Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΩΚΝ-Κ5Ρ

Λεσλίδην 22-7-2011 Αξηζκ. Πξση.9135 ΢ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΑΝΑΘΔ΢Η΢ ΤΠΗΡΔ΢ΙΩΝ

“ΔΛΔΓΥΟ΢ ΜΔΛΔΣΩΝ ΜΔ ΢ΚΟΠΟ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩ΢Η ΦΑΚΔΛΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑ΢ΔΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ΢Η΢ ΢ΣΑ ΠΛΑΙ΢ΙΑ ΣΟΤ Δ΢ΠΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢ ΑΓΡΟΣΙΚΗ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ 2007-2013”

΢πκβαιιόκελνη : α. Γήκνο Νόηηαο Κπλνπξίαο β. Αλαπηπμηαθή Πάξλσλα. Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ


ΑΔΑ: 4ΑΣΥΩΚΝ-Κ5Ρ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

1.

΢ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ ......................................................................................................................... 3

2.

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΢ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟΤ ................................................................................................ 4

3.

ΤΠΟΥΡΔΩ΢ΔΙ΢ ΣΩΝ ΢ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ .................................................................................... 4

4.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΢ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟΤ - ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ .......................................................... 6

5.

ΑΜΟΙΒΗ - ΠΗΓΔ΢ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ΢Η΢ ....................................................................................... 6

6.

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ΢ ΣΩΝ ΔΡΓΑ΢ΙΩΝ ...................................... 7

7.

ΑΝΣΙ΢ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΢ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ - ΢ΤΝΔΠΔΙΔ΢ ....................................................................... 8

8.

ΔΠΙΛΤ΢Η ΓΙΑΦΟΡΩΝ ...................................................................................................................... 8

9.

ΣΔΛΙΚΔ΢ ΓΙΑΣΑΞΔΙ΢ ...................................................................................................................... 8

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ........................................................ ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.

ΓΗΜΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ-ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ Σελ. 2/12


ΑΔΑ: 4ΑΣΥΩΚΝ-Κ5Ρ

1. ΢ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ

΢ήκεξα 22/7/2011 εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Νόηηαο Κπλνπξίαο, κεηαμύ: 1) Τνπ Δήκνπ Νόηηαο Κπλνπξίαο, πνπ λόκηκα εθπξνζωπείηαη από ηνλ Δήκαξρν θ. Ιωάλλε Μαξλέξε θαη ζην εμήο ζα νλνκάδεηαη «Δήκνο». 2) Τεο Αλαπηπμηαθήο Πάξλωλα. Αλαπηπμηαθήο Αλώλπκεο Εηαηξείαο ΟΤΑ, πνπ εδξεύεη ζην Άζηξνο Αξθαδίαο, πνπ λόκηκα εθπξνζωπείηαη από ηνλ Δηεπζύλνληα Σύκβνπιν θ. Μαξίλε Μπεξέηζν θαη ζην εμήο ζα νλνκάδεηαη «Εηαηξεία», έρνληαο ππόςε:

-

ηελ απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Νόηηαο Κπλνπξίαο κε αξ.222/2011 ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ππεξεζηώλ γηα ηνλ έιεγρν κειεηώλ κε ζθνπό ηελ νξγάλσζε θαθέισλ γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ρξεκαηνδόηεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ Δ΢ΠΑ θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013

-

ην αξ. 5/3-06-2011 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο «Δηαηξείαο».

-

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 268 ηνπ Ν. 3463/2006 πνπ αθνξά ζηηο «Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο ΟΣΑ».

-

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 2362/1995, όζνλ αθνξά ηα επηηξεπηά ρξεκαηηθά όξηα, όπσο απηά δηακνξθώλνληαη κε ηε ππ’ αξηζ. 35130/739/9-08-2010 (ΦΔΚ 1291 Β΄ /11-8-2010) απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ.

-

ηελ αξηζκ. 2/45564/0026/31-7-2001 (ΦΔΚ 1066/Β’/10-8-2001) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ.

-

ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007.

-

ηηο Γηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3840/2010 πνπ αθνξά ηνλ έιεγρν ηελ αλαζεώξεζε ή / θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ή/ θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ κειεηώλ .

