Page 1

ΑΔΑ: Β464ΩΚΝ-87Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄ αριθµό 8/23-04-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Στο Λεωνίδιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23η του µηνός Απριλίου, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 13:00µ.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. πρωτ. 5004/18-04-2012 πρόσκληση του Προέδρου της αποτελούµενη από τους: Παρόντες 1. 2. 3. 4. 5.

∆ηµήτριος Αθανασόπουλοs - Πρόεδρος Παναγιώτης Φιλιππακόπουλος – Μέλος Ηλίας Γεωργίτσης - Μέλος Ιωάννης ∆ανεσής – Μέλος Ηλίας Μάνος - Μέλος

Απόντες 1.Νικόλαος Βρεττάκης - Μέλος 2.Βασίλειος Σαλάκος – Μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Παναγιώτη Β. Πολίτη, διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής και εισηγήθηκε προς στα µέλη αυτής, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Πριν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος έθεσε προς το σώµα, (1) θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης, στη συνέχεια τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής οµόφωνα έκαναν δεκτή την πρόταση του Προέδρου τους, για τη συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης του ενός (1) θέµατος.


ΑΔΑ: Β464ΩΚΝ-87Η

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 38/2012 Θέµα 14 :Υποβολή οικονοµικών στοιχειών (εσόδων – εξόδων) A΄ τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2012. ο

Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’) Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων, ορίζονται τα εξής: 1. Ο Προϋπολογισµός των δήµων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισµό εσόδων και προϋπολογισµό δαπανών Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε: • τακτικά έσοδα • έκτακτα έσοδα • έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά • εισπράξεις ∆ανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονοµικά Έτη) • εισπράξεις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων και επιστροφές χρηµάτων • χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης. Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε: • λειτουργικές δαπάνες χρήσης • επενδύσεις • πληρωµές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις • αποθεµατικό. 2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισµού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθµό, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισµού των εσόδων και εξόδων των ∆ήµων ακολουθεί το ακόλουθο σύστηµα: Τα έσοδα διακρίνονται σε οµάδες µε χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθµούς) για κάθε οµάδα ως ακολούθως: • τακτικά έσοδα µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 0, • έκτακτα έσοδα µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 1, • έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 2, • εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 3, • εισπράξεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθµό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρηµάτων, • χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 5. Κάθε οµάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες µε την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθµού της οµάδας των εσόδων, ενός αριθµού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, µε την περαιτέρω παράθεση ενός ακόµη αριθµού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαµβάνει το είδος κάθε εσόδου, µε την παράθεση ενός ακόµη αριθµού 0-9. Έτσι, η οµάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα µονοψήφιο αριθµό, η κατηγορία εσόδων µε διψήφιο αριθµό, η υποκατηγορία µε τριψήφιο αριθµό και το είδος του εσόδου µε τετραψήφιο αριθµό. Τα έξοδα διακρίνονται σε: • λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 6, • Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισµού, έργα κλπ) µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 7, • πληρωµές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις µε χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθµό 8, • Το αποθεµατικό χαρακτηρίζεται µε τον αριθµό 9.


ΑΔΑ: Β464ΩΚΝ-87Η Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω µεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων οµάδων εξόδων και πληρωµών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της οµάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθµού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθµού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόµη ενός αριθµού 09 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωµής. 3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισµού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα. 4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθµό αναγράφονται: Α. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο. Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαµορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούµενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήµου ή της κοινότητας, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισµού. Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισµός. ∆. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισµός. Ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαµορφώθηκαν µετά από κάθε αναµόρφωση. Σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονοµική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου. Με την αριθ. 61 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του έτους 2012 και εγκρίθηκε µε την αριθ. Πρωτ.4296/1786/263-2012 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος & Ιονίου. Στην εισήγηση της ειδικού ταµία της οικονοµικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία της τριµηνιαίας έκθεσης για το Α΄ τρίµηνου έτους 2012. Για την κατάρτιση της ενδιάµεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισµού-απολογισµού εσόδων – εξόδων της ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’) Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων. Στους κάτωθι πίνακες εµφανίζονται ανά πρωτοβάθµιο κωδικό Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα Β. Έξοδα και Πληρωµές µε τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαµορφωµένα ποσά στο τέλος του τριµήνου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΔΑ: Β464ΩΚΝ-87Η

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/3/2012

Κ.Α.

0 01 02 03 04 05 06 07 1 11 12 13 14 15 16 2 21 22 3 31 32 4 41 42 5

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Τακτικά Έσοδα Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία Πρόσοδοι από κινητή περιουσία Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων Φόροι και εισφορές Έσοδα από επιχορηγήσεις Λοιπά τακτικά έσοδα Έκτακτα Έσοδα Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα Λοιπά έκτακτα έσοδα Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών Τακτικά έσοδα Έκτακτα έσοδα Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. Εισπράξεις από δάνεια Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου Εισπράξεις υπέρ τρίτων Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους Σύνολα εσόδων

Βεβαιωθέντα

1 3.560.168,13 48.000,00 52.000,00 935.500,00 213.000,00 13.000,00 2.229.468,13 69.200,00 12.937.623,81 0,00 164.956,47 12.700.417,34 0,00 68.750,00 3.500,00 183.000,00 183.000,00 0,00 266.032,59 0,00 266.032,59 618.868,00 597.868,00 21.000,00 1.846.768,26

