Page 1

ΑΔΑ: Β44ΔΩΚΝ-7ΞΞ ΢ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΢ΤΜΒΑ΢Η΢ ΜΔΣΑΦΟΡΑ΢ ΜΑΘΗΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ΢ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ΢ ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η΢ ΓΗΜΟΤ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ ΓΙΑ ΣΟ ΢ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ΢ 2011-2012 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗ΢ΟΤ ΝΟΜΟ΢ ΑΡΚΑΓΙΑ΢ ΓΗΜΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ Σαρ.Γ/λζε :Λεσλίδην - 22300 Πιεξνθνξίεο : Μαληδαλά Γεσξγία Ρεληνύιεο Δκκαλνπήι Σει. : 2757360108 2757360210 Fax : 2757360214

Λεσλίδην 14 /3/2012 Αξηζ. πξση :3669

΢ην Γεκαξρείν ηνπ Γήκνπ Νόηηαο Κπλνπξίαο ζην Λεσλίδην Αξθαδίαο ζήκεξα 14/3/2012 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10:00 νη παξαθάησ ζπκβαιιόκελνη: 1. Ο Γήκνο Νόηηαο Κπλνπξίαο, λνκίκσο εθπξνζσπνύκελνο από ην Γήκαξρν ηνπ θ. Μαξλέξε Ισάλλε. 2. Ο Αλάδνρνο κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν « ΚΣΔΛ Ν. Αξθαδίαο Α.Δ. », πνπ εδξεύεη ζηελ Σξίπνιε Αξθαδίαο (ΑΦΜ: 090009433 ΓΟΤ: Σξίπνιεο , Σ.Κ. 22100,) λνκίκσο εθπξνζσπνύκελνο από ηελ Πξόεδξν ηνπ, θπξία Κπξηαθνύιε Γεσξγία. ζηνλ νπνίν θαηαθπξώζεθε ε ππεξεζία κεηαθνξάο καζεηώλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Γήκνπ Νόηηαο Κπλνπξίαο γηα ην ηκήκα ηνπ ΢ρνιηθνύ έηνπο 2011-2012 πνπ νξίδεηαη ζην Άξζξν 2 ηεο παξνύζαο κε ηελ ππ’ αξηζ. 11/2012 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ΢πκβνπιίνπ, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 1093/16.2.2012 εγθξηηηθή απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ηελ αξηζ. 4/2012 Πξάμε ηεο Δπηηξόπνπ ππεξεζίαο Διεγθηηθνύ ΢πλεδξίνπ ζην Ννκό Αξθαδίαο εθ ηεο νπνίαο δηαπηζηώλεηαη ε κε ύπαξμε θσιύκαηνο ππνγξαθήο ηεο παξνύζαο, ζπκθσλήζεθαλ ηα αθόινπζα: Ο Γήκνο απνθάζηζε ηελ δηελέξγεηα κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία κεηαθνξάο καζεηώλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Γήκνπ Νόηηαο Κπλνπξίαο γηα ην ΢ρνιηθό Έηνο 2011-2012, όπσο απηή πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, ν νπνίνο δηελεξγήζεθε ηελ 03 – 11 – 2011 ελώπηνλ ηεο αξκνδίαο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ, βάζεη ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπώλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο πνπ ζπλέηαμε ε ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. ΢ην δηαγσληζκό απηό δελ ππνβιήζεθαλ πξνζθνξέο. (Πξαθηηθό Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ 13178/3 – 11 – 2011 θαη Πξαθηηθό Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ 13179/03 – 11 – 2011)


