Page 1

ΑΔΑ: Β44ΑΩΚΝ-ΜΘ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄αριθµ. 5/12-3-2012 Πρακτικό της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νότιας Κυνουρίας. Στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 12η του µηνός Μαρτίου του έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 18:30µ.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νότιας Κυνουρίας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3206/6-3-2012 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στο ∆ήµαρχο στους Συµβούλους του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Σε σύνολο είκοσι ένα (21) µελών ευρέθησαν παρόντα είκοσι ένα (21) µέλη : Α Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Παρόντες Απόντες Ιωάννης Μαρνέρης ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας 1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ 3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ 4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος ∆.Σ 5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος ∆.Σ 6. Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος Μέλος ∆.Σ 7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος ∆ Σ 8. ∆ολιανίτης Εµµανουήλ ,Μέλος ∆ Σ 9. ∆ανεσής Ιωάννης, Μέλος ∆..Σ 10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος ∆ Σ 11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος ∆ Σ 12. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος ∆ Σ 13. Κατσίκας Αλέξανδρος, Μέλος ∆ Σ 14. Τσιγκούνης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ 15. Μάνος Ηλίας , Μέλος ∆.Σ 16. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος ∆ Σ 17. Σαλάκος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ 18. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος ∆.Σ 19. Ντουζένη Μαρία, Μέλος ∆ Σ 20. Καρδάσης ∆ηµήτριος Μέλος ∆ Σ 21. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος ∆ Σ Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 1.Τσουκάτος Σπυρίδων 6.Τσιγκάρης Μιχαήλ 11.Μωριάτης Χρήστος 2. Κυρίος Μιχαήλ 7. Κουτσουµπός Παν. 12. Γολεγό Παναγιώτης 3. Χελιώτης Θεόδωρος 8.Λάτσης ∆ηµήτριος 13.Τσεµπελή Αικατερίνη 4. Ψαρολόγος Γεώργιος 9.Φακλής Γεώργιος 14.Σωτηρόπουλος Μιχαήλ 5. Γεροντάκης Ευάγγελος 10.Μάρκος Νικόλαος 15.Κουβούσης Παναγιώτης

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου Κανάκης ∆ηµήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:


