Page 1

ΑΔΑ: 4Α8ΚΩΚΝ-Ε15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ΢ΟΤ ΝΟΜΟ΢ ΑΡΚΑΔΙΑ΢

Λεωνίδιο 20-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. : 11425

ΔΗΜΟ΢ ΝΟΣΙΑ΢ ΚΤΝΟΤΡΙΑ΢ -----------------------------------------------Ταχυδρομική Διεύθυνση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας

1

΢ΤΜΒΑ΢Ζ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔ΢ΗΑ΢ ΜΔΣΑΦΟΡΑ΢ «ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΘΑΡΗ΢ΜΟΤ ΚΟΗΝΟΥΡΖ΢ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ» ΢ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΕΑΡΗΣ΢Η-Σ΢ΔΡΦΟ-ΚΡΤΟΝΔΡΗ ΠΟ΢ΟΤ 8.000,00 ΔΤΡΩ. ΢ην Λεσλίδην ζήκεξα Σξίηε 20/9/2011 νη παξαθάησ ππνγεγξακκέλνη: 1. Μαξλέξεο Ησάλλεο, δήκαξρνο, ελεξγψλ σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ δήκνπ Νφηηαο Κπλνπξίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν. 3463/2006 (Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ) θαη 2. Εαξφθσζηαο Κσλζηαληίλνο ηνπ Δπζηαζίνπ κε έδξα ηνλ Σπξφ νδφο Σπξφο , Σ.Κ. 22029, Α.Φ.Μ. : 042626914, Γ.Ο.Τ. : Λεσληδίνπ πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ ίδην, πνπ ζα απνθαιείηαη παξαθάησ «ΠΑΡΟΥΟ΢», ζπκθσλνχκε ηα επφκελα: Γηα ηελ θάιπςε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ αλαγθψλ, ν δήκνο απνθάζηζε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ

2

απνθνκηδήο πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, κε απεπζείαο αλάζεζε, δηφηη ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ησλ παξ. 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 2362/1995, φζνλ αθνξά ηα επηηξεπηά ρξεκαηηθά φξηα θαη ηελ αξηζκ. 2/45564/0026/31-7-2001 (ΦΔΚ 1066/Β΄/10-8-2001) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Ζ αλάζεζε έγηλε κε ηελ αξηζκ. 331 / 2011 απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηελ αξηζκ. 150/2011 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε πίζησζεο. Δηδηθφηεξα ηζρχνπλ νη εμήο φξνη:

1

Ζ ζχκβαζε κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο, πξσηνθνιιείηαη ηελ ίδηα εκέξα. Δληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο

θνηλνπνηείηαη ζηελ ηερληθή ππεξεζία, ν πξντζηάκελνο ηεο νπνίαο ακέζσο εθδίδεη απφθαζε νξηζκνχ επηβιέπνληα. 2

Να γίλεηαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηνλ πάξνρν πξνο ηνλ Ο.Σ.Α..


ΑΔΑ: 4Α8ΚΩΚΝ-Ε15

ΑΡΘΡΟ 1 Ζ ζπλνιηθή ηηκή ζπκθσλείηαη γηα ην πνζφ ησλ 8.000,00 επξψ(πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), πνπ ζα πιεξσζεί ζηνλ πάξνρν θαηά 100%, εληφο εμήληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ην δήκν. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο θαη ππνγξαθήο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 3

παξαιαβήο .

ΑΡΘΡΟ 2 Ο ρξφλνο εθηέιεζεο νξίδεηαη ην δηάζηεκα ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Ο πάξνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα πξνβάιιεη αδπλακία έγθαηξεο εθηέιεζεο, επηθαινχκελνο ηπρφλ δπζρέξεηεο πνπ αλάγνληαη ζε ππνθεηκεληθνχο ιφγνπο, γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ ππνδειψλεη πσο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηελ κεηαθνξά κέζα ζηα ρξνληθά φξηα ηεο ζχκβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 3 Ζ εθηέιεζε ηεο κεηαθνξάο ζα γίλεηαη πεξηνδηθά, αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηνπ δήκνπ. Ο δήκνο δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα. Δθφζνλ φκσο θξηζεί ζθφπηκε ε παξνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνηήησλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηνπ δήκνπ. Δπίζεο, ν δήκνο κπνξεί λα δεηήζεη αχμεζε ησλ πνζνηήησλ κέρξη θαη 50%, εθφζνλ θξίλεη 4

ηνχην ζθφπηκν θαη επσθειέο γηα ην δήκν . ΢ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα ηνπ δήκνπ, κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή κε απηή ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη γηα ηηο ίδηεο ππεξεζίεο. Ο αλσηέξσ φξνο δελ είλαη δεζκεπηηθφο γηα ην δήκν θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην, παξά κφλν εθφζνλ εθηηκήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ δήκνπ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ γηα λα πξνβεί ζε ηέηνηα απαίηεζε.

ΑΡΘΡΟ 4 5 Ζ κεηαθνξά ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο ηνπ δήκνπ . Οη ππεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ παξφρνπ, πξέπεη λα είλαη απνιχησο φκνηεο θαη κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε εθείλεο πνπ ζα παξαδψζεη.

3 4

Ο φξνο απηφο πξνβιέπεηαη ζηελ αξηζκ. Π1/3271/20-7-2004 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. Γελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε ε αμία ηεο εξγαζίαο ή κεηαθνξάο λα ππεξβεί ην επηηξεπφκελν ρξεκαηηθφ φξην γηα ηελ

απεπζείαο αλάζεζε. 5

Δθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε κειέηεο, ε εξγαζία ζα παξαζρεζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέιαβε ζηελ

απφθαζή ηνπ ν Γήκαξρνο.


ΑΔΑ: 4Α8ΚΩΚΝ-Ε15

ΑΡΘΡΟ 5 Ο πάξνρνο εγγπάηαη ην ζηαζεξφ θαη ακεηάβιεην ηεο ζπκθσλεκέλεο ζην άξζξν 1 ηηκήο, αλεμάξηεηα αλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη σο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο κεηαθνξάο ππάξμνπλ απμήζεηο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία ζηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ. ΑΡΘΡΟ 6 Αλ ν πάξνρνο θαζπζηεξήζεη απφ ππαηηηφηεηά ηνπ ηελ παξάδνζε ζην δήκν έζησ θαη κηαο εξγαζίαο πέξαλ απφ ην ζπκθσλνχκελν ζην άξζξν 2 ρξφλν, ηφηε ν πάξνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, ιφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο απηήο λα θαηαβάιιεη ζην δήκν σο πνηληθή ξήηξα ην 2% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο φισλ ησλ εξγαζηψλ γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο. Ζ πνηληθή ξήηξα παξαθξαηείηαη απφ ην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο. ΢ε πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο θαζπζηεξήζεη απφ ππαηηηφηεηά ηνπ ηελ νιηθή ή κεξηθή παξάδνζε, πεξηζζφηεξν απφ εμήληα (60) εκέξεο, ηφηε κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ΢πκβνπιίνπ, νπφηε νιφθιεξν ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ζα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ δήκνπ, σο πνηληθή ξήηξα. Αλεμάξηεηα φκσο αλ θηλεζεί ή φρη ε δηαδηθαζία ηεο έθπησζεο ηνπ παξφρνπ ή απηφο θεξπρζεί έθπησηνο, ζα θαηαπίπηεη απαξαίηεηα ζε βάξνο ηνπ θαη ζην ζχλνιφ ηεο, ε ζπλνκνινγνχκελε πνηληθή ξήηξα (2% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο) ιφγσ θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο. ΢ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πνπ ζα νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ δήκνπ ή ζε αλψηεξε βία, ε πξνζεζκία ζα παξαηείλεηαη γηα ηφζν ρξφλν, φζν ζα δηαξθεί ην εκπφδην απηφ. Ο πάξνρνο γηα ηελ θαζπζηέξεζε απηή, δελ ζα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε απφ ην δήκν, δηαθνξεηηθά ξεηά δειψλεη φηη παξαηηείηαη ηψξα απφ θάζε ζρεηηθφ δηθαίσκα ή αμίσζή ηνπ.

ΑΡΘΡΟ 7 Ο πάξνρνο βαξχλεηαη κε φιεο γεληθά ηηο δαπάλεο, θφξνπο, ηέιε, θαζψο θαη θάζε άιιεο πξνβιεπνκέλεο απφ λφκν θξάηεζεο.

ΑΡΘΡΟ 8 ΢ηνηρείν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πνπ ζα ζεσξείηαη φηη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα θαη ζα ηζρχεη κε ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο, είλαη ε αξηζκ. 331/2011 απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ.

ΑΡΘΡΟ 9 Ζ δαπάλε ηεο κεηαθνξάο πξνβιέπεηαη θαη θαιχπηεηαη απφ ηελ πίζησζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ δήκνπ έηνπο 2011 θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 20-6277.004


ΑΔΑ: 4Α8ΚΩΚΝ-Ε15

ΑΡΘΡΟ 10 Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/1980 «πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α.» θαη ηνπ Ν. 3463/2006 «πεξί θχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». Σν θείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δηαβάζζεθε θαη βεβαηψζεθε απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο πνπ ππέγξαςαλ ηέζζεξα (4) φκνηα πξσηφηππα απηήο, απφ ηα νπνία ηξία (3) παξέκεηλαλ ζην δήκν θαη έλα (1) έιαβε ν πάξνρνο.

ΟΗ ΢ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ΢

Μαξλέξεο Ησάλλεο

Ο ΠΑΡΟΥΟ΢

Εαξφθσζηαο Κσλζηαληίλνο

ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΡΙΤΣΙ-ΤΣΕΡΦΟ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΠΟΣΟΥ 8.000,00 ΕΥΡΩ.

ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΡΙΤΣΙ-ΤΣΕΡΦΟ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΠΟΣΟΥ 8.000,00 ΕΥΡΩ.