Page 1

ΑΔΑ: Β4ΩΧΩΚΝ-ΒΟΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄ αριθµό 8/23-04-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Στο Λεωνίδιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23η του µηνός Απριλίου, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 13:00µ.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. πρωτ. 5004/18-04-2012 πρόσκληση του Προέδρου της αποτελούµενη από τους: Παρόντες 1. 2. 3. 4. 5.

∆ηµήτριος Αθανασόπουλοs - Πρόεδρος Παναγιώτης Φιλιππακόπουλος – Μέλος Ηλίας Γεωργίτσης - Μέλος Ιωάννης ∆ανεσής – Μέλος Ηλίας Μάνος - Μέλος

Απόντες 1.Νικόλαος Βρεττάκης - Μέλος 2.Βασίλειος Σαλάκος – Μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Παναγιώτη Β. Πολίτη, διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής και εισηγήθηκε προς στα µέλη αυτής, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Πριν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος έθεσε προς το σώµα, (1) θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης, στη συνέχεια τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής οµόφωνα έκαναν δεκτή την πρόταση του Προέδρου τους, για τη συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης του ενός (1) θέµατος.


ΑΔΑ: Β4ΩΧΩΚΝ-ΒΟΒ

Αριθµός απόφασης 26/2012 Θέµα 2ο:Περί της εγκρίσεως, διάθεσης πιστώσεων και δαπανών, µετά από τις προτάσεις της Οικονοµικής Υπηρεσίας (συν. 18) Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: Όπως γνωρίζετε, πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του ∆ηµοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρµόδιου διατάκτη ή του κατά νόµο εξουσιοδοτηµένου οργάνου, µε την οποία εγκρίνεται η πραγµατοποίηση της δαπάνης και δεσµεύεται η αναγκαία πίστωση (δηµοσιονοµική δέσµευση - άρθρο 21, παρ. 2, ν. 2362/1995). (παρ 2 άρθρο 2 Π∆ 113/2010). Σύµφωνα µε τις ανωτέρω ρυθµίσεις και προκειµένου να θεωρείται, κατά τον ασκούµενο δηµοσιονοµικό έλεγχο, ως κανονική η πραγµατοποιούµενη δαπάνη, θα πρέπει η έκδοση της απόφασης ανάληψης να προηγείται όλων των άλλων διαδικασιών, που προβλέπονται για την πραγµατοποίησή της, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 9 του π.δ/τος. Σε αντίθετη περίπτωση, η δαπάνη δεν θα ενταλµατοποιείται από την αρµόδια, για την εκκαθάριση και ενταλµατοποίηση των δαπανών, υπηρεσία. Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισµού δεν έχει την έννοια ότι µετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν µπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή της ∆ηµαρχιακής (πλέον Οικονοµικής) επιτροπής. Και τούτο γιατί µε την ψήφιση του προϋπολογισµού, δεν αποφασίζετε η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραµµα µέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονοµικών του ∆ήµου, θα γίνει ο συντονισµός της οικονοµικής δραστηριότητας των δηµοτικών υπηρεσιών και θα παρεµποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή µιας δαπάνης στον προϋπολογισµό δεν δηµιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δηµοτικό ταµείο. Η Οικονοµική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα µέρος τους, µε µία απόφαση που µπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, ανάλογα µε το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγµατοποιηθεί η δαπάνη. Θέτω υπόψη σας τον προϋπολογισµού του ∆ήµου µας, που ψηφίστηκε µε την 61/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, και που εγκρίθηκε µε την 4296/1786/26-03-2012 απόφαση του Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου και παρακαλώ για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου µας να προβούµε στην ψήφιση των σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν και αναλύονται ως εξής: α/α

K.A.E.

1

70-7326.001

2

25-6213.001

3

20-6414.002

Περιγραφή πίστωσης προϋπολογισµού εξόδων ¨Κατασκευή υπαίθριου γηπέδου Μπάσκετ ∆.Κ. Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ¨Τέλη λειτουργίας 2σύρµατης αστικής ευθείας ΟΤΕ¨ ¨Υπηρεσίες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων¨

Ποσό 9.367,99€ 3.000,00€ 13.000,00€


ΑΔΑ: Β4ΩΧΩΚΝ-ΒΟΒ

4

20-6414.001

5

20-6061

6

20-6063

7

00-6495.004

8

00-6434.003

9

00-6451

10

00-6495.002

11

35-6414.001

12

8115.012

13

8113.004

¨Υπηρεσίες συλλογής και µεταφοράς ανακυκλώσιµων υλικών¨ ¨Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού¨ ¨Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)¨ ¨Έξοδα προµήθειας διατραπεζικού συστήµατος συναλλαγών για την πληρωµή µισθών σύµφωνα µε την Ενιαία Αρχή Πληρωµών¨ ¨Μνηµόσυνο δωρητών –ευεργετών – αιρετών αρχόντων¨ ¨Συνδροµές σε εφηµερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα¨ Τηλεϊατρική παρακολούθηση Πολιτών (CARDIO EXPRESS) ¨Μεταφορά προϊόντων αποψιλώσεων πρασίνου ∆Ε ΤΥΡΟΥ¨ ¨Έξοδα προµήθειας διατραπεζικού συστήµατος συναλλαγών για την πληρωµή µισθών σύµφωνα µε την Ενιαία Αρχή Πληρωµών¨ ¨Ταχυδροµικά Τέλη¨

20.000,00€

14

8115.006

¨Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων¨

394,83€

15

8115.011

¨Ασφάλιστρα πυρός Σχολείων Λεωνιδίου¨

255,73€

16

8115.001

¨Έξοδα µεταφοράς αγαθών¨

17

8115.009

Πολιτιστικές εκδηλώσεις Τυρού 2011

18

00-6434.001

Πολιτιστικές εκδηλώσεις ∆ήµου Λεωνιδίου, ∆Ε Τυρού, ∆.Ε. Κοσµά]

2.000,00€ 3.000,00€ 190,00€

1.500,00€ 5.000,00€ 1.400,00€ 18.500,00€ 8,70€

50,67€

15,01€ 1.230,00€ [∆.Ε.

3.000,00€

Θέτω υπόψη σας τη σχετική νοµοθεσία, τις ερµηνευτικές εγκυκλίους, τις προτάσεις της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, και παρακαλώ να προβούµε στη λήψη σχετικής απόφασης διάθεσης των πιστώσεων και εγκρίσεων των δαπανών. Στο σηµείο αυτό της συνεδρίασης ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της, είδαν τις εγγεγραµµένες πιστώσεις, και τα στοιχεία που την τεκµηριώνουν, έκαµε διαλογική συζήτηση και αποφασίζει

οµόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ι τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου µας, για την εκτέλεση των δαπανών και διαθέτει (ψηφίζει) τις κατωτέρω πιστώσεις σε βάρος του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας οικονοµικού έτους 2012, ως ακολούθως:

α/α

K.A.E.

1

70-7326.001

Περιγραφή πίστωσης προϋπολογισµού εξόδων ¨Κατασκευή υπαίθριου γηπέδου Μπάσκετ ∆.Κ. Λεωνιδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

Ποσό 9.367,99€


ΑΔΑ: Β4ΩΧΩΚΝ-ΒΟΒ

2

25-6213.001

3

20-6414.002

4

20-6414.001

5

20-6061

6

20-6063

7

00-6495.004

8

00-6434.003

9

00-6451

10

00-6495.002

11

35-6414.001

12

8115.012

13

8113.004

¨Τέλη λειτουργίας 2σύρµατης αστικής ευθείας ΟΤΕ¨ ¨Υπηρεσίες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων¨ ¨Υπηρεσίες συλλογής και µεταφοράς ανακυκλώσιµων υλικών¨ ¨Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού¨ ¨Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)¨ ¨Έξοδα προµήθειας διατραπεζικού συστήµατος συναλλαγών για την πληρωµή µισθών σύµφωνα µε την Ενιαία Αρχή Πληρωµών¨ ¨Μνηµόσυνο δωρητών –ευεργετών – αιρετών αρχόντων¨ ¨Συνδροµές σε εφηµερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα¨ Τηλεϊατρική παρακολούθηση Πολιτών (CARDIO EXPRESS) ¨Μεταφορά προϊόντων αποψιλώσεων πρασίνου ∆Ε ΤΥΡΟΥ¨ ¨Έξοδα προµήθειας διατραπεζικού συστήµατος συναλλαγών για την πληρωµή µισθών σύµφωνα µε την Ενιαία Αρχή Πληρωµών¨ ¨Ταχυδροµικά Τέλη¨

3.000,00€

14

8115.006

¨Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων¨

394,83€

15

8115.011

¨Ασφάλιστρα πυρός Σχολείων Λεωνιδίου¨

255,73€

16

8115.001

¨Έξοδα µεταφοράς αγαθών¨

17

8115.009

Πολιτιστικές εκδηλώσεις Τυρού 2011

18

00-6434.001

Πολιτιστικές εκδηλώσεις ∆ήµου Λεωνιδίου, ∆Ε Τυρού, ∆.Ε. Κοσµά] Σύνολο

13.000,00€ 20.000,00€ 2.000,00€ 3.000,00€ 190,00€

1.500,00€ 5.000,00€ 1.400,00€ 18.500,00€ 8,70€

50,67€

15,01€ 1.230,00€ [∆.Ε.

3.000,00€ 81.912,93€

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθµό (26/2012), υπογράφεται: Ο Πρόεδρος T. Y.

Τα

Μέλη T. Y.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26/2012  

ΑΔΑ: Β4ΩΧΩΚΝ-ΒΟΒ Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Παναγιώτη Β. Πολίτη, διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Από το υπ΄ αριθµό 8/23-0...