ΑΔΑ: Β44ΔΩΚΝ-7ΞΞ ΢ηε ζπλέρεηα ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ 224/2011 απόθαζή ηεο (ζύκθσλα κε ην ΠΓ 60/2007 άξζξν 25) απνθάζηζε ηελ δηελέξγεηα δηαπξαγκάηεπζεο κε δηαδηθαζία απηνπξόζσπεο παξνπζίαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ηελ ππνβνιή πξνθνξηθώλ πξνζθνξώλ ζηηο 18/11/2011 ζηελ νπνία επίζεο δελ αλεδείρζε αλάδνρνο. Η νηθνλνκηθή Δπηηξνπή εθ λένπ κε ηελ 261/24 – 11 – 2011 απνθάζηζε ηελ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο κε ην ΚΣΔΛ Αξθαδίαο όπνπ θαη πάιη δελ πξνέθπςε αλάδνρνο (ζρεηηθά πξαθηηθά Αμηνιόγεζεο Γηαπξαγκάηεπζεο 13796/18 – 11 – 2011, 14327/01 – 12- 2011). Σέινο ην Γεκνηηθό ΢πκβνύιην απνθάζηζε ηελ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο κε ηελ 438/17 – 12 – 2011 ε νπνία έιαβε ρώξα ηελ 29 – 12 – 2011 κεηά από πξόζθιεζε πξνο ηνπο επηρεηξεκαηίεο κεηαθνξώλ ηεο πεξηνρήο (ιεσθνξεία θαη ηαμί). ΢ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ην ΚΣΔΛ Αξθαδίαο θαηέζεζε πξνζθνξά γηα όιν ην κεηαθνξηθό έξγν (΢ρεηηθό Πξαθηηθό Αμηνιόγεζεο Γηαπξαγκάηεπζεο θαη νινθιήξσζε απηνύ 15456/29-12-2011). Σν Γεκνηηθό ΢πκβνύιην, ζε ζπλεδξίαζή ηνπ ηελ Σεηάξηε 25 / 1 / 2012, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ πξνζθνξά πνπ θαηαηέζεθε ζηε δηαπξαγκάηεπζε, θαζώο θαη ην ζύλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ, θαζώο θαη ην ζρεηηθό πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ θαη Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ, απνθάζηζε, κε ηελ ππ’ αξηζ. 11/2012 απόθαζή ηνπ, ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηνλ ΚΣΔΛ Αξθαδίαο Α.Δ ζύκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν ζην παξόλ ζπκθσλεηηθό πίλαθα δξνκνινγίσλ θαη ζύκθσλα κε ηελ πξνζθεξόκελε έθπησζε γηα έθαζην δξνκνιόγην. Ο αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. 143728 εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ, πνζνύ 12.841,51 επξώ, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο. Άξζξν 1 Αληηθείκελν Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ε κεηαθνξά ησλ καζεηώλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Νόηηαο Κπλνπξίαο από ζύκθσλα κε ηα δξνκνιόγηα ηνπ ζπλεκκέλνπ πίλαθα κε ηα νρήκαηα ηνπ αλαδόρνπ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο (ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο ζύκβαζεο) θαη ηεο πξνζθνξάο ηεο αλαδόρνπ. Άξζξν 2 Γηάξθεηα Η δηάξθεηα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο νξίδεηαη από ηελ επόκελε ζρνιηθή εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο θαη κέρξη ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ ηνπ Γήκνπ, ήηνη κέρξη ην πέξαο ηεο ζρνιηθήο πεξηόδνπ 2011-2012, ιακβάλνληαο ππόςε ην αλαθεξόκελν ζην άξζξν 5 δηθαίσκα πξναίξεζεο. Άξζξν 3 Ακνηβή Η ακνηβή αλά δξνκνιόγην ηνπ αλαδόρνπ πξνθύπηεη ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πνπ είλαη ην γηλόκελν ηνπ κέγηζηνπ εκεξήζηνπ θόζηνπο ηνπ


ΑΔΑ: Β44ΔΩΚΝ-7ΞΞ δξνκνινγίνπ επί ηνλ αξηζκό ησλ δξνκνινγίσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί εληόο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, εθαξκνδόκελεο ηεο αληίζηνηρεο έθπησζεο ζε αθέξαηεο ηηκέο κνλάδνο, πνπ έρεη πξνζθέξεη. Η πξνζθνξά ηνπ κεηνδόηε αλαπξνζαξκόδεηαη αλά κήλα ζύκθσλα κε παξάξηεκα ηεο 35415/28.7.2011 Κ.Τ.Α. θαη ηελ παξάγξαθν 7.3 ηεο Δηδηθήο ΢πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ (Δ.΢.Τ.) Η ζπλνιηθή ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ είλαη ην άζξνηζκα ησλ ακνηβώλ αλά δξνκνιόγην γηα ην ζύλνιν ησλ δξνκνινγίσλ πνπ είλαη αλάδνρνο. ΢ηελ ακνηβή δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ Ο αλάδνρνο ζπκθσλεί όηη δελ ζα δηεθδηθήζεη θακία απνδεκίσζε ζηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο κε πξαγκαηνπνίεζεο δξνκνινγίσλ ΢ηηο εκέξεο πνπ δελ ιεηηνπξγνύλ ηα ζρνιεία, ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ δηεπζπληή θάζε ζρνιείνπ. ΢ηηο εκέξεο πνπ δελ πξνζέξρνληαη νη καζεηέο ζην ζρνιείν, ιόγσ θαηάιεςεο, απεξγίαο ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο ηνπ αλαδόρνπ κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ θάζε ζρνιείνπ. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζα εθηειεζηεί ην δξνκνιόγην ιόγσ αζζελείαο ησλ κεηαθεξνκέλσλ καζεηώλ θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα ππάξμεη ελεκέξσζε ηνπ αλαδόρνπ από ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο πξηλ από ηελ εθηέιεζε ηνπ δξνκνινγίνπ. ΢ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ πξαγκαηνπνηνύληαη δξνκνιόγηα ιόγσ θαθνθαηξίαο, εθόζνλ ηα ζρνιεία παξακέλνπλ θιεηζηά, κε απόθαζε Γεκάξρνπ ή άιινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ. ΢ηελ πεξίπησζε ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο γηα ηα κε εθηειεζζέληα δξνκνιόγηα ιόγσ απηήο ηεο θαζπζηέξεζεο. ΢ηελ πεξίπησζε όπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο δξνκνιόγηα δελ εθηεινύληαη, επεηδή έπαςαλ λα πθίζηαληαη κεηαθεξόκελνη καζεηέο ΢ηελ πεξίπησζε πνπ δξνκνιόγηα ζπκπηύρζεθαλ κε άιια. ΢ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε ακνηβή ησλ δξνκνινγίσλ πνπ ζπκπηύρζεθαλ ζα ππνινγίδεηαη εθ λένπ, πάληα ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα ηεο 35415/28.7.2011 Κ.Τ.Α. εθαξκνδόκελεο ηεο αληίζηνηρεο έθπησζεο ζε αθέξαηεο ηηκέο κνλάδνο, πνπ έρεη πξνζθέξεη Άξζξν 4 Σξόπνο θαηαβνιήο ακνηβήο 1. Η θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζα γίλεηαη ζε δηαζηήκαηα όρη κηθξόηεξα ηνπ κελόο θαη ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ. 2. Η ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ ππόθεηηαη ζηηο θαηά λόκν θξαηήζεηο. Οη θξαηήζεηο θαη θόξνη επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν, ήηνη: - ΣΑΓΚΤ 2% ( 1,5% ππέξ ΣΔΑΓΤ θαη 0,5% Σ.Π.Γ.Τ.) - Φόξνο εηζνδήκαηνο 8% ζην θαζαξό πνζό ηεο αμίαο Ο Φ.Π.Α. βαξύλεη ηνλ Γήκν. 3. Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε EURO. Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνύκελα από ην λόκν δηθαηνινγεηηθά, ήηνη:


