Page 1

ΑΔΑ: 45Β8ΩΚΝ-83Φ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄ αριθµό 22/08-11-2011 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας . Στο Λεωνίδιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 8η του µηνός Nοεµβρίου, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 13:00µ.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. πρωτ. 13182/04-112011 πρόσκληση του Προέδρου της αποτελούµενη από τους: Παρόντες 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

∆ηµήτριος Αθανασόπουλοs - Πρόεδρος Παναγιώτης Φιλιππακόπουλος – Μέλος Ιωάννης ∆ανεσής – Μέλος Νικόλαος Βρεττάκης - Μέλος Ηλίας Γεωργίτσης - Μέλος Βασίλειος Σαλάκος – Μέλος Ηλίας Μάνος - Μέλος

Απόντες κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Παναγιώτη Β. Πολίτη, διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής και εισηγήθηκε προς στα µέλη αυτής τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

Πριν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος έθεσε προς το σώµα, (5) θέµατα εκτός της ηµερήσιας διάταξης, στη συνέχεια τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής οµόφωνα έκαναν δεκτή την πρόταση του Προέδρου τους, για τη συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης των πέντε (5) θεµάτων.


ΑΔΑ: 45Β8ΩΚΝ-83Φ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 224 / 2011 Θέµα 1ο: Την προσφυγή σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς να προηγηθεί δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, «Μεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας» για το σχολικό έτος 2011-2012. Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: Στις 03/11/2011 διενεργήθηκε ο ανοικτός δηµόσιος µειοδοτικός διαγωνισµός για την ανάδειξη µειοδότη για την ανάθεση υπηρεσίας µε τίτλο «µεταφορά των µαθητών Σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σχολικού έτους 2011-2012» κατόπιν της από 128/2011 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν: α)η υπ΄ αρ. 74/2011 Μελέτη του έργου, β)καταρτίσθηκαν οι όροι του διαγωνισµού γ)συγκροτήθηκε η επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών. Η επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης διαγωνισµού διενέργησε το σχετικό διαγωνισµό στις 03/11/2011 και συνέταξε το αρ. πρωτ. 13178/03-11-2011 πρακτικό σύµφωνα µε το οποίο ο διαγωνισµός κηρύσσεται άγονος εφόσον δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος. Η επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης διαγωνισµού µε το αρ. πρωτ. 13179/0311-2011 πρακτικό εισηγείται «την προσφυγή σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς να προηγηθεί δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης» Θέτω υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 την αρ. 128/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής τα αρ. πρωτ. 13178/3-11-2011 & 13179/3-11-2011 πρακτικά της Επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης την παρ. 3, του άρθρου 2 της ΚΥΑ 35415/28.07.2011 και παρακαλώ να εγκρίνουµε τα πρακτικά, να ορίσουµε την ηµέρα, την ώρα και το τόπο της διαπραγµάτευσης, να προσκαλέσουµε στη διαπραγµάτευση το ΚΤΕΛ Νοµού Αρκαδίας, τις ιδιωτικές εταιρείες µεταφοράς προσώπων, καθώς και τα ΤΑΧΙ της περιοχής. Στο σηµείο αυτό της συνεδρίασης ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της, και τα στοιχεία που την τεκµηριώνουν, έκαµε διαλογική συζήτηση και αποφασίζει

οµόφωνα

1) Εγκρίνει το αρ.13178/03-11-2011 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού µε το οποίο ο διαγωνισµός κηρύσσεται άγονος εφόσον δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος. 2) Εγκρίνει το αρ.13179/03-11-2011 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού µε το οποίο εισηγείται στην Οικονοµική επιτροπή «την προσφυγή σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς να προηγηθεί δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης». 3) Ορίζει ότι η διαπραγµάτευση να διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα µε έδρα το Λεωνίδιο την Παρασκευή 18 Νοεµβρίου και ώρα 11:00 π.µ. ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού.


ΑΔΑ: 45Β8ΩΚΝ-83Φ

4) Να προσκαλέσει στη διαπραγµάτευση µε γραπτές προσκλήσεις: το ΚΤΕΛ, τις ιδιωτικές εταιρείες µεταφοράς προσώπων, του Νοµού Αρκαδίας, καθώς και τους ιδιοκτήτες ΤΑΧΙ του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθµό (224 /2011), υπογράφεται:

Ο Πρόεδρος T. Y.

Τα Μέλη T. Y. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 224/2011  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 224/2011  

Την προσφυγή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξη...

Advertisement