Page 1

ΑΔΑ: Β417ΩΚΝ-Ν28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 14/25-6-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 25η του µηνός Ιουνίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 19:00µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 8776/20-6-2012 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα δεκαοχτώ (18) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης,, Πρόεδρος 1. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 2. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 3. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 9. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 10. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 11. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 12. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 13. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 14. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 15. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 16. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 17. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 18. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Κουβούσης Παναγιώτης Φακλής Γεώργιος Γολεγός Παναγιώτης Κυρίος Μιχαήλ Τσουκάτος Σπυρίδων

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Τροχάνης Κων/νος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: Β417ΩΚΝ-Ν28 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 167/2012 Θέµα 5ο : «Περί της µίσθωσης κτιρίου, ακινήτου, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Λεωνιδίου για την στέγαση του Γραφείου ∆όµησης». Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα µε την µορφή του κατεπείγοντος στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.7, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-6-2010), λόγω του ότι πρέπει να προβούµε στην άµεση µίσθωση του ακινήτου, ζητά την κατεπείγουσα συζήτηση του θέµατος. Ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ψηφίσει για το κατεπείγον του θέµατος. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, εγκρίνει τη συζήτηση του κατεπείγοντος θέµατος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο ο οποίος εξέθεσε τα εξής : Σύµφωνα µε το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ανήκει η αρµοδιότητα για τη µίσθωση ακινήτων. Σας πληροφορούµε ότι στο ∆ήµο µας υπάρχει ανάγκη για µίσθωση κτιρίου, ακινήτου, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Λεωνιδίου για την στέγαση του Γραφείο ∆όµησης του νέου ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας . Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προχωρήσει ο ∆ήµος σε δηµοπρασία προκειµένου να βρεθεί το κατάλληλο προς µίσθωση ακίνητο. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού του άρθρου 1 του Π∆ 270/81 έχει οριστεί µε την 16/2012 ( 1088/28-2-2012 Έγκριση Περιφέρειας) απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου . Επίσης σύµφωνα µε την παρ. 1ε του άρθρου 72 του 3852/10, ο καθορισµός των όρων της δηµοπρασίας είναι αρµοδιότητα της Οικονοµικής επιτροπής. Αρµοδιότητα επίσης είναι η διεξαγωγή των διαγωνισµών αλλά σύµφωνα µε την Γνωµ 340/99 του ΝΣΚ η διάταξη του άρθρου 1 του Π∆ 270/81 κατισχύει ως ειδική διάταξη, αν και παλαιότερη. Με την παρ 1 του άρθρου 7 του Π∆ 270/81 ορίζεται ότι: «1.Η δηµοπρασία εκποιήσεως ακινήτων κτηµάτων των δήµων και κοινοτήτων ενεργείται µετά προηγουµένην καταµέτρησιν και εκτίµησιν του εκποιουµένου κτήµατος, παρ' επιτροπής, οριζοµένης υπό του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και αποτελουµένης εκ δύο µελών αυτού, του ενός οριζοµένου ως προέδρου αυτής και ενός µηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου ή της Κοινότητος ή όπου δεν υφίσταται τοιαύτη υπηρεσία εξ' ενός µηχανικού ή υποµηχανικού της ΤΥ∆Κ οριζοµένου υπό του δηµάρχου ή του νοµάρχου κατά περίπτωσιν». Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση των µισθώσεων ακινήτων σύµφωνα µε την παρ 2 του άρθρου 9 του ιδίου Π∆. Επειδή επίσης δεν έχει οριστεί η επιτροπή εκτίµησης του άρθρου 7 του Π∆ 270/81, προτείνω τον ορισµό της µε την παρούσα απόφαση. Το δηµοτικό συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 1) το Π.∆. 270/81 , 2) το ∆ΚΚ (Ν.3463/06) 3) το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 4) την παραπάνω εισήγηση 5) την ανάγκη για µίσθωση ακινήτου για την στέγαση των λειτουργιών και υπηρεσιών στη ∆ηµοτική Κοινότητα Λεωνιδίου και έδρα του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Τη µίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Γραφείο ∆όµησης στη ∆ηµοτική Κοινότητα Λεωνιδίου του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας.


ΑΔΑ: Β417ΩΚΝ-Ν28 Β. Οι όροι του ∆ιαγωνισµού θα καταρτιστούν από την Οικονοµική Επιτροπή. Γ. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί από την επιτροπή του άρθρου 1 του Π∆ 270/81 που έχει οριστεί µε την 16/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου. ∆. Η εκτίµηση του ακινήτου θα γίνει από την επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆ 271/80. Ορίζει µέλη της τους: 1. κ. Αθανασόπουλο ∆ηµήτριο ∆ηµοτικό Σύµβουλο ως µέλος της επιτροπής µε αναπληρωτή του τoν κ. ∆ολιανίτη Εµµανουήλ . 2. κ. Σαλάκο Βασίλειο ∆ηµοτικό Σύµβουλο ως µέλος της επιτροπής µε αναπληρωτή του τον κ. Μάνο Ηλία. 3. Το τρίτο µέλος της επιτροπής (πολιτικός µηχανικός) θα οριστεί µε απόφαση ∆ηµάρχου Ε. Αναθέτει στο δήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύµφωνα µε το νόµο Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 167/2012  
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 167/2012  

Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Κουβούσης Παναγιώτης Φακλής Γεώργιος Γολεγός Παναγιώτης Κυρίος Μιχαήλ Τσουκάτος...

Advertisement