2 416.863,11 4.845,58 0,00 81.190,49 23.935,45 34,00 304.457,59 2.400,00 214.895,18 0,00 0,00 202.825,81 0,00 11.530,37 539,00 7.862,98 7.862,98 0,00 261.429,93 0,00 261.429,93 83.890,46 83.890,46 0,00 1.846.768,26

19.412.460,79

2.831.709,92

%

Εισπραχθέντα

2/1 11,71 10,09 0,00 8,68 11,24 0,26 13,66 3,47 1,66 0,00 1,60 16,77 15,40 4,30 4,30 98,27

98,27 13,56 14,03 0,00 100,00

3 416.863,11 4.845,58 0,00 81.190,49 23.935,45 34,00 304.457,59 2.400,00 213.095,18 0,00 0,00 202.825,81 0,00 9.730,37 539,00 5.730,20 5.730,20 0,00 33.530,37 0,00 33.530,37 83.127,83 83.127,83 0,00 1.846.768,26

%

%

3/1 11,71 10,09 0,00 8,68 11,24 0,26 13,66 3,47 1,65

3/2 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,16

0,00 1,60

100,00

14,15 15,40 3,13 3,13

84,39 100,00 72,88 72,88

12,60

12,83

12,60 13,43 13,90 0,00 100,00

12,83 99,09 99,09 100,00

2.599.114,95

Σελίδα 1 από 3


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΔΑ: Β464ΩΚΝ-87Η

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/3/2012

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

6 60

Έξοδα Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

61 62 63 64 65 66 67 68

Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι - τέλη Λοιπά Γενικά Έξοδα Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους Λοιπά Έξοδα

7 71 73 74 75

Επενδύσεις Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Έργα Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

8 81 82 85

Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις Προβλέψεις μη είσπραξης

9

Αποθεματικό Σύνολα δαπανών

Προϋπ/σμός

Δεσμευθέντα

%

Τιμολ/ντα

%

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

%

%

1

2

2/1

3

3/1

4

5

5/1

5/3

4.188.736,02 1.281.900,00 591.400,00 716.390,00 14.100,00 582.308,13 173.887,89 294.800,00 527.950,00 6.000,00

2.090.923,85 1.134.200,00 233.538,02 380.397,94 2.000,00 0,00 180.787,89 160.000,00 0,00 0,00

49,92 88,48 39,49 53,10 14,18 0,00 103,97 54,27 0,00 0,00

411.784,83 296.148,51 34.151,63 13.566,93 390,00 5.333,32 30.155,58 32.038,86 0,00 0,00

9,83 23,10 5,77 1,89 2,77 0,92 17,34 10,87 0,00 0,00

385.712,44 290.521,58 34.151,63 10.193,33 340,00 0,00 30.155,58 20.350,32 0,00 0,00

292.404,11 210.859,26 21.102,20 9.596,75 340,00 0,00 30.155,58 20.350,32 0,00 0,00

6,98 16,45 3,57 1,34 2,41 0,00 17,34 6,90 0,00 0,00

71,01 71,20 61,79 70,74 87,18 0,00 100,00 63,52

13.803.893,74 307.700,00

140.683,65 0,00

140.683,65 0,00

140.683,65 0,00

140.683,65 0,00 0,00

140.683,65 0,00 0,00

1,02 0,00 1,08 0,00

100,00

140.683,65 0,00 0,00

1,02 0,00 1,08 0,00

140.683,65 0,00

13.024.515,74 471.678,00 0,00

1,02 0,00 1,08 0,00

1.289.778,93 672.910,93

165.440,16 76.434,88

12,83 11,36

165.440,16 76.434,88

165.440,16 76.434,88

12,83 11,36

21,84 11,43

616.868,00 0,00

89.005,28 0,00

14,43

89.005,28 0,00

89.005,28 0,00

14,43

100,00

130.052,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.412.460,79

2.397.047,66

691.836,25

598.527,92

140.683,65 0,00 0,00 757.643,50 668.638,22 89.005,28 0,00

58,74 99,37 14,43

0,00

0,00

1.310.111,98

100,00

Σελίδα 2 από 3


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΔΑ: Β464ΩΚΝ-87Η

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Α. 1. 2. 3. Β. 1. 2. Γ. 1. 2. 3.

Προηγούμενο τρίμηνο

Α' Τρίμηνο 2012

1

2

3

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33) Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10) Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10) Λοιπές απαιτήσεις (33) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) Ταμείο (38.00) Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36) Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00) Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01) Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α. 1. 2. Β. 1. 3. 4. 5. Γ. 1. 2. 3.

Τέλος Προηγούμενου Έτους

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17) Προμηθευτές (50) Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55) Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56) Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00) Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01) Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

3/2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεταβολή %

3

3/2 0,00 0,00 0,00 560,72 560,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σελίδα 3 από 3


ΑΔΑ: Β464ΩΚΝ-87Η

Στο σηµείο αυτό της συνεδρίασης ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της, και τα στοιχεία που την τεκµηριώνουν, έκαµε διαλογική συζήτηση και αποφασίζει

οµόφωνα

Εγκρίνει την κατάσταση εσόδων – εξόδων Α΄ τριµήνου οικονοµικού έτους 2012 του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας και υποβάλλει αυτή προς λήψη σχετικής απόφασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθµό (38/2012), υπογράφεται: Ο Πρόεδρος T. Y.

Τα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλη T. Y.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 38/2012  

Υποβολή οικονομικών στοιχειών (εσόδων – εξόδων) A΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 38/2012  

Υποβολή οικονομικών στοιχειών (εσόδων – εξόδων) A΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012.