-

ηελ αξηζ. 20554/ΔΤ΢ 3430 (ΦΔΚ 644/Β΄/13-05-2010) απόθαζε ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκό πξνδηαγξαθώλ θαη δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη επηθαηξνπνίεζεο κειεηώλ ηερληθώλ έξγσλ.

ΓΗΜΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ-ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ Σελ. 3/12


ΑΔΑ: 4ΑΣΥΩΚΝ-Κ5Ρ ζπκθσλνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα παξαθάησ:

2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΢ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟΤ

2.1

Με ηελ παξνύζα ζύκβαζε ν «Γήκνο» αλαζέηεη ζηελ «Δηαηξεία» θαη ε «Δηαηξεία» αλαιακβάλεη ηελ παξνρή ησλ παξαθάησ ππεξεζηώλ: Σνλ έιεγρν κειεηώλ κε ζθνπό ηελ νξγάλσζε θαθέισλ γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ρξεκαηνδόηεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ Δ΢ΠΑ θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 ησλ παξαθάησ έξγσλ: α. «Αζθαιηόζηξσζε αγξνηηθνύ δξόκνπ Πιαηαλάθη – Παιαηνρώξη» β. «Αζθαιηόζηξσζε αγξνηηθνύ δξόκνπ από Δπαξρηαθή νδό Μαξίνπ – Αγ. Γεκεηξίνπ ζηε ζέζε ‘Κνύξθνπιαο’ πξνο Κξεκαζηή» γ. «Βειηίσζε βαηόηεηαο δξόκνπ από Υνύλε έσο Ππξγνύδη» δ. «Αζθαιηόζηξσζε αγξνηηθνύ δξόκνπ από Υνύλε πξνο Βιεζηδηά» ε. «Αζθαιηόζηξσζε αγξνηηθνύ δξόκνπ από Πειεηά πξνο Κξεκαζηή» ζη. «Μειέηε αγξνηηθνύ δξόκνπ πξνο Κίζζαθα» δ. «Μειέηε αγξνηηθνύ δξόκνπ πξνο Βξύζε Γηθαίνπ – Ακπέιηα» ε. «Μειέηε αγξνηηθνύ δξόκνπ πξνο Άλσ Σπξό (ζέζε ‘Πάληδηθα’)» ζ. «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ Γήκνπ Νόηηαο Κπλνπξίαο» η. «Δπηζθεπή – ζπληήξεζε θηηξίνπ Κέληξνπ Τγείαο Λεσληδίνπ» θ. «Αλαπαιαίσζε θηηξίνπ Φάκπξηθαο γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ» ι. «Αλαπαιαίσζε θηηξίνπ παιαηνύ Γπκλαζίνπ Λεσληδίνπ Κπλνπξίαο»

2.2

Σν θπζηθό αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ζπλεκκέλν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Π1), πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ παξόληνο.

3. ΤΠΟΥΡΔΩ΢ΔΙ΢ ΣΩΝ ΢ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ

3.1

Η «Δηαηξεία» αλαιακβάλεη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ε ηζρύνπζα λνκνζεζία, θαη είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αξηηόηεηά ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαιακβάλεη:

ΓΗΜΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ-ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ Σελ. 4/12


