Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΩΚΝ-Κ65 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 15/7-7-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 7η του µηνός Ιουλίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 21:00µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 8213/1-7-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα είκοσι(20) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 13. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 14. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 15. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 16. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 17. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 18. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 19. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 20. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Γολεγός Παναγιώτης 5. Μανιταράς ∆ηµήτριος 2. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ 3. Μάρκος Νικόλαος 4.Τσουκάτος Σπυρίδων

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΩΚΝ-Κ65 Αριθµός Απόφασης 185/2011 Θέµα 1ο:«Περί αναµορφώσεως του προϋπολογισµού για την πληρωµή του 4ου λογαριασµού του έργου «Ίδρυση σφαγείου αιγοπροβάτων ∆ήµου Λεωνιδίου» Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα µε την µορφή του κατεπείγοντος στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.7, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-6-2010), λόγω του ότι πρέπει να γίνει άµεσα η αναµόρφωση και η έγκριση πιστώσεως προκειµένου να εξοφληθεί ο 4ος λογαριασµός του έργου ζητά την κατεπείγουσα συζήτηση του θέµατος. Ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ψηφίσει για το κατεπείγον του θέµατος. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, εγκρίνει τη συζήτηση του κατεπείγοντος θέµατος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο ο οποίος εξέθεσε τα εξής: Με την υπ` αριθµ. 322962/6043/8-11-2006 απόφαση του Υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίµων εντάχθηκε οριστικά το επενδυτικό σχέδιο <<ίδρυση σφαγείου αιγοπροβάτων στα πλαίσια του µέτρου 2.1 του Ε.Π.Α.Α. & ΑΥ 2000-2006 και θα επιχορηγηθεί από το πρόγραµµα αυτό. Με το υπ` αριθµ. 14029/2282/31-8-2006 και το υπ` αριθµ. 1259/127/1-2-2007 έγγραφα της ΤΥ∆Κ Νοµού Αρκαδίας µας γνωστοποιήθηκε ότι η ΤΥ∆Κ Νοµού Αρκαδίας δεν µπορεί να θεωρήσει την προµελέτη του εν λόγω έργου καθώς και να προβεί στην επίβλεψη του έργου διότι δεν διαθέτει την αντίστοιχη εµπειρία .Με την υπ` αριθµ. 65/2006 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου είχαµε προτείνει προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου τον ορισµό της ∆ΕΚΕ ως διευθύνουσας – επιβλέπουσας υπηρεσίας για τη µελέτη –κατασκευή σφαγείου αιγοπροβάτων στο ∆ήµο µας .Με το υπ` αριθµ. Πρωτ. 15115/1557/6-7-07 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Γενική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας –∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων έργων )γνωµοδότησε υπέρ της εγκρίσεως της διαδικασίας κατασκευής του έργου των ∆ηµοτικών σφαγείων Λεωνιδίου µε τη διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου µε την κατεπείγουσα διαδικασία του Ν.1418/1984, ΆΡΘΡΟ 4, παράγραφος 2, εδάφιο (γ) και ο διαγωνισµός κατασκευής να γίνει µεταξύ περιορισµένου αριθµού προσκαλούµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων και να επιλεγεί η συµφερότερη κατασκευαστική εταιρεία που θα διαθέτει τη γνώση του αντικειµένου, θα έχει τη δέουσα εµπειρία και φερεγγυότητα και θα αποδεχθεί να κατασκευάσει το έργο στα πλαίσια του εγκεκριµένου προϋπολογισµού από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (750.000€). Με το υπ` αριθµ. Πρωτ. 2322/10-7-07 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Γενική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας –∆ιεύθυνση ελέγχου κατασκευής έργων )µας γνωστοποιήθηκε ότι τα καθήκοντα της προϊσταµένης αρχής για το εν λόγω έργο θα ασκεί η ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τα καθήκοντα της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας θα ασκεί η ∆ιεύθυνση ελέγχου κατασκευής έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου . Με την υπ’ αριθµόν 168/2008 (7519/18-06-2008 Έγκριση Περιφέρειας) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είχαµε αποδεχθεί το ποσό των 375.000€ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων για την ίδρυση σφαγείου αιγοπροβάτων, είχαµε αναµορφώσει τον προϋπολογισµό και είχαµε εγκρίνει πίστωση ποσού 296.086,88€ για την πληρωµή της 1ης εντολής πληρωµής του έργου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης * Τροφίµων µε το υπ΄αριθµ. πρωτ. 26321/26-01-2009 µας ενέκρινε την 1η δόση δηµόσια δαπάνη για την οικονοµική ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου µας, µε το ποσό των 114.596,50 €. Το ποσό έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 1321.014 των εσόδων µε τίτλο «έσοδα επιχορήγηση από σφαγεία». Με την 107/2009 (8792/23-06-2009 Έγκριση Περιφέρειας) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είχαµε αναµορφώσει το προϋπολογισµό και είχαµε εγκρίνει πίστωση για την 2η εντολή πληρωµής και πιστοποίησης του έργου <<ίδρυση σφαγείου αιγοπροβάτων ∆ήµου Λεωνιδίου >>συνολικού ποσού 87.453,96 € µε ανάδοχο την εταιρεία «ανέλιξη α.ε.» Η Περιφέρεια Πελοποννήσου (Γενική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας –∆ιεύθυνση ελέγχου κατασκευής έργων) µε το υπ` αριθµ. Πρωτ 4852/23-12-2008 έγγραφο της, µας απέστειλε την 3η εντολή


ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΩΚΝ-Κ65 πληρωµής και Πιστοποίησης του έργου «ίδρυση σφαγείου αιγοπροβάτων ∆ήµου Λεωνιδίου» συνολικού ποσού 66.500,00€ και την οποία εξοφλήσαµε. Με την 191/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λεωνιδίου είχαµε προβεί στην σύναψη δανείου µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων για την αποπληρωµή οφειλών κατασκευής των σφαγείων. Με την 36/2011 (έγκριση Περιφέρειας 757/18-3-2011) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είχαµε προβεί στην αποδοχή όρων για την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταµείο Παρ/κών και ∆ανείων για την εξόφλησης ληξιπρόθεσµων οφειλών, ποσού 312.000,00 €. Με το 3771/4-5-2011 έγγραφο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µας αποδόθηκε το ποσό των 298.792,11 € . Προκειµένου ο ∆ήµος να προβεί στην εξόφληση του 4ου Λογαριασµού θα πρέπει να προβούµε στην αναµόρφωση του προϋπολογισµού µε το ποσό των 13.207,89 € Η Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου µε το από 7-7-2011 έγγραφό της αναφέρει: #Κατά την λήψη δανείου (312.550,16) € από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων για την « Ίδρυση Σφαγείου Αιγοπροβάτων του ∆ήµου Λεωνιδίου» µας παρακρατήθηκε ποσό (13.207,89) € για ενδιάµεσους τόκους (τοκοχρεολύσια δανείου) & δικαιώµατα ελέγχου τίτλων. Το ανωτέρω ποσό είχε προβλεφθεί κατά την σύνταξη του προυπολογισµού για να πληρωθεί από τον Κ.Α 00-6526 ¨χρεωλύσια δανείων¨. Συνεπώς πρέπει για τους ανωτέρω λόγους να αναµορφωθεί ο προϋπολογισµός και να µεταφερθεί πίστωση (13.207,89) € από τον Κ.Α 00-6526 ¨ χρεωλύσια δανείων ¨ του σκέλος των εξόδων στο Κ.Α.70-7321.001 * Ίδρυση Σφαγείου Αιγοπροβάτων του ∆ήµου Λεωνιδίου* του σκέλους των εξόδων. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ` όψη του όλα τα ανωτέρω

Αποφασίζει οµόφωνα 1.Αναµορφώνει τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2011 µεταφέροντας από τον Κ.Α. 006526 µε τίτλο * Χρεωλύσια δανείων* ποσό 13.207,89 € στο αποθεµατικό. Από το αποθεµατικό µεταφέρει ποσό ύψους 13.207,89 € στον Κ.Α. 70-7321.001 µε τίτλο * Ίδρυση Σφαγείου Αιγοπροβάτων του ∆ήµου Λεωνιδίου* του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας . 2. Παραπέµπει το θέµα στην Οικονοµική Επιτροπή για τη διάθεση της σχετικής πίστωσης.

Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ

Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης .

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 185/2011  

Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού για την πληρωμή του 4ου λογαριασμού του έργου «Ίδρυση σφαγείου αιγοπροβάτων Δήμου Λεωνιδίου

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you