Page 1

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΚΝ-ΩΘΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ΄αριθµ. 3/25-1-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 25η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 18:30µ.µ. συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 645/20-1-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαεννέα (19) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1 Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2 Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 12. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 13. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 14. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 15. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 16. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 17. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 18. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 19. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Λάτσης ∆ηµήτριος 2. Φακλής Γεώργιος 3. Κυρίος Μιχαήλ 4. Τσουκάτος Σπυρίδων

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΚΝ-ΩΘΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 10/2012 Θέµα 8o:«Περί του καθορισµού τιµής ζώνης των ακινήτων και ύψους του συντελεστή Τ.Α.Π. του ∆ήµου µας». Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο ο οποίος εξέθεσε ότι : Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 3 του Ν.3852/2010 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ορίζει τους φόρους τα δικαιώµατα και τις εισφορές, επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. ζ του Ν.3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν.2130/93 από 1ης Ιανουαρίου 1993, επιβάλλεται υποχρεωτικά υπέρ των δήµων και κοινοτήτων τέλος το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται, εντός της διοικητικής τους περιφέρειας κατά τις ακόλουθες διακρίσεις: α) Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισµών υφιστάµενων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισµών πληθυσµού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων. β) Στα κάθε είδους κτίσµατα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισµών υφιστάµενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισµών πληθυσµού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων. Στην περίπτωση β’ για τον υπολογισµό της αξίας λαµβάνεται υπόψη από το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό συµβούλιο, η αξία των κτισµάτων και η αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνη που καταλαµβάνουν τα κτίσµατα εφ΄ όσον υφίσταται. Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από µηδέν είκοσι πέντε τοις χιλίοις (0,25‰) µέχρι µηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0,35‰) και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική περιφέρεια. Όπως διευκρινίζεται µε την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 22307/12-5-1993 καθώς επίσης και µε την εγκύκλιο 45/28-12-2010, η επιβολή του τέλους και ο καθορισµός του συντελεστή είναι υποχρεωτικός. Από τους νέους πίνακες τιµών που µας έδωσε η ∆.Ο.Υ. και δηµοσιεύθηκαν στο αριθ.2038/τΒ΄/2912-2010 Φ.Ε.Κ. προκύπτει ότι σήµερα οι αντικειµενικές αξίες των οικοπέδων και κτισµάτων έχουν διαφοροποιηθεί και εποµένως θα πρέπει να προβούµε στο καθορισµό των τιµών ζώνης αυτών. Επίσης µε βάση το έγγραφο 10695/28-03-2001 του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. (παρ.3), εφόσον δεν υπάρχει σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, το ∆.Σ. πρέπει να προσδιορίσει τις αξίες των ακινήτων για το ΤΑΠ λαµβάνοντας υπόψη τις τιµές αφετηρίας της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. οι οποίες είναι δεσµευτικές. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προκύπτουν τα ακόλουθα: 1) Για τα ακίνητα εντός οικισµού οι τιµές ζώνης ορίζονται βάσει του αντικειµενικού προσδιορισµού του Υπουργείου Οικονοµικών και είναι οι ακόλουθες:

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ ΛΑΚΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΑ Τ.Κ ΜΑΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΙΟΥ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΝΕΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΑΠΟ 1/1/2012

1.400,00 1.400,00

001 001

1.400,00

001

700,00

001


ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τ.Κ ΒΛΗΣΙ∆ΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΛΗΣΙ∆ΙΑΣ Τ.Κ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΥΝΗ Τ.Κ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ Τ.Κ ΠΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑΣ ΤΚ ΠΗΓΑ∆ΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΗΓΑ∆ΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΟΓΓΑΡΙΟΥ Τ.Κ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΟΥ Τ.Κ ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ Τ.Κ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑ∆ΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΜΠΑΤΙΚΗ Τ.Κ ΤΣΙΤΑΛΙΩΝ ΤΣΙΤΑΛΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΥ Τ.Κ ΠΕΡΑ ΜΕΛΑΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΑ ΜΕΛΑΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑ∆ΙΟΥ Τ.Κ ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΙΚΩΝ Τ.Κ ΤΥΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΩ & ΜΕΣΑ ΤΥΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΥΡΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