ΑΔΑ: 4ΑΣΥΩΚΝ-Κ5Ρ Έιεγρν ησλ κειεηώλ θαη επηθαηξνπνίεζε όπνπ απηή απαηηείηαη. κε ην ζύλνιν ησλ εγθεθξηκέλσλ κέρξη ηελ ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο ηερληθώλ κειεηώλ κε όια ηα ζπλεκκέλα ηεύρε θαη ζρέδηα, εγθξηηηθέο απνθάζεηο κειεηώλ, εγθεθξηκέλα ηεύρε δεκνπξάηεζεο θαζώο θαη ηηο απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο θαη εγθξίζεηο. ΢πκπιήξσζε ησλ πηλάθσλ γηα ηηο απαξαίηεηεο αξρηθέο ηερληθέο ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο έξγσλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πξάμεσλ θαη αδεηώλ θαη εγθξίζεσλ. Με ηα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ απηώλ αλακέλεηαη ε ηεθκεξίσζε ηεο σξηκόηεηαο, ηεο πιεξόηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο πξόηαζεο ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. Πξνηάζεηο ηαθηνπνίεζεο ησλ εθθξεκνηήησλ. Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε πξνζδηνξηζκνύ ηνπ πξνο ρξεκαηνδόηεζε πνζνύ γηα εθείλεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ παξεκβάζεσλ - έξγσλ πνπ παξάγνληαη έζνδα, ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ θόζηνπο ηνπ έξγνπ όπνπ απαηηείηαη. ΢ύληαμε Σερληθνύ Γειηίνπ Πξνηεηλόκελεο Πξάμεο (ΣΓΠΠ) ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ πνπ αθνξνύλ ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ, κε ζθνπό ηελ νξγάλσζε θαθέισλ γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ρξεκαηνδόηεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ Δ΢ΠΑ θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 ησλ παξαθάησ έξγσλ: α. «Αζθαιηόζηξσζε αγξνηηθνύ δξόκνπ Πιαηαλάθη – Παιαηνρώξη» β. «Αζθαιηόζηξσζε αγξνηηθνύ δξόκνπ από Δπαξρηαθή νδό Μαξίνπ – Αγ. Γεκεηξίνπ ζηε ζέζε ‘Κνύξθνπιαο’ πξνο Κξεκαζηή» γ. «Βειηίσζε βαηόηεηαο δξόκνπ από Υνύλε έσο Ππξγνύδη» δ. «Αζθαιηόζηξσζε αγξνηηθνύ δξόκνπ από Υνύλε πξνο Βιεζηδηά» ε. «Αζθαιηόζηξσζε αγξνηηθνύ δξόκνπ από Πειεηά πξνο Κξεκαζηή» ζη. «Μειέηε αγξνηηθνύ δξόκνπ πξνο Κίζζαθα» δ. «Μειέηε αγξνηηθνύ δξόκνπ πξνο Βξύζε Γηθαίνπ – Ακπέιηα» ε. «Μειέηε αγξνηηθνύ δξόκνπ πξνο Άλσ Σπξό (ζέζε ‘Πάληδηθα’)» ζ. «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ Γήκνπ Νόηηαο Κπλνπξίαο» η. «Δπηζθεπή – ζπληήξεζε θηηξίνπ Κέληξνπ Τγείαο Λεσληδίνπ» θ. «Αλαπαιαίσζε θηηξίνπ Φάκπξηθαο γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ» ι. «Αλαπαιαίσζε θηηξίνπ παιαηνύ Γπκλαζίνπ Λεσληδίνπ Κπλνπξίαο» 3.2

Ο Γήκνο αλαιακβάλεη: ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζεη άκεζα όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύλ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ αλαγθαίσλ θαθέισλ,

ΓΗΜΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ-ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ Σελ. 5/12


ΑΔΑ: 4ΑΣΥΩΚΝ-Κ5Ρ ηελ

παξνρή

θάζε

αλαγθαίαο

δηεπθόιπλζεο

γηα

ηελ

πινπνίεζε

ηνπ

αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, Σελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη θαηαβνιή ζηελ Δηαηξεία ηεο ζπκθσλεκέλεο ακνηβήο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο.

4. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΢ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟΤ - ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ

Σν ζπκθσλεηηθό έρεη δηάξθεηα από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ έσο 30/11/2011.

Η δηάξθεηα ηνπ ζπκθσλεηηθνύ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, κε θνηλή ζπκθσλία ηνπ «Γήκνπ» θαη ηεο «Δηαηξείαο», ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαη ηήζεηο πνπ ζα πξνθύςνπλ από ην έιεγρν ησλ κειεηώλ.

5. ΑΜΟΙΒΗ - ΠΗΓΔ΢ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ΢Η΢

5.1

Ωο ακνηβή ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ζπκθσλείηαη ην πν ζό ησλ είθνζη ρηιηάδσλ επξώ (20.000,00 €) πιένλ ΦΠΑ θαη ζα θαηαβιεζεί ζε ηξεηο δόζεηο σο εμήο: Η πξώηε δόζε ζα θαηαβιεζεί κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ππεξεζηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 3.1 παξάγξαθν ηεο παξνύζεο θαη αθνξνύλ ηα έξγα: α. «Αζθαιηόζηξσζε αγξνηηθνύ δξόκνπ Πιαηαλάθη – Παιαηνρώξη», β. «Αζθαιηόζηξσζε αγξνηηθνύ δξόκνπ από Δπαξρηαθή νδό Μαξίνπ – Αγ. Γεκεηξίνπ ζηε ζέζε ‘Κνύξθνπιαο’ πξνο Κξεκαζηή», γ. «Βειηίσζε βαηόηεηαο δξόκνπ από Υνύλε έσο Ππξγνύδη», δ. «Αζθαιηόζηξσζε

αγξνηηθνύ

δξόκνπ

από

Υνύλε

πξνο

Βιεζηδηά»,

ε.

«Αζθαιηόζηξσζε αγξνηηθνύ δξόκνπ από Πειεηά πξνο Κξεκαζηή», ζη. «Μειέηε αγξνηηθνύ δξόκνπ πξνο Κίζζαθα», δ. «Μειέηε αγξνηηθνύ δξόκνπ πξνο Βξύζε Γηθαίνπ – Ακπέιηα», θαη ε. «Μειέηε αγξνηηθνύ δξόκνπ πξνο Άλσ Σπξό (ζέζε ‘Πάληδηθα’)», θαη αληηζηνηρεί ζην πνζό ησλ 9.000,00 € πιένλ ΦΠΑ. Η δεύηεξε δόζε ζα θαηαβιεζεί κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ππεξεζηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 3.1 παξάγξαθν ηεο παξνύζεο θαη αθνξνύλ ηα έξγα: ζ. «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ Γήκνπ Νόηηαο Κπλνπξίαο», θαη η. «Δπηζθεπή – ζπληήξεζε θηηξίνπ Κέληξνπ Τγείαο Λεσληδίνπ», θαη αληηζηνηρεί ζην πνζό ησλ 6.000,00 € πιένλ ΦΠΑ. Η ηξίηε δόζε ζα θαηαβιεζεί κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ππεξεζηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 3.1 παξάγξαθν ηεο παξνύζεο θαη αθνξνύλ ηα έξγα: θ. «Αλαπαιαίσζε θηηξίνπ ΓΗΜΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ-ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ Σελ. 6/12


ΑΔΑ: 4ΑΣΥΩΚΝ-Κ5Ρ Φάκπξηθαο γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ», θαη ι. «Αλαπαιαίσζε θηηξίνπ παιαηνύ Γπκλαζίνπ Λεσληδίνπ Κπλνπξίαο» θαη αληηζηνηρεί ζην πνζό ησλ 5.000,00 € πιένλ ΦΠΑ. Η ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ζα γίλεη από ίδηνπο πόξνπο ηνπ «Γήκνπ».

5.2 5.3

Με ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, ηελ πηζηνπνίεζε απηνύ από ηελ Κνηλή Δπηηξνπή ΢πκβαιινκέλσλ θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ αλαγθαίνπ πξνο ηνύην Πξαθηηθνύ Παξαιαβήο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Π2), ζα γίλεηαη ε έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ζηνηρείσλ από ηελ Δηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα ηεο θαηαβιεζεί ε πιεξσκή. 6. ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ΢ ΣΩΝ ΔΡΓΑ΢ΙΩΝ

6.1. Γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη παξαιαβή ησλ εξγαζηώλ απηήο ηεο ζύκβαζεο ζπγθξνηείηαη Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ, απνηεινύκελε από έλαλ (1) εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ θαη έλαλ (1) εθπξόζσπν ηεο Δηαηξείαο, σο εμήο: 1. Σνλ θ. Μαξλέξε Ισάλλε, Γήκαξρν ηνπ Γήκνπ Νόηηαο Κπλνπξίαο. 2. Σνλ θ. Μπεξέηζν Μαξίλν, Γηεπζύλνληα ΢ύκβνπιν ηεο Δηαηξείαο Κάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο έρεη δηθαίσκα αιιαγήο ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή, κεηά από ζρεηηθή έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πξνο ην ζπκβαιιόκελν κέξνο. 6.2. Έξγν ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο είλαη ε παξαθνινύζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. Δηδηθόηεξα ε Κνηλή Δπηηξνπή: α.

Θα παξαθνινπζεί ηελ δηαδηθαζία έιεγρνπ ησλ κειεηώλ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ

θαθέισλ γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδόηεζε ζηα πιαίζηα ηνπ Δ΢ΠΑ θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 θαη ζα εηζεγείηαη ζηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ηξόπνπο βειηίσζεο ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, ζην πιαίζην ηνπ αληίζηνηρνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο ζύκβαζεο απηήο. β.

Θα εηζεγείηαη ζηα ζπκβαιιόκελα κέξε ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηε δηεπθόιπλζε

ηεο πινπνίεζεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ. γ. Θα πηζηνπνηεί ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ ζπκθσλεηηθνύ. 6.3. Η θνηλή επηηξνπή απνθαζίδεη νκόθσλα γηα ηα ζέκαηα πνπ εμεηάδεη θαη νη απνθάζεηο ηεο δεζκεύνπλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.

ΓΗΜΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ-ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ Σελ. 7/12


ΑΔΑ: 4ΑΣΥΩΚΝ-Κ5Ρ 7. ΑΝΣΙ΢ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΢ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ - ΢ΤΝΔΠΔΙΔ΢

΢ε πεξίπησζε αδηθαηνιόγεηεο θαη αλαηηηνιόγεηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ παξάδνζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ ζπκθσλεηηθνύ πάλσ από 30 εξγάζηκεο κέξεο νθεηιόκελε ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηόηεηα ηεο Δηαηξείαο από ηνπο ρξόλνπο πνπ ηέζεθαλ, είλαη δπλαηόλ λα δεηεζεί από ηνλ Γήκν πξνο ηελ Δηαηξεία λα θαηαβάιεη γηα θάζε εκέξα πξόζζεηεο θαζπζηέξεζεο θαη κέρξη 20 εκέξεο, πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην έλα εθαηνζηό ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο θαη κέρξη ζπλνιηθνύ πνζνύ πνπ αληηζηνηρεί πνζνζηηαία ζην 20% ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο. Ο Γήκνο νθείιεη λα πξνβαίλεη άκεζα θαη αλειιηπώο ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο όπσο νξίζηεθαλ. Παξνκνίσο θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ηεο ακνηβήο ηεο Δηαηξείαο 40 εκεξώλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ παξόληνο από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή, απνηειεί αηηία γηα ηελ θαηαβνιή ηόθσλ ππεξεκεξίαο, κε εκεξνκελία έλαξμεο 41 εκέξεο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ παξόληνο από ηελ Δπηηξνπή. Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε από ηνπο όξνπο απηνύ ηνπ ζπκθσλεηηθνύ πνπ ζεσξνύληαη όινη ζεκαληηθνί ή ε παξάβαζε δηαηάμεσλ ηνπ λόκνπ θαη ηεο θαιήο πίζηεο από νπνηνδήπνηε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, παξέρεη ζην άιιν ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ην ζπκθσλεηηθό θαη λα αμηώζεη θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκηά ηνπ.

8. ΔΠΙΛΤ΢Η ΓΙΑΦΟΡΩΝ

Κάζε δηαθνξά κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε θαη εξκελεία ησλ όξσλ ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, ζα επηιύεηαη κε δηαηηεζία ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θάζε θνξά νηθείεο δηαηάμεηο θαη ζε πεξίπησζε κε απνδνρήο ηεο δηαηηεηηθήο απόθαζεο από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε ζα επηιύεηαη από ηα αξκόδηα Γηθαζηήξηα.

9. ΣΔΛΙΚΔ΢ ΓΙΑΣΑΞΔΙ΢

9.1

Κακία ηξνπνπνίεζε ηνπ παξόληνο ζπκθσλεηηθνύ δελ αλαγλσξίδεηαη ρσξίο έγγξαθν πνπ ππνγξάθεηαη από εθπξνζώπνπο ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ.

ΓΗΜΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ-ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ Σελ. 8/12


ΑΔΑ: 4ΑΣΥΩΚΝ-Κ5Ρ 9.2

Η κε άζθεζε δηθαησκάησλ ή ε παξάιεηςε ππνρξεώζεσλ από νπνηνδήπνηε ζπκβαιιόκελν κέξνο ή ε αλνρή θαηαζηάζεσλ αληίζεησλ πξνο ην ζπκθσλεηηθό, θαζώο θαη ε θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ πξνβιέπεη ην ζπκθσλεηηθό απηό από νπνηνδήπνηε ζπκβαιιόκελν κέξνο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ από δηθαίσκα ή απαιιαγή από ππνρξεώζεηο ηνπο ή αλαγλώξηζε δηθαησκάησλ ζηα ζπκβαιιόκελα κέξε, πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη από απηό.

9.3

Πέξαλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θαη ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ απηνύ, ε «Δηαηξεία» δε ζα ζρεηίδεηαη κε νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζία πξνβιέπεηαη από ηελ νηθεία λνκνζεζία.

Απηά ζπκθώλεζαλ, ζπλνκνιόγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε θαη αθνύ αλαγλώζζεθε ην πεξηερόκελν ηνπ ζπκθσλεηηθνύ απηνύ, ππνγξάθεηαη ζε ηξία (3) όκνηα πξσηόηππα όπσο παξαθάησ, από ηα νπνία ν πξώηνο ζπκβαιιόκελνο παίξλεη δύν (2) θαη ν δεύηεξνο έλα (1).

ΟΙ ΢ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ

ΓΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ

ΙΩΑΝΝΗ΢ ΜΑΡΝΔΡΗ΢

ΜΑΡΙΝΗ΢ ΜΠΔΡΔΣ΢Ο΢

ΓΗΜΑΡΥΟ΢

ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΢ΤΜΒΟΤΛΟ΢

ΓΗΜΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ-ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ Σελ. 9/12


ΑΔΑ: 4ΑΣΥΩΚΝ-Κ5Ρ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

1. Περηγραθή Φσζηθού Αληηθεηκέλοσ ηες ΢ύκβαζες / Προδηαγραθές 2. Πραθηηθό Παραιαβής Δργαζηώλ

ΓΗΜΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ-ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ Σελ. 10/12


