Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΜ4ΩΚΝ-ΑΟΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 19/31-7-2011 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 31η του µηνός Ιουλίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Κυριακή και ώρα 20:00 µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 9265/26-7-2011 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαεννέα (19) µέλη: Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ∆.Σ 5. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 6. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 7. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 9. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 10. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 11. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 12. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 13. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 14. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 15. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 16. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 17. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 18. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 19. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1. Λάτσης ∆ηµήτριος 2. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ 3. Τσουκάτος Σπυρίδων 4. Τσεµπελή Αικατερίνη

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: 4ΑΜ4ΩΚΝ-ΑΟΑ

Αριθµός αποφάσεως 226/2011 Θέµα 32ο: Περί παρατάσεως ωραρίου µουσικής στον κ. Κεκέ Ιωάννη του Κων/νου για το κατάστηµά του σνακ – µπαρ- ζαχαροπλαστείο στη Τ.Κ. Πουλίθρων. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγήθηκε το ανωτέρω θέµα και εξέθεσε προς τα µέλη του ότι : Ο κ Κεκέ Ιωάννη του Κων/νου µε την 607/21-1-2011 αίτησή του προς το ∆ήµο µας αιτήθηκε την παράταση άδειας ωραρίου λειτουργίας µουσικής πέρα του προβλεποµένου για το κατάστηµά του σνακ – µπαρ- ζαχαροπλαστείο το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Πουλίθρων. Με την 225/2011 απόφαση µας είχαµε χορηγήσει άδεια µουσικής η οποία έχει ισχύ για τρία χρόνια . Με την 67/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας έχουµε προβεί στον κανονισµό για χορήγηση άδειας µουσικής – µουσικών οργάνων και παράτασης µουσικής – µουσικών οργάνων του ∆ήµου µας. Στο άρθρο 3 παρ. 2 της ανωτέρω κανονιστικής απόφασης οι αιτούντες άδειας µουσικής δικαιούνται να ζητήσουν παράταση του επιτρεπόµενου ωραρίου λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων πέραν του προβλεποµένου στο άρθρο 5 του ανωτέρω κανονισµού. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει επιπροσθέτως να καταθέτουν στο ∆ήµο µας: α) αίτηµα για παράταση του ωραρίου Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπ΄ όψιν του όλα τα ανωτέρω καθώς επίσης την 67/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας που εγκρίνει τον κανονισµό και το άρθρο 83 του Ν 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση λειτουργίας µουσικής στον κ κ. Κεκέ Ιωάννη του Κων/νου για το κατάστηµά του σνακ – µπαρ- ζαχαροπλαστείο που βρίσκεται Τοπική Κοινότητα Πουλίθρων, µε τις παρακάτω αναφερόµενες προϋποθέσεις: -Η άδεια θα αφορά µόνο το στεγασµένο χώρο του καταστήµατος -Οι πόρτες και τα παράθυρα του καταστήµατος θα παραµένουν κλειστά κατά τις ώρες λειτουργίας της µουσικής ώστε η τιµή της Α- ηχοστάθµης να µην ξεπερνά τα 30db(a) έξω από την πλησιέστερη νόµιµη κατοικία κ.λ.π. -Η ένταση της µουσικής θα πρέπει να µη δηµιουργεί προβλήµατα σε βάρος των περιοίκων και σε καµία περίπτωση η µέγιστη Α ηχοστάθµη στο δωµάτιο εκποµπής δε θα υπερβαίνει τα 80 DB (A) -Ο υπεύθυνος του καταστήµατος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις εκάστοτε υποδείξεις των αρµοδίων υπηρεσιών -Σε περίπτωση που θα γίνουν οποιεσδήποτε τροποποιήσεις των όρων λειτουργίας του καταστήµατος αυτού και από τις τροποποιήσεις αυτές θα δηµιουργούνται οχλήσεις στους περίοικους η ∆/νση Υγιεινής θα προβαίνει στη µέτρηση της ηχοµόνωσης του καταστήµατος και θα εισηγείται την ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας λειτουργίας µουσικής. -Η µουσική συσκευή δε θα συνδέεται µε ενισχυτή και µεγάφωνα. -Εάν πρόκειται για στερεοφωνικό µηχάνηµα αυτό θα είναι χαµηλή ισχύος .


ΑΔΑ: 4ΑΜ4ΩΚΝ-ΑΟΑ - Το ωράριο λειτουργίας µουσικής παρατείνεται ως εξής: Για την χειµερινή περίοδο µέχρι τις 3.00 πµ Για την θερινή περίοδο µέχρι τις 3.00 πµ -Η παράταση αυτή ισχύει µέχρι την 31-12-2011

Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 226/2011  

Περί παρατάσεως ωραρίου μουσικής στον κ. Κεκέ Ιωάννη του Κων/νου για το κατάστημά του σνακ – μπαρ- ζαχαροπλαστείο στη Τ.Κ. Πουλίθρων.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you