Page 1

ΑΔΑ: 45Β3ΩΚΝ-ΧΓ7

΢ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΑΝΑΘΔ΢Η΢ ΢ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔ΢ΙΩΝ

“ΤΠΗΡΔ΢ΙΔ΢ ΢ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ΢ ΤΠΟ΢ΣΗΡΙΞΗ΢ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢ 2011-2014 ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢

΢πκβαιιόκελνη : α. Γήκνο Νόηηαο Κπλνπξίαο β. “Αλαπηπμηαθή Πάξλσλα”. Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ.


ΑΔΑ: 45Β3ΩΚΝ-ΧΓ7 ΢ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΑΝΑΘΔ΢Η΢ ΢ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔ΢ΙΩΝ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1.

΢ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ ......................................................................................................................... 3

2.

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΢ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟΤ ................................................................................................ 4

3.

ΤΠΟΥΡΔΩ΢ΔΙ΢ ΣΩΝ ΢ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ................................................................................... 4

4.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΢ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟΤ ................................................................................................ 4

5.

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗ΢Η΢ ΣΟΤ ΢ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟΤ .................................................... 5

6.

ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΣΩΝ ΔΡΓΑ΢ΙΩΝ –ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ΢ ............. 5

7.

ΑΜΟΙΒΗ - ΠΗΓΔ΢ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ΢Η΢ ....................................................................................... 5

8.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ............................................................................................................ 6

9.

ΑΝΣΙ ΢ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΢ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ - ΢ΤΝΔΠΔΙΔ΢ ..................................................................... 6

10. ΔΠΙΛΤ΢Η ΓΙΑΦΟΡΩΝ...................................................................................................................... 6 11. ΣΔΛΙΚΔ΢ ΓΙΑΣΑΞΔΙ΢ ...................................................................................................................... 7

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ............................................................................................................................... 8

ΓΗΜΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ “ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ” - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ Σελ. 2/9


ΑΔΑ: 45Β3ΩΚΝ-ΧΓ7 ΢ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΑΝΑΘΔ΢Η΢ ΢ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔ΢ΙΩΝ

1. ΢ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ

΢ήκεξα 07/09/2011, εκέξα Σεηάξηε, ζην Καηάζηεκα Γήκνπ Νόηηαο Κπλνπξίαο κεηαμύ: 1) Τος Δήμος Νόηιαρ Κςνοςπίαρ, πος νόμιμα εκπποζωπείηαι από ηον Δήμαπσο κ Ιωάννη Μαπνέπη και ζηο εξήρ θα ονομάζεηαι «Δήμορ». 2) Τηρ Εηαιπείαρ πος εδπεύει ζηο Λεωνίδιο Απκαδίαρ, με ηην επωνςμία «Αναπηςξιακή Πάπνωνα. Αναπηςξιακή Ανώνςμη Εηαιπεία ΟΤΑ», πος νόμιμα εκπποζωπείηαι από ηον Δνηα Σύμβοςλο ηος Δ.Σ. κ. Μαπίνη Μπεπέηζο και ζηο εξήρ θα ονομάζεηαι «Εηαιπεία», έρνληαο ππόςε: Σν αξ. 209, παξ. 2 & ην αξ.273, παξ.1 ηνπ Ν.3463/2006. Σν αξ.11, παξ.4 & ην αξ.67, παξ.1 ηνπ ΠΓ 28/1980. Tα πξνβιεπόκελα ζην Άξζξν 268 ηνπ Ν.3463/06 (Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο). Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 2362/1995, όζνλ αθνξά ηα επηηξεπηά ρξεκαηηθά όξηα, όπσο απηά δηακνξθώλνληαη κε ηε ππ’ αξηζ. 35130/739/9-08-2010 (ΦΔΚ 1291 Β΄ /11-8-2010) απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ. Tελ απόθαζε ηνπ Γ.΢. ηνπ «Γήκνπ» κε αξ. 206/2011, ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ησλ ζπκβνπιεπηηθώλ

