόδια , και η κρίση της χωρίς σαφή και αντικειµενικά κριτήρια, υποκειµενική και αναξιόπιστη Ο ∆ήµος πρέπει να στηρίξει µε νοµική συνδροµή κλπ τους πολίτες πού δεν θα πληρώσουν αυτό το φοροχαράτσι καθώς και κάθε συλλογική δράση τους απέναντι σε κάθε είδους φοροχαράτσι. Είναι πλέον πεποίθηση στους πολίτες ότι και σε αυτήν την περίπτωση το νόµιµο δεν είναι και ηθικό. Επί πλέον: Με απλή παρατήρηση εντοπίζουµε τα εξής αντιφατικά ως προς τον προσδιορισµό της επιφάνειας ακινήτων και την σχετική φορολόγηση : 1. ΤΑΠ : ∆εν προκύπτει µε σαφήνεια (Ν.2130/93) η επιφάνεια για τον σχετικό υπολογισµό του τέλους. ∆εν διευκρινίζεται και δεν διαχωρίζονται µε σαφήνεια οι κύριοι χώροι από τους βοηθητικούς, οι ηλεκτροδοτούµενοι από τους µη ηλεκτροδοτούµενους βοηθητικούς .


ΑΔΑ: ΒΟΝΔΩΚΝ-0Γ3 2. ∆ηµοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισµού : Εδώ µιλάµε για στεγασµένους χώρους και η νοµική δ/νση του Υπ.ες δίνει την ερµηνεία της , ενώ δέχεται ότι δεν υπάρχει νοµικός ορισµός της έννοιας στεγασµένοι χώροι. 3. Φορολόγηση κληρονοµιών , γονικών παροχών κλπ . Τεκµήριο κατοικίας κλπ : Υπάρχει διαφορετική φορολογική µεταχείριση των κυρίων χώρων και των βοηθητικών. 4. Κτηµατολόγιο : Ξεχωριστά καταγράφονται οι κύριοι και οι βοηθητικοί χώροι όταν είναι τµήµα της ίδιας ιδιοκτησίας . 5. Οικοδοµικές άδειες : Ο βοηθητικός χώρος του υπογείου δεν προσµετράτε στα τ.µ. της οικοδοµής. 6. Κατόψεις κτιρίων : Καταγράφονται και µετρώνται όλες οι επιφάνειες ακόµα και βεράντες κλπ. 7. Έκτατο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών : Έκτακτο το λένε κατ' ευφηµισµό . Είναι µόνιµο µέχρι να καταργηθεί. Εδώ καλείται να δώσει ο δήµος τα τ.µ. από τα αρχεία του . Τα τ.µ. που έχει ο δήµος στο αρχείο του για τα νεώτερα τουλάχιστον κτίσµατα , είναι αυτά της οικοδοµικής άδειας ή της κάτοψης του κτίσµατος ; Άποψη µας είναι ότι πρέπει να είναι τα τ.µ. της οικοδοµικής άδειας και µόνο. Έλεος λοιπόν ! 7 µέτρα και 7 σταθµά για το ίδιο αντικείµενο ; Χαράτσι και για τις αποθήκες ; Πολύ δε περισσότερο όταν οι βοηθητικοί χώροι δεν ηλεκτροδοτούνται. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 450/2012  

Περί ορισμό κοινωνικού λειτουργού ως μέλος της επιτροπής του άρθρου 53 του Ν.4021/2011 για το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημέν...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 450/2012  

Περί ορισμό κοινωνικού λειτουργού ως μέλος της επιτροπής του άρθρου 53 του Ν.4021/2011 για το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημέν...