Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 9/30-4-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 30η του µηνός Απριλίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 19:00µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 5262/26-4-2012 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαπέντε (15) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Καρδάσης ∆ηµήτριος, Πρόεδρος 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 3. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 4. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 5. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 6. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 9. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 10. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 11. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 12. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 15. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Κυρίος Μιχαήλ 2. Κουβούσης Παναγιώτης 3.Φακλής Γεώργιος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Τροχάνης Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών. Καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο Αντιπρόεδρος κ. Καρδάσης ∆ηµήτριος λόγω δικαιολογηµένης απουσίας του Πρόεδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα :


Αριθµός Απόφασης 110/2012 Θέµα 12ο: Επί εγγράφων Αγροτικού Συνεταιρισµού Λεωνιδίου και δηµοτών µας σχετικά µε την διαµαρτυρία για την οριοθέτηση του βιολογικού καθαρισµού Λεωνιδίου. Για το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο ο οποίος µε την σειρά του εξέθεσε τα εξής : Στην από 20-4-2012 αίτηση του Αγροτικού Συνεταιρισµού Λεωνιδίου αναφέρονται τα εξής : Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Λεωνιδίου διαµαρτύρεται για την πρόθεση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να οριοθετήσει τον χώρο του βιολογικού καθαρισµού στην περιοχή του Μαραθιά Ζητάµε την επανεξέταση του θέµατος αφού ληφθούν υπ' όψιν οι περιβαντολογικές επιπτώσεις του έργου για την περιοχή, αφού τα επακόλουθα του θα επιβαρύνουν την περιοχή για όλα τα επόµενα χρόνια. Επίσης στην από 12-4-2012 αίτηση εβδοµήντα δηµοτών µας, αναφέρονται τα εξής: Εµείς οι κάτωθι υπογράφοντες ιδιοκτήτες γης της περιοχής Μαραθιά Τσουµιά Λεωνιδίου έχοντες πληροφορηθεί την πρόθεση του ∆ήµου για την θέση εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισµού στην περιοχή που έχουµε τις ιδιοκτησίες ζητάµε να ενηµερωθούµε από τον κ. ∆ήµαρχο: 1) Βάσει ποιας µελέτης έχει γίνει η επιλογή της νέας θέσης. Σηµειώνουµε ότι πριν από 1,5 χρόνο είχε επιλεγεί από τον ∆ήµο άλλη περιοχή. Η νέα επιλογή σε αντιδιαστολή µε την προηγούµενη τι πλεονεκτήµατα εµφανίζει; Με ποια κριτήρια έγινε; 2) Έχει γίνει περιβαλλοντική µελέτη; 3) Έχει ληφθεί υπόψη ότι στο Μαραθιά λειτουργούν πάνω από 5 ιδιωτικές γεωτρήσεις µε πολύ καλή ποιότητα νερού; 4) Έχει ληφθεί υπόψη το κλίµα της περιοχής (πολύ υγρασία) και τα επακόλουθα που θα έχει η εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισµού σε πολύ µεγάλη ακτίνα λόγο της υγρασίας; 5) Έχει ληφθεί υπόψη ότι σε πολύ κοντινή θέση υπάρχει το µοναδικό Αθλητικό κέντρο της πόλης; Επισηµαίνουµε ότι τα τελευταία χρόνια η περιοχή του Μαραθιά έχει αναπτυχθεί αρκετά µε µεγάλο κόπο και χρήµατα που διαθέσαµε και πλέον δεν υπάρχουν µόνο ελαιόδεντρα αλλά οπωροφόρα (πορτοκαλιές µανταρινιές) θερµοκήπια, ποιµνιοστάσια, βιοτεχνίες και οικίες. Όλα σχεδόν τα αγροκτήµατα είναι ποτιστικά. Βάσει των ανωτέρω ζητάµε επανεξέταση του θέµατος αφού η όποια απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα δηµιουργήσει µη αναστρέψιµες συνθήκες για την περιοχή για τα επόµενα χρόνια. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Τσιγκούνης ∆ηµήτριος ανέφερε τα εξής: Ο βιολογικός πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, γιατί µόνο θετικά µπορεί να δώσει. Σχετικά µε το χώρο του σταθµού βιολογικού καθαρισµού: 1) Ήταν αναµενόµενη η διατύπωση ενστάσεων και διαµαρτυριών 2) Όταν πετάς την πέτρα δεν ελέγχεις την πορεία της 3) Η διατυπωθείσα διαµαρτυρία για την προηγούµενη επιλογή δεν βασίσθηκε σε κριτήρια αντικειµενικά µε κοινωνική προοπτική, αλλά από καθαρά προσωπικά και ιδιοτελή κίνητρα όπως π.χ. ο κ. Ν. Μάνος ο οποίος ενδιαφερόταν για το κτίριο που έχει στον χώρο του go card και δεν έχει άδεια οικοδοµική. 4) Ούτε τους ενδιέφερε οι επιπτώσεις από την ενέργεια τους. Ο µόνος στόχος ήταν να προσωποποιήσουν τους στόχους τους για την ανατροπή του τότε ∆ηµάρχου Λεωνιδίου.