700,00

ΑΔΑ:001 ΒΟΧΡΩΚΝ-ΩΘΙ

700,00

001

700,00 700,00

001 001

700,00

001

800,00 700,00

001 002

700,00 700,00

001 001

700,00

001

1.200,00

001

1.100,00 1.100,00 1.100,00

001 001 001

700,00

001

1.000,00 1.000,00

001 001

800,00 1.200,00

002 003

800,00 1.300,00

002 001

800,00

001

2) Για κτίσµατα σε οικισµούς εκτός ορίων που δεν ισχύει το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού ο υπολογισµός της αξίας τους γίνεται µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου λαµβάνοντας στοιχεία από τη ∆.Ο.Υ. (µε τιµές εκκίνησης βάσει της ΠΟΛ 1033/27-2-2007/ΦΕΚ 268Β/28-2-2007) προτείνονται οι ακόλουθες τιµές: ∆ηµοτική Κοινότητα Λεωνιδίου:

Oικισµός Βασκίνα Οικισµός Ι.Μ Καρυάς Εκτός οικισµού ∆.Κ Λεωνιδίου Τ.Κ Αγ. Βασιλείου Εκτός οικισµού Τ.Κ Αγ.Βασιλείου

Νέα Αρίθµηση Τιµή Ζώνης βάσει Προτεινόµενη Ζωνών από στοιχειών της τιµή Ζώνης της 1/1/2012 ∆.Ο.Υ. Οικονοµικής Επιτροπής 101 684,00 400,00 101 684,00 400,00 102 684,00 800,00 101

516,00

400,00


Τ.Κ Πλατανακίου Εκτός οικισµού Τ.Κ Πλατανακίου Τ.Κ Παλαιοχωρίου Εκτός οικισµούΤ.Κ Παλαιοχωρίου Τ.Κ Βλησιδιάς: Οικισµός Φυλιάτικα Εκτός Οικισµού Τ.Κ Βλησιδιάς Τ.Κ Κουνουπία Εκτός οικισµού Τ.Κ Κουνουπιάς Τ.Κ Μαρίου: Οικισµός Βίγλα Εκτός οικισµού Τ.Κ Μαρίου Τ.Κ Πελετά Εκτός οικισµού Τ.Κ Πελετών Τ.Κ Πηγαδίου: Οικισµός Φωκιανό Εκτός Οικισµού Τ.Κ Πηγαδίου Τ.Κ Πουλίθρων: Οικισµός Πυργούδιον Εκτός οικισµού Τ.Κ Πουλίθρων Τ.Κ Τσιτάλια Εκτός οικισµού Τ.Κ Τσιταλίων Τ.Κ Πραγµατευτής Εκτός οικισµού Τ.Κ Πραγµατευτής Τ.Κ Τυρού (Οικισµός )Παλιόχωρα Εκτός Οικισµού Τ.Κ Τυρού Εκτός Οικισµού στις τοποθεσίες Ζαρίτσι, Τηγάνι, Τσέρφο, Κρυονέρι Εκτός Οικισµού στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας Σερνιάλι, Πρέγασος, Φριάς Σοχάς, Παλιόχωρα Τσουµιάς, Λάκκος, Αλής, Γαυρόρεµα, Καλόγερος, Ασονίτσα Τ.Κ Σαπουνακαιίκων Εκτός οικισµού Τ.Κ Σαπουνακαιίκων Εκτός Οικισµού στη τοποθεσία Λυγαριάς Εκτός Οικισµού στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας Σερνιάλι, Πρέγασος, Φριάς, Σοχάς, Παλιόχωρα Τσουµιάς, Λάκκος, Αλής, Γαυρόρεµα Καλόγερος Ασονίτσα Τ.Κ Πέρα Μελάνων Εκτός Οικισµού Τ.Κ Πέρα Μελάνων Εκτός οικισµού στις τοποθεσίες Κωνσταντάς, Πλαφαντζής, Λεκκά, Πέτρα, Λειβάδι, Κίσσακας Εκτός οικισµού στις τοποθεσίες Κουρκούλες, Σκαρµπούνη, Πρέγασος, Στένωµα, Παλιόχωρα Ραϊζη κλπ Τ.Κ Κοσµά:

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΚΝ-ΩΘΙ 101

516,00

400,00

101

516,00

400,00

101 101

516,00 516,00

400,00 400,00

101

516,00

400,00

101 101

516,00 516,00

400,00 400,00

101

516,00

400,00

101 102

516,00 516,00

600,00 400,00

101 102

516,00 516,00

400,00 500,00

101

516,00

400,00

101

516,00

500,00

101 102 103

684,00 684,00 684,00

400,00 500,00 600,00

101

684,00

400,00

102 103 101

684,00 684,00 684,00

500,00 600,00 400,00

101 102

576,00 576,00

400,00 500,00

101

576,00

400,00


Οικισµός Ι.Μ Ελώνης Οικισµός Κοσµίτικον Πηγάδιον Εκτός οικισµού Τ.Κ Κοσµά

101 101 102

576,00 576,00 576,00

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΚΝ-ΩΘΙ 400,00 400,00 500,00

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 1. την περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 2. το άρθρο 24 του Ν.2130/93 3. το ΦΕΚ 2038/Β/29.12.2010 4. την ΠΟΛ 1033/27-2-2007 5. την 4/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 6. την εισήγηση του Αντιδηµάρχου και µετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Α. Εγκρίνει την προσαρµογή τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) σε όλη τη ∆ιοικητική Περιφέρεια του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας και καθορίζει ενιαίο συντελεστή ΤΑΠ µέσα στα πλαίσια που ορίζει ο νόµος σε ποσοστό (0,30‰) επί της αξίας του κάθε ακινήτου. Β. Επικαιροποιεί την τιµή ζώνης των οικοπέδων και κτισµάτων στα εντός οικισµού ακίνητα που βρίσκονται στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας, σύµφωνα µε την απόφαση 1175023/3752/00ΤΥ/∆΄/28.12.2010 ΠΟΛ:1200 (ΦΕΚ 2038/Β΄/29.12.2010) του Υπουργείο Οικονοµικών ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΝΕΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΑΠΟ 1/1/2012

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ – ΛΑΚΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΑ Τ.Κ ΜΑΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΙΟΥ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τ.Κ ΒΛΗΣΙ∆ΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΛΗΣΙ∆ΙΑΣ Τ.Κ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΥΝΗ Τ.Κ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ Τ.Κ ΠΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑΣ

1.400,00 1.400,00

001 001

1.400,00

001

700,00

001

700,00

001

700,00

001

700,00 700,00

001 001

700,00

001

800,00 700,00

001 002


Τ.Κ ΠΗΓΑ∆ΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΗΓΑ∆ΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΟΓΓΑΡΙΟΥ Τ.Κ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΟΥ Τ.Κ ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ Τ.Κ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑ∆ΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΜΠΑΤΙΚΗ Τ.Κ ΤΣΙΤΑΛΙΩΝ ΤΣΙΤΑΛΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΥ Τ.Κ ΠΕΡΑ ΜΕΛΑΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΑ ΜΕΛΑΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑ∆ΙΟΥ Τ.Κ ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΙΚΩΝ Τ.Κ ΤΥΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΩ & ΜΕΣΑ ΤΥΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΥΡΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΚΝ-ΩΘΙ 700,00 700,00

001 001

700,00

001

1.200,00

001

1.100,00 1.100,00 1.100,00

001 001 001

700,00

001

1.000,00 1.000,00

001 001

800,00 1.200,00

002 003

800,00 1.300,00

002 001

800,00

001

Γ. Καθορίζει την αξία στα εκτός οικισµού κτίσµατα που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, που δεν ισχύει το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού ως ακολούθως:

