Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΚΝ-ΩΙ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 16/11-7-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 11η του µηνός Ιουλίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 19:30µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 8512/7-72011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαπέντε (15) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1.Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 2.Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 3. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 3.Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 4. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 4.Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 5. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 5.Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 6. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 6.Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 7. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 9. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 10. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 11. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 12. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 15. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΚΝ-ΩΙ4 Αριθµός Απόφασης 190/2011 Θέµα 1ο: Περί της αναµορφώσεως του προϋπολογισµού οικ. έτους 2011 και εγκρίσεως πιστώσεως, για την πραγµατοποίηση και διοργάνωση της 14ης Γιορτής Τσακώνικης Μελιτζάνας Λεωνιδίου/Πλάκα Λεωνίδιο. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο ο οποίος εξέθεσε τα εξής: Ο ∆ήµος Λεωνιδίου κάθε χρόνο πραγµατοποιεί την καθιερωµένη Γιορτή Τσακώνικης Μελιτζάνας που διεξάγεται στη Πλάκα Λεωνιδίου. Επειδή τα τελευταία χρόνια η γιορτή της Τσακώνικης Μελιτζάνας έχει γίνει γνωστή, πλήθος κόσµου από διάφορα µέρη της Ελλάδας την επισκέπτονται και διαµένουν στη περιοχή µας, θα πρέπει να πραγµατοποιήσουµε την γιορτή µε µεγάλες προετοιµασίες προκειµένου να εξυπηρετήσουµε και να ευχαριστήσουµε τον κόσµο, που θα προσέλθει. Υπεύθυνοι για την διοργάνωση της γιορτής θα είναι 8 µελής Οργανωτική Επιτροπή αποτελούµενη από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας ως Πρόεδρο, τον εκπρόσωπο του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λεωνιδίου, τον εκπρόσωπο του Αγροτικού Συνεταιρισµού Λεωνιδίου, τον εκπρόσωπο του Εµπορικού Συλλόγου Λεωνιδίου, τον εκπρόσωπο του Μορφωτικού Συλλόγου Λεωνιδίου, τον εκπρόσωπο του Συλλόγου των απανταχού Βασκινιωτών, τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων της περιοχής, την εκπρόσωπο του Γυναικείου Συνεταιρισµού της περιοχής και τον εκπρόσωπο της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχειρήσεως. Το λόγο πήρε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος (Αντιδήµαρχος Οικονοµικών) Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος ο οποίος τόνισε το οικονοµικό πρόβληµα του ∆ήµου και γενικότερα της χώρας, και συνέχισε λέγοντας ότι πρέπει να υπάρξει χαµηλό οικονοµικό κόστος και ότι οι χρηµατοδοτήσεις από το κεντρικό κράτος δεν έχουν έρθει ακόµα στο ∆ήµο. Στο σηµείο αυτό προσήλθε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σαλάκος Βασίλειος. Το λόγο πήρε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μπεκύρος Φίλιππος ο οποίος τόνισε ότι το µουσικό µέρος της γιορτής θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί από παραδοσιακό συγκρότηµα(τοπικά τραγούδια) γιατί και το προϊόν είναι παραδοσιακό. Το λόγο πήρε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μάνος Ηλίας ο οποίος τόνισε ότι το καλό συγκρότηµα είναι αυτό που προσελκύει τον κόσµο, είναι προτιµότερο να µειωθούν άλλες δαπάνες αλλά όχι η δαπάνη του συγκροτήµατος. Στο σηµείο αυτό αποχώρησε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος. Ο ∆ήµαρχος συνεχίζοντας την εισήγηση του ανέφερε ότι: Στο προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2011 δεν έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση και για το λόγο αυτό θα πρέπει να προβούµε στην αναµόρφωση του προϋπολογισµού σύµφωνα και µε την 10-7-2011 εισήγηση της οικονοµικής υπηρεσίας. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ` όψη του όλα τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Η 14η Γιορτή Τσακώνικης Μελιτζάνας θα λάβει χώρα στη ∆ηµοτική Κοινότητα Λεωνιδίου και συγκεκριµένα στo Λιµάνι της Πλάκας στις 27-8-2011 και θα περιλαµβάνει : - µουσικό συγκρότηµα & ηχητικά (5.000€ ) - φιλοξενίες (1.000 €) - προετοιµασία γευµάτων, ποτά, τοπικά παραδοσιακά εδέσµατα, γλυκά κ.τ.λ (7.000 €) - ηλεκτρολογική κάλυψη της γιορτής (3.000€) - ρίψη βεγγαλικών (1.000€) - Τηλεοπτική κάλυψη και αναµετάδοση της Γιορτής - τοποθέτηση οπτικοαουστικού υλικού (3.000 €) - Κατασκευή κερκίδων & εξεδρών (ορχήστρας, θεατών, χώρου) ( 3.500 €)


ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΚΝ-ΩΙ4 -

∆ιάφορα έξοδα διοργάνωσης (είδη παντοπωλείου,κτλ) (1.300 €) ∆ιαµόρφωση χώρου γιορτής (παραλία, πάρκιν αυτοκινήτων) (1.000 €) Σηµαιοστολισµός λιµανιού και χώρου εκδήλωσης, πανό (1.000 €) Προσκλήσεις (200 €)

2.Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραµµα 2011 εγγράφοντας σε αυτό, την εκδήλωση ∆ιοργάνωση 14ης Γιορτής Τσακώνικης Μελιτζάνας. 3.Αναµορφώνει τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2011 µεταφέροντας από το αποθεµατικό ποσό ύψους 27.000 € στον Κ.Α. 00-6443.002 µε τίτλο «∆ιοργάνωση 14ης Γιορτή Τσακώνικης Μελιτζάνας.» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας . 4.Εγκρίνει πίστωση ύψους 27.000 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6443.002 µε τίτλο «∆ιοργάνωση 14ης Γιορτή Τσακώνικης Μελιτζάνας»του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας. 5. Ορίζει ως επιτροπή παραλαβής για τις προµήθειες, οι οποίες θα γίνουν για την εκδήλωση αυτή, τους παρακάτω δηµοτικούς υπαλλήλους : - Μαντζανά Γεωργία του Βασιλείου / ΠΕ (Χηµικών Μηχανικών) - Τροχάνη Κωνσταντίνο του Παναγιώτη / ΠΕ ( ∆ιοικητικών) - Γολεγό Βασίλειο του Νικολάου / ΠΕ (∆ιοικητικού - Οικονοµικού) Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σαλάκος Βασίλειος ψηφίζει παρόν λόγω του ότι το ποσό δεν ήταν εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2011.

Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ

Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης .

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 190/2011  

Περί έγκρισης εξόδων για γιορτή Μελιτζάνας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 190/2011  

Περί έγκρισης εξόδων για γιορτή Μελιτζάνας