Για το λόγο αυτό πρωτοστάτησαν και υποψήφιοι οι οποίοι δεν είχαν καµία σχέση µε την περιοχή. Αντίθετα ενώ η νέα επιλογή απέχει περίπου την ίδια απόσταση από την οικία της κ. Σοφίας Τριανταφύλλου µε την προηγούµενη θέση η αυτή δεν διαµαρτύρεται όπως πρώτα. Ούτε τώρα διαδίδονται από εκείνους που υποστήριζαν ότι οι οσµές από τον σταθµό βιολογικού καθαρισµού θα επηρέαζαν τις ντοµατιές. Η δήθεν γνωµοδότηση ότι η περιοχή της πρώτης επιλογής ήταν απαγορευτική διότι βρίσκεται σε περιοχή γης υψηλής παραγωγικότητας απορρίπτεται τώρα διότι όλος ο κάµπος του Λεωνιδίου έχει χαρακτηρισθεί ως γη υψηλής παραγωγικότητας. Παλαιοί σύµβουλοι είχαν εγκρίνει την πρώτη επιλογή ενώ την απέρριψαν για καθαρά ψηφοθηρικούς λόγους τώρα. Εάν πράγµατι θέλουµε να δώσουµε ώθηση στις επιλογές τουριστικών επενδύσεων πρέπει να ψηφιστεί η κατασκευή του όλου αποχετευτικού συστήµατος µε την πρώτη επιλογή της θέσης του σταθµού βιολογικού καθαρισµού µε την οποία εξασφαλίζεται και η αποχέτευση της παραλιακής ζώνης. Άλλωστε δεν υπάρχουν περιθώρια χρονικά και διατρέχουµε τον κίνδυνο να χάσουµε τις εγκεκριµένες πιστώσεις. Παρακαλώ να διατεθούν δηµοτικά µεταφορικά µέσα ώστε µαζί µε ιδιώτες να επισκεφθούµε αντίστοιχες εγκαταστάσεις στο Τολό, το Γεράκι, το Λουτράκι, την Καρδίτσα, διάφορα νησιά αλλά και τον υπό κατασκευή σταθµό στα Βάτικα ώστε να απαλλάξουµε από την ιδέα ότι επιβαρύνεται το περιβάλλον από τις οσµές. Η αποδοχή της πρώτης επιλογής θα εξοικονοµήσει στον ∆ήµο και πιστώσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για τις νέες µελέτες για τις οποίες απαιτούνται αλλαγές περιβαλλοντικών όρων. Άλλωστε η νέα επιλογή είναι αυτονόητο ότι λόγω των υψοµετρικών διαφορών θα απαιτήσει περισσότερα αντλιοστάσια τα οποία επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας αλλά και προδιαγράφουν περισσότερες πιθανότητες βλαβών µε αποτέλεσµα την ρύπανση. Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισµού κ. Τρούµπας Νικόλαος εκφράζοντας όλο το συνεταιρισµό τόνισε ότι θα καταπολεµήσει το σχέδιο δηµιουργείας του βιολογικού εντός των ορίων της ∆.Κ. Λεωνιδίου. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μπεκύρος Φίλιππος τόνισε ότι θα πρέπει να γίνει διακοπή της συζήτησης και να διενεργηθεί δηµοψήφισµα από τους κατοίκους της ∆. Κ. Λεωνιδίου. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ανεσής Ιωάννης τόνισε για την παράµετρο του χρόνου που θα απαιτηθεί και ο οποίος ίσως οδηγήσει στην απώλεια των σχετικών κονδυλίων, επίσης το θέµα της αγοράς ακινήτου ή της πιθανής απαλλοτρίωσης που θα απαιτηθεί. Επίσης τόνισε ότι αν η πλειοψηφία των κατοίκων επιθυµεί άλλη θέση θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά αυτό το ζήτηµα. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μάνος Ηλίας τόνισε ότι µέχρι 31/12/2012 πρέπει να έχει αγοραστεί το σχετικό οικόπεδο γιατί θα χαθεί η πίστωση του προγράµµατος και πρέπει ο ∆ήµος να πληρώσει από ιδίους πόρους. Η ∆ηµοτική Σύµβουλος Τριανταφύλλου Σοφία τόνισε ότι θα πρέπει να οριστεί επιτροπή αποτελούµενη από πολίτες προκειµένου να ελεγχθεί η εύρυθµη λειτουργία και σωστή ποιοτική λειτουργία του βιολογικού. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Ρουσάλης Ιωάννης τόνισε ότι ακόµα δεν ξέρουµε την ολοκληρωµένη µελέτη για το βιολογικό και ιδιαίτερα πως τεκµηριώνεται και ποια είναι η συγκεκριµένη θέση. Συγκριτικά τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των δύο επιλεγµένων θέσεων. Επίσης ποιο είναι το κόστος για το ∆ήµο από την εγκατάλειψη της προηγούµενης µελέτης και την έγκριση της νέας θέσεις. Απάντηση γραπτά , τεκµηριωµένα, υπεύθυνα