ππεξεζηώλ

ππνζηήξημεο

γηα

ηελ

θαηάξηηζε

ηνπ

Δπηρεηξεζηαθνύ

Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Νόηηαο Κπλνπξίαο ζηελ “Δηαηξεία”. Tελ ππ΄ αξηζ. 6/06-09-2011 ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.΢. ηεο «Δηαηξείαο». Σα ζρεηηθά κε ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ΟΣΑ άξζξα 203-207 ηνπ Ν.3463/06. Σελ απόθαζε κε αξ. 18183/2-4-2007 (αξ. ΦΔΚ 534/13-4-2007) ηνπ ΤΠΔ΢ όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, Σελ κε αξ. απόθ. 58939/45/25-10-2006 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 185/2007 (ΦΔΚ 221/12.9.2007) «Όξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) α’ βαζκνύ» Σν κε αξ. πξση.: 45038/8-8-2007 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. Σν άξζξν 266 ηνπ Ν. 3852/2010 ΦΔΚ Α 87/7.6.2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. θα΄ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 3870/2010 ΦΔΚ Α 138/9.8.2010. ζπκθσλνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα παξαθάησ:

ΓΗΜΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ “ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ” - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ Σελ. 3/9


ΑΔΑ: 45Β3ΩΚΝ-ΧΓ7 ΢ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΑΝΑΘΔ΢Η΢ ΢ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔ΢ΙΩΝ

2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΢ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟΤ

Ο «Γήκνο» αλαζέηεη ζηελ “Δηαηξεία” ηελ παξνρή ησλ παξαθάησ ππεξεζηώλ: ΢πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Νόηηαο Κπλνπξίαο γηα ηελ πεξίνδν 2011-2014. Οη ππεξεζίεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ζπλεκκέλν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ, πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ παξόληνο.

3. ΤΠΟΥΡΔΩ΢ΔΙ΢ ΣΩΝ ΢ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ

3.1 Η “Δηαιπεία” αναλαμβάνει: Σελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ζπλεκκέλν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ θαη είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αξηηόηεηά ηνπο. 3.2 Ο Γήμορ αναλαμβάνει: Σελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζεη άκεζα κόιηο δεηεζνύλ όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύλ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ αλαγθαίσλ θαθέισλ. Σελ παξνρή θάζε αλαγθαίαο δηεπθόιπλζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο. Σνλ ζπληνληζκό ηόζν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ όζν θαη ησλ Γηνηθεηηθώλ ΢πκβνπιίσλ ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ ηνπ, γηα ηηο έγθαηξεο εηζεγήζεηο ηνπο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ αληίζηνηρα, ζρεηηθά κε ηνπο ζηόρνπο ηνπο θαηά ηελ επόκελε πεξίνδν, θαηά αληηζηνηρία πξνο ηνπο άμνλεο θαη ηα κέηξα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο. Σελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη θαηαβνιή ζηελ Δηαηξεία ηεο ζπκθσλεκέλεο ακνηβήο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο, ππνρξενύκελνο άκα ηελ ςήθηζε - έγθξηζε ηεο θάζε θάζεο από ην Γ.΢. ηνπ Γήκνπ.

4. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΢ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟΤ

Η παξνρή ησλ ππεξεζηώλ νινθιεξώλεηαη κε ηελ παξάδνζε θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο από ην Γ.΢. Γήκνπ Νόηηαο Κπλνπξίαο. Σο παπόν ζςμθωνηηικό ιζσύει από ζήμεπα και έσει διάπκεια έωρ ηιρ 30/09/2011, ζύκθσλα κε ην Ν. 3852/2010 θαη ηελ αξ. 5694/11.03.2011 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε αξ. 18183/2.4.2007 Τπνπξγηθή Απόθαζε κε ηίηιν «Πεξηερόκελν, δνκή θαη ηξόπνο ππνβνιήο ησλ επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ ησλ Ο.Σ.Α. α’ βαζκνύ». ΓΗΜΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ “ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ” - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ Σελ. 4/9


ΑΔΑ: 45Β3ΩΚΝ-ΧΓ7 ΢ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΑΝΑΘΔ΢Η΢ ΢ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔ΢ΙΩΝ

΢ε πεπίπηωζη παπάηαζηρ ηηρ πποθεζμίαρ για ηην καηάπηιζη ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ ηος Γήμος, η διάπκεια ηος ζςμθωνηηικού παπαηείνεηαι μέσπι ηη νέα καηαληκηική ημεπομηνία.

5. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗ΢Η΢ ΣΟΤ ΢ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟΤ

Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο πινπνίεζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ, νξίδεηαη έσο ηελ 30/09/2011 και ζε κάθε πεπίπηωζη μέσπι ηην καηαληκηική ημεπομηνία πος θα οπιζηεί από ηο Τποςπγείο Δζωηεπικών Αποκένηπωζηρ & Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ, θαη θαηαλέκεηαη καηά ζηάδια σο εμήο: Παξάδνζε ηεο Α’ Φάζεο, έσο ηηο 30/09/2011. Παξάδνζε ηεο Β’ Φάζεο, έσο ηελ καηαληκηική ημεπομηνία πος θα οπιζηεί από ηο Τποςπγείο Δζωηεπικών Αποκένηπωζηρ & Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ. Οη ρξόλνη παξαιαβήο, ειέγρσλ θαη εγθξίζεσλ από ηηο δηάθνξεο Τπεξεζίεο δελ ιακβάλνληαη ππόςε ζηνλ παξαπάλσ ρξόλν πινπνίεζεο ησλ σο άλσ θάζεσλ. Μεηαβνιέο ησλ ζηαδίσλ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ, ζα αληηκεησπίδνληαη θάζε θνξά κεηά από αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ελόο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, από ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηεο ζύκβαζεο.

6. ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΣΩΝ ΔΡΓΑ΢ΙΩΝ –ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ΢

Η παξαθνινύζεζε θαη παξαιαβή ησλ εξγαζηώλ ηεο ζύκβαζεο απηήο δηελεξγείηαη από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, όπσο απηή νξίδεηαη θαηόπηλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ν Γήκνο. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε παξαθνινύζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. Δηδηθόηεξα έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη : Η εηζήγεζε ζηα ζπκβαιιόκελα κέξε ιήςεο κέηξσλ γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ. Η αηηηνινγεκέλε παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο πινπνίεζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ θαζώο θαη ησλ επηκέξνπο θάζεσλ απηνύ. Η αηηηνινγεκέλε ηξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο.

7. ΑΜΟΙΒΗ - ΠΗΓΔ΢ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ΢Η΢

7.1

Ωο ακνηβή ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ζπκθσλείηαη ην πνζό ησλ είθνζη ρηιηάδσλ επξώ (20.000,00€) πιένλ Φ.Π.Α. ΓΗΜΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ “ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ” - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ Σελ. 5/9


ΑΔΑ: 45Β3ΩΚΝ-ΧΓ7 ΢ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΑΝΑΘΔ΢Η΢ ΢ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔ΢ΙΩΝ

7.2

Η ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ζα γίλεη από ίδηνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ. 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

8.1

Με ηελ ηκεκαηηθή πινπνίεζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ ζπκθσλεηηθνύ θαη ηελ ςήθηζε έγθξηζή ηνπ από ην Γ.΢. ηνπ Γήκνπ θαηαβάιινληαη νη πιεξσκέο.

8.2

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο Α’ Φάζεο θαη ηελ ςήθηζε – έγθξηζε απηήο από ην Γ.΢. ηνπ Γήκνπ θαηαβάιιεηαη πνζό ύςνπο 10.000,00 € πιένλ ηνπ Φ.Π.Α.