Περιοχές εκτός οικισµού του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας ∆ηµοτική Κοινότητα Λεωνιδίου Oικισµός Βασκίνα Οικισµός Ι.Μ Καρυάς Εκτός οικισµού ∆.Κ Λεωνιδίου Τ.Κ Αγ. Βασιλείου Εκτός οικισµού Τ.Κ Αγ.Βασιλείου Τ.Κ Πλατανακίου Εκτός οικισµού Τ.Κ Πλατανακίου Τ.Κ Παλαιοχωρίου Εκτός οικισµούΤ.Κ Παλαιοχωρίου Τ.Κ Βλησιδιάς: Οικισµός Φυλιάτικα Εκτός Οικισµού Τ.Κ Βλησιδιάς Τ.Κ Κουνουπία Εκτός οικισµού Τ.Κ Κουνουπιάς Τ.Κ Μαρίου: Οικισµός Βίγλα Εκτός οικισµού Τ.Κ Μαρίου

Νέα Αρίθµηση Ζωνών από 1/1/2012

Τιµή Ζώνης

101 101 102

400,00 400,00 800,00

101

400,00

101

400,00

101

400,00

101 101

400,00 400,00

101

400,00

101 101

400,00 400,00


Τ.Κ Πελετά Εκτός οικισµού Τ.Κ Πελετών Τ.Κ Πηγαδίου: Οικισµός Φωκιανό Εκτός Οικισµού Τ.Κ Πηγαδίου Τ.Κ Πουλίθρων: Οικισµός Πυργούδιον Εκτός οικισµού Τ.Κ Πουλίθρων Τ.Κ Τσιτάλια Εκτός οικισµού Τ.Κ Τσιταλίων Τ.Κ Πραγµατευτής Εκτός οικισµού Τ.Κ Πραγµατευτής Τ.Κ Τυρού (Οικισµός )Παλιόχωρα Εκτός Οικισµού Τ.Κ Τυρού Εκτός Οικισµού στις τοποθεσίες Ζαρίτσι, Τηγάνι, Τσέρφο, Κρυονέρι Εκτός Οικισµού στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας Σερνιάλι, Πρέγασος, Φριάς Σοχάς, Παλιόχωρα Τσουµιάς, Λάκκος, Αλής, Γαυρόρεµα, Καλόγερος, Ασονίτσα Τ.Κ Σαπουνακαιίκων Εκτός οικισµού Τ.Κ Σαπουνακαιίκων Εκτός Οικισµού στη τοποθεσία Λυγαριάς Εκτός Οικισµού στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας Σερνιάλι, Πρέγασος, Φριάς, Σοχάς, Παλιόχωρα Τσουµιάς, Λάκκος, Αλής, Γαυρόρεµα Καλόγερος Ασονίτσα Τ.Κ Πέρα Μελάνων Εκτός Οικισµού Τ.Κ Πέρα Μελάνων Εκτός οικισµού στις τοποθεσίες Κωνσταντάς, Πλαφαντζής, Λεκκά, Πέτρα, Λειβάδι, Κίσσακας Εκτός οικισµού στις τοποθεσίες Κουρκούλες, Σκαρµπούνη, Πρέγασος, Στένωµα, Παλιόχωρα Ραϊζη κλπ Τ.Κ Κοσµά: Οικισµός Ι.Μ Ελώνης Οικισµός Κοσµίτικον Πηγάδιον Εκτός οικισµού Τ.Κ Κοσµά