Ο ∆ήµαρχος τόνισε ότι θα πρέπει να προβούµε στην εξέταση νέων θέσεων πιθανής εγκατάστασης του βιολογικού, σε επόµενη συνεδρίαση παρουσία ειδικών επιστηµόνων. Κατέγραψε τις πιθανές θέσεις ως εξής: 1.Γισµάτσι 2.Λινάκα 3.Άγιοι Πάντες Πρόταση ∆ηµάρχου : Θα κληθούν οι δηµότες σε διάστηµα δεκαπέντε ηµερών να ενηµερωθούν σχετικά. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω, έκαµε διαλογική συζήτηση και

αποφασίζει κατα πλειοψηφία Σε διάστηµα δεκαπέντε ηµερών θα κληθούν οι δηµότες να ενηµερωθούν σχετικά.

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Ρουσάλης Ιωάννης τόνισε ότι ακόµα δεν ξέρουµε την ολοκληρωµένη µελέτη για το βιολογικό και ιδιαίτερα πως τεκµηριώνεται και ποια είναι η συγκεκριµένη θέση. Συγκριτικά τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των δύο επιλεγµένων θέσεων. Επίσης ποιο είναι το κόστος για το ∆ήµο από την εγκατάλειψη της προηγούµενης µελέτης και την έγκριση της νέας θέσεις. Απάντηση γραπτά , τεκµηριωµένα, υπεύθυνα Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Τσιγκούνης ∆ηµήτριος ανέφερε τα εξής: Ο βιολογικός πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, γιατί µόνο θετικά µπορεί να δώσει. Σχετικά µε το χώρο του σταθµού βιολογικού καθαρισµού: 5) Ήταν αναµενόµενη η διατύπωση ενστάσεων και διαµαρτυριών 6) Όταν πετάς την πέτρα δεν ελέγχεις την πορεία της 7) Η διατυπωθείσα διαµαρτυρία για την προηγούµενη επιλογή δεν βασίσθηκε σε κριτήρια αντικειµενικά µε κοινωνική προοπτική, αλλά από καθαρά προσωπικά και ιδιοτελή κίνητρα όπως π.χ. ο κ. Ν. Μάνος ο οποίος ενδιαφερόταν για το κτίριο που έχει στον χώρο του go card και δεν έχει άδεια οικοδοµική. 8) Ούτε τους ενδιέφερε οι επιπτώσεις από την ενέργεια τους. Ο µόνος στόχος ήταν να προσωποποιήσουν τους στόχους τους για την ανατροπή του τότε ∆ηµάρχου Λεωνιδίου. Για το λόγο αυτό πρωτοστάτησαν και υποψήφιοι οι οποίοι δεν είχαν καµία σχέση µε την περιοχή. Αντίθετα ενώ η νέα επιλογή απέχει περίπου την ίδια απόσταση από την