ΑΔΑ: Β44ΔΩΚΝ-7ΞΞ - Βεβαίσζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ θάζε ζρνιείνπ πνπ εμππεξεηεί έθαζην δξνκνιόγην γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξνκνινγίσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ.1δ ηεο ΚΤΑ αξ.35415/28-7-2011 - Σηκνιόγην ηνπ αλαδόρνπ - Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα. Άξζξν 5 Γηθαίσκα Πξναίξεζεο Ο Γήκνο κπνξεί λα αζθήζεη πξνβιεπόκελν δηθαίσκα πξναίξεζεο κέρξη 20% ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, ρσξίο δηθαίσκα άξλεζεο ηνπ αλαδόρνπ, είηε γηα ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο κέζα ζηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν, όηαλ πξνθύςνπλ λέεο αλάγθεο κεηαθνξάο καζεηώλ κε ηελ αληίζηνηρε επηβάξπλζε ησλ θνκίζηξσλ, όπσο απηή ππνινγίδεηαη, είηε γηα παξάηαζε ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο γηα ην επόκελν ζρνιηθό έηνο (2012-2013), κέρξη ηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο, πάληνηε εληόο ησλ πιαηζίσλ ηεο αλσηέξσ πξναίξεζεο. Ο αλάδνρνο απνδέρεηαη όηη ν Γήκνο δύλαηαη λα αθπξώλεη δξνκνιόγηα, αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο, απηά θαιπθζνύλ από δεκόζηα ή δεκνηηθή ζπγθνηλσλία θαη δειώλεη όηη δελ ζα δηεθδηθήζεη θακία απνδεκίσζε γηα απηό.

Άξζξν 6 Τπνρξεώζεηο αλαδόρνπ Α.1 Γεληθά Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, θαηά ηηο θαζνξηζκέλεο εκέξεο θαη ώξεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ, ηα απαηηνύκελα ιεσθνξεία θαη ινηπά νρήκαηα γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηώλ ζηα δξνκνιόγηα ηνπ ζπλεκκέλνπ πίλαθα, ζύκθσλα κε ηε δηαθήξπμε. Α.2 Γξνκνιόγηα – δηαδξνκέο ιεσθνξείσλ θαη ινηπώλ νρεκάησλ α. Κάζε όρεκα ζα παξαιακβάλεη ηνπο καζεηέο κπξνζηά από ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο πξνθεηκέλνπ γηα καζεηέο ΢ΜΔΑ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα ή από ζπγθεθξηκέλν ηόπν ζπγθέληξσζεο γηα ηνπο ινηπνύο καζεηέο, ν νπνίνο έρεη θαζνξηζζεί από ηνλ Γήκν. Καηά ηελ επηζηξνθή ζα παξαδίδνληαη νη καζεηέο ζηα ζεκεία, από ηα νπνία είραλ παξαιεθζεί. β. Σν δξνκνιόγην ηνπ νρήκαηνο ζα ηξνπνπνηείηαη όηαλ ζην ζρνιείν εγγξάθνληαη ή κεηεγγξάθνληαη καζεηέο ή αιιάδεη ε θαηνηθία ηνπο. Η κε εθηέιεζε ηεο κεηαθνξάο δελ δηθαηνινγείηαη παξά κόλν ζε δηαθνπή ηεο νδηθήο γξακκήο ιόγσ δπζκελώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ θαη ινηπώλ απξόβιεπησλ θαηαζηάζεσλ (θαηαιήςεηο νδνζηξσκάησλ θ.ι.π.). γ. Η ώξα άθημεο θαη αλαρώξεζεο από ην ζρνιείν ζα νξηζηηθνπνηεζνύλ κε ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο, θαζ’ ππόδεημε ησλ δηεπζπληώλ ησλ ζρνιείσλ. Σπρόλ αιιαγέο, σο πξνο ηελ ώξα ησλ δξνκνινγίσλ ή ηνλ αξηζκό ησλ ζηάζεσλ ζα γίλνληαη κόλν από ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ύζηεξα από ζπλελλόεζε κε ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο θαη ηνλ αλάδνρν. Η ηπρόλ απόθιηζε σο πξνο ηελ ώξα άθημεο ή αλαρώξεζεο ησλ ιεσθνξείσλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα δεθαπέληε (15) ιεπηά ηεο ώξαο. Α.3 Σήξεζε σξαξίσλ