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΚΝ-ΩΘΙ 101

400,00

101 102

600,00 400,00

101 102

400,00 500,00

101

400,00

101

500,00

101 102 103

400,00 500,00 600,00

101

400,00

102 103 101

500,00 600,00 400,00

101 102

400,00 500,00

101

400,00

101 101 102

400,00 400,00 500,00

Μειοψηφούντος του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Ρουσάλη Ιωάννη ο οποίος τόνισε ότι, η εισήγηση της οικονοµικής επιτροπής (4/2012) του δήµου µας για το ΤΑΠ , στην ουσία είναι νέα αύξηση , νέο χαράτσι στα πλαίσια του Καλλικράτη , µε το ανάλογο νοµικό περιτύλιγµα . Μέχρι σήµερα για το ΤΑΠ η τιµή ζώνης στο Λεωνίδιο ήταν 293,00 και προτείνεται 1400,00 (αύξηση 378%), ο δε συντελεστής ΤΑΠ ήταν 0,00035 και προτείνεται 0,00030 (µείωση περίπου 14%). Επιβάλετε λοιπόν µε τις προτεινόµενες αυξήσεις ένα νέο τοπικό φοροχαράτσι για τα λαϊκά νοικοκυριά την στιγµή πού και στην περιοχή µας αυτήν την σκληρή περίοδο διαρκείας , ισχύουν τα παρακάτω : Τα εισοδήµατα των λαϊκών νοικοκυριών µειώνονται συνεχώς και µαζί µε την ακρίβεια , τα ανάλγητα και εξοντωτικά φοροχαράτσια πού έχουν πάρει την µορφή επιδηµίας , οδηγούν στην φτωχοποίηση τον µεροκαµατιάρη , τον υπάλληλο , τον αγρότη , τον µικροεπαγγελµατία . Η ανεργία καλπάζει καθηµερινά και εξαθλιώνει όλο και περισσότερους εργαζόµενους , ιδιαίτερα τους νέους .


ΒΟΧΡΩΚΝ-ΩΘΙ Το κοινωνικό κράτος (υγεία , πρόνοια , παιδεία ) , υποβαθµίζονται καθηµερινά ΑΔΑ: και οδηγούν σε αφαίµαξη και απόγνωση δεκάδες συµπολίτες µας που έχουν ανάγκη . Η αξία των κτισµάτων και οικοπέδων βαίνει συνεχώς µειούµενη όταν µάλιστα η ζήτηση είναι ελάχιστη ως µηδενική . Αυτή είναι η πραγµατικότητα σήµερα . Η οικοδοµική δραστηριότητα τείνει να είναι µηδενική . ∆εν υποχρεωνόµαστε ρητά από κανένα νόµο να πάρουµε υπ' όψιν τις τιµές ζώνης της ∆ΟΥ - απλά συνάγεται και συνηθίζεται. ∆εν πρέπει να αποδεχτούµε τις νέες τιµές ζώνης βάσει του τάχα αντικειµενικού προσδιορισµού πού στην ουσία είναι φοροµπηχτικός και εικονική πραγµατικότητα . Είναι ανάγκη να αφουγκραστούµε την εξαιρετικά δύσκολη οικονοµική κατάσταση της πλειοψηφίας των συµπολιτών µας και να αµφισβητήσουµε στην πράξη αυτές τις τιµές ζώνης αφού έχουµε αυτήν την δυνατότητα . Σε διαφορετική περίπτωση τι νόηµα είχαν οι συνεδριάσεις , οι επιτροπές , τα υποµνήµατα και οι παραστάσεις τον Γενάρη του 2011 για τις νέες αντικειµενικές αξίες όταν σήµερα οι ίδιοι είσαστε ανακόλουθοι µε την απόφαση — πρόταση της οικονοµικής επιτροπής; Προτείνουµε και ζητάµε να τεθεί σε ψηφοφορία : Στη δεδοµένη συγκυρία καµία αύξηση στις υπάρχουσες σήµερα τιµές ζώνης και εξέταση κατά περίπτωση µείωσης τους , ιδιαίτερα για τα οικόπεδα και για τα εκτός σχεδίου ακίνητα που χρησιµοποιούνται για αγροτικές δραστηριότητες ή είναι σε φάση εγκατάλειψης . Ο συντελεστής του τέλους ΤΑΠ να είναι ο κατώτερος 0,00025 . Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

κατωτέρω:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 010/2012  

Περί του καθορισμού τιμής ζώνης των ακινήτων και ύψους του συντελεστή Τ.Α.Π. του Δήμου μας

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you