οικία της κ. Σοφίας Τριανταφύλλου µε την προηγούµενη θέση η αυτή δεν διαµαρτύρεται όπως πρώτα. Ούτε τώρα διαδίδονται από εκείνους που υποστήριζαν ότι οι οσµές από τον σταθµό βιολογικού καθαρισµού θα επηρέαζαν τις ντοµατιές. Η δήθεν γνωµοδότηση ότι η περιοχή της πρώτης επιλογής ήταν απαγορευτική διότι βρίσκεται σε περιοχή γης υψηλής παραγωγικότητας απορρίπτεται τώρα διότι όλος ο κάµπος του Λεωνιδίου έχει χαρακτηρισθεί ως γη υψηλής παραγωγικότητας. Παλαιοί σύµβουλοι είχαν εγκρίνει την πρώτη επιλογή ενώ την απέρριψαν για καθαρά ψηφοθηρικούς λόγους τώρα. Εάν πράγµατι θέλουµε να δώσουµε ώθηση στις επιλογές τουριστικών επενδύσεων πρέπει να ψηφιστεί η κατασκευή του όλου αποχετευτικού συστήµατος µε την πρώτη επιλογή της θέσης του σταθµού βιολογικού καθαρισµού µε την οποία εξασφαλίζεται και η αποχέτευση της παραλιακής ζώνης. Άλλωστε δεν υπάρχουν περιθώρια χρονικά και διατρέχουµε τον κίνδυνο να χάσουµε τις εγκεκριµένες πιστώσεις. Παρακαλώ να διατεθούν δηµοτικά µεταφορικά µέσα ώστε µαζί µε ιδιώτες να επισκεφθούµε αντίστοιχες εγκαταστάσεις στο Τολό, το Γεράκι, το Λουτράκι, την Καρδίτσα, διάφορα νησιά αλλά


και τον υπό κατασκευή σταθµό στα Βάτικα ώστε να απαλλάξουµε από την ιδέα ότι επιβαρύνεται το περιβάλλον από τις οσµές. Η αποδοχή της πρώτης επιλογής θα εξοικονοµήσει στον ∆ήµο και πιστώσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για τις νέες µελέτες για τις οποίες απαιτούνται αλλαγές περιβαλλοντικών όρων. Άλλωστε η νέα επιλογή είναι αυτονόητο ότι λόγω των υψοµετρικών διαφορών θα απαιτήσει περισσότερα αντλιοστάσια τα οποία επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας αλλά και προδιαγράφουν περισσότερες πιθανότητες βλαβών µε αποτέλεσµα την ρύπανση. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

110-2012 Αίτησεις ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  
110-2012 Αίτησεις ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, 2. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆...