Page 1

ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΚΝ-ΩΗΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄ αριθµό 1/16-01-2012 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Στο Λεωνίδιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 16η του µηνός, Ιανουαρίου ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 13:00µ.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. πρωτ. 350/12-01-2012 πρόσκληση του Προέδρου της αποτελούµενη από τους: Παρόντες 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

∆ηµήτριος Αθανασόπουλοs - Πρόεδρος Παναγιώτης Φιλιππακόπουλος – Μέλος Ιωάννης ∆ανεσής – Μέλος Νικόλαος Βρεττάκης - Μέλος Ηλίας Γεωργίτσης - Μέλος Βασίλειος Σαλάκος – Μέλος Ηλίας Μάνος - Μέλος

Απόντες κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Παναγιώτη Β. Πολίτη, διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής και εισηγήθηκε προς στα µέλη αυτής τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Πριν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος έθεσε προς το σώµα, (1) θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης, στη συνέχεια τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής οµόφωνα έκαναν δεκτή την πρόταση του Προέδρου τους, για τη συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης του ενός (1) θέµατος.


ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΚΝ-ΩΗΑ

Αριθµός απόφασης 2/2012 ο

Θέµα 1 : Περί της έγκρισης πρακτικών δηµοπρασίας του έργου: «Βελτίωση χώρου εναπόθεσης απορριµµάτων στη θέση Πετσίνα ∆Ε Λεωνιδίου» Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: Σύµφωνα µε την υπ΄ αρ. 219/2011 απόφαση µας πραγµατοποιήθηκε δηµοπρασία µε το σύστηµα της προσφοράς το µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες τιµών σε συµπληρωµένο τιµολόγιο οµαδοποιηµένων τιµών της υπηρεσίας µε έλεγχο οµαλότητας των επί µέρους ποσοστών έκπτωσης για την ανάδειξη του έργου: «Βελτίωση χώρου εναπόθεσης απορριµµάτων στη θέση Πετσίνα ∆.Ε. Λεωνιδίου» προϋπολογισµού 27.060,00€. Η σχετική περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύθηκε έγκαιρα στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στις εφηµερίδες Αρκαδικές Ειδήσεις και Αιχµή της Αρκαδίας. Την 6η ∆εκεµβρίου 2011 ηµέρα Τρίτη διενεργήθηκε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ο σχετικός διαγωνισµός, µετά το πέρας της δηµοπρασίας γνωστοποιήθηκε µε ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στους συµµετέχοντες, ότι µπορούν µα λάβουν γνώση του σχετικού πρακτικού και να υποβάλλουν ενδεχοµένως ένσταση κατ΄ αυτού µέσα σε πέντε µέρες. Την 14-12-2011 και αφού ουδεµία ένσταση κατατέθηκε κατά του κύρους της δηµοπρασίας η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού υπέβαλε στην Οικονοµική επιτροπή το σχετικό πρακτικό µετά των προσφορών των συµµετεχόντων και τα συνοδεύοντα τις προσφορές δικαιολογητικά. Στη συνέχεια κατέθεσε το σχετικό φάκελο και εισηγήθηκε την έγκριση του αποτελέσµατος της σχετικής δηµοπρασίας και την κατακύρωση του οικείου διαγωνισµού στο µειοδότη Γεώργιο Μάνο του Σωτηρίου µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 2% µε έδρα το Λεωνίδιο η επιχείρηση του οποίου είναι γραµµένη στο Νοµαρχιακό Μητρώο του Ν. Αρκαδίας µε αριθµό µητρώου (350) κατηγορία έργων Ο∆ΟΠΟΙΙΑ (πλην ασφαλιστικών και τεχνικών έργων). Προκειµένου να ολοκληρώσουµε το διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.3263/2004, του Π/∆ος 609/85, όπως ισχύουν σήµερα, σε συνδυασµό µε τις όµοιες της παραγράφου 2 περ. δ΄ του άρθρου 103 του Κ.∆.∆ (Ν.3463/2006), καλούµαστε να εγκρίνουµε τα πρακτικά της δηµοπρασίας, λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω έγγραφα, πρακτικά, και τις εισηγήσεις της επιτροπής διαγωνισµού, και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση. Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το πρακτικό διαγωνισµού, τις ισχύουσες διατάξεις και µετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει οµόφωνα 1) Εγκρίνει το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας που διεξήχθη την 6η ∆εκεµβρίου 2011 ηµέρα Τρίτη για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Βελτίωση χώρου εναπόθεσης απορριµµάτων στη θέση Πετσίνα ∆.Ε. Λεωνιδίου» προϋπολογισµού 27.060,00€.


ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΚΝ-ΩΗΑ

2) Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού και αναθέτει την εκτέλεση του έργου στο µειοδότη Μάνο Γεώργιο του Σωτηρίου, µε µέση τεκµαρτή έκπτωση (2%). 3) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σύµβασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθµό (02/2012), υπογράφεται: Ο Πρόεδρος T. Y.

Τα

Μέλη T. Y.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 02/2012  

Περί της έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση χώρου εναπόθεσης απορριμμάτων στη θέση Πετσίνα ΔΕ Λεωνιδίου»