8.3

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο Β’ Φάζεο θαη ηελ ςήθηζε - έγθξηζε απηήο από ην Γ.΢. ηνπ Γήκνπ θαηαβάιιεηαη πνζό ύςνπο 10.000,00 € πιένλ ηνπ Φ.Π.Α. Η θαηαβνιή ησλ ακνηβώλ ζηελ “Δηαηξεία” ζα γίλεηαη κε ηελ έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ζηνηρείσλ.

9. ΑΝΣΙ ΢ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΢ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ - ΢ΤΝΔΠΔΙΔ΢

΢ε πεξίπησζε αδηθαηνιόγεηεο θαη αλαηηηνιόγεηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ παξάδνζε θάζε ζπκθσλεκέλεο θάζεο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ ζπκθσλεηηθνύ πάλσ από 30 εξγάζηκεο κέξεο νθεηιόκελε ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηόηεηα ηεο Δηαηξείαο από ηνπο ρξόλνπο πνπ ηέζεθαλ, είλαη δπλαηόλ λα δεηεζεί από ηνλ Γήκν πξνο ηελ Δηαηξεία λα θαηαβάιεη γηα θάζε εκέξα πξόζζεηεο θαζπζηέξεζεο θαη κέρξη 20 εκέξεο, πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην έλα εθαηνζηό ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο γηα ηελ θάζε θάζε θαη κέρξη ζπλνιηθνύ πνζνύ πνπ αληηζηνηρεί πνζνζηηαία ζην 20% ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο. Ο Γήκνο νθείιεη λα πξνβαίλεη άκεζα θαη αλειιηπώο ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο όπσο νξίζηεθαλ. Παξνκνίσο θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ηεο ακνηβήο ηεο Δηαηξείαο γηα θάζε θάζε γηα δηάζηεκα 40 εκεξώλ κεηά ηελ ςήθηζε - έγθξηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ παξόληνο από ην Γ.΢. ηνπ Γήκνπ, απνηειεί αηηία γηα ηελ θαηαβνιή ηόθσλ ππεξεκεξίαο, κε εκεξνκελία έλαξμεο 41 εκέξεο κεηά ηελ ςήθηζε - έγθξηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ παξόληνο από ην Γ.΢. ηνπ Γήκνπ. Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε από ηνπο όξνπο απηνύ ηνπ ζπκθσλεηηθνύ πνπ ζεσξνύληαη όινη ζεκαληηθνί ή ε παξάβαζε δηαηάμεσλ ηνπ λόκνπ θαη ηεο θαιήο πίζηεο από νπνηνδήπνηε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, παξέρεη ζην άιιν ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ην ζπκθσλεηηθό θαη λα αμηώζεη θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκηά ηνπ.

10. ΔΠΙΛΤ΢Η ΓΙΑΦΟΡΩΝ

Κάζε δηαθνξά κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε θαη εξκελεία ησλ όξσλ ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, ζα επηιύεηαη κε δηαηηεζία ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θάζε θνξά νηθείεο δηαηάμεηο ΓΗΜΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ “ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ” - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ Σελ. 6/9


ΑΔΑ: 45Β3ΩΚΝ-ΧΓ7 ΢ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΑΝΑΘΔ΢Η΢ ΢ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔ΢ΙΩΝ

θαη ζε πεξίπησζε κε απνδνρήο ηεο δηαηηεηηθήο απόθαζεο από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε ζα επηιύεηαη από ηα αξκόδηα Γηθαζηήξηα. 11. ΣΔΛΙΚΔ΢ ΓΙΑΣΑΞΔΙ΢

