Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΜ4ΩΚΝ-ΤΟΨ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 19/31-7-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 31η του µηνός Ιουλίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Κυριακή και ώρα 20:00 µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 9265/26-7-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαεννέα (19) µέλη: Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 5. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 6. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 7. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 9. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 10. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 11. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 12. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 15. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 16. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 17. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 18. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 19. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Λάτσης ∆ηµήτριος 2. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ 3. Τσουκάτος Σπυρίδων 4. Τσεµπελή Αικατερίνη

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: 4ΑΜ4ΩΚΝ-ΤΟΨ

Αριθµός αποφάσεως 223/2011 Θέµα 29: * Περί χορηγήσεως άδειας λειτουργίας µουσικής στην κα Θεοδωροπούλου Μαρία του Αντωνίου για το κατάστηµά της καφετέρια - ζαχαροπλαστείο στη Τ.Κ. Σαπουνακαιίκων. O Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγήθηκε το ανωτέρω θέµα και εξέθεσε προς τα µέλη του ότι : Η κα. Θεοδωροπούλου Μαρία µε την υπ. αριθµόν 530/19-1-2011 αίτησή της προς το ∆ήµο µας αιτήθηκε την χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής για το κατάστηµά της καφετέρια - ζαχαροπλαστείο το οποίο βρίσκεται στη Τ.Κ. Σαπουναικαιίκων. Η υπηρεσία µας διαβίβασε την αίτησή του µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας. Ήδη η ως άνω αναφερόµενη Υγειονοµική Υπηρεσία µε το υπ` αριθµ. 220/3-022011 έγγραφό της επανέφερε σε µας την αίτηση της ενδιαφεροµένης µαζί µε επικυρωµένο αντίγραφο της αριθµ πρωτ. 220/3-02-2011 σύµφωνης γνωµοδότησής του, οπότε και τέθηκε το θέµα στη σηµερινή ηµερήσια διάταξη της ∆ηµαρχιακής επιτροπής για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χορήγηση της αιτούµενης αδείας. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπ΄ όψιν του α. Τις διατάξεις των άρθρων 75,80 και 86 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» β. Τις διατάξεις της Υγ.∆ιατ. A1 β/8577/1983 (ΦΕΚ Β 526) γ. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ 10551/2007 (ΦΕΚ Β 246) δ. Την Υ.∆ Α5/3010/85 (ΦΕΚ Β 4) «Μέτρα προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας από θορύβους µουσικής των κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστηµάτων» ε. Τις διατάξεις της αριθ. 3/96 Αστυνοµικής ∆ιάταξης, « µέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» όπως ισχύει στ. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε παράβολο το οποίο είναι σύµφωνο µε το οριζόµενο από την ΚΥΑ 61167/27-12-2007. ζ. Την 67/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί κανονισµού για χορήγηση άδειας µουσικής – µουσικών οργάνων και παράτασης µουσικής µουσικών οργάνων ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας η. Το Τιµολ./Γρ. Εισπρ. 13441/17-01-2011 της ΑΕΠΙ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Χορηγεί άδεια λειτουργίας µουσικής στην κα Θεοδωροπούλου Μαρία του Αντωνίου για το κατάστηµά της καφετέρια - ζαχαροπλαστείο που βρίσκεται στη Τ.Κ. Σαπουνακαιίκων µε τις παρακάτω αναφερόµενες προϋποθέσεις: -Η άδεια θα αφορά µόνο το στεγασµένο χώρο του καταστήµατος -∆ε θα τοποθετούνται ηχεία στον υπαίθριο χώρο του καταστήµατος -Οι πόρτες και τα παράθυρα του καταστήµατος θα παραµένουν κλειστά κατά τις ώρες λειτουργίας της µουσικής ώστε η τιµή της Α- ηχοστάθµης να µην ξεπερνά τα 30db(a) έξω από την πλησιέστερη νόµιµη κατοικία κ.λ.π. -Η ένταση της µουσικής θα πρέπει να µη δηµιουργεί προβλήµατα σε βάρος των περιοίκων και σε καµία περίπτωση η µέγιστη Α ηχοστάθµη στο δωµάτιο εκποµπής δε θα υπερβαίνει τα 80 DB (A) -Απαγορεύεται η λειτουργία µουσικών οργάνων κατά τις ώρες κοινής ησυχίας -Η µουσική συσκευή δε θα συνδέεται µε ενισχυτή και µεγάφωνα -Εάν πρόκειται για στερεοφωνικό µηχάνηµα αυτό θα είναι χαµηλής ισχύος -Ο υπεύθυνος του καταστήµατος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις εκάστοτε υποδείξεις των αρµοδίων υπηρεσιών


ΑΔΑ: 4ΑΜ4ΩΚΝ-ΤΟΨ

-Σε περίπτωση που θα γίνουν οποιεσδήποτε τροποποιήσεις των όρων λειτουργίας του καταστήµατος αυτού και από τις τροποποιήσεις αυτές θα δηµιουργούνται οχλήσεις στους περίοικους η ∆/νση Υγιεινής θα προβαίνει στη µέτρηση της ηχοµόνωσης του καταστήµατος και θα εισηγείται την ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας λειτουργίας µουσικής. - Η άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων θα πρέπει να είναι σε ισχύ για όσο χρόνο διαρκεί η παρούσα άδεια. Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται, εκτός από την ποινική δίωξη και την αφαίρεση ή ανάκληση της παρούσας άδειας σύµφωνα µε τις διατάξει της υπ. αριθµ. 3/1996 Αστυνοµικής ∆ιάταξης. Η παρούσα άδεια να τοποθετηθεί σε υαλόφρακτο πλαίσιο και να αναρτηθεί σε εµφανές µέρος του καταστήµατος. -Η άδεια αυτή ισχύει µέχρι την 31-12-2013. Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 223/2011  

Περί χορηγήσεως άδειας λειτουργίας μουσικής στην κα Θεοδωροπούλου Μαρία του Αντωνίου για το κατάστημά της καφετέρια - ζαχαροπλαστείο στη Τ.Κ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you