ΑΔΑ: Β44ΔΩΚΝ-7ΞΞ α. Σα δξνκνιόγηα πξέπεη λα εθηεινύληαη επηκειώο θαη ρσξίο θαζπζηεξήζεηο. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δώζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αθξίβεηα ηεο ηήξεζεο ηνπ σξαξίνπ, γηαηί από απηήλ εμαξηάηαη ε έγθαηξε έλαξμε ησλ καζεκάησλ θαη ε αζθαιήο θαη απξόζθνπηε κεηαθνξά ησλ καζεηώλ. β. Σν πξσί θάζε όρεκα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ νξηζκέλε ώξα αλαρώξεζήο ηνπ, ζην θαζνξηζκέλν ζεκείν ζπλάληεζήο ηνπ ζπλνδεπόκελν κε ηνλ ηπρόλ ζπλνδό. ΢εκεηώλεηαη όηη ε θαζπζηέξεζε άθημεο ηνπ νρήκαηνο ζηελ αθεηεξία, δελ ππνθαζίζηαηαη κε ηελ έγθαηξε άθημε ηνπ νρήκαηνο ζην ζρνιείν. γ. Γηα ηελ αλαρώξεζε από ην ζρνιείν, κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, θάζε όρεκα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ή ζηνλ ρώξν θαηά ηε ώξα πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κεηά ηελ ιήμε ησλ καζεκάησλ. δ. ΢ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην όρεκα πεξάζεη από ηα θαζνξηζκέλα ζεκεία παξάδνζεο θαη παξαιαβήο λσξίηεξα από ηελ θαζνξηζκέλε ώξα, είλαη ππνρξεσκέλν λα πεξηκέλεη κέρξη λα νινθιεξσζεί ε παξαιαβή ή ε παξάδνζε ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ. ε. ΢ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξαγκαηνπνηήζεη ηα δξνκνιόγηα πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί, κε ππαηηηόηεηά ηεο, ηόηε απηό ζπλεπάγεηαη ηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ζηελ αλαρώξεζε ηνπ ιεσθνξείνπ από ηελ αθεηεξία, άθημήο ηνπ ζην ζρνιείν ή απνρώξεζήο ηνπ από απηό, επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο. ζη. Οη ζρεηηθέο απνθάζεηο επηβνιήο θπξώζεσλ-πξνζηίκσλ επηβάιινληαη από ην Γεκνηηθό ΢πκβνύιην ηνπ Γήκνπ. Α.4 Οδεγνί - ΢πλνδνί α. Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο θαη ε παξακνλή ζηα ιεσθνξεία θάζε πξνζώπνπ εθηόο από ηνλ νδεγό, ηνλ/ηελ ζπλνδό, ηνπο κεηαθεξόκελνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, πνπ, ελδερνκέλσο, κεηαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζρνιηθώλ πεξηπάησλ. β. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί αξρείν κε ην πξνζσπηθό θαη ηηο ώξεο εθηέιεζεο ηνπ δξνκνινγίνπ γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ, λα επνπηεύεη ηελ θαλνληθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο θαη λα αλαιακβάλεη ηελ άκεζε ξύζκηζε θάζε ζρεηηθνύ δεηήκαηνο, πνπ πξνθύπηεη ή ηελ άξζε θάζε άιιεο αλσκαιίαο ή εκπνδίνπ θαη γεληθά λα ιακβάλεη, ρσξίο ρξνλνηξηβή, θάζε θαηάιιειν κέηξν γηα ηελ θαλνληθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ. γ. Οη κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ησλ εηδηθώλ ζρνιείσλ θαη όπνηε απηό θξίλεηαη απαξαίηεην από ην Γήκν πξνθεηκέλνπ γηα καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα γίλνληαη κε ηε ζπλνδεία ζπλνδώλ, πνπ ε απνδεκίσζή ηνπο βαξύλεη ηνλ αλάδνρν. δ. Οη νδεγνί ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ ιεσθνξείσλ ζα έρνπλ ππνρξεσηηθά ηα εθ ηνπ λόκνπ νξηδόκελα πξνζόληα (θαηάιιειε επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο, πξνϋπεξεζία νδεγνύ θ.ι.π.). ε. Γηα ηνπο νδεγνύο θαη ηνπο ζπλνδνύο, ν αλάδνρνο πξέπεη λα δώζεη ζην Γήκν, αλ ηεο δεηεζνύλ, ζηνηρεία ηαπηόηεηαο, πξνϋπεξεζίαο, θαη αλ ρξεηαζηεί απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ θαη πηζηνπνηεηηθνύ πγείαο. ζη. Ο δηεπζπληήο θάζε ζρνιείνπ έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε νδεγνύ ή ζπλνδνύ, αλ απηόο/ή παξνπζηάζεη δύζηξνπν ραξαθηήξα, πνπ έρεη σο ζπλέπεηα δηαπιεθηηζκνύο κε καζεηέο, εθπαηδεπηηθνύο ή γνλείο, εθόζνλ ηνύην θαηαγγειζεί έγγξαθα θαη ηεθκεξησκέλα. ΢ηελ πεξίπησζε απηή, ν Γήκνο δύλαηαη, κεηά ηε δηαπίζησζε ησλ θαηαγγειινκέλσλ, λα δεηήζεη κέρξη


ΑΔΑ: Β44ΔΩΚΝ-7ΞΞ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νδεγνύ ή ζπλνδνύ από ηνλ αλάδνρν, ππνρξεσκέλνπ ηνπ ηειεπηαίαο λα απνδερζεί απηή, άλεπ αληηξξήζεσλ, θαη εληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε. δ. Δηδηθά νξίδεηαη θαη ηνλίδεηαη όηη νη νδεγνί θαη νη ζπλνδνί ησλ ιεσθνξείσλ νθείινπλ λα είλαη ελδεδπκέλνη εππξεπώο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνο ηνπο καζεηέο/καζήηξηεο, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηνπο γνλείο θ.ι.π. λα είλαη επγεληθή, ήξεκε θαη ζνβαξή. ε. Θα ηεξείηαη δειηίν θίλεζεο γηα θάζε ιεσθνξείν, πνπ ζα ππνγξάθεηαη θαζεκεξηλά από ηνλ δηεπζπληή θάζε ζρνιείνπ, ηνλ νδεγό θαη ηνλ ζπλνδό, ηόζν γηα ηελ ώξα άθημεο ζην ζρνιείν, όζν θαη αλαρώξεζεο από απηό.