11.1 Η κε άζθεζε δηθαησκάησλ ή ε παξάιεηςε ππνρξεώζεσλ από νπνηνδήπνηε ζπκβαιιόκελν κέξνο ή ε αλνρή θαηαζηάζεσλ αληίζεησλ πξνο ην ζπκθσλεηηθό, θαζώο θαη ε θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ πξνβιέπεη ην ζπκθσλεηηθό απηό από νπνηνδήπνηε ζπκβαιιόκελν κέξνο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ από δηθαίσκα ή απαιιαγή από ππνρξεώζεηο ηνπο ή αλαγλώξηζε δηθαησκάησλ ζηα ζπκβαιιόκελα κέξε, πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη από απηό. 11.2 Πέξαλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζεο ζπκθσλίαο, ε Δηαηξεία δελ ππνρξενύηαη κε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο δξάζεσλ, θαηάξηηζεο νξηζηηθώλ ηερληθώλ δειηίσλ, κειεηώλ, δηαδηθαζηώλ παξαθνινύζεζεο δεηθηώλ, αμηνιόγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πηζαλώλ ηξνπνπνηήζεσλ κεηά ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή, ηα νπνία κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν λέαο ζπλεξγαζίαο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο. Απηά ζπκθώλεζαλ, ζπλνκνιόγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε θαη αθνύ αλαγλώζζεθε ην πεξηερόκελν ηνπ ζπκθσλεηηθνύ απηνύ, ππνγξάθεηαη ζε δύν (2) όκν ηα πξσηόηππα όπσο παξαθάησ, από ηα νπνία θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο παίξλεη από έλα (1). ΟΙ ΢ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟ

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α. Δ. ΟΣΑ

Ο Γήμαπσορ

Ο Γιεςθύνων ΢ύμβοςλορ

Ιωάννηρ Μαπνέπηρ

Μαπίνηρ Μπεπέηζορ

ΓΗΜΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ “ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ” - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ Σελ. 7/9


ΑΔΑ: 45Β3ΩΚΝ-ΧΓ7 ΢ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΑΝΑΘΔ΢Η΢ ΢ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔ΢ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Πεπιγπαθή Φςζικού Ανηικειμένος ηηρ ΢ύμβαζηρ / Πποδιαγπαθέρ Οη ππεξεζίεο ηεο Δηαηξείαο αλαθέξνληαη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ Νόηηαο Κπλνπξίαο ζηελ θαηάξηηζε, παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πεξίνδν 20112014, θαη ζπγθεθξηκέλα αθνξνύλ: • Τπνζηήξημε ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζπγθέληξσζε, από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο, ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. • Τπνζηήξημε ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζύληαμε ηνπ ζρεδίνπ κε ην ΢ηξαηεγηθό ΢ρεδηαζκό ηνπ Γήκνπ πνπ ζα ππνβιεζεί ζην Γήκαξρν θαη ζην Γεκνηηθό ΢πκβνύιην γηα ζπδήηεζε θαη ςήθηζε. • ΢ρεδηαζκό ηνπ αλαγθαίνπ επηθνηλσληαθνύ πξνγξάκκαηνο θαη θαζνδήγεζε ηνπ Γήκνπ ζην λα νξγαλώζεη θαιύηεξα ηηο δηαδηθαζίεο δεκνζηνπνίεζεο θαη δηαβνύιεπζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηνπο πνιίηεο, ηηο ελώζεηο πνιηηώλ, ηνπο ηνπηθνύο θνηλσληθνύο θνξείο, ηηο κε Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο, ηνπο θνηλσληθνύο εηαίξνπο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηώλ. • Τπνζηήξημε ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ ηνπ Γήκνπ ώζηε λα πξνζδηνξίζνπλ θαη πεξηγξάςνπλ ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο δξάζεηο ηεο ηξηεηίαο 2012-2014, ηεξαξρεκέλνπο θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. • Τπνζηήξημε γηα ηνλ ηξηεηή πξνγξακκαηηζκό ησλ δξάζεσλ θαη ηνπ Οηθνλνκηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ εζόδσλ θαη δαπαλώλ. • Μεηαθνξά ηεο θαηάιιειεο ηερλνγλσζίαο θαη επαξθήο πξαθηηθή εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε ζην κέιινλ εζσηεξηθήο ηθαλόηεηαο απηνδύλακεο θαηάξηηζεο, παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο αλαπηπμηαθώλ δξάζεσλ. • ΢ύληαμε ηνπ νξηζηηθνύ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο, αμηνπνηώληαο θαη ζπλζέηνληαο ηηο πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηώλ, ηηο απνθάζεηο ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ από ηηο δηαδηθαζίεο δηαβνύιεπζεο. Οη ππεξεζίεο ΢πκβνύινπ αθνξνύλ ζην ζύλνιν ησλ ελνηήησλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο, όπσο απηέο νξίδνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Δπίζεο γηα ηηο ππεξεζίεο ζπκβνύινπ κπνξεί λα ιεθζεί ππόςε ν Οδεγόο ζύληαμεο Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ. Γηα όιεο ηηο πξνεγνύκελεο ππεξεζίεο ν ΢ύκβνπινο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ην Γήκν, ηα αηξεηά όξγαλα, ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ηα Ννκηθά ηνπ Πξόζσπα θαη ηελ ππεξεζία Πξνγξακκαηηζκνύ, εθόζνλ ππάξρεη. ΦΑ΢ΔΙ΢ ΤΛΟΠΟΙΗ΢Η΢ ΣΗ΢ ΢ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ΢ ΤΠΟ΢ΣΗΡΙΞΗ΢ Φάση Α’ : Τποζηήπιξη ζηο ΢ηπαηηγικό ΢σεδιαζμό ηος Γήμος Νόηιαρ Κςνοςπίαρ Δηδηθόηεξα: ΓΗΜΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ “ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ” - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ Σελ. 8/9