ΑΔΑ: 4ΑΣΥΩΚΝ-Κ5Ρ Π1. Περηγραθή Φσζηθού Αληηθεηκέλοσ ηες ΢ύκβαζες / Προδηαγραθές Έιεγρνο ησλ κειεηώλ θαη επηθαηξνπνίεζε όπνπ απηή απαηηείηαη. κε ην ζύλνιν ησλ εγθεθξηκέλσλ κέρξη ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο ηερληθώλ κειεηώλ κε όια ηα ζπλεκκέλα ηεύρε θαη ζρέδηα, εγθξηηηθέο απνθάζεηο κειεηώλ, εγθεθξηκέλα ηεύρε δεκνπξάηεζεο θαζώο θαη ηηο απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο θαη εγθξίζεηο. ΢πκπιήξσζε ησλ πηλάθσλ γηα ηηο απαξαίηεηεο αξρηθέο ηερληθέο ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο έξγσλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πξάμεσλ θαη αδεηώλ θαη εγθξίζεσλ. Με ηα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ απηώλ αλακέλεηαη ε ηεθκεξίσζε ηεο σξηκόηεηαο, ηεο πιεξόηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο πξόηαζεο ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. Πξνηάζεηο ηαθηνπνίεζεο ησλ εθθξεκνηήησλ. Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε πξνζδηνξηζκνύ ηνπ πξνο ρξεκαηνδόηεζε πνζνύ γηα εθείλεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ παξεκβάζεσλ - έξγσλ πνπ παξάγνληαη έζνδα, ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ θόζηνπο ηνπ έξγνπ όπνπ απαηηείηαη. ΢ύληαμε Σερληθνύ Γειηίνπ Πξνηεηλόκελεο Πξάμεο (ΣΓΠΠ) ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ πνπ αθνξνύλ ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ησλ έξγσλ, κε ζθνπό ηελ νξγάλσζε θαθέισλ γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ρξεκαηνδόηεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ Δ΢ΠΑ θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 ησλ παξαθάησ έξγσλ: α. «Αζθαιηόζηξσζε αγξνηηθνύ δξόκνπ Πιαηαλάθη – Παιαηνρώξη» β. «Αζθαιηόζηξσζε αγξνηηθνύ δξόκνπ από Δπαξρηαθή νδό Μαξίνπ – Αγ. Γεκεηξίνπ ζηε ζέζε ‘Κνύξθνπιαο’ πξνο Κξεκαζηή» γ. «Βειηίσζε βαηόηεηαο δξόκνπ από Υνύλε έσο Ππξγνύδη» δ. «Αζθαιηόζηξσζε αγξνηηθνύ δξόκνπ από Υνύλε πξνο Βιεζηδηά» ε. «Αζθαιηόζηξσζε αγξνηηθνύ δξόκνπ από Πειεηά πξνο Κξεκαζηή» ζη. «Μειέηε αγξνηηθνύ δξόκνπ πξνο Κίζζαθα» δ. «Μειέηε αγξνηηθνύ δξόκνπ πξνο Βξύζε Γηθαίνπ – Ακπέιηα» ε. «Μειέηε αγξνηηθνύ δξόκνπ πξνο Άλσ Σπξό (ζέζε ‘Πάληδηθα’)» ζ. «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ Γήκνπ Νόηηαο Κπλνπξίαο» η. «Δπηζθεπή – ζπληήξεζε θηηξίνπ Κέληξνπ Τγείαο Λεσληδίνπ» θ. «Αλαπαιαίσζε θηηξίνπ Φάκπξηθαο γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ» ι. «Αλαπαιαίσζε θηηξίνπ παιαηνύ Γπκλαζίνπ Λεσληδίνπ Κπλνπξίαο»

ΓΗΜΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ-ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ Σελ. 11/12


ΑΔΑ: 4ΑΣΥΩΚΝ-Κ5Ρ

Π2. Πραθηηθό Παραιαβής Δργαζηώλ

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ΢ ΣΟΤ ΑΠΟ …………… ΢ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟΤ ΑΝΑΘΔ΢Η΢ ΤΠΗΡΔ΢ΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ : «ΔΛΔΓΥΟ΢ ΜΔΛΔΣΩΝ ΜΔ ΢ΚΟΠΟ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩ΢Η ΦΑΚΔΛΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑ΢ΔΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ΢Η΢ ΢ΣΑ ΠΛΑΙ΢ΙΑ ΣΟΤ Δ΢ΠΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢ ΑΓΡΟΣΙΚΗ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ 2007-2013»

Σην Λεωλίδην Αξθαδίαο ζήκεξα …………….. εκέξα ……………… θαη ώξα ………………., ζπλήιζαλ ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα Λεωληδίνπ ηνπ Δήκνπ Νόηηαο Κπλνπξίαο, ηα κέιε ηεο Κνηλήο Επηηξνπήο ηωλ ζπκβαιινκέλωλ ηνπ από …………….. Σπκθωλεηηθνύ Αλάζεζεο Υπεξεζηώλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ ηίηινπ : «Έιεγρνο κειεηώλ κε ζθνπό ηελ νξγάλωζε θαθέιωλ γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεωλ ρξεκαηνδόηεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ΕΣΠΑ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013»

΢ηη ζσνεδρίαζη επί ζσνόλοσ δύο (2) μελών ήηαν παρόνηες: 1.Παρόνηες

Απόνηες

1. 2. Η Δπιηροπή ζηα πιαίζηα ηεο παξαπάλω ελέξγεηαο παξέιαβε ζε ένησπη και ηλεκηρονική μορθή ηην Οικονομοηετνική Μελέηη ηοσ ηίηλοσ.

Η Δπιηροπή Παραλαβής

ΓΗΜΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ-ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ Σελ. 12/12

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Αναθεση σε Πάρνωνα ΑΕ