Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΜΕΩΚΝ-ΧΩΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Λεωνίδιο 16-8-2011 Αριθµ. Πρωτ.: 10048

------------------------------------------------

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας ∆/νση.: ∆ιοικητικού Πληροφορίες :Ρεντούλης Εµµανουήλ Τηλ. : 2757 3 60210 Fax : 2757 3 60214 Email: rentoulis@gmail.com

Α Π Ο Φ Α Σ Η 276/2011 (αναρτητέα στο διαδίκτυο) ΘΕΜΑ: «Ορισµός αρµόδιου δηµοτικού υ(αλλήλου ως συντονιστής στην διαδικασία µεταφοράς µαθητών» Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Έχοντας υLόψη: 1. Τα άρθρα 75 «Αρµοδιότητες» και 86 «Αρµοδιότητες ∆ηµάρχου» του Ν.3463 (ΦΕΚ 114 Α’/8-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 2. Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών ΥLαλλήλων». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 94 Lερ. 2 Lαρ. 18 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ. 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της ΑLοκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 4. Την υL' αριθ. 38/35253/28-07-2011 Εγκύκλιο του ΥLουργείου Εσωτερικών, «Άµεσες ενέργειες για τη Lροετοιµασία της διαδικασίας µεταφοράς µαθητών Lρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκLαίδευσης αLό τους ∆ήµους». Α(οφασίζουµε Ορίζουµε τους Lαρακάτω µόνιµους δηµοτικούς υLαλλήλους ως συντονιστές στην διαδικασία µεταφοράς µαθητών στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας τους: Μαντζανά Γεωργία, υLεύθυνη του Τµήµατος Τεχνικών ΥLηρεσιών του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, του κλάδου ΠΕ Χηµικών Μηχανικών µε Β΄ βαθµό, και στοιχεία εLικοινωνίας: τηλ. 2757360108, e-mail: gmantzana@notiakynoyria.gov.gr. Ανα(ληρωτή: Ρεντούλη Εµµανουήλ, υLεύθυνο του Γραφείου Προγραµµατισµού, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, του κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού µε Γ’ βαθµό, και στοιχεία εLικοινωνίας: τηλ. 2757360210, e-mail: rentoulis@gmail.com.

Ο ∆ήµαρχος

Ιωάννης Μαρνέρης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 276/2011  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 276/2011  

Ορισμός δημοτικού υπαλλήλου ως συντονιστής στην διαδικασία μεταφοράς μαθητών