ΑΔΑ: 45Β3ΩΚΝ-ΧΓ7 ΢ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΑΝΑΘΔ΢Η΢ ΢ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔ΢ΙΩΝ

΢πλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιόγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ νξάκαηνο, ησλ αξρώλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαθπβέξλεζεο, ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ (γεληθνί ζηόρνη θαη πνιηηηθέο δξάζεο) θαη ησλ αλαπηπμηαθώλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (άμνλεο θαη κέηξα). Τπνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηώλ δηαβνύιεπζεο. Φάση Β’: Τποζηήπιξη ζηον Δπισειπηζιακό και Οικονομικό ππογπαμμαηιζμό ηος Γήμος Νόηιαρ Κςνοςπίαρ για ηην επόμενη ηπιεηία Δηδηθόηεξα: Καηάξηηζε ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηνπο γεληθνύο ζηόρνπο ηνπηθήο θαη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο (εμεηδίθεπζε ησλ ζηόρσλ θαη θαζνξηζκόο δξάζεσλ). Ιεξάξρεζε θαη ηξηεηήο πξνγξακκαηηζκόο ησλ δξάζεσλ. Οηθνλνκηθόο πξνγξακκαηηζκόο εζόδσλ θαη δαπαλώλ. Οινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο. ΢ην πιαίζην ηεο ππνζηήξημεο ησλ αλσηέξσ Φάζεσλ θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπο, ε Δηαηξεία παξέρεη ηερλνγλσζία θαη εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα κεζνδνινγίαο, θαηάξηηζεο θαη αμηνιόγεζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ. ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ Σα παξαδνηέα ηνπ Αλαδόρνπ ζην πιαίζην ππνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ζπκπίπηνπλ κε ηηο ελόηεηεο θαη ηα θεθάιαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Τ.Α. 18183/2.4.2007 θαη είλαη: • Ο ΢ηξαηεγηθόο ΢ρεδηαζκόο ηνπ Γήκνπ Νόηηαο Κπλνπξίαο (Α΄ Φάζε). • Ο Δπηρεηξεζηαθόο θαη Οηθνλνκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο (Β’ Φάζε). Η Δηαηξεία θέξεη ηελ επζύλε γηα ηελ άξηηα επηζηεκνληθή θαη ηερληθή επάξθεηα ησλ παξαδνηέσλ απηώλ.

ΓΗΜΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ “ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ” - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ Σελ. 9/9

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 2011-2014  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 2011-2014  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2011-2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