Page 1

ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΚΝ-ΦΞΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 22/12-9-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 12η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 18:00 µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 10714/5-9-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαεννέα (19) µέλη: Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 5. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 6. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 7. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 9. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 10. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 11. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 12. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 15. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 16. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 17. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 18. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 19. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Λάτσης ∆ηµήτριος Τσουκάτος Σπυρίδων Φακλής Γεώργιος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΚΝ-ΦΞΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 272/2011 Θέµα 5ο: Περί αποδοχής του ποσού των 9.289,47 € από είσπραξη εγγυητικών επιστολών οι οποίες εισήχθησαν στο ∆ήµο από την Ε.Τ.Ε. Άστρους Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αρµόδιο εξέθεσε ότι: Η πρώην Κοινότητα Κοσµά προκειµένου να ενταχθεί στο πρόγραµµα «Προβολή συγκριτικών πλεονεκτηµάτων Κοινότητας Κοσµά» προϋπολογισµού 89.680,00 € στα πλαίσια του Άξονα 7 «Προγράµµατα Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου»,του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίµων, έπρεπε να εκδώσει εγγυητικές επιστολές, για τη συµµετοχή του στο πρόγραµµα. Η περίοδος έκδοση των εγγυητικών, έληξε και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κατάστηµα Άστρους ) µας τις επέστρεψε . Οι εγγυητικές αυτές είναι οι ακόλουθες : 248/700019-7 εγγυητικής επιστολής ποσού 3.800,00 €, 248/700015-4 εγγυητικής επιστολής ποσού 3.800,00 €, 248/700099-5 εγγυητικής επιστολής ποσού 684,00 €, 248/700098-7 εγγυητικής επιστολής ποσού 684,00 €, (συνολικό ποσό 8.968,00 €) Επίσης η Τράπεζα µας επέστρεψε και το ποσό 321,47 € ως απόδοση τόκων για τις ανωτέρω εγγυητικές. Ύστερα από διαλογική συζήτηση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω .

Αποφασίζει οµόφωνα 1.Αποδεχόµαστε το ποσό των 9.289,47 που µας αποδόθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κατάστηµα Άστρους) και το εγγράφουµε ως εξής: Α. Ποσό 321,47 € στον ΚΑ 0212 µε τίτλο « Τόκοι λοιπών περιπτώσεων» του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας Β. Ποσό 8.968,00 € στον ΚΑ 1694.001 µε τίτλο « Έσοδα από επιστροφή εγγυητικών επιστολών» του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας 2.Αναµορφώνουµε τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2011 µεταφέροντας από τους: • Κ.Α 0212 µε τίτλο « Τόκοι λοιπών περιπτώσεων» ποσό 321,47 € • ΚΑ 1694.001 µε τίτλο « Έσοδα από επιστροφή εγγυητικών επιστολών» ποσό 8.968,00 € στο αποθεµατικό. 3. Από το αποθεµατικό µεταφέρουµε πίστωση ύψους 9.289,47 € στους παρακάτω Κ.Α ως εξής : • Ποσό 5.000 € στον ΚΑ 00-6711.005 µε τίτλο «Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης οικονοµική ενίσχυσης ∆ήµου» • Ποσό 4.289,47 € στον ΚΑ 30-7321-005 µε τίτλο « Κατασκευή τοιχίου στην Τ.Κ. Πλατανακίου ∆Ε Λεωνιδίου» 4. Εγκρίνει πίστωση 5.000 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων σε βάρος του Κ.Α. 00-6711.005 µε τίτλο «Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης οικονοµική ενίσχυσης ∆ήµου» 5. Αποδίδει το ποσό των 5.000,00 € στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας


ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΚΝ-ΦΞΑ 6. Εγγράφει το ανωτέρω έργο, στο τεχνικό πρόγραµµα έτους 2011 του ∆ήµου µας . Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε αυτή η απόφαση και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο Πρόεδρος Τ.Υ.

Τα Μέλη Τ.Υ.

Ακριβές αντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 272/2011  

Περί αποδοχής του ποσού των 9.289,47 € από είσπραξη εγγυητικών επιστολών οι οποίες εισήχθησαν στο Δήμο από την Ε.Τ.Ε. Άστρους

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 272/2011  

Περί αποδοχής του ποσού των 9.289,47 € από είσπραξη εγγυητικών επιστολών οι οποίες εισήχθησαν στο Δήμο από την Ε.Τ.Ε. Άστρους