ΑΔΑ: Β44ΑΩΚΝ-ΜΘ5

Αριθµός Απόφασης 52/2012 Θέµα 13ο: Περί της επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο κατάστηµα «Κέντρο διασκέδασης» µε διακριτικό τίτλο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ιδιοκτησίας Ευαγγέλου Κατσικαδά στη Πλάκα Λεωνιδίου κατόπιν επιστολής της Α.Ε.Π.Ι και εγγράφου του Αστυνοµικού Τµήµατος Λεωνιδίου. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο ο οποίος εξέθεσε τα εξής : Σύµφωνα µε την γραπτή εισήγηση του αρµόδιου υπαλλήλου αναφέρονται κατά γράµµα τα εξής : Την 11η/1/2011 µας εστάλη αίτηση – επιστολή της ΑΕΠΙ µε την οποία µας γνωρίζουν τα ακόλουθα: Ο ιδιοκτήτης – επιχειρηµατίας κ. Ευάγγελος Κατσικαδάς και κατά το νόµο υπεύθυνος του κέντρου διασκεδάσεως που φέρει τον διακριτικό τίτλο *ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΝ* το οποίο λειτουργεί στον οικισµό *Πλάκα* του ∆ήµου µας, παρ’ ότι πολλές φορές έχει ειδοποιηθεί από τον Οργανισµό τους να εφοδιαστεί µε την προβλεπόµενη γραπτή άδειας τους και να συµµορφωθεί στα νόµιµα, δεν έχει εφοδιαστεί µέχρι και σήµερα από τον Οργανισµό τους καµία γραπτή άδεια τους η οποία προβλέπεται ρητά από το άρθρο 63 παρ. 2 του Ν.2121/1993, την οποία στη συνέχεια όφειλε να προσκοµίσει υποχρεωτικά στο ∆ήµο µας προκειµένου να του ανανεώσουµε σύννοµα και την ∆ιοικητική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατός του. Συνέχεια της Επιστολής της η ΑΕΠΙ αναφέρεται στη σχετική νοµοθεσία η οποία διέπει το προαναφερόµενο κατάστηµα και γενικότερα για τις διοικητικές κυρώσεις που θα έπρεπε να έχει επιβάλλει ο ∆ήµος στον ανωτέρω επιχειρηµατία. Αντίγραφο της αίτησης αυτής διαβιβάστηκε ταυτόχρονα στον κ. ∆ιοικητή του Αστυνοµικού Τµήµατος Λεωνιδίου προκειµένου να προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες. Μετά από τα ανωτέρω µας καλούν να προβούµε εντός του προβλεπόµενου εικοσαηµέρου, στην λήψη απόφασής µας µε την οποία να ανακαλούµε – αφαιρέσουµε την ∆ιοικητική Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω κέντρου διασκεδάσεως που χορηγήσαµε και διατηρούµε σε ισχύ χωρίς τον αναγκαίο έλεγχο και κατά παράβαση των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μετά την παραλαβή της προαναφερόµενης επιστολής από την ΑΕΠΙ, αποστείλαµε στον προαναφερόµενο Ιδιοκτήτη του Κέντρου ∆ιασκεδάσεως, συστηµένη επιστολή µε την οποία καλείται όπως εντός (10) ηµερών να µας προσκοµίσει, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, την ισχύουσα άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής. Επίσης του γνωστοποιήσαµε ότι σε διαφορετική περίπτωση η υπηρεσία µας θα κινήσει την διαδικασία ανάκλησης – αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του καταστήµατός του. Την επιστολή αυτή την κοινοποιήσαµε και στο Αστυνοµικό Τµήµα προκειµένου να µας ενηµερώσει άµεσα τόσο για την δηµόσια εκτέλεση µουσικής από το εν λόγω κατάστηµα, όσο και για την εύρυθµη λειτουργία του µε βάση την κατεχόµενη άδεια λειτουργίας του. Σε απάντηση του εγγράφου µας, την 16η Ιανουαρίου 2012 το Αστυνοµικό Τµήµα Λεωνιδίου µας γνώρισε τα κατωτέρω: 1.Το κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (κέντρο διασκέδασης) µε την επωνυµία «Πρωτόκολλο» στην Πλάκα Λεωνιδίου, ιδιοκτησίας Κατσικαδά Ευάγγελου του Στεφάνου λειτουργεί δυνάµει της υπ’ αριθµ. 799/21-6-1995 Αδείας Λειτουργίας του τ. ∆ήµου Λεωνιδίου. 2. Από την Υπηρεσία τους, το τρέχον έτος (2012) έχουν βεβαιωθεί οι ακόλουθες παραβάσεις: α) Μία (1) παράβαση για στέρηση αδείας δηµόσιας εκτέλεσης της ΑΕΠΙ. β) ∆ύο (2) παραβάσεις για απασχόληση προσωπικού άνευ αδείας εργασίας.


ΑΔΑ: Β44ΑΩΚΝ-ΜΘ5

Ως προς τον έλεγχο της εύρυθµης – νόµιµης λειτουργίας του καταστήµατος, µας γνωρίζουν, ότι θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι κατά του προαναφερόµενου καταστηµατάρχη είχαν στο παρελθόν ασκηθεί ποινικές διώξεις για παραβάσεις ΓΟΚ (1016/96/73-β’ από 31-7-2000 και 1016/96/79-β’ από 26-5-2001 υποβλητικές αναφορές δικογραφιών µε την αυτόφωτη διαδικασία, προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτ/κών Ναυπλίου) γεγονότα που αποτελούν λόγους αφαίρεσης της αδείας λειτουργίας. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κατά την λήψη της σχετικής αποφάσεως ,το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να ενηµερωθεί για τα κατωτέρω: Στην προκειµένη περίπτωση, το εν λόγω κατάστηµα λειτουργεί ως *ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΕΩΣ* και σύµφωνα µε το άρθρο 41 παρ.1 της Υ∆ Α1β/8577/1983, δεν απαιτείται ο υπεύθυνος του καταστήµατος να υποβάλλει σχετική αίτηση προς το ∆ήµο, προκειµένου να του χορηγηθεί άδεια µουσικής, διότι ο ∆ήµος εκδίδει άδειες, µόνον για τα καταστήµατα των άρθρων 37,38 και 39 της Υ∆ Α1β/8577/1983 δηλαδή για καταστήµατα καφετερίες, µπαρ, ταβέρνες κ.λ.π. Οπωσδήποτε όµως για να λειτουργήσει το εν λόγω κατάστηµα ως Κέντρο ∆ιασκέδασης, σύµφωνα µε το Νόµο, (άρθρο 63 παρ. 2 του Ν. 2121/1993), επειδή η µουσική (ζωντανή ή µή) αποτελεί συστατικό στοιχείο της λειτουργίας του, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει εφοδιασθεί µε την απαιτούµενη γραπτή άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής, την οποία εκδίδουν νόµιµα στην χώρα µας µε άδεια του Υπουργείου Πολιτισµού αποκλειστικά και µόνο η ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, σύµφωνα µε την εγκύκλιο 16641/2011. Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι άλλες εµπορικές εταιρείες δεν νοµιµοποιούνται να εκδώσουν την ανωτέρω άδεια. Τίθεται όµως ενώπιον του Συµβουλίου το θέµα του εάν το συγκεκριµένο κατάστηµα νοµίµως λειτουργεί ως κέντρο ∆ιασκεδάσεως, χωρίς να είναι εφοδιασµένο µε την άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής. Εδώ θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν του Συµβουλίου τα σχετικά έγγραφα: 1. Η καταγγελία τη ΑΕΠΙ ότι το εν λόγω κατάστηµα λειτουργεί χωρίς την απαιτούµενη άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής. 2. Η αυτοψία της Αστυνοµίας, κατόπιν της καταγγελίας της ΑΕΠΙ και η απαγόρευσή της περί δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής στο εν λόγω κατάστηµα, δεδοµένου ότι διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε χωρίς την απαιτούµενη άδεια. Από τα ανωτέρω έγγραφα προκύπτει σαφώς ότι το κατάστηµα δεν είναι εφοδιασµένο µε την προαπαιτούµενη άδεια, η οποία είναι υποχρεωτική όπως προανέφερα, για τα Κέντρα ∆ιασκέδασης, αφού αποτελεί συστατικό στοιχείο της λειτουργίας του. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η έλλειψη άδειας δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής αποτελεί ουσιώδη τροποποίηση των υγειονοµικών όρων του καταστήµατος και αποτελεί λόγο ανάκλησης της χορηγηθείσας από τον ∆ήµο αδείας λειτουργίας του. Στη συνέχεια ο κ. Κατσικαδάς Ευάγγελος (ο οποίος παρευρισκόταν στη συνεδρίαση, αφού είχε νόµιµα προσκληθεί βάση του 3237/6-3-2012 έγγραφο του ∆ήµου µας) κατέθεσε αντίγραφο της από 23-2-2012 κατατεθείσας ανακοπής του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πρασιών, η οποία, στρέφεται κατά της ΑΕΠΙ και κατά της µε αριθµό 1/2011 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Πρασιών. Με την ως άνω ανακοπή του ζητά να ακυρωθεί και εξαφανιστεί η προαναφερόµενη διαταγή πληρωµής του Ειρηνοδικείου Πρασιών. Η εκδίκαση της ανωτέρω έχει οριστεί να συζητηθεί στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Πρασιών την 16-5-2012.


ΑΔΑ: Β44ΑΩΚΝ-ΜΘ5 Στη συνέχει ο κ. Κατσικαδάς Ευάγγελος ιδιοκτήτης του Κέντρου ∆ιασκεδάσεως ζήτησε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να µην επιβληθούν εις βάρος του οι προβλεπόµενες διοικητικές ποινές µέχρις ότου αποφανθεί το Ειρηνοδικείου Πρασιών κατά την προαναφερόµενη δικάσιµο.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Αναβάλλεται έως ότου αποφασίσει το Ειρηνοδικείο Πρασιών, διότι υπάρχει αίτηµα ανακοπής από τον κ. Κατσικαδά (εκδικάζεται στις 2/5/2012) Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Τ.Υ

Τα Μέλη Τ.Υ Ακριβές Φωτοαντίγραφο Ο ∆ήµαρχος Νότιας Κυνουρίας

Μαρνέρης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 052/2012  

Περί της επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο κατάστημα «Κέντρο διασκέδασης» με διακριτικό τίτλο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ιδιοκτησίας Ευαγγέλου Κατσικαδά στη...