Α.5 Σξνπνπνηήζεηο ησλ δξνκνινγίσλ α. ΢ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο πεξηόδνπ δεκηνπξγεζνύλ λέεο αλάγθεο κεηαθνξάο γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, δύλαηαη ν Γήκνο λα πξνβεί ζε ηξνπνπνίεζε πθηζηακέλσλ δξνκνινγίσλ ηελ νπνία ν αλάδνρνο απνδέρεηαη άλεπ αληηξξήζεσο. β. Ο αλάδνρνο παξαηηείηαη από θάζε αμίσζε απνδεκίσζεο έλαληη ηνπ Γήκνπ, ζε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ή ζύκπηπμεο ησλ πξνβιεπόκελσλ ζην άξζξν 1 δξνκνινγίσλ. Α.6. Λεσθνξεία θαη Δπηβαηηθά Ορήκαηα α. Η κεηαθνξά ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν κε ηα ιεσθνξεία ή επηβαηηθά νρήκαηα Γ.Υ ηνπ αλαδόρνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηεο παξνύζαο. Σα ιεσθνξεία πνπ εθηεινύλ ηα δξνκνιόγηα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη πξνϋπνζέζεηο, πνπ νξίδνπλ νη ηζρύνληεο ζρεηηθνί λόκνη, πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο γηα ηε κεηαθνξά καζεηώλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. β. Σα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξέπεη λα είλαη ζε άξηζηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε, γεληθή εκθάληζε θαη θαζαξά. Θα έρνπλ απαξαίηεηα ελεκεξσκέλν πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο (Κ.Σ.Δ.Ο.), δειαδή ην ηειεπηαίν πηζηνπνηεηηθό από δεκόζην ή ηδησηηθό Κ.Σ.Δ.Ο., ζύκθσλα κε ηνλ λόκν. Σα νρήκαηα ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ζύζηεκα αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο ή θηλεηήο ηειεθσλίαο, γηα λα επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο, κε ην κε ην γξαθείν ηεο αλαδόρνπ θαη ηα ζρνιεία πνπ εμππεξεηεί. Η αλάδνρνο ππνρξεώλεηαη λα γλσζηνπνηήζεη ην ζύζηεκα απηό ζηνλ δηεπζπληή θάζε ζρνιείνπ πνπ εμππεξεηεί. Δπίζεο, ζα δηαζέηνπλ θιηκαηηζκό (δεζηό-θξύν). γ. Σα ιεσθνξεία ζα έρνπλ επαξθή αξηζκό ζέζεσλ γηα ηνλ αξηζκό ησλ πξνζώπσλ πνπ ζα κεηαθέξνπλ. ΢ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα ππάξρνπλ ππεξάξηζκνη ή όξζηνη επηβάηεο. δ. Ο αλάδνρνο είλαη ν κόλνο ππεύζπλνο απέλαληη ζηνλ λόκν γηα ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ όξσλ θαη απηόο ζα θέξεη απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ ηπρόλ επζύλεο. ε. ΢ύκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α. ησλ ππνπξγώλ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθώλ θαη Μεηαθνξώλ & Δπηθνηλσληώλ κε αξηζκό 43917/5066/14.9.2006 (ΦΔΚ Β’ 1468/4-10-2006), ηα ιεσθνξεία πνπ ζα αλαιάβνπλ ην έξγν ηεο κεηαθνξάο λεπίσλ θαη καζεηώλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη ππνρξεσκέλα λα θέξνπλ δώλεο αζθαιείαο, πνπ λα πιεξνύλ ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο, πηζηνπνηεκέλεο ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 77/541/ΔΚ (ή


ΑΔΑ: Β44ΔΩΚΝ-7ΞΞ λεώηεξε) ή ηνλ θαλνληζκό 44/03 ηεο ΟΔΔ-ΟΗΔ (ή κε θάζε άιιε κεηαγελέζηεξε πξνζαξκνγή ηνπ ελ ιόγσ θαλνληζκνύ), κε ηηο ζρεηηθέο ελδείμεηο «e» ή «Δ». ζη. Οη δώλεο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε θαηάιιειε ζέζε θαη λα είλαη θαιά ζηεξεσκέλεο επί ηνπ θαζίζκαηνο, ώζηε λα παξέρνπλ ηελ επηδεηνύκελε πξνζηαζία θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θάζε πεξίπησζε, κεηαθνξάο λεπίσλ θαη καζεηώλ, αλεμάξηεηα από ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο. Α.7 Αληηθαηάζηαζε ιεσθνξείσλ θαη ινηπώλ νρεκάησλ α. Ο αλάδνρνο δηαβεβαηώλεη όηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο έλα όρεκα αλάινγν θαη εμίζνπ θαηάιιειν, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, σο εθεδξηθό, γηα ηελ άκεζε θαη θαλνληθή αληηθαηάζηαζε θάζε νρήκαηνο, πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία ζα καηαίσλε ηελ αθξηβή θαη θαλνληθή εθηέιεζε ηνπ δξνκνινγίνπ. β. ΢ε πεξίπησζε πνπ απηό δελ είλαη δπλαηό, ν αλάδνρνο βαξύλεηαη κε ηα έμνδα κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ, κε ηε ρξήζε ηνπ πξνζθνξόηεξνπ κέζνπ (ηαμί ή ιεσθνξείνπ). γ. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θάζε ιεσθνξείν θαη άιιν όρεκα, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί λα είλαη ηέηνηαο ρσξεηηθόηεηαο, ώζηε λα εμππεξεηεί ηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύλ θάζε δξνκνιόγην. δ. Ο αλάδνρνο δεζκεύεηαη όηη ζα δηαζέηεη ηα νρήκαηα, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ θαη γηα ηε κνληκόηεηα ησλ νρεκάησλ. Γελ επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιια ρσξίο ιόγν. Αληηθαηάζηαζε επηηξέπεηαη κόλν ιόγσ βιάβεο ηνπ νρήκαηνο, ζηηο πεξηπηώζεηο όκσο απηέο, ηνύην γλσζηνπνηείηαη εγθαίξσο ζηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. ε. ΢ε πεξίπησζε πώιεζεο ηνπ νρήκαηνο, πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζην πσιεηήξην ζπκβόιαην όξνο όηη ν λένο αγνξαζηήο ππνρξενύηαη λα ζπλερίζεη ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ζύκθσλα κε όζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε. Α.8. Αζθαιηζηηθή Κάιπςε α. Κάζε ιεσθνξείν ή άιιν όρεκα, θύξην ή εθεδξηθό, πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη από ηελ αλάδνρν γηα ην έξγν ηεο κεηαθνξάο, πξέπεη λα έρεη πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε όισλ ησλ επηβαηλόλησλ γηα αηπρήκαηα θαη πιηθέο δεκίεο, όπσο επίζεο θαη ηελ θαηά λόκν αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα αζηηθή επζύλε έλαληη ηξίησλ θαη γηα πιηθέο δεκίεο. β. Η δηάξθεηα ησλ αλσηέξσ αζθαιίζεσλ πξέπεη λα θαιύπηεη ηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν ηεο ζύκβαζεο κεηαθνξάο. Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα θαιύπηνπλ ππνρξεσηηθά επηβαίλνληεο θαη ηξίηνπο θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο. γ. Ο αλάδνρνο εγγπάηαη όηη όια ηα ιεσθνξεία θαη ηα ινηπά νρήκαηα, πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, ζα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ πξνβιεπόκελε από ηνλ λόκν ειάρηζηε αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ζσκαηηθέο βιάβεο επηβαηλόλησλ θαη ηξίησλ θαη γηα πιηθέο δεκίεο ηξίησλ. δ. Σελ επζύλε ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ από ηε ζηηγκή ηεο παξαιαβήο γηα επηβίβαζή ηνπο ζην κεηαθνξηθό κέζν, κέρξη ηελ απνβίβαζε γηα παξάδνζή ηνπο ζηα ζπκθσλεκέλα ζεκεία-ζηάζεηο, έρεη ν νδεγόο θαη ν/ε ζπλνδόο ηνπ νρήκαηνο. ε. Ο αλάδνρνο επζύλεηαη γηα ηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο, πνηληθά θαη αζηηθά, γηα ηπρόλ ηξαπκαηηζκνύο, όζν απηνί βξίζθνληαη κέζα ζηα ιεσθνξεία θαη ινηπά νρήκαηα, αιιά θαη θαηά ηελ επηβίβαζε θαη απνβίβαζή ηνπο.


ΑΔΑ: Β44ΔΩΚΝ-7ΞΞ

Άξζξν 7 Σηκνιόγεζε ηξνπνπνηεκέλσλ πθηζηακέλσλ θαη λέσλ δξνκνινγίσλ Σπρόλ ηξνπνπνίεζε ησλ αξρηθώλ δξνκνινγίσλ ηεο δηαθήξπμεο γίλεηαη ζύκθσλα κε ην καζεκαηηθό ηύπν πνπ ηζρύεη ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηελ έθπησζε ηεο πξνζθνξάο ηεο αλαδόρνπ ηνπ δξνκνινγίνπ.

Άξζξν 8 Κπξώζεηο γηα παξάβαζε ησλ ππνρξεώζεσλ 1. Ο αλάδνρνο θέξεη αθέξαηα ηελ επζύλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ή παξαπνίεζή ηεο επηζύξεη πνηλή αλάινγε κε ην κέγεζνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο. Αλ απνδεδεηγκέλα δελ ηεξεζνύλ νη ζπκβαηηθνί όξνη από ηνλ αλάδνρν, ηόηε ν Γήκνο δύλαηαη λα επηβάιεη κνλνκεξώο ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα, ε νπνία ηζνδπλακεί ηνπιάρηζηνλ κε ην εκεξήζην θόζηνο κεηαθνξάο ησλ δξνκνινγίσλ, ησλ νπνίσλ έρεη αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε. Η βαξύηεηα ηεο παξάβαζεο ησλ όξσλ ζα θαζνξίζεη θαη ην ηειηθό ύςνο ηεο πνηληθήο ξήηξαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαβάζεηο: α. Υξεζηκνπνίεζε αθαηάιιεινπ ιεσθνξείνπ ή άιινπ νρήκαηνο ζε αληηθαηάζηαζε, δηθαηνινγεκέλε ή κε, εγθεθξηκέλνπ νρήκαηνο ή όηαλ δελ δηαζέηνπλ ζέζεηο ηα νρήκαηα γηα όινπο ηνπο καζεηέο. β. Αδηθαηνιόγεηε θαζπζηέξεζε άθημεο ιεσθνξείνπ ή άιινπ νρήκαηνο ζηελ αθεηεξία ηνπ ή/θαη ζην ζρνιείν ην πξσί. γ. Αδηθαηνιόγεηε θαζπζηέξεζε άθημεο ιεσθνξείνπ ή άιινπ νρήκαηνο ζην ζρνιείν γηα ηελ επηζηξνθή ησλ καζεηώλ, ην κεζεκέξη ή ην απόγεπκα. δ. Με ηήξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκήο ηνπ ιεσθνξείνπ ή άιινπ νρήκαηνο θαη ησλ ζηάζεσλ, εθηόο από ηεθκεξησκέλεο πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο. ε. Απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνύ ή ζπλνδνύ ζηνπο καζεηέο, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνύο. ζη. Απνπζία ζπλνδνύ από ηε δηαδξνκή. δ. Μεηαθνξά πξνζώπσλ, πνπ δελ δηθαηνύληαη λα κεηαθεξζνύλ. 2. ΢ε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλεο παξάβαζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο, κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ΢πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ θαη ε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ. 3. Η είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε από ην ιαβείλ ηνπ αλαδόρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνύ, κε ηζόπνζε θαηάπησζε ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εθόζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνύκελν πνζό.


ΑΔΑ: Β44ΔΩΚΝ-7ΞΞ Άξζξν 9 Κήξπμε αλαδόρνπ εθπηώηνπ 1. Ο αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ π.δ. 28/1980. 2. Ο αλάδνρνο δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηε ζύκβαζε όηαλ: α. Σν δξνκνιόγην δελ εθηειέζηεθε ρσξίο δηθνύ ηνπ ππαηηηόηεηα. β. ΢πληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. 3. ΢ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο θεξπρζεί έθπησηνο από ηε ζύκβαζε ζα ηεο επηβιεζνύλ, κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ΢πκβνπιίνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά ζα ηελ θαιέζεη πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη παξαθάησ θπξώζεηο: α. Καηάπησζε, νιηθή ή κεξηθή, ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. β. Δθηέιεζε ηνπ δξνκνινγίνπ κεηαθνξάο καζεηώλ ζε βάξνο ηεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Π.Γ/ηνο 28/1980. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινύκελε δεκία ηνπ Γήκνπ ή ηπρόλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθύςεη θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ. Ο θαηαινγηζκόο απηόο γίλεηαη αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη λέα κίζζσζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ δξνκνινγίνπ, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδόκελα. ΢ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκόο ηνπ θαηαινγηδόκελνπ πνζνύ γίλεηαη θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ. γ. Πξνζσξηλόο ή νξηζηηθόο απνθιεηζκόο ηνπ αλαδόρνπ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξ.7 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Π.Γ/ηνο 28/1980. Άξζξν 10 Δπίιπζε Γηαθνξώλ – Δθαξκνζηέν Γίθαην 1. Η ζύκβαζε δηέπεηαη από ην ειιεληθό Γίθαην. ΢ε πεξίπησζε δηαθνξώλ, πνπ ελδερνκέλσο πξνθύςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο ή εμ αθνξκήο ηεο, ν Γήκνο θαη ν αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηώλ ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ. 2. Οη ηπρόλ δηαθσλίεο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο θαη δελ επηιπζνύλ ζπκθώλα κε ηα αλσηέξσ, επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 273 ηνπ Ν.3463/2006, όπσο απηό ηζρύεη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.3852/2010. Άξζξν 11 Λύζε ηεο ζύκβαζεο Η ζύκβαζε ιύεηαη κε ηελ πάξνδν ηεο εκεξνκελίαο δηάξθεηαο ηεο, όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνύζαο. Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα ζύκβαζε ζε δύν αληίηππα, αλαγλώζζεθε θαη ππνγξάθεθε σο αθνινύζσο από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε.


ΑΔΑ: Β44ΔΩΚΝ-7ΞΞ ΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢

ΙΩΑΝΝΗ΢ Η. ΜΑΡΝΔΡΗ΢ ΓΗΜΑΡΥΟ΢

΢ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ Ο Αλάδνρνο

ΚΣΔΛ Αξθαδίαο Α.Δ.


ΑΔΑ: Β44ΔΩΚΝ-7ΞΞ

3

4

6 7

Λύκειο

7

8

5

3

19

4

5

3

9 10 11

Άνω Τσρός Πέρα ΜέλαναΓ/ΣΖ Τσρού ΤσρόςΣαποσνακέϊκα ΠηγάδιΠελεηά

Λεωνίδιο

16

Δνηός Τσρού

Τσρός

2

17

Πάνω Τζέρθο

Τζέρθο

18

Τσρός

21

Δνηός Τσρού ΒληζιδιάΠελεηά για Λεωνίδιο ΚοσνοσπιάΠελεηά Πελεηά Πηγάδι Πούληθρα

Λεωνίδιο

22

Λιβάδι

Τσρός

23

Μονή Καρσάς Βαζκίνα-Αγ, Ηωάννης

Τσρός

65

0%

19,68

70

0%

0%

ΤΑΞΙ

4,39

65

0%

70

0%

65

0%

65

0%

2

36,25 45,31 54,37 12,2 64,34 75,32 27,19 40,78

ΤΑΞΙ

Πελεηά ΤΑΞΙ

3

2

ΤΑΞΙ

1

1

ΤΑΞΙ

29,52

65

0%

3

ΤΑΞΙ

10,6

70

0%

3

ΤΑΞΙ

70

0%

70

0%

70

0% 0%

19,38

42,7

7

1

1

Λεωνίδιο

47,85

Λεωνίδιο 1

2

ΤΑΞΙ

1

ΤΑΞΙ

Λεωνίδιο

40,88 19,68

3

1

854,00 € 4.182,10 € 5.272,40 € 1.767,35 € 2.650,70 € 1.377,60 € 614,60 € 1.279,20 € 614,60 € 254,10 € 285,35 €

1.259,70 € 2.775,50 € 1.918,80 € 742,00 € 3.349,50 € 2.861,60 € 1.377,60 € 1.113,00 € 492,05 € 442,65 € 354,25 € 1.397,50 € 984,10 € 4.398,80 €

7,57

65

0%

6,81

65

0%

5,45

65

0%

21,5

65

0%

15,14

65

0%

62,84

70

0%

65

0%

885,30 €

65

0%

787,15 €

Πούλιθρα

ΤΑΞΙ

Πούλιθρα

1

ΤΑΞΙ

Λεωνίδιο

2

ΤΑΞΙ

Λεωνίδιο

3.534,05 €

15,9

ΤΑΞΙ

1

3.171,70 €

70

7

Τσρός

2.537,50 €

ΤΑΞΙ ΤΑΞΙ

2

3.171,70 €

1.855,00 €

26,5 1

Πελεηά

Λεωνίδιο

0%

0%

2

(ειδικό ζτολείο)

65

70

Τσρός

35

0%

3,63

Λιβάδι

Πραγμαηεσηή

70

ΤΑΞΙ

1

Λεωνίδιο

0%

1

Λεωνίδιο

(ειδικό ζτολείο)

65

0%

Μονή Καρσάς

34

0%

70

28

Κοζμάς Πούλιθρα

70

8,78

27

33

0%

ΤΑΞΙ

Πελεηά

5

Λιβάδι

65

1

8

Τσρός

32

0%

0%

Τσρός

Τσρός

Πηγάδι

70

7.611,80 €

10.544,80 €

65

33

Τζέρθο

31

0%

70

Τσρός

Δνηός Τσρού

Άνω Τσρός

70

8,78

5

15

30

0%

45,31

19,68

Τσρός

14

Λεωνίδιο

70

Αμοιβή ανά δρομολόγιο

25.629,10 €

ΤΑΞΙ

Τσρός

Τσρός

29

0%

ΤΑΞΙ

29

Λεωνίδιο

26

70

4

Τσρός

Τζέρθο

Πρέγαζος ΣαμπαηικήΠραγμαηεσηή

0%

4

1

Πούλιθρα

25

70

Λεωθο ρείο Λεωθο ρείο Λεωθο ρείο Λεωθο ρείο Λεωθο ρείο Λεωθο ρείο Λεωθο ρείο Λεωθο ρείο ΤΑΞΙ

Λεωνίδιο

13

24

0%

150,64

12

20

Λεωθο ρείο Λεωθο ρείο

Λεωνίδιο

24

19

70 108,74

366,13 3

3 8

Λεωθο ρείο Λεωθο ρείο

Μέγιζηο Ημερήζιο Κόζηος δρομολογίοσ

Γυμνάζιο

Ολοήμερο δημοηικό

Νηπιαγωγείο Πραγμαηεσηή ΕαρίηζιΤζέρθο Παραλία Τσρού

42

Λεωνίδιο

2 5

1 Λεωνίδιο

Ποζοζηό έκπηωζης

2

ΤσρόςΜέλανα ΒληζιδίαΠελεηάΤζιηάλια ΛιβάδιΣαμπαηική ΠηγάδιΑμσγδαλιάΠούλιθραΠλάκα

Αριθμός δρομολογίων ηο έηος

1

ΑΡΙΘΜΟ΢ ΜΑΘΗΣΩΝ – ΔΞΤΠΗΡΔΣΟΤΜΔΝΔ΢ ΜΟΝΑΓΔ΢ Δημοηικό

ΣΟΠΟ΢ ΠΡΟΟΡΙ΢ΜΟΤ

α/α δρομολογίοσ

ΣΟΠΟ΢ ΠΑΡΑΛΑΒΗ΢

Δίδος Μεηαθορικού Μέζοσ

Πίνακας ζηοιτείων ηης αριθ. πρωη. 3669/2012 ζύμβαζης Γήμοσ Νόηιας Κσνοσρίας

ΤΑΞΙ

1

ΤΑΞΙ

1

ΤΑΞΙ

13,62 12,11


ΑΔΑ: Β44ΔΩΚΝ-7ΞΞ 36

Φωκιανό

Πηγάδι

΢σνολική αμοιβή – Ποζόν ΢ύμβαζης Φ.Π.Α. 13% Γενικό ΢ύνολο

1

ΤΑΞΗ

21,20

65

0%

1.378,00 € 103.725,15 € 13.484,27 € 117.209,42 €

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012