Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΜΦΩΚΝ-6Ε5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄ αριθµό 17/22-8-2011 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας . Στο Λεωνίδιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 22η του µηνός Αυγούστου, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 13:00µ.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ύστερα από την υπ‘ αριθµ. πρωτ. 10151/188-2011 πρόσκληση του Προέδρου της αποτελούµενη από τους: Παρόντες: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

∆ηµήτριος Αθανασόπουλοs - Πρόεδρος Παναγιώτης Φιλιππακόπουλος – Μέλος Νικόλαος Βρεττάκης – Μέλος Ηλίας Γεωργίτσης - Μέλος Ηλίας Μάνος – Μέλος Βασίλειος Σαλάκος – Μέλος Ιωάννης ∆ανεσής - Μέλος

Απόντες κανένας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Ηλία Ν. Πουλέτσο, διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής και εισηγήθηκε όπως κατωτέρω:


ΑΔΑ: 4ΑΜΦΩΚΝ-6Ε5

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 128 / 2011 Θέµα 2ο: «Έγκριση της µελέτης - όρων διακήρυξης και ορισµός επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για τη µεταφορά µαθητών του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας.» Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης , παρουσίασε την από 22/8/2011 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας σχετική µε το εν λόγω θέµα. Στη συνέχεια αφού υπενθύµισε στα υπόλοιπα µέλη της Οικ. Επιτροπής: 1) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006. 2) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010. 3) Τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 4) Τις διατάξεις του Π∆. 60/2007. 5) Τις διατάξεις του Ν 2362/95. 6) Το Π∆ 113/10, τους παρακάλεσε ώστε να προβούν στην λήψη απόφασης µε την οποία να: Α) Εγκρίνουν τη διενέργεια του ανοικτού διεθνή δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη µεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) άνευ ορίου επί του προϋπολογισµού έκαστου δροµολογίου, για τη ανάδειξη µειοδοτών µεταφοράς των µαθητών Σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σχολικού έτους 2011 – 2012. Β) Εγκρίνουν την υπ' αριθ. 74/2011 Τ.Υ. µελέτη, το σχέδιο διακήρυξης του µειοδοτικού διαγωνισµού και τον προϋπολογισµό της παροχής υπηρεσίας. Γ) Συγκροτήσουν την επιτροπή παραλαβής & αξιολόγησης προσφορών. ∆)∆ιαθέσουν την αναγκαία πίστωση σε βάρος του ΚΑ 15-6413 συνολικού ποσού 290.218,13€ του προϋπολογισµού εξόδων του τρέχοντος έτους, σύµφωνα µε την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. Ε) Επιλέξουν τις Εφηµερίδες στις οποίες θα δηµοσιευθεί η περίληψη της διακήρυξης Στη συνέχεια ο Πρόεδρος παρουσίασε την υπ'αριθµ. 74/2011 Τ.Υ. Μελέτη Σχέδιο Προκήρυξης της Οικ.Υπηρεσίας του ∆ήµου, µε αντικείµενο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ», προϋπολογισµού 290.218,13 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), που περιλαµβάνει : Σχέδιο Προκήρυξης, Παράρτηµα Α' - Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών, Παράρτηµα Β' - Γενικοί Όροι ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Παράρτηµα Γ ∆ροµολόγια για την εξυπηρέτηση των µαθητών του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής. Η ανωτέρω Μελέτη - ∆ιακήρυξη, αφορά τη διενέργεια ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη µειοδοτών για τη µεταφορά των µαθητών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του αναγραφόµενου ηµερήσιου κοµίστρου ανά δροµολόγιο (χωρίς τον Φ.Π.Α.) του Παραρτήµατος Γ, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ΚΥΑ 35415/28.07.2011 (ΦΕΚ 1701/01.08.2011 τεύχος Β’) οι δαπάνες µεταφοράς και επιδότησης των µαθητών βαρύνουν τις σχετικές πιστώσεις των Κ.Α.Π. που δεσµεύονται ειδικά για το σκοπό αυτό για κάθε δήµο στα όρια του οποίου βρίσκονται οι σχολικές µονάδες στις οποίες µεταφέρονται οι µαθητές.


ΑΔΑ: 4ΑΜΦΩΚΝ-6Ε5

Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο, είδε την Μελέτη-∆ιακήρυξη υπ'αριθµ. 74/2011 Τ.Υ. της ∆/νσης τεχνικών έργων του ∆ήµου Τρίπολης, έκαµε διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010 Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ -114 Α/8-6-2006): Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2007). ΤοΝ. 3310/05(ΦΕΚ30Α'/14-2-05) Το Ν. 2690/9-3-99 (ΦΕΚ 45 Α') ΤοΝ. 1566/85 (ΦΕΚ Α 167). ΤοΝ. 2286/95 (ΦΕΚ ΑΙ 9). Το Ν. 2621/23-6-98 (ΦΕΚ 136 Α'). Το Ν. 3699/08 (ΦΕΚ 199 Α/2-10-2008). Το Ν. 2936/25-7-01 (ΦΕΚ Α 166). Το Ν.2446/96 (ΦΕΚ 276 Α'). Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α'). Το Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ - 150 Α/10-7-07). Το Π.∆. 166/03 (ΦΕΚ Α 138/5-6-03). Το Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ Α11). Το Π.∆. 346/01 (ΦΕΚ Α 233/11-10-2001). Το Π.∆. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/22-11-2010-∆ιορθ.σφαλµ. Στο ΦΕΚ 209 Α/10-122010). Το Π.∆. 60/2007, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. Την αριθ. ΙΒ/6071/98 (ΦΕΚ 932 Β'). Την αριθµ. Α 5790/575/09 (ΦΕΚ 756 Β/24-4-2009). Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας µίσθωσης και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση, κ.λπ.) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας µίσθωσης έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει τη διενέργεια ανοικτού διεθνή δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη µεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) άνευ ορίου επί του προϋπολογισµού έκαστου δροµολογίου, για τη ανάδειξη µειοδοτών µεταφοράς των µαθητών Σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σχολικού έτους 2011 – 2012. 2. Εγκρίνει την υπ’αριθµ. 74/2011 Μελέτη του έργου «Μεταφορές µαθητών Σχολείων του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας για το Σχολικό έτος 2011-2012, της ∆/νσης Τεχνικών έργων του ∆ήµου Τριπόλεως. 3. Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής & αξιολόγησης προσφορών, ως εξής : α) Γεωργία Μαντζανά του Βασιλείου ΠΕ χηµικών µηχανικών, µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου µας µε αναπληρωτή τον Γεώργιο Μπούτσικο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, µόνιµο υπάλληλο του ∆ήµου µας. β) Μαρία Λαλουδάκη του Γεωργίου ΠΕ 1 ∆ιοικ.Οικονοµικού, µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου µας µε αναπληρώτρια την Αγγελική Ανεζύρη του Φιλίππου ΤΕ 17 ∆ιοικ. Λογιστικού µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου µας. γ) Εµµανουήλ Ρεντούλη του Μιχαήλ ΤΕ ∆ιοικ. Λογισµικού µόνιµο υπάλληλο του ∆ήµου µας µε αναπληρωτή τον Ηλία Πουλέτσο του Νικολάου ∆Ε 1 µόνιµο υπάλληλο του ∆ήµου µας.


ΑΔΑ: 4ΑΜΦΩΚΝ-6Ε5

Με την υπ’ αριθµ. 127/2011 απόφασή µας εγκρίναµε τη διάθεση της απαραίτητης πίστωσης συνολικού ποσού 290.218,13 €, σε βάρος του Κ.Α. 156413.001 του προϋπολογισµού εξόδων του τρέχοντος έτους, σύµφωνα µε την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί, στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, στις οικονοµικές εφηµερίδες, ∆ηµοπρασιών & Πλειστηριασµών, Εξπρές, στις Αρκαδικές Ειδήσεις και Καθηµερινά νέα ηµερήσιες Πολιτικές και Οικονοµικές Εφηµερίδες της έδρας του Νοµού, και θα αποσταλεί στις 24/8/2011 στην Υπηρεσία Επίσηµων

∆ηµοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας την 3η Νοεµβρίου 2011, ηµέρα Πέµπτη ώρα 12.00 π.µ. Εγκρίνει την υπ' αριθ. 74/2011 Τ.Υ. Μελέτη - Όρους Προκήρυξης του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, προϋπολογισµού 290.218,13 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), που έχει ως εξής: 4.Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε η απόφαση αυτή υπογράφεται ως κατωτέρω: Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθµό (128/2011), υπογράφεται: Ο Πρόεδρος T. Y.

Τα Μέλη T. Y.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2011  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2011  

Έγκριση της μελέτης - όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.