Page 1

ΑΔΑ: 45ΟΓΩΚΝ-ΑΙ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 27/20-10-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 20η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 18:00 µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 12674/14-10-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα είκοσι ένα (21) µέλη: Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 13. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 14. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 15. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 16. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 17. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 18. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 19. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 20. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 21. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: 45ΟΓΩΚΝ-ΑΙ0

Αριθµός Απόφασης 355/2011 Θέµα 2ο: Υποβολή πρότασης µε τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ)» στον ΑΞΟΝΑ 3 του ΠΑΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013» στο µέτρο 322 «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΩΝ», σύµφωνα µε την αρ. 7800/20-07-2011 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων – ∆ιοικητικός Τοµέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδοµών – Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ- Ανταγωνιστικότητα – Μονάδα Β3.

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο Νότιας Κυνουρίας ο οποίος εξέθεσε τα εξής: ο ∆ήµος Νότιας Κυνουρίας έχει τη δυνατότητα να υποβάλει πρόταση χρηµατοδότησης στην µε αριθ. 7800/20-07-2011 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων – ∆ιοικητικός Τοµέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδοµών – Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ- Ανταγωνιστικότητα – Μονάδα Β3 και στο πλαίσιο του Άξονα 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», µέτρο 322 «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΩΝ», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η πρόταση που θα υποβληθεί έχει τίτλο: «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου οικισµού Παλαιοχωρίου (Πρώην ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Παλαιοχωρίου)» και συνολικό προϋπολογισµό 999.850,00€, (συµπεριλαµβανοµένων των Γ.Ε. & Ο.Ε., των απροβλέπτων, των απολογιστικών, της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.). Στόχος της πρότασης είναι να αποδοθούν στον οικισµό οι αισθητικές εκείνες αξίες που θα τον ενοποιήσουν, θα τον αναδείξουν και θα τον καταστήσουν πραγµατικά παραδοσιακό ορεινό. Με αυτό τον τρόπο θα µπορέσει να ενταχθεί στο ευρύτερο σύµπλεγµα αναβαθµισµένων ορεινών οικισµών του Πάρνωνα και του Μαινάλου που γίνεται συνεχώς ένας νέος πόλος έλξης εξειδικευµένου τουρισµού. Η πρόταση αφορά ανάπλαση του ιστορικού κέντρου του οικισµού Παλαιοχωρίου µε παρεµβάσεις βελτίωσης και ανάδειξης σύµφωνα µε την παρακάτω ιεράρχηση εργασιών: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Πλατεία Λεόντων. ∆ρόµος που ενώνει την πλατεία Λεόντων µε την πλατεία Αδινάµη ∆ρόµος που ενώνει την ξενώνα µε την πλατεία Αδινάµη Πλατεία Αδινάµη (κεντρική πλατεία) ∆ρόµος που ενώνει την είσοδο µε την πλατεία Αδινάµη Είσοδος

Πλατεία Λεόντων: Περιλαµβάνει µεταξύ άλλων: Αποµάκρυνση µεταλλικής πέργκολας, διάστρωση του δρόµου µε καλντερίµι, κατασκευή ξύλινης πέργκολας, καθαρισµός µαρµάρινης κρήνης και καθορισµός κατώτατων ορίων της µε µαρµάρινο κράσπεδο, κατασκευή βαθµίδας στο στόµιο της δεξαµενής ώστε να χρησιµοποιηθεί ως καθιστικό, κατασκευή λιθόκτιστου καθιστικού ανατολικά του δρόµου και φύτευση για τη σκίασή του, άρδευση περιοχών πρασίνου, διαµόρφωση καναλιών απορροής οµβρίων και τοποθέτηση φωτιστικών στηλών.


ΑΔΑ: 45ΟΓΩΚΝ-ΑΙ0 ∆ρόµοι: Κατασκευή καλντεριµιών µε πέτρες (µε παράλληλη τοποθέτηση αποστραγγιστικών σχαρών σε ζώνες κατά µήκος του καλντεριµιού), σήµανση, στηθαία. Πλατεία Αδινάµη (κεντρική πλατεία): Περιλαµβάνει µεταξύ άλλων ανακατασκευή του οδοστρώµατος, ένταξη σχαρών συλλογής οµβρίων, κατασκευή ενοτήτων στάσης µε λιθόκτιστα παγκάκια και παρτέρια, κατασκευή λιθόκτιστου στηθαίου στα οικόπεδα που έχουν όριο τους δρόµους αυτούς, ενίσχυση επιλεκτικά λιθόκτιστων τοίχων αντιστήριξης, ασβέστωµα µαντρών που βλέπουν στους δρόµο αυτό, άρδευση των περιοχών πρασίνου, τοποθέτηση νέων φωτιστικών στηλών, τοποθέτηση καλάθων αχρήστων. Είσοδος: Οριοθέτηση πρανών µε στηθαία, κατασκευή δυο (2) πέργκολων και διαµόρφωση χώρου κάτω από αυτές µε χαλίκι και παγκάκια και τραπέζι, τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης αξιοθέατων. Για το παραπάνω έργο είχε εκπονηθεί οριστική τεχνική µελέτη από το ∆ήµο Λεωνιδίου και τµήµατα αυτής είχαν ενταχθεί για χρηµατοδότηση, η υλοποίησή τους όµως δεν κατέστη δυνατή. Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Τρίπολης που παρέχει διοικητική υποστήριξη, συνέταξε τη νέα τεχνικοοικονοµική µελέτη, ενώ επικαιροποιήθηκε το σύνολο των αδειοδοτήσεων. Με τον τρόπο αυτό υποβάλουµε ένα ολοκληρωµένο έργο ανάπλασης στο πλαίσιο των επιλεξιµοτήτων και των διατάξεων της προκήρυξης του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 για τα µικρά ∆ηµόσια Έργα. Στο σηµερινό συµβούλιο απαιτείται η αποδοχή της παραπάνω τεχνικοοικονοµικής µελέτης που θα συνοδεύει την πρόταση µε τίτλο «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου οικισµού Παλαιοχωρίου (Πρώην ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Παλαιοχωρίου)». Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών του ∆.Σ. τη µελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης και ανάδειξης των ορεινών οικισµών η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της πρότασης καθώς και τη σχετική πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής ΠΑΑ- Ανταγωνιστικότητα – Μονάδα Β3 τα οποία επισυνάπτονται. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ` όψη του όλα τα ανωτέρω

Αποφασίζει οµόφωνα 1. Αποδέχεται την τεχνικοοικονοµική µελέτη της πρότασης «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου οικισµού Παλαιοχωρίου (Πρώην ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Παλαιοχωρίου) 2. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης από το ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας µε τίτλο «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου οικισµού Παλαιοχωρίου (Πρώην ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Παλαιοχωρίου)» στο πλαίσιο της αρ 7800/20-07-2011 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων – ∆ιοικητικός Τοµέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδοµών – Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ- Ανταγωνιστικότητα – Μονάδα Β3 και στο πλαίσιο του Άξονα 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», µέτρο 322 «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΩΝ». 3. Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο Νότιας Κυνουρίας κο Ιωάννη Μαρνέρη για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί για την υποβολή της πρότασης.


ΑΔΑ: 45ΟΓΩΚΝ-ΑΙ0

Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης .

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 355/2011  

Υποβολή πρότασης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ)» στον ΑΞΟΝΑ 3 του Π...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 355/2011  

Υποβολή πρότασης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ)» στον ΑΞΟΝΑ 3 